திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கசு. - கிழியறுத்த திருவிளையாடல். சுஎ பொருவருங் கவிதை யேட்டைப் போற்றிமுன் கொடுபோய் வாய் யுரியவ பரவை முன் காட்டி யோங்கிய 2.நீவி கைக்கொ (மை டருமிகேள் பொறாது மற்றுச் சாற்றிய மாற்ற முண்டேல் விரைவின்வந் துரைமண் மெச்ச வெல்வதற் கைய மின்றே, (கக) துன்புற லென்று வெப்ப துயரொழித் நினைய சொல்லி யன்பொடும் விடைகொ இப்ப வாங்கவ னீங்கி நீங்கா வின்புறு மனத்தினோரு மெய் தி ேடலையிற் காட்ட நன்புளோர் வியந்தாரில்லை தம்முளே ஈனித யந்தார். தெரியவோ ருரைகொ டாமற் செழுங்கவி கொடுப்ப வாங்கி யாசன்முன் செல்வ லென்றே செல்லுங்கா வறிஞர் கண்டு விரைவொடுஞ் சென்றார் சென்ற வேதியன் காட்டக் கண்டு பாவிய மன்ன னுள்ளப் பான்மையார் பகா வல்லார், வேறு, நவையின் றிகயந் தன்பொருட் கியைபச் சுவைதந் திடுமெல்லிய சொற்கணினைந் தெவர்சொன் னவரிக் கவியின் றினிதா வவர் கொள் ரூ.கவக் கனகக் கிழியால். பரிவொன் றிய வென் றிகொள்பா வலர்நீ ரிருளொன் றியதுங் களிடத் தடை,வே 6விரைவின் கணடந் திடுமென் றுவிடுத் தாவந் தருகோ யிலடைந் தனனே. மிகவின் புறுநெஞ் சடைவே தியனுந் தகுசங் கமடைந் து தனக் கிழியைப் பகைவென் றனமென் றுபகர்ந் தொழியா நகைகொண் டுகவர்க் திடுவா னணுக, (கசு) யது கெழிஇய நட்பின் மயிலியற் , செறியெயிற் றரிவை tns t தவி, வறியவு முளவோ யறியும் பூவே" (குறு 5, 2);''பொதியப் பொருப்பன் பதியக கருத் தினைக், கொங்குதேர் வாழ்க்கைச் செய் தமிழ் கூறிப், பாக்கவை தாமிக் கத் புடனுதவி, யென்ஹளக் குடி கொண டிரும்பயனளிக்கும், க. எமிழ் குழல்சேர் கருணையெம் பெருமான்'' (கல், க.) கக, சுவிதை ஏடு செய்யுள் எழுதப்பெற்ற ஏடு, வாய்மையுரியவர்-சங்கப் புலவர்; பொய்யடிமையில்லாப் புலம் ரொன் நட்டி, நீவி - சிழி, கொல்: ஏவல், கடீ, நன்பு - நன்மை, புலவர்கள் கோரிப்படையாகப் புகழவில்லை. கங. வேதியன் - தருமி, கரு. அரவம் - முழக்கம். (பி. ம்.) 1' அவர்முன்' 2' கத' 3 பொருட்கவியைச்' 4 'கொள்ளுவரக் சுனகக்கிழிதான் 5 இன்றிய மக்களிடத்து' விரை வன்றி கடந்திடும்' 7'ஒளியா'
கசு . - கிழியறுத்த திருவிளையாடல் . சுஎ பொருவருங் கவிதை யேட்டைப் போற்றிமுன் கொடுபோய் வாய் யுரியவ பரவை முன் காட்டி யோங்கிய 2 . நீவி கைக்கொ ( மை டருமிகேள் பொறாது மற்றுச் சாற்றிய மாற்ற முண்டேல் விரைவின்வந் துரைமண் மெச்ச வெல்வதற் கைய மின்றே ( கக ) துன்புற லென்று வெப்ப துயரொழித் நினைய சொல்லி யன்பொடும் விடைகொ இப்ப வாங்கவ னீங்கி நீங்கா வின்புறு மனத்தினோரு மெய் தி ேடலையிற் காட்ட நன்புளோர் வியந்தாரில்லை தம்முளே ஈனித யந்தார் . தெரியவோ ருரைகொ டாமற் செழுங்கவி கொடுப்ப வாங்கி யாசன்முன் செல்வ லென்றே செல்லுங்கா வறிஞர் கண்டு விரைவொடுஞ் சென்றார் சென்ற வேதியன் காட்டக் கண்டு பாவிய மன்ன னுள்ளப் பான்மையார் பகா வல்லார் வேறு நவையின் றிகயந் தன்பொருட் கியைபச் சுவைதந் திடுமெல்லிய சொற்கணினைந் தெவர்சொன் னவரிக் கவியின் றினிதா வவர் கொள் ரூ . கவக் கனகக் கிழியால் . பரிவொன் றிய வென் றிகொள்பா வலர்நீ ரிருளொன் றியதுங் களிடத் தடை வே 6விரைவின் கணடந் திடுமென் றுவிடுத் தாவந் தருகோ யிலடைந் தனனே . மிகவின் புறுநெஞ் சடைவே தியனுந் தகுசங் கமடைந் து தனக் கிழியைப் பகைவென் றனமென் றுபகர்ந் தொழியா நகைகொண் டுகவர்க் திடுவா னணுக ( கசு ) யது கெழிஇய நட்பின் மயிலியற் செறியெயிற் றரிவை tns t தவி வறியவு முளவோ யறியும் பூவே ( குறு 5 2 ) ; ' ' பொதியப் பொருப்பன் பதியக கருத் தினைக் கொங்குதேர் வாழ்க்கைச் செய் தமிழ் கூறிப் பாக்கவை தாமிக் கத் புடனுதவி யென்ஹளக் குடி கொண டிரும்பயனளிக்கும் . எமிழ் குழல்சேர் கருணையெம் பெருமான் ' ' ( கல் . ) கக சுவிதை ஏடு செய்யுள் எழுதப்பெற்ற ஏடு வாய்மையுரியவர் - சங்கப் புலவர் ; பொய்யடிமையில்லாப் புலம் ரொன் நட்டி நீவி - சிழி கொல் : ஏவல் கடீ நன்பு - நன்மை புலவர்கள் கோரிப்படையாகப் புகழவில்லை . கங . வேதியன் - தருமி கரு . அரவம் - முழக்கம் . ( பி . ம் . ) 1 ' அவர்முன் ' 2 ' கத ' 3 பொருட்கவியைச் ' 4 ' கொள்ளுவரக் சுனகக்கிழிதான் 5 இன்றிய மக்களிடத்து ' விரை வன்றி கடந்திடும் ' 7 ' ஒளியா '