திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

கணபதி துணை, திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம். செல்லிநகர்ப் பெரும்பற்றப்புலியூர் நம்பி இயற்றியது. மஹாமமோ பாத்தியாய தா ஷீனாத்ய கலாநிதி உத்தமதானபுரம் வே. சாமிநாதையரால் பல கையெழுத்துப்பிரதிகளைக்கொண்டு ஆராய்ந்து நூதனமாக எழுதிய குறிப்புரை முதலியவற்றுடன் சென்னை: கேசரி அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது. (இரண்டாம் பதிப்பு) விலை ரூபா 2-8-0. பிரபவ வரும் சித்திரைமீ. 1927, Copyright Registered. Forimes 1 to 47 Printed at the Commercial Press;'Triplicane and the remaining portion at the Kesar! Press.
கணபதி துணை திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம் . செல்லிநகர்ப் பெரும்பற்றப்புலியூர் நம்பி இயற்றியது . மஹாமமோ பாத்தியாய தா ஷீனாத்ய கலாநிதி உத்தமதானபுரம் வே . சாமிநாதையரால் பல கையெழுத்துப்பிரதிகளைக்கொண்டு ஆராய்ந்து நூதனமாக எழுதிய குறிப்புரை முதலியவற்றுடன் சென்னை : கேசரி அச்சுக்கூடத்திற் பதிப்பிக்கப்பெற்றது . ( இரண்டாம் பதிப்பு ) விலை ரூபா 2 - 8 - 0 . பிரபவ வரும் சித்திரைமீ . 1927 Copyright Registered . Forimes 1 to 47 Printed at the Commercial Press ; ' Triplicane and the remaining portion at the Kesar ! Press .