நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

இடம் விளங்கா மேற்கோள் அகராதி (எண்: சூத்திர எண்) அஞ்சாயல அஞ்செவி அடகுபூலால் அடிமறிச்செய்தி அடையெண் அதுமற்ற அதுமற்றம்ம அம்ம்பவள்ள் அரிமாவிடித்தன்ன அருவிதுவைத்தன்ன அவர்வயினிடைச் அழுதான் அளிபோன்று அறல்கடுக்குங் ஆஅஆசாரார் ஆங்காங்காயினுங் ஆசைப்பட்டு ஆடவர்களெவ்வாறு ஆதித்தன் ஆம்போதவ ஆரியமன்னர் ஆலத்தின் மேற் ஆலத்தினால் ஆவன்னாவன்னா ஆவாழிய இரக்கமிலுள்ளத் இரங்கின இரவின் 350 221 426 412 256 419 419 413 366 458 301 355 439 366 420 436 440 413 340 340 417 412, 417 316 305 420 451 355 378
இடம் விளங்கா மேற்கோள் அகராதி ( எண் : சூத்திர எண் ) அஞ்சாயல அஞ்செவி அடகுபூலால் அடிமறிச்செய்தி அடையெண் அதுமற்ற அதுமற்றம்ம அம்ம்பவள்ள் அரிமாவிடித்தன்ன அருவிதுவைத்தன்ன அவர்வயினிடைச் அழுதான் அளிபோன்று அறல்கடுக்குங் ஆஅஆசாரார் ஆங்காங்காயினுங் ஆசைப்பட்டு ஆடவர்களெவ்வாறு ஆதித்தன் ஆம்போதவ ஆரியமன்னர் ஆலத்தின் மேற் ஆலத்தினால் ஆவன்னாவன்னா ஆவாழிய இரக்கமிலுள்ளத் இரங்கின இரவின் 350 221 426 412 256 419 419 413 366 458 301 355 439 366 420 436 440 413 340 340 417 412 417 316 305 420 451 355 378