நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 287 275 440 41 154, 155 409 350 417 301 394 தந்து எகரமுதலா தாவில் சீர்த் தாழ்ந்த திருத்தார் திருமகளிவளெனச் துணையினெ தெங்கங்காய் நம்பாடணையாத நல்குமே நல்லவை நனந்தலைவந்த நாகுவேயொடு நாவலர்க்குத் நிலங்கிளையா நிலவிரி நிலாச்சுறவினும் நிலவணங்கு நின்றதோர் நீலுண்டுகிலிகை பகழிசிந்தினார் பசுத்தான் பண்டுகாடுமன் பண்டுகூரியதோர் பருவந்துசாலப் பாடுகோ பாடுகோ பாய்பரிமா பிண்டிநிழற்கீழ் புகன்றவன்றியும் புண்கூர்யானை புலவரான புள்ளிமான் புள்ளினான புன்னைநன்னீழற் புநறுந்தொடையல் பூமன்னு பெருந்தோட் பெருவேட்கை பொருள்கொள்வார் பொருளிடங்காலஞ் 301 316 378 343 172 172 172 301 156 350 340 431 431 455 394 359 801 457 441 317 366 317 301 243 431 402 350 421
நன்னூல் - கூழங்கைத்தம்பிரான் உரை 287 275 440 41 154 155 409 350 417 301 394 தந்து எகரமுதலா தாவில் சீர்த் தாழ்ந்த திருத்தார் திருமகளிவளெனச் துணையினெ தெங்கங்காய் நம்பாடணையாத நல்குமே நல்லவை நனந்தலைவந்த நாகுவேயொடு நாவலர்க்குத் நிலங்கிளையா நிலவிரி நிலாச்சுறவினும் நிலவணங்கு நின்றதோர் நீலுண்டுகிலிகை பகழிசிந்தினார் பசுத்தான் பண்டுகாடுமன் பண்டுகூரியதோர் பருவந்துசாலப் பாடுகோ பாடுகோ பாய்பரிமா பிண்டிநிழற்கீழ் புகன்றவன்றியும் புண்கூர்யானை புலவரான புள்ளிமான் புள்ளினான புன்னைநன்னீழற் புநறுந்தொடையல் பூமன்னு பெருந்தோட் பெருவேட்கை பொருள்கொள்வார் பொருளிடங்காலஞ் 301 316 378 343 172 172 172 301 156 350 340 431 431 455 394 359 801 457 441 317 366 317 301 243 431 402 350 421