நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

22 உள்ளுறை பாயிரம் 23 51 77 எழுத்ததிகாரம் எழுத்தியல் பதவியல் உயிரீற்றுப் புணரியல் மெய்யீற்றுப் புணரியல் உருபு புணரியல் 91 120 136 சொல்லதிகாரம் பெயரியல் 145 வினையியல் 182 202 பொதுவியல் இடைச்சொல்லியல் உரிச்சொல்லியல் 249 263 273 சூத்திர முதற் குறிப்பு அகராதி படம் விளங்கா மேற்கோள் அகராதி 284
22 உள்ளுறை பாயிரம் 23 51 77 எழுத்ததிகாரம் எழுத்தியல் பதவியல் உயிரீற்றுப் புணரியல் மெய்யீற்றுப் புணரியல் உருபு புணரியல் 91 120 136 சொல்லதிகாரம் பெயரியல் 145 வினையியல் 182 202 பொதுவியல் இடைச்சொல்லியல் உரிச்சொல்லியல் 249 263 273 சூத்திர முதற் குறிப்பு அகராதி படம் விளங்கா மேற்கோள் அகராதி 284