திருவாலவாயுடையார் திருவிளையாடற்புராணம்

செல்லிநகர் பெரும்பற்றப்புலியூர் நம்பி 1927 கேசரி அச்சுக்கூடம்,சென்னை Tamil Digital Library