திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

20.- இடைக்காடன்பின் போன திருவிளையாடல், எகூ நெஞ்சம்வே றாகி மால்போனின்று கண்ணருவி சோர வஞ்சியுந் தானும் வாழ்த்த வானவர் துதிக்கு மேலோன் பஞ்சவ வெனக்குனைப் போற் பாத்தர்களில்லை பிங்க மிஞ்சிய தலமுங் கிஞ்சில் விருப்புடைத் தலமே யாகும். (40) நின்னொடு செற்றமில்லை தெறிகர வொனயர் தாதி சொன்னவன் கபிலன் றோழன் சொல்லிய கவிதை சற்டி மன்னிய பொருளாற் சொல்லால் வழுவிலா திருப்ப வோயா துன்னுடை மதத்தாற் றள்ளி போட்டிய தென்னை நென்னல், (சுக கல்வியிற் சிறந்தி ருப்பக் காரண மின்றிக் குற்றம் புல்லர் போ லுரைத்தா யின்று போதுமோ வுனக்கெ மக்கு நல்லவன் வந்து சொல்ல நமக்குகம் புடைமா துக்குஞ் சொல்லிட வரிது (நேர்ந்த தென்றலுஞ் சோர்ந்து வேந்தன். (12) என்னறி வின்னம கன்?ன யெக்கையே பொறுத்தி யென்று மின்னெடு பின்னுக் காளில் விழப்பிழை 10பொறுப்போ ாைறி யின்னிபால வாண போடு மின் டைக் கா.., லேடு மன்னவ வருவல் போவென் றாசனை விடுத்தான் வாழ்த்தி, (க) சேர்ந்தான் புலவ நோகக் தென்றிரு வால வாயிற் சார்ந்தநா வலர்களோடுஞ் சார்ந்தனன் கலந்த திட்.! வாய்ந்தவத் தலத்தி மைம் வ... ஒரு வால வாயென் றார்ந்தது 1 கண்ட தொண்ட நாடினார் பாடி னாால், பொன்முடி மன்னன் வந்து பொருந்திடைக் காடற் போற்றி யென்னையா ளுடைய. 12னின்பி னெய்தின இனன்று முன்னர்ப் பன்னிய தமிழ்கொண் டோடைப் பருப்பதத் தெருத்தத் தேற்றி மன்னவ ரென்ன வாழ் நித் 13 ருளினான் வரிசை கூர, (கரு) ஆத்தி ம்ருத்தம் - 5. அம். க0, வஞ்சியம் தாலும் - தேன்'பும் தாயும்; ''மீவென் துத் தாளில் விழ" (+ ) சந்தில் = சிஞ்சித் - சிறிது ; ', மாட்டுவழக்கு. ஈசி. அந்தா பென்,""', ''பெருமான் திருவந்தாதியினை ; இது, கக.ஆம் திருமுறையிலுள்ளது. சொஃi / a copg ! : கபிலன், என் - பாது. க... உனக்குப் போது '' - உனக்கு இத்தன்மை உடாதல் தகுமோ. நமக்கும் புடை மாதுக்கம் ' பகன்: சொல்லிட, ', சச. and u/ca'r - இத... கா... டே திrைaile'ய் - இஃது இடைக் காடரும் . ய இனக்கத் தீர்க்-ம் பொருட்டு போ :ஈந்தாக்கடா. எமூத்த ரூளியிருந்தவிடம்; இக் கோயில் காலத்துப் பழைசொக்கநாதர் கோயிலென வழங்குகினறது. (டல்க', ஓன் பாப்பாத்து ST.த்தம்-பா"னப் படர். கம். பார்ப் படை' Wழ் - இடைக்காடர் மூப்பு டாய தமிழ்ப்பா ( 9 - ம்.) 1'வேi:nroi:', 'ல்' 2 'மாஸ்க ர் - திக்கு மல்லோன்' 8 செற்ற மூன் டோ தெறி, தாட' மற்று' இருப்பதோரா:' 'ஓட்டின யென்னை' T 'உரைத்தலின் ப' 'கொத்ததெ... தர்' 1 'மின் தாத்தாவில்' 10 'பொறுப் போனாக்' 11 கண்டு தொண்டர்' 12 அன்பின்' 13 அருளினாயருளை வாழ்த்தி' . ........ .. .
