நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும் பதிப்பாசிரியர் முனைவர் அ. தாமோதரன் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் தரமணி, சென்னை - 600 113.
நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும் பதிப்பாசிரியர் முனைவர் . தாமோதரன் உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம் தரமணி சென்னை - 600 113 .