திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கசு. - கிழியறுத்த் திருவிளையாடல். சுகூ சுகூ வேறு, இயற்சிவ னவைக்குண் மிக்க விருங்கவி வாணர் முன்னே பியற்றமிழ்க் கவிதைக் குற்ற மென்னே நவிறி யென்னச் செயற்கருங் கூந்த றானுஞ் சிக்குமே னாறு மேமுன் செயற்குரித் தான செய்யா விடினெனச் செப்பி னான்முன். (உ..) மற்றது சொல்லக் 2 கே.-டே வானுறு தெய்வ மாதர் கற்றையங் குழற்கு மொக்கு மேயெனக் கடவுள் கேட்பர் செற்றிகெய்த் தருண்டு நீண்டு தீண்டுதற் கரிய தான வற்றருங் குழற்குஞ் செய்கை யலாதிலை யியற்கை யென்றான். (உச) மொழியறி யாத வெய்ய மூர்க்க பென்ன சொன்ன யெழுதரி தாய கோலத் தயைந்தாங் கவுரி தன்பே ரழகமர் கூந்த முனு மப்படி யேயோ வென்னப் பிழையிலை யென்று கீரன் முன்னுரை பின்னுஞ் சொன்னான். (2 (ரு) கண்டது நெடும் பே ரண்டங் கண்டவோ திமங்காணாத விண்டருங் கேங்கை தோய்ந்த விரைமுடிச் சடிலங் காட்டத் தண்டமிழ் வல்ல வென்னைச் சடைகொடு வெருட்டல வேண்டா மண்டல மறியு மென்றான் வல்வினை வசத்தாற் கீசன். (உச) தீயவெம் புங்க டந்த சேவகன் சிறிது சீறிக் காய்தழ னெற்றிக் கண்காணக் காட்டமுன் கனன்று வேவா ஒனேயெனச் சுற்று முற்று மெங்கணு நெருப்புக் கண்ணே யாயினுங் குற்றங் குற்ற மென்றன எஞ்சா னாகி. (உ.எ) ரெனவறுக்குங்கரனோ வொகவியை, யாராயு முள்ளத் தவள்" ; ''சங்கறுப்ப தெங்கர் குலத் தம்பிராற் கோகுலம், டங்கமூரச் சொன்னாற் பழுதாமோ - சங்கை, யாரித்து வாழ்வோ மானாரைப் போல, விரந்துண்டு வாழ்வ திலை.'' 'சக்கரயூர்க்கேது குலம்' என்றும் பாடம். 5து - நாணமுற்று, 25. செய்யாவிடின் மேற் சிக்குநாறுமே. 2.சி. ஒசகுமே - பொருந்துமா, செற்றி - நெருங்கி. அல் தரும், இயற் கை இலை, உரு, கொண்ட கொள்கை விடாமபற்றி 'மூர்க்க' என்றார்; "மூர்க் கிலு முதலையும் கொண்டது விடா" எ பது ஒரு பழந்தமிழ் நூல் வாக்கியம். உள்ள. அதுகண்டு - அது தெரிந்து, சடிலம் - சடை, செற்றிக்கண் காட்டி னாலும் குற்றம் குந்தமே' என்றும் பழமொழியின் கருத்து இச்செய்யுளில் வக் துள்ளது'. உஎ. ஏயென - விரைவாக, (பி.ம்.) 1'நயத்தவொண் கவிதைக்' 2' கண்டு' 3'ஒக்குமோவென' 4' குழற் செய்கை' 5' இயையுதங்கவுரி' 5 கங்கைதோய்ப்பால்' 1'கடிந்த' 8'காட்டு முன்' 9 "கேயனேசுற்றுமுற்றும்'
கசு . - கிழியறுத்த் திருவிளையாடல் . சுகூ சுகூ வேறு இயற்சிவ னவைக்குண் மிக்க விருங்கவி வாணர் முன்னே பியற்றமிழ்க் கவிதைக் குற்ற மென்னே நவிறி யென்னச் செயற்கருங் கூந்த றானுஞ் சிக்குமே னாறு மேமுன் செயற்குரித் தான செய்யா விடினெனச் செப்பி னான்முன் . ( . . ) மற்றது சொல்லக் 2 கே . - டே வானுறு தெய்வ மாதர் கற்றையங் குழற்கு மொக்கு மேயெனக் கடவுள் கேட்பர் செற்றிகெய்த் தருண்டு நீண்டு தீண்டுதற் கரிய தான வற்றருங் குழற்குஞ் செய்கை யலாதிலை யியற்கை யென்றான் . ( உச ) மொழியறி யாத வெய்ய மூர்க்க பென்ன சொன்ன யெழுதரி தாய கோலத் தயைந்தாங் கவுரி தன்பே ரழகமர் கூந்த முனு மப்படி யேயோ வென்னப் பிழையிலை யென்று கீரன் முன்னுரை பின்னுஞ் சொன்னான் . ( 2 ( ரு ) கண்டது நெடும் பே ரண்டங் கண்டவோ திமங்காணாத விண்டருங் கேங்கை தோய்ந்த விரைமுடிச் சடிலங் காட்டத் தண்டமிழ் வல்ல வென்னைச் சடைகொடு வெருட்டல வேண்டா மண்டல மறியு மென்றான் வல்வினை வசத்தாற் கீசன் . ( உச ) தீயவெம் புங்க டந்த சேவகன் சிறிது சீறிக் காய்தழ னெற்றிக் கண்காணக் காட்டமுன் கனன்று வேவா ஒனேயெனச் சுற்று முற்று மெங்கணு நெருப்புக் கண்ணே யாயினுங் குற்றங் குற்ற மென்றன எஞ்சா னாகி . ( . ) ரெனவறுக்குங்கரனோ வொகவியை யாராயு முள்ளத் தவள் ; ' ' சங்கறுப்ப தெங்கர் குலத் தம்பிராற் கோகுலம் டங்கமூரச் சொன்னாற் பழுதாமோ - சங்கை யாரித்து வாழ்வோ மானாரைப் போல விரந்துண்டு வாழ்வ திலை . ' ' ' சக்கரயூர்க்கேது குலம் ' என்றும் பாடம் . 5து - நாணமுற்று 25 . செய்யாவிடின் மேற் சிக்குநாறுமே . 2 . சி . ஒசகுமே - பொருந்துமா செற்றி - நெருங்கி . அல் தரும் இயற் கை இலை உரு கொண்ட கொள்கை விடாமபற்றி ' மூர்க்க ' என்றார் ; மூர்க் கிலு முதலையும் கொண்டது விடா பது ஒரு பழந்தமிழ் நூல் வாக்கியம் . உள்ள . அதுகண்டு - அது தெரிந்து சடிலம் - சடை செற்றிக்கண் காட்டி னாலும் குற்றம் குந்தமே ' என்றும் பழமொழியின் கருத்து இச்செய்யுளில் வக் துள்ளது ' . உஎ . ஏயென - விரைவாக ( பி . ம் . ) 1 ' நயத்தவொண் கவிதைக் ' 2 ' கண்டு ' 3 ' ஒக்குமோவென ' 4 ' குழற் செய்கை ' 5 ' இயையுதங்கவுரி ' 5 கங்கைதோய்ப்பால் ' 1 ' கடிந்த ' 8 ' காட்டு முன் ' 9 கேயனேசுற்றுமுற்றும் '