நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை 600 113) அண்மை வெளியீடுகள் 65.00 சங்க இலக்கியத்தில் கலையும் கலைக்கோட்பாடும் கதிர்வேற்பிள்ளை - தமிழ்ச் சொல்லகராதி, மூன்று பாகங்கள் எண்பத்து மூன்றில் தமிழ், பகுதி-3 சதாசிவப் பண்டாரத்தார் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் உரைநடை நூல்கள், தொகுதி-1 பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் உரைநடை நூல்கள், தொகுதி-2 நாட்டிய நன்னூல் கன்னடத்தில் காரைக்காலம்மையார் வரலாறு கபிலர் சங்கத் தமிழர் வாழ்வியல் வேதகிரியார் சூடாமணி நிகண்டு தமிழக மேடை நாடகப் பெண் கலைஞர்கள் - குறிப்பேடு A Grammar of Contemporary Literary Tamil Cilappatikaram (மொ.நூ.ம.ப) காதம்பரி மூலமும் வசனமும் (ம.ப) Tani pacura togai (மொ.நூ.ம.ப) Dedication (மொ.நூ.ம.ப) Temple chimes (மொ.நூ.ம.ப) Nala venba (மொ.நூ.ம.ப) Tamil Heroic Poems (மொ.நூ.ம.ப) Six Long Poems From Sangam Tamil (மொ.நூ.ம.ப) Kurinci-p-pattu-Muttollayiram (மொ.நூ.ம.ப) Kuruntokai (மொ.நூ.ம.ப) Landscape And Poetry (ம.ப) Tamil Culture and Civilization (ம.ப) Tolkappiyam and Astadhyayi தமிழக மகளிர் தொடக்க காலமுதல் ஆறாம் நூற்றாண்டு வரை தொல்காப்பியம் - பொருள் - செய்யுளியல், பகுதி -1 தடிவீரசுவாமிகதை வன்னியராயன்கதை (சு.ப) சடத்தலம் (சு.ப) காத்தவராய நாடகம் (சு.ப) மதங்க சூளாமணி (ம.ப) பண்டைத் தமிழ் எழுத்துக்கள் (ம.ப) தமிழில் நவீன நாடகம் (தொ.நூ ) இலக்கியத்தில் சோதிடம் சங்கத் தமிழரின் வழிபாடும் சடங்குகளும் 600.00 30.00) 40.00) 50.00 40.00) 25.00/ 20.00 70.00 75.00 65.00 25.00 80.00 100.00 125.00 30.00 25.00 20.00 45.00) 40.00) 30.00 40.00 110.00) 50.00 60.00 110.00 50.00) 50.00 55.00 40.00 30.00 40.00 32.00 70.00 65.00 80.00
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் சென்னை 600 113 ) அண்மை வெளியீடுகள் 65.00 சங்க இலக்கியத்தில் கலையும் கலைக்கோட்பாடும் கதிர்வேற்பிள்ளை - தமிழ்ச் சொல்லகராதி மூன்று பாகங்கள் எண்பத்து மூன்றில் தமிழ் பகுதி -3 சதாசிவப் பண்டாரத்தார் ஆய்வுக் கட்டுரைகள் பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் உரைநடை நூல்கள் தொகுதி -1 பம்மல் சம்பந்த முதலியாரின் உரைநடை நூல்கள் தொகுதி -2 நாட்டிய நன்னூல் கன்னடத்தில் காரைக்காலம்மையார் வரலாறு கபிலர் சங்கத் தமிழர் வாழ்வியல் வேதகிரியார் சூடாமணி நிகண்டு தமிழக மேடை நாடகப் பெண் கலைஞர்கள் - குறிப்பேடு A Grammar of Contemporary Literary Tamil Cilappatikaram ( மொ.நூ.ம.ப ) காதம்பரி மூலமும் வசனமும் ( ம.ப ) Tani pacura togai ( மொ.நூ.ம.ப ) Dedication ( மொ.நூ.ம.ப ) Temple chimes ( மொ.நூ.ம.ப ) Nala venba ( மொ.நூ.ம.ப ) Tamil Heroic Poems ( மொ.நூ.ம.ப ) Six Long Poems From Sangam Tamil ( மொ.நூ.ம.ப ) Kurinci - p - pattu - Muttollayiram ( மொ.நூ.ம.ப ) Kuruntokai ( மொ.நூ.ம.ப ) Landscape And Poetry ( ம.ப ) Tamil Culture and Civilization ( ம.ப ) Tolkappiyam and Astadhyayi தமிழக மகளிர் தொடக்க காலமுதல் ஆறாம் நூற்றாண்டு வரை தொல்காப்பியம் - பொருள் - செய்யுளியல் பகுதி -1 தடிவீரசுவாமிகதை வன்னியராயன்கதை ( சு.ப ) சடத்தலம் ( சு.ப ) காத்தவராய நாடகம் ( சு.ப ) மதங்க சூளாமணி ( ம.ப ) பண்டைத் தமிழ் எழுத்துக்கள் ( ம.ப ) தமிழில் நவீன நாடகம் ( தொ.நூ ) இலக்கியத்தில் சோதிடம் சங்கத் தமிழரின் வழிபாடும் சடங்குகளும் 600.00 30.00 ) 40.00 ) 50.00 40.00 ) 25.00 / 20.00 70.00 75.00 65.00 25.00 80.00 100.00 125.00 30.00 25.00 20.00 45.00 ) 40.00 ) 30.00 40.00 110.00 ) 50.00 60.00 110.00 50.00 ) 50.00 55.00 40.00 30.00 40.00 32.00 70.00 65.00 80.00