நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

286 இடம் விளங்கா மேற்கோள் அகராதி கனைபுனலூரன் காட்டுச்சாரோடுங் காடகமிறந்தோர்க்கே காணாக்கழிப்ப காணிகமென காணிய கங்குலது காணிய மாலையது காணிய வாழிய காதுசேர்தாழ் காமவிதி கார்நிகர்வண்கை காரிகை காரியையுங் காலைமுரச காவலோனக் காவுளிச் கிளக்குங்கிளவி குரங்கெறிவிளங்காய் குழைகொண்டு குறுங்களிச் குன்றவென் குன்றுதொறாடிய கூடிப்பிரியேன் கூர்வாமரோ கேண்மியாவே கொடிகுவளை சாரனாட சிறிய பெரிய சிறுபைந்தூவி சிறுமைதவிர்ந் சின்மொழி சுறமறிவன சூரல்பம்பிய செம்பவள செல்மதிபாங்கு சேர்ந்தனை சொல்லேன்றெய்ய சொற்றொறுஞ் தண்ணந்துறைவனென் 458 301, 311 182 343 439 200 422 439 413 413 366 413 366 458 317 301 457 40, 372 407 439 413 420 343 440 439 413 340 854 402 439 152 172 412 366 439 350 435 2 155
286 இடம் விளங்கா மேற்கோள் அகராதி கனைபுனலூரன் காட்டுச்சாரோடுங் காடகமிறந்தோர்க்கே காணாக்கழிப்ப காணிகமென காணிய கங்குலது காணிய மாலையது காணிய வாழிய காதுசேர்தாழ் காமவிதி கார்நிகர்வண்கை காரிகை காரியையுங் காலைமுரச காவலோனக் காவுளிச் கிளக்குங்கிளவி குரங்கெறிவிளங்காய் குழைகொண்டு குறுங்களிச் குன்றவென் குன்றுதொறாடிய கூடிப்பிரியேன் கூர்வாமரோ கேண்மியாவே கொடிகுவளை சாரனாட சிறிய பெரிய சிறுபைந்தூவி சிறுமைதவிர்ந் சின்மொழி சுறமறிவன சூரல்பம்பிய செம்பவள செல்மதிபாங்கு சேர்ந்தனை சொல்லேன்றெய்ய சொற்றொறுஞ் தண்ணந்துறைவனென் 458 301 311 182 343 439 200 422 439 413 413 366 413 366 458 317 301 457 40 372 407 439 413 420 343 440 439 413 340 854 402 439 152 172 412 366 439 350 435 2 155