திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

«o திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம், 2.க.- கடல்சுவற வேலெறிந்த திருவிளையாடல். -----***- பார்மிசையின் முன்னொருகாற் பழமதுரை தனைநாடி 1 வாரிதிகொள் வானொலித்து வசைபுரையும் திசையெடுத்துச் சேர்வதுகண் டமாருமற் றேனேருக் தெருமரலும் றோரி...முங் கிடையாதெங் கொளிப்பமெனத் துதித்தன ரால். (க) விழுமியபே ரருட் சொக்கன் மெய்ஞ்ஞான விழியாற்கண் இழையின்மல ரணைத்து பிலு முலகாண்மன் னனைக் குறுகித் தொழுகழலுக் கிரச்செழிய 2 துயிலுணர்தி துயிலுணர்தி பழமதுரை தனைக்கொள்வா னெழுந்தது நீர் பரந்தகடல், தேமளித்த நாவல்பயி றென் புலத்தோர் தமக்கெல்லா நாமளித்த வேலையற நாமளித்த வேலையெறி நீமனத்துச் சலியாது நின்றெதிர்சென் றெனக்கனவிற் காமுறத்தான் மதியுசைத்துக் கங்குற்க ணொளித் தனனால், இக்கனவு காண்டலுமே விரும்பாவை விடிவதன்முன் னுக்கிரமாய் 45னிவரக்கண் டுக்கிரவேல் விறற்செழியன் மிக்ககன வமைச்சருடன் விளம்புங்காற் சிவனேகன் றக்க திரு வுளத்திருந்து செலுத்துகின்றான் றவற்றவே, உந்தையருள் செய்தது செய் தருளுலக முடியாம 5 லந்தமதின் றெனக்கேட்டுத் தாழாதஞ் சலித்தெழுந்து சுந்தரனை நினைந்து தனி வேல் வாங்கித் துணிலொடு சென் றுத்திவரும் பெருங்கடலுண்டுவெறிந்தா னுலகுய்ய. க. பழமதுரை: இது கடல் கொள்ளலந்த மதுரை; இப்போதுள்ள மது சைக்குக் கிழக்கே இருந்ததாகத் தெரிகிறது. ''தமிழோடும்தாதி பழமது'ையில் வளர்ந்த கொடி" (மீனட்ச , சப்பாணி, க - (ந) பழமதுரைமேடென்ற ஓரிட மும் பழம துரை சனியொத ஒரு முன் பின் கோயிலும் அம் ேயுண்டு, 2. உழை - 6, . நாவடையில் தென்புலப் - நாவலந்வு. நாம் அளித்த வேலை அத - அச்சத்தைக்கொடுத்த கடல் எற்றும்படி, சென்று எறி, ச. பரவைவரக் கண்டு முந்நீர் பலி னெடி போன்' (புறநா, ts); 'முந்நீர்க்கண் வடிம்பலம்ப கின்றானென் அயட்பால், நெயயோ சென்ற ரென்ப' (டை உரை);"அடி யிந் தன்னள வரசர்க் கார்த்தி, வடி வேலெறித்த வான்டன - பொறாது,... 'கொ நங்கடல் கொள்ள,....தெர்; றி ைஈயாண்ட. தெனir''' (சிலப்.க.ச : சுஎ - 2...) ''மத்தவள் தன்னால் வடகையின் ஈகாழுந்துசு', 'டாத்ர துடலமு மேக்குறு முத்தமும், விளார்த்துரின் மனங்கி வளைக் 55 முழங்குங், கருக்கடல் பொரிய வொருக்கு வேல்க்கத் தவற்ககள் கொத்தி, முதற் பெரு நாயகன்' (கல்,எ அ). (9 - ம்.) 1'வாந்தி ' துயிலுணர்தி யென வெழுப்பிட்' 3' கண்டாமே' 4 'நகர்வரக்கண் 6 - அத்தமதி நன்தெனக் கேட்டஞ்சலிசெய்தே யெழுத்து' க 'கனிவேல்' | 'உண்தேவெந்தான்'
