நன்னூல் மூலமும் கூழங்கைத்தம்பிரான் உரையும்

BIBLIOGRAPHICAL DATA Title Nannul Mulamum Kulankait Tampiran Uraiyum Editor Dr. A. Dhamotharan South Asia Institute The University of Heidelberg Heidelberg, West Germany. Publisher International Institute of Tamil Studies, C.I.T. Campus, Tharamani, Chennai - 600 113. Publication No 294 Tamil Language Date of Publication 1998 Edition Paper Used Size of the book First TNPL 18.6 kg Super Printing 1/8 Demy 10 points .. 288 Rs. 65/- Printing types No.of Pages Price No.of Copies Printed by Subject 1000 Parkar Computers Commentary of Kuzhangai- thampiran to Nannul தமிழ் வளர்ச்சி இயக்கத்தின் அரிய நூல்களை வெளியிடும் திட்டத்தில் நிதியுதவி பெற்று இந்நூல் வெளிவருகின்றது.
BIBLIOGRAPHICAL DATA Title Nannul Mulamum Kulankait Tampiran Uraiyum Editor Dr. A. Dhamotharan South Asia Institute The University of Heidelberg Heidelberg West Germany . Publisher International Institute of Tamil Studies C.I.T. Campus Tharamani Chennai - 600 113 . Publication No 294 Tamil Language Date of Publication 1998 Edition Paper Used Size of the book First TNPL 18.6 kg Super Printing 1/8 Demy 10 points .. 288 Rs . 65 / Printing types No.of Pages Price No.of Copies Printed by Subject 1000 Parkar Computers Commentary of Kuzhangai thampiran to Nannul தமிழ் வளர்ச்சி இயக்கத்தின் அரிய நூல்களை வெளியிடும் திட்டத்தில் நிதியுதவி பெற்று இந்நூல் வெளிவருகின்றது .