20 . - இடைக்காடன்பின் போன திருவிளையாடல் எகூ நெஞ்சம்வே றாகி மால்போனின்று கண்ணருவி சோர வஞ்சியுந் தானும் வாழ்த்த வானவர் துதிக்கு மேலோன் பஞ்சவ வெனக்குனைப் போற் பாத்தர்களில்லை பிங்க மிஞ்சிய தலமுங் கிஞ்சில் விருப்புடைத் தலமே யாகும் . ( 40 ) நின்னொடு செற்றமில்லை தெறிகர வொனயர் தாதி சொன்னவன் கபிலன் றோழன் சொல்லிய கவிதை சற்டி மன்னிய பொருளாற் சொல்லால் வழுவிலா திருப்ப வோயா துன்னுடை மதத்தாற் றள்ளி போட்டிய தென்னை நென்னல் ( சுக கல்வியிற் சிறந்தி ருப்பக் காரண மின்றிக் குற்றம் புல்லர் போ லுரைத்தா யின்று போதுமோ வுனக்கெ மக்கு நல்லவன் வந்து சொல்ல நமக்குகம் புடைமா துக்குஞ் சொல்லிட வரிது ( நேர்ந்த தென்றலுஞ் சோர்ந்து வேந்தன் . ( 12 ) என்னறி வின்னம கன் ? யெக்கையே பொறுத்தி யென்று மின்னெடு பின்னுக் காளில் விழப்பிழை 10பொறுப்போ ாைறி யின்னிபால வாண போடு மின் டைக் கா . . லேடு மன்னவ வருவல் போவென் றாசனை விடுத்தான் வாழ்த்தி ( ) சேர்ந்தான் புலவ நோகக் தென்றிரு வால வாயிற் சார்ந்தநா வலர்களோடுஞ் சார்ந்தனன் கலந்த திட் . ! வாய்ந்தவத் தலத்தி மைம் . . . ஒரு வால வாயென் றார்ந்தது 1 கண்ட தொண்ட நாடினார் பாடி னாால் பொன்முடி மன்னன் வந்து பொருந்திடைக் காடற் போற்றி யென்னையா ளுடைய . 12னின்பி னெய்தின இனன்று முன்னர்ப் பன்னிய தமிழ்கொண் டோடைப் பருப்பதத் தெருத்தத் தேற்றி மன்னவ ரென்ன வாழ் நித் 13 ருளினான் வரிசை கூர ( கரு ) ஆத்தி ம்ருத்தம் - 5 . அம் . க0 வஞ்சியம் தாலும் - தேன் ' பும் தாயும் ; ' ' மீவென் துத் தாளில் விழ ( + ) சந்தில் = சிஞ்சித் - சிறிது ; ' மாட்டுவழக்கு . ஈசி . அந்தா பென் ' ' ' பெருமான் திருவந்தாதியினை ; இது கக . ஆம் திருமுறையிலுள்ளது . சொஃi / a copg ! : கபிலன் என் - பாது . . . . உனக்குப் போது ' ' - உனக்கு இத்தன்மை உடாதல் தகுமோ . நமக்கும் புடை மாதுக்கம் ' பகன் : சொல்லிட ' சச . and u / ca ' r - இத . . . கா . . . டே திrைaile ' ய் - இஃது இடைக் காடரும் . இனக்கத் தீர்க் - ம் பொருட்டு போ : ஈந்தாக்கடா . எமூத்த ரூளியிருந்தவிடம் ; இக் கோயில் காலத்துப் பழைசொக்கநாதர் கோயிலென வழங்குகினறது . ( டல்க ' ஓன் பாப்பாத்து ST . த்தம் - பா னப் படர் . கம் . பார்ப் படை ' Wழ் - இடைக்காடர் மூப்பு டாய தமிழ்ப்பா ( 9 - ம் . ) 1 ' வேi : nroi : ' ' ல் ' 2 ' மாஸ்க ர் - திக்கு மல்லோன் ' 8 செற்ற மூன் டோ தெறி தாட ' மற்று ' இருப்பதோரா : ' ' ஓட்டின யென்னை ' T ' உரைத்தலின் ' ' கொத்ததெ . . . தர் ' 1 ' மின் தாத்தாவில் ' 10 ' பொறுப் போனாக் ' 11 கண்டு தொண்டர் ' 12 அன்பின் ' 13 அருளினாயருளை வாழ்த்தி ' . . . . . . . . . . . .