« o திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் 2 . . - கடல்சுவற வேலெறிந்த திருவிளையாடல் . - - - - - * * * பார்மிசையின் முன்னொருகாற் பழமதுரை தனைநாடி 1 வாரிதிகொள் வானொலித்து வசைபுரையும் திசையெடுத்துச் சேர்வதுகண் டமாருமற் றேனேருக் தெருமரலும் றோரி . . . முங் கிடையாதெங் கொளிப்பமெனத் துதித்தன ரால் . ( ) விழுமியபே ரருட் சொக்கன் மெய்ஞ்ஞான விழியாற்கண் இழையின்மல ரணைத்து பிலு முலகாண்மன் னனைக் குறுகித் தொழுகழலுக் கிரச்செழிய 2 துயிலுணர்தி துயிலுணர்தி பழமதுரை தனைக்கொள்வா னெழுந்தது நீர் பரந்தகடல் தேமளித்த நாவல்பயி றென் புலத்தோர் தமக்கெல்லா நாமளித்த வேலையற நாமளித்த வேலையெறி நீமனத்துச் சலியாது நின்றெதிர்சென் றெனக்கனவிற் காமுறத்தான் மதியுசைத்துக் கங்குற்க ணொளித் தனனால் இக்கனவு காண்டலுமே விரும்பாவை விடிவதன்முன் னுக்கிரமாய் 45னிவரக்கண் டுக்கிரவேல் விறற்செழியன் மிக்ககன வமைச்சருடன் விளம்புங்காற் சிவனேகன் றக்க திரு வுளத்திருந்து செலுத்துகின்றான் றவற்றவே உந்தையருள் செய்தது செய் தருளுலக முடியாம 5 லந்தமதின் றெனக்கேட்டுத் தாழாதஞ் சலித்தெழுந்து சுந்தரனை நினைந்து தனி வேல் வாங்கித் துணிலொடு சென் றுத்திவரும் பெருங்கடலுண்டுவெறிந்தா னுலகுய்ய . . பழமதுரை : இது கடல் கொள்ளலந்த மதுரை ; இப்போதுள்ள மது சைக்குக் கிழக்கே இருந்ததாகத் தெரிகிறது . ' ' தமிழோடும்தாதி பழமது 'ையில் வளர்ந்த கொடி ( மீனட்ச சப்பாணி - ( ) பழமதுரைமேடென்ற ஓரிட மும் பழம துரை சனியொத ஒரு முன் பின் கோயிலும் அம் ேயுண்டு 2 . உழை - 6 . நாவடையில் தென்புலப் - நாவலந்வு . நாம் அளித்த வேலை அத - அச்சத்தைக்கொடுத்த கடல் எற்றும்படி சென்று எறி . பரவைவரக் கண்டு முந்நீர் பலி னெடி போன் ' ( புறநா ts ) ; ' முந்நீர்க்கண் வடிம்பலம்ப கின்றானென் அயட்பால் நெயயோ சென்ற ரென்ப ' ( டை உரை ) ; அடி யிந் தன்னள வரசர்க் கார்த்தி வடி வேலெறித்த வான்டன - பொறாது . . . ' கொ நங்கடல் கொள்ள . . . . தெர் ; றி ைஈயாண்ட . தெனir ' ' ' ( சிலப் . . : சுஎ - 2 . . . ) ' ' மத்தவள் தன்னால் வடகையின் ஈகாழுந்துசு ' ' டாத்ர துடலமு மேக்குறு முத்தமும் விளார்த்துரின் மனங்கி வளைக் 55 முழங்குங் கருக்கடல் பொரிய வொருக்கு வேல்க்கத் தவற்ககள் கொத்தி முதற் பெரு நாயகன் ' ( கல் ) . ( 9 - ம் . ) 1 ' வாந்தி ' துயிலுணர்தி யென வெழுப்பிட் ' 3 ' கண்டாமே ' 4 ' நகர்வரக்கண் 6 - அத்தமதி நன்தெனக் கேட்டஞ்சலிசெய்தே யெழுத்து ' ' கனிவேல் ' | ' உண்தேவெந்தான் '