திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

20.- இடைக்காடன்பின் போன திருவிளையாடல், எஎ வேறு. 1 வளமுறு கீரன் றரைபுகழ் புலன் மாசறு பரனானிம் மூவர், தளர்வறு முரையைக் கேட்...லு மூங்கை தணிவரு பெருவிருப் பெய் திப், புளகித மெய்யுந் துளிபடு கண்ணும் பொருந்தல் கண் கடத்திசயித் தியாரு, முளம்வரும் பொருளிப் பொருள் கடா மென்றே பொப்பரு மப்பொருள் கொண்டார். தலயிசை யெங்கும் விரித்திற சொகன் தகைமையை மிகமிக வாழ்த்தி, யலகலா வூழி ருந்தன ரிருந்த வருந்தமிழ்ச் செட்டியாஞ் செட்டி, விலகிய மயின்ட் தாமுகத் தோடு மினியபன் னிருகரத் தோடும், புலவர் கண் டிறைஞ்ச வருளினால் விளங்கிப் போயினான் 3 சாபமு நீங்கி, (50) ஆகத்திருவிருத்தம் - 12.7). 2).--இடைக்காடன்பின் போன திருவிளையாடல். -- * *** --- முன்னமோர் நாணாதா! மாட மதுரையின் முழுது மணர்க் தோன் பின்னமில் கபிலன் றோழன் பெயரிடைக் காட னென்போ னின்ணியல் வாணர்க் கெல்லா தேவியோன் கவியான் மிக்கோன் றென்னனைக் கவிதை பாடிக் கண்டான் சிறப்ட னெய்தி. (க) நன்கவி கேட்ட வேந்த னானெனு மதத்தாற் போவென் றன்பு செய் யாமற் றள்ள வாங்கவன் கண்டு நானி முன்பொருத் தரமுஞ் சொல்லான் முற்றிய துயரிற் போக்கின் றென்பொலா மணிக்குச் சொவன் லென் றிறை கோயில் புக்கான். {} -... -- . -- ...---- --- - - ----- . .... - க0, செட்டி - வணிகன், முருகக்கடவுள் ; ''செ-p.யுஞ் செட்டியாயுதித் தான்" (உஉ ; ). (20) க, ''தோழளுங்கபிலன்' என்பர் 3 ஆம்; ரு. இத : போல - இன்பத் தைச்செய்பவன் ; “ இதவிய புல்லு மிட்டேம்" (உக! dir. ) 2. பாண்ம்பன் இடைக்காடரைத் தாளியது, ''உன் இடை மதத்தாத் தள்ளி போட்டி தொக" (க) என்பதனாலும் துணியப்படும். பாலா மணி - பொல்லாமணி-துளையி. ாதமனி; வருமா ' ; ''பாகவே கேலுனக் கனபருள் யானென்பா வாமணியே" (திதா , சசத. க1)); ''ப் பொ லாமணியைப் புணர்ந்தே '' (திருப்பர். புணர்ச்சி, க); ''எஃப் பொலா மணியை யேத்தி' (திருவா, அச்ச. ); "என பொலா மணிமன் மிரங்கித் தென்பவே" {பிரபு. முனிவர், .) (பி - ம்.) 1 'வளனுறு', 'வளர்... ' 2 'அதிசயித்தாரும்' 3 சாபமுநீக்கி' 'யார்க்குமிக்கோன்' 5'சொல்வனென்று'
20 . - இடைக்காடன்பின் போன திருவிளையாடல் எஎ வேறு . 1 வளமுறு கீரன் றரைபுகழ் புலன் மாசறு பரனானிம் மூவர் தளர்வறு முரையைக் கேட் . . . லு மூங்கை தணிவரு பெருவிருப் பெய் திப் புளகித மெய்யுந் துளிபடு கண்ணும் பொருந்தல் கண் கடத்திசயித் தியாரு முளம்வரும் பொருளிப் பொருள் கடா மென்றே பொப்பரு மப்பொருள் கொண்டார் . தலயிசை யெங்கும் விரித்திற சொகன் தகைமையை மிகமிக வாழ்த்தி யலகலா வூழி ருந்தன ரிருந்த வருந்தமிழ்ச் செட்டியாஞ் செட்டி விலகிய மயின்ட் தாமுகத் தோடு மினியபன் னிருகரத் தோடும் புலவர் கண் டிறைஞ்ச வருளினால் விளங்கிப் போயினான் 3 சாபமு நீங்கி ( 50 ) ஆகத்திருவிருத்தம் - 12 . 7 ) . 2 ) . - - இடைக்காடன்பின் போன திருவிளையாடல் . - - * * * * - - - முன்னமோர் நாணாதா ! மாட மதுரையின் முழுது மணர்க் தோன் பின்னமில் கபிலன் றோழன் பெயரிடைக் காட னென்போ னின்ணியல் வாணர்க் கெல்லா தேவியோன் கவியான் மிக்கோன் றென்னனைக் கவிதை பாடிக் கண்டான் சிறப்ட னெய்தி . ( ) நன்கவி கேட்ட வேந்த னானெனு மதத்தாற் போவென் றன்பு செய் யாமற் றள்ள வாங்கவன் கண்டு நானி முன்பொருத் தரமுஞ் சொல்லான் முற்றிய துயரிற் போக்கின் றென்பொலா மணிக்குச் சொவன் லென் றிறை கோயில் புக்கான் . { } - . . . - - . - - . . . - - - - - - - - - - - - - - . . . . . - க0 செட்டி - வணிகன் முருகக்கடவுள் ; ' ' செ - p . யுஞ் செட்டியாயுதித் தான் ( உஉ ; ) . ( 20 ) ' ' தோழளுங்கபிலன் ' என்பர் 3 ஆம் ; ரு . இத : போல - இன்பத் தைச்செய்பவன் ; இதவிய புல்லு மிட்டேம் ( உக ! dir . ) 2 . பாண்ம்பன் இடைக்காடரைத் தாளியது ' ' உன் இடை மதத்தாத் தள்ளி போட்டி தொக ( ) என்பதனாலும் துணியப்படும் . பாலா மணி - பொல்லாமணி - துளையி . ாதமனி ; வருமா ' ; ' ' பாகவே கேலுனக் கனபருள் யானென்பா வாமணியே ( திதா சசத . க1 ) ) ; ' ' ப் பொ லாமணியைப் புணர்ந்தே ' ' ( திருப்பர் . புணர்ச்சி ) ; ' ' எஃப் பொலா மணியை யேத்தி ' ( திருவா அச்ச . ) ; என பொலா மணிமன் மிரங்கித் தென்பவே { பிரபு . முனிவர் . ) ( பி - ம் . ) 1 ' வளனுறு ' ' வளர் . . . ' 2 ' அதிசயித்தாரும் ' 3 சாபமுநீக்கி ' ' யார்க்குமிக்கோன் ' 5 ' சொல்வனென்று '