அபிதான சிந்தாமணி

அரருட்கிழங்கு 38 அரிகேசன் பிள்ளைகள் ஐவரும் ஐந்து காரியஞ் செய் அரி ஆனந்த வைஷ்ணவர்-இவர் இராமா யப் பாஞ்சாலர் எனப்பட்டனர். நந்தர் சீடர். இவர் மாணாக்கரில் ஒருவர் அரநட்கிழங்கு - (Arrow-Root) இது, அமெ மாப்பிச்சைகொண்டு பலர்க்கும் உண 'ரிகா கண்டத்துக் கிழங்கு வகையைச் சேர்ந் வருத்தி வருவர். இவ்வகை இருக்கையில் தது. இதில் மாச்செய்து உணவாதிக இராமாநந்தரை இச்சீடர் காண இராமா ளுக்கு உபயோகிக்கின்றனர். இது வியாதி நந்தர் நாளை நீ இறப்பை என் றனர். அதைக் யாளருக்கும் குழந்தைகளுக்கும், பலவீனப் கேட்ட மாணவகர், தம் ஆசிரியர் பால் கூற பட்டவர்களுக்கும், பத்தியச் சாப்பாடாக ஆசிரியர் சீடரைச் சகுணோபாசனை செய் உபயோகப்படுகின்றது. யச் சொல்லித் தாம் யோகத்திலிருந்தனர். அரவான் - அருச்சுனனுக்கு நாககன்னிகை சீடர் சங்கு முதலிய பஞ்சாயுதங் கொண் யாகிய உலூபியிடம் உதித்த குமரன். டோனாய்த் திருமாலைத் தியானிக்கத் திரு பாரதயுத்தத்திற்கு முதற்பலியாக உதிரக் மால் திருவாழியால் காலன் அவரைக் தந்தவன். எதிர் உரோமம் உள்ளவன். கண்டு அஞ்சி நீங்கினன். காலனீங்கிய துரியோ தனன் பாரதயுத்தத்தில் தனக்கு துணர்ந்த சீடர் ஆசிரியர் யோக நீங்கியபின் முதற்பலியாக இருக்கவேண்ட உடன்பட் நடந்தவை உணர்த்திப் பஜனை செய்திருந் டவன். பிறகு பாண்டவர்க்கும் உடன்பட் தனர். (பக்தமாலை) இக்களப்பலியாக உதிரந்தந்தவன் (பாரதம்) | அரிகண்டம் - கழுத்திற் பூட்டிக்கொண்டு அரவிந்தப்பாவை - வங்கிபுரத்தாய்ச்சியின் நினைத்தது முடியுமளவும் கழற்ற திருக்கும் குமரி. நாதமுனிகளுக்குத் தேவியார். ஓர் இருப்பு வட்டம். இது அரியும் முட் ஈசுவரமுனிகளுக்குத் தாய். களை யுடையது. அளை - சிற்பியின் மகள். சூரியன் தேவி. அரிகண்டன்-(சூ ) கீதமாநகர இராஜகுமான். அரள்-1. சர்வ சங்கார காலத்தில் அனைத் அரிகாபுத்திரன் - மாசாத்தர், ஐயனார் என்று தையுமொழித்துத் தனித்து நிற்கும் சிவன் பெயர் கொண்டவர். விஷ்ணு மோகினி திருநாமங்களில் ஒன்று. யுருக்கொண்ட காலத்துச் சிவவீரியத்தால் '2. மாலியின் குமரன். விபீஷணனுக்கு உதித்த குமரர். இவர் சூரபன்மனால் இடை மந்திரி . யூறடைந்த இந்திரன் தேவிபாகிய இந்தி 3. ஏகாதச ருத்ரரில் ஒருவன் ராணி, தன்னைக் காக்கும்படி இவரை 4. கலிங்கலை தேசத்தரசன். வேண்ட மகாகாளரால் காவல் செய்வித்த அராகம் - இது கலிப்பாவின் உறுப்புக்களில் வர். இவர்க்கு ஆயுதம் செண்டு வாகனம் ஒன்று. இது அளவடிமுதல் எல்லா அடிக யானை தேவிமார் பூரணை, புட்கலை. இவ ளாலும் நான்கடி முதல் எட்டடி அளவாக ரை ஒரு சோழன் செண்டு வேண்டிப் வருவது. பெற்று மேருவின்மீதெறிந்து தனம்பெற் அராலி - விஸ்வாமித்திர புத்திரன். றுப் புலிக்குறி வைத்தான் என்பர். சிலப் அரி-1. விஷ்ணுவின் திருநாமம். சுவாயம்பு பதிகார நூலாசிரியர். மதுவைக் காண்க அரிகரன் - ஒரு பாதி சிவனும் ஒரு பாதி 2. ருஷபனுக்குச் சயந்தியிடம் உதித்த விஷ்ணுவுமாக நின்ற சங்கரநாராயணன் குமான். திருவுரு. இதனைக் கேசவார்த்த மென்பர். 3. தாரகாக்ஷன் புத்திரன். அரிகன் - சந்திரவம்சத்து அரசன். அபரா 4. பாண்டவ பக்ஷத்தவனான சேதி தே சீனபுத்திரன். தாய். மரியாதை. மனைவி சத்தவன். கர்னனால் கொல்லப்பட்டவன். ஆங்கி. குமரன். மகாபவுமன். 5. அகம்பன் என்னும் பெயருள்ள ராஜ 2. நாலாம்மன் வந்தரத்துத் தேவன். புத்திரன். அரிகிராமம் - விதர்ப்பதேசத்திலுள்ள ஒரு 6. கருடபுத்திரன். பட்ட ணம். | அரி அஸ்வன்- அயோத்தி நகரத்து அரசன். அரிதாவன் - நாயர் ஜாதிகளில் ஒருவகை. சூரியவம்சத்து யயாதி புத்திரியாகிய மாத அரிகேசன்- வசுதேவர் தம்பியாகிய சியா வியிடத்தில் பிறந்தவன். இவனுக்கு வசு | மகன் குமரன். மனன் என்னும் பெயர். 2. பூர்ண பத்திரன் எனும் யக்ஷன் கும் 2. காசிதேசத்து அரசன். புத்திரன்) ரன். இவன் சிவசிந்தனையுட னிருத்தலைக் சுதேவன், போன் திவோதாசன். (பா-அது), கண்ட தந்தை வெறுப்புற்று இவனை அக
அரருட்கிழங்கு 38 அரிகேசன் பிள்ளைகள் ஐவரும் ஐந்து காரியஞ் செய் அரி ஆனந்த வைஷ்ணவர் - இவர் இராமா யப் பாஞ்சாலர் எனப்பட்டனர் . நந்தர் சீடர் . இவர் மாணாக்கரில் ஒருவர் அரநட்கிழங்கு - ( Arrow - Root ) இது அமெ மாப்பிச்சைகொண்டு பலர்க்கும் உண ' ரிகா கண்டத்துக் கிழங்கு வகையைச் சேர்ந் வருத்தி வருவர் . இவ்வகை இருக்கையில் தது . இதில் மாச்செய்து உணவாதிக இராமாநந்தரை இச்சீடர் காண இராமா ளுக்கு உபயோகிக்கின்றனர் . இது வியாதி நந்தர் நாளை நீ இறப்பை என் றனர் . அதைக் யாளருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பலவீனப் கேட்ட மாணவகர் தம் ஆசிரியர் பால் கூற பட்டவர்களுக்கும் பத்தியச் சாப்பாடாக ஆசிரியர் சீடரைச் சகுணோபாசனை செய் உபயோகப்படுகின்றது . யச் சொல்லித் தாம் யோகத்திலிருந்தனர் . அரவான் - அருச்சுனனுக்கு நாககன்னிகை சீடர் சங்கு முதலிய பஞ்சாயுதங் கொண் யாகிய உலூபியிடம் உதித்த குமரன் . டோனாய்த் திருமாலைத் தியானிக்கத் திரு பாரதயுத்தத்திற்கு முதற்பலியாக உதிரக் மால் திருவாழியால் காலன் அவரைக் தந்தவன் . எதிர் உரோமம் உள்ளவன் . கண்டு அஞ்சி நீங்கினன் . காலனீங்கிய துரியோ தனன் பாரதயுத்தத்தில் தனக்கு துணர்ந்த சீடர் ஆசிரியர் யோக நீங்கியபின் முதற்பலியாக இருக்கவேண்ட உடன்பட் நடந்தவை உணர்த்திப் பஜனை செய்திருந் டவன் . பிறகு பாண்டவர்க்கும் உடன்பட் தனர் . ( பக்தமாலை ) இக்களப்பலியாக உதிரந்தந்தவன் ( பாரதம் ) | அரிகண்டம் - கழுத்திற் பூட்டிக்கொண்டு அரவிந்தப்பாவை - வங்கிபுரத்தாய்ச்சியின் நினைத்தது முடியுமளவும் கழற்ற திருக்கும் குமரி . நாதமுனிகளுக்குத் தேவியார் . ஓர் இருப்பு வட்டம் . இது அரியும் முட் ஈசுவரமுனிகளுக்குத் தாய் . களை யுடையது . அளை - சிற்பியின் மகள் . சூரியன் தேவி . அரிகண்டன் - ( சூ ) கீதமாநகர இராஜகுமான் . அரள் - 1 . சர்வ சங்கார காலத்தில் அனைத் அரிகாபுத்திரன் - மாசாத்தர் ஐயனார் என்று தையுமொழித்துத் தனித்து நிற்கும் சிவன் பெயர் கொண்டவர் . விஷ்ணு மோகினி திருநாமங்களில் ஒன்று . யுருக்கொண்ட காலத்துச் சிவவீரியத்தால் ' 2 . மாலியின் குமரன் . விபீஷணனுக்கு உதித்த குமரர் . இவர் சூரபன்மனால் இடை மந்திரி . யூறடைந்த இந்திரன் தேவிபாகிய இந்தி 3 . ஏகாதச ருத்ரரில் ஒருவன் ராணி தன்னைக் காக்கும்படி இவரை 4 . கலிங்கலை தேசத்தரசன் . வேண்ட மகாகாளரால் காவல் செய்வித்த அராகம் - இது கலிப்பