அபிதான சிந்தாமணி

அரிச்சந்திரன் - 87 அரிதர் வைக்கும் வட்டி மையம் குமரனை | கள் தவறா கலொைர் கற்புடைய வியங்கேட்டு அவன் கொடுக்கப் பெற்று பேறு வேண்டிச் சிவபூசை செய்து சாத்தி அவனிடமே அதனை வைத்துச்சென்றனர். யை வணங்காததனால் புத்திரன் அரவா சிலநாள் கழித்து விச்வாமித்திரர் அரிச்சந் லிறக்கச் சாபம் பெற்றுப் பின் அநுக்கிர திரனிடம் வந்து அவன் பூமியைத் தானமா கம் பெற்றான். (அரிச்சந்திரபுராணம்). கப்பெற்றுத் தாம் முன்பு வைத்துப்போன | அரிச்சிதர் --ஓர் இருடி. இவரை ஆயமங்கை பொருளினுக்கும் வட்டி கேட்க அரசன் யர் பூஜித்துப் புத்திரப்பேற்றை யடைந் காசிநகர் சென்று மனைவியையும் குமானை தனர். இதனை இப்பெண்களின் கணவர் யும் வேதியனுக்கு விற்றுத் தான் புலைய கள் தவறாகவெண்ணி அரசனிடம் முறை னுக்கு அடிமைப்பட்டு விச்வாமித்திரருக்கு யிட அரசன் ஆய்ச்சியர் கற்புடையார் என் பொருளை அளித்தனன். விச்வாமித்திரர் பதை ஆயர்க்கு அப்பெண்களினால் அறி அரசனை இவ்வளவு துன்பப்படுத்தியும் வித்தன்ன். பொய் பிறவாமைகண்டு அரிச்சந்திரன் | அரிடிகம் - சிற்ப நூல்களில் ஒன்று குமான் தர்ப்பை கொய்யுங்காலையில் பாம்பு அரிட்டகாமன் - அடமானன் குமரன். இவன் கடித்திறக்கச்செய்தனர். இதனைக் கூடச் | குமரன் ஆலயன். சென்ற பிள்ளைகளால் அறிந்த தாய் தன் அரிட்டநேமி -1. ஓர் பிரசாபதி சகானுக்கு குமானைத் தேடிச்சென்று மயானத்திட் அநேக தர்மங்களை உபதேசித்தவன். டுத் தன் புருஷனைக்கண்டு, அவன் சொற் 2. நிமிவம்சத்துப் புருசித்தின் குமரன். படி வேதியரிடம் ஈமக்கடன் பெற்றுவரத் 3. காசிபன். திரும்புகையில் மாயையால் விச்வாமித் 4. விநதையின் புத்திரன் திரர் காசியரசன் புத்திரனைக் கொலை 5. யமன் சபையில் உள்ளக்ஷத்திரியன். செட் வித்து வழியில் எறியச்செய்தனர். 6. சகதேவன் விராடநகரத்தில் வைத் அர் காசியரசன் புத்திரனைத் தன் துக்கொண்ட பேர். புத்திரனென்று உணர்ந்து பார்க்கையில் 7. ஒரு வேதியன் சகரனுடன் மோக்ஷ அரசன் காவலர் கடுகிப் பிள்ளையைக் த்தின் பொருட்டுச் சம்வாதம் செய்தவன். கொன்றாளெனப் பிடித்துச் சென்றனர். அரிட்டன் -1. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கம் அரசன் இவளிடத்துக் குற்றக்குறி காணா னால் ஏவப்பட்டுக் கண்ணனைக் கொலை திருந்தும் மந்திரியர் சொல்லால் புரிய இடபமாக வந்து கோபாலரை வரு கொலை செய்விக்கக் கட்டளையிட்டனன். த்திக் கண்ணனால் கொம்பிழந்து மாய்ந்த காவலர் சந்திரமதியைக் கொலை செய்யும் அசுரன். படி அரிச்சந்திரனிடங் கொடுக்க அரிச்சந் 2. தனுவின் குமாரனாகிய ஒரு தானவன். திரன் வெட்டச் செல்லுகையில் தேவர் 3. மித்திரனுக்கு இரேவதியிடம் உதி முதலியோர் சூழத் திரிமூர்த்திகள் தரிசனந் த்த குமரன். தந்து குமானை எழுப்பி அரிச்சந்திரனுக்கு அரிட்டை -1. காசிபர் தேவி, தக்ஷன் குமரி. வேண்டிய வரமளித்து விச்வாமித்திரன் இவளிடம் காந்தருவர் பிறந்தனர். சபதப்படி அவனது தபத்தையும் வாங்கித் 2. மகாசுவேதையின் பாட்டி, தந்தனர். அரிச்சந்திரனை வருத்தியதால் அரிணாங்கன் - சந்திரன். வசிட்டர் விச்வாமித்திரனைக் கோபித்துக் அரிணி--1. காசிபர் புத்திரி, குரங்குகளைப் கொக்காகவெனச் சபிக்க விச்வாமித்திரர் பெற்றவள். ' வசிட்டரைக் கூகையாகெனச் சபித்தனர். 2. அரிமேதசின் பாரி. இவ்விருவரும் உலகம் நடுங்கச் சண்டை 3. ஒரு தானவன். செய்யப் பிரமதேவர் தோன்றிச் சமா 4. பிரமன் புத்திரர், நைட்டிகப் பிரம தானஞ் செய்வித்தனர். அரிச்சந்திரனைக் சரியம் அநுட்டித்த இருடி. ஊர்தவரே தஸ், கொடுமை செய்ததைச் சகிக்காத விச்வ இவர் பிறந்தகாலத்து அருணனைப்போல் தேவர் விச்வாமித்திரரிடங் கோபிக்க அவ விளங்கியதால் இப்பெயர் பெற்றனர். ரை விச்வாமித்திரர் கோபித்து நீங்கள் 5. இரண்யகசிபின் புத்தரி, அக்னியின் மணமும்புத்திரரும் இல்லாமல் மனிதராக தேவி. | என அவ்வகையே விச்யதேவர் திரௌ அரிதர் -1. பன்னிரண்டாவது மன்வந்தரத் பதியின் வயிற்றில் இளம் பஞ்சபாண்டவ துத் தேவர், ராக உதித்திறந்தனர். இவன், புத்திரப் 2. ஓர் இருடி வரும் உவர் தேரிச்சந்திர
அரிச்சந்திரன் - 87 அரிதர் வைக்கும் வட்டி மையம் குமரனை | கள் தவறா கலொைர் கற்புடைய வியங்கேட்டு அவன் கொடுக்கப் பெற்று பேறு வேண்டிச் சிவபூசை செய்து சாத்தி அவனிடமே அதனை வைத்துச்சென்றனர் . யை வணங்காததனால் புத்திரன் அரவா சிலநாள் கழித்து விச்வாமித்திரர் அரிச்சந் லிறக்கச் சாபம் பெற்றுப் பின் அநுக்கிர திரனிடம் வந்து அவன் பூமியைத் தானமா கம் பெற்றான் . ( அரிச்சந்திரபுராணம் ) . கப்பெற்றுத் தாம் முன்பு வைத்துப்போன | அரிச்சிதர் - - ஓர் இருடி . இவரை ஆயமங்கை பொருளினுக்கும் வட்டி கேட்க அரசன் யர் பூஜித்துப் புத்திரப்பேற்றை யடைந் காசிநகர் சென்று மனைவியையும் குமானை தனர் . இதனை இப்பெண்களின் கணவர் யும் வேதியனுக்கு விற்றுத் தான் புலைய கள் தவறாகவெண்ணி அரசனிடம் முறை னுக்கு அடிமைப்பட்டு விச்வாமித்திரருக்கு யிட அரசன் ஆய்ச்சியர் கற்புடையார் என் பொருளை அளித்தனன் . விச்வாமித்திரர் பதை ஆயர்க்கு அப்பெண்களினால் அறி அரசனை இவ்வளவு துன்பப்படுத்தியும் வித்தன்ன் . பொய் பிறவாமைகண்டு அரிச்சந்திரன் | அரிடிகம் - சிற்ப நூல்களில் ஒன்று குமான் தர்ப்பை கொய்யுங்காலையில் பாம்பு அரிட்டகாமன் - அடமானன் குமரன் . இவன் கடித்திறக்கச்செய்தனர் . இதனைக் கூடச் | குமரன் ஆலயன் . சென்ற பிள்ளைகளால் அறிந்த தாய் தன் அரிட்டநேமி - 1 . ஓர் பிரசாபதி சகானுக்கு குமானைத் தேடிச்சென்று மயானத்திட் அநேக தர்மங்களை உபதேசித்தவன் . டுத் தன் புருஷனைக்கண்டு அவன் சொற் 2 . நிமிவம்சத்துப் புருசித்தின் குமரன் . படி வேதியரிடம் ஈமக்கடன் பெற்றுவரத் 3 . காசிபன் . திரும்புகையில் மாயையால் விச்வாமித் 4 . விநதையின் புத்திரன் திரர் காசியரசன் புத்திரனைக் கொலை 5 . யமன் சபையில் உள்ளக்ஷத்திரியன் . செட் வித்து வழியில் எறியச்செய்தனர் . 6 . சகதேவன் விராடநகரத்தில் வைத் அர் காசியரசன் புத்திரனைத் தன் துக்கொண்ட பேர் . புத்திரனென்று உணர்ந்து பார்க்கையில் 7 . ஒரு வேதியன் சகரனுடன் மோக்ஷ அரசன் காவலர் கடுகிப் பிள்ளையைக் த்தின் பொருட்டுச் சம்வாதம் செய்தவன் . கொன்றாளெனப் பிடித்துச் சென்றனர் . அரிட்டன் - 1 . கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கம் அரசன் இவளிடத்துக் குற்றக்குறி காணா னால் ஏவப்பட்டுக் கண்ணனைக் கொலை திருந்தும் மந்திரியர் சொல்லால் புரிய இடபமாக வந்து கோபாலரை வரு கொலை செய்விக்கக் கட்டளையிட்டனன் . த்திக் கண்ணனால் கொம்பிழந்து மாய்ந்த காவலர் சந்திரமதியைக் கொலை செய்யும் அசுரன் . படி அரிச்சந்திரனிடங் கொடுக்க அரிச்சந் 2 . தனுவின் குமாரனாகிய ஒரு தானவன் . திரன் வெட்டச் செல்லுகையில் தேவர் 3 . மித்திரனுக்கு இரேவதியிடம் உதி முதலியோர் சூழத் திரிமூர்த்திகள் தரிசனந் த்த குமரன் . தந்து குமானை எழுப்பி அரிச்சந்திரனுக்கு அரிட்டை - 1 . காசிபர் தேவி தக்ஷன் குமரி . வேண்டிய வரமளித்து விச்வாமித்திரன் இவளிடம் காந்தருவர் பிறந்தனர் . சபதப்படி அவனது தபத்தையும் வாங்கித் 2 . மகாசுவேதையின் பாட்டி தந்தனர் . அரிச்சந்திரனை வருத்தியதால் அரிணாங்கன் - சந்திரன் . வசிட்டர் விச்வாமித்திரனைக் கோபித்துக் அரிணி - - 1 . காசிபர் புத்திரி குரங்குகளைப் கொக்காகவெனச் சபிக்க விச்வாமித்திரர் பெற்றவள் . ' வசிட்டரைக் கூகையாகெனச் சபித்தனர் . 2 . அரிமேதசின் பாரி . இவ்விருவரும் உலகம் நடுங்கச் சண்டை 3 . ஒரு தானவன் . செய்யப் பிரமதேவர் தோன்றிச் சமா 4 . பிரமன் புத்திரர் நைட்டிகப் பிரம தானஞ் செய்வித்தனர் . அரிச்சந்திரனைக் சரியம் அநுட்டித்த இருடி . ஊர்தவரே தஸ் கொடுமை செய்ததைச் சகிக்காத விச்வ இவர் பிறந்தகாலத்து அருணனைப்போல் தேவர் விச்வாமித்திரரிடங் கோபிக்க அவ விளங்கியதால் இப்பெயர் பெற்றனர் . ரை விச்வாமித்திரர் கோபித்து நீங்கள் 5 . இரண்யகசிபின் புத்தரி அக்னியின் மணமும்புத்திரரும் இல்லாமல் மனிதராக தேவி . | என அவ்வகையே விச்யதேவர் திரௌ அரிதர் - 1 . பன்னிரண்டாவது மன்வந்தரத் பதியின் வயிற்றில் இளம் பஞ்சபாண்டவ துத் தேவர் ராக உதித்திறந்தனர் . இவன் புத்திரப் 2 . ஓர் இருடி வரும் உவர் தேரிச்சந்திர