திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கசு.-- கிழியறுத்த திருவிளையாடல். பெருமைதரும் பெயர் மதுரைப் பேரால வாயனென வுரைசெய்தே யவைநெடுநா ளிருக்கவனவ் வயினொளிப்ப வருளுடையார் சொக்கனப்போலாருகாரிங் செனத்துதித்தார் 1 பொருள் திகா ரம்பிறங்கிற் றிறையனார் பொருளெனவே. (கசு) ஆகத்திருத்த ம் - 15_()). கக. - கிழியறுத்த திருவிளயாடல். உன்னரு முன்னேர் கால மோங்கலங் காரத் தோங்கி மன்னுமா மதுரை தன்னுள் வாடி மோர் வழுதி வான்றோம் 2மின்னுமா மதிற்றன் கோபின் மீரிசை விதித வத்துத் தந்திக ரில்லா மாதர் தம்மொடு முலாவுங் காலை, பேசருக் தகவு டைக்காய்ப் பேருளங் கவர்வ தாய 4கேசமா தேவி வாய்ந்த கூக்கலை நீங்கா தோங்கும் வாசமா ருதவ சத்கான் வரமன ம செயித்தில் வாசிலா வாசம் பூவே டி.யைந்தகோ வன்றே வென்றான். கூரிய வளத் துட் டேர்ந்து காப்பரும் பொருள் பொதிந்து (நேர்சிறப் புடைத்தாய் நக்க கெஞ்சினுக் கியை வின்றோர் சீருடைக் கவிதை செய்து வருவாேற் செழும்பு விக்குள் யாரென வேண்டா விப்பா தவ லவர் கட் கென்று, ஆயிரம் பசும்பொன் கூட்டி படங்கவோர் கிழியாய்க் கட்டி. மாயிரு ஞாலங் காண மாசிலா சிரியர் வாழும் சீயவெண் டாளர் செம்பொற் சித்திரக் பூ. adorப் பத்தித் தூ! மண் டபத்து முன்னர்த் தூக்கினன் சிறக்க வாங்கு. * செது. கா, சோமசுந்தரக்க:- ர் புலவர்கy.S " கொசங்கப்புலவருக்கு இடையே கெடுதான் எழுந்த நளியிருந்தபொது, அவர் கொண்டருளிய திரு நாமம், மதுரைப்பேராலா :TAர 34. {+; ) இது +கப் புகள் ஒருவர் பெயராகவும் கா (IN: நிதின்றது, --- - க. விடு தலம் - நிலாமுற்றம். 2., மாதே - பாண்டிமானி. மார் தவசத்தால் - காற்றுவழியால், 7. AN - இருந்பொதி; ஆகபெயர். ஆசிரியர் - சங்கப் புலயர், ஈயம், சிங்கம், துக்கியான் - தொங்கக் கட்டினாள். (9 - ம்.) 1 'பொளேலர் நாரம் விளக்கிற்றிறைய நர் பொருளெனவே.' 2 'மின்ன மர்மதில்' 8 இலாதமாதர்' 4'நேசமார்தேவி' 'வேண்டாமிப்பொ ஸ்கு வன்' ' வைன்'
கசு . - - கிழியறுத்த திருவிளையாடல் . பெருமைதரும் பெயர் மதுரைப் பேரால வாயனென வுரைசெய்தே யவைநெடுநா ளிருக்கவனவ் வயினொளிப்ப வருளுடையார் சொக்கனப்போலாருகாரிங் செனத்துதித்தார் 1 பொருள் திகா ரம்பிறங்கிற் றிறையனார் பொருளெனவே . ( கசு ) ஆகத்திருத்த ம் - 15 _ ( ) ) . கக . - கிழியறுத்த திருவிளயாடல் . உன்னரு முன்னேர் கால மோங்கலங் காரத் தோங்கி மன்னுமா மதுரை தன்னுள் வாடி மோர் வழுதி வான்றோம் 2மின்னுமா மதிற்றன் கோபின் மீரிசை விதித வத்துத் தந்திக ரில்லா மாதர் தம்மொடு முலாவுங் காலை பேசருக் தகவு டைக்காய்ப் பேருளங் கவர்வ தாய 4கேசமா தேவி வாய்ந்த கூக்கலை நீங்கா தோங்கும் வாசமா ருதவ சத்கான் வரமன செயித்தில் வாசிலா வாசம் பூவே டி . யைந்தகோ வன்றே வென்றான் . கூரிய வளத் துட் டேர்ந்து காப்பரும் பொருள் பொதிந்து ( நேர்சிறப் புடைத்தாய் நக்க கெஞ்சினுக் கியை வின்றோர் சீருடைக் கவிதை செய்து வருவாேற் செழும்பு விக்குள் யாரென வேண்டா விப்பா தவ லவர் கட் கென்று ஆயிரம் பசும்பொன் கூட்டி படங்கவோர் கிழியாய்க் கட்டி . மாயிரு ஞாலங் காண மாசிலா சிரியர் வாழும் சீயவெண் டாளர் செம்பொற் சித்திரக் பூ . adorப் பத்தித் தூ ! மண் டபத்து முன்னர்த் தூக்கினன் சிறக்க வாங்கு . * செது . கா சோமசுந்தரக்க : - ர் புலவர்கy . S கொசங்கப்புலவருக்கு இடையே கெடுதான் எழுந்த நளியிருந்தபொது அவர் கொண்டருளிய திரு நாமம் மதுரைப்பேராலா : TAர 34 . { + ; ) இது + கப் புகள் ஒருவர் பெயராகவும் கா ( IN : நிதின்றது - - - - . விடு தலம் - நிலாமுற்றம் . 2 . மாதே - பாண்டிமானி . மார் தவசத்தால் - காற்றுவழியால் 7 . AN - இருந்பொதி ; ஆகபெயர் . ஆசிரியர் - சங்கப் புலயர் ஈயம் சிங்கம் துக்கியான் - தொங்கக் கட்டினாள் . ( 9 - ம் . ) 1 ' பொளேலர் நாரம் விளக்கிற்றிறைய நர் பொருளெனவே . ' 2 ' மின்ன மர்மதில் ' 8 இலாதமாதர் ' 4 ' நேசமார்தேவி ' ' வேண்டாமிப்பொ ஸ்கு வன் ' ' வைன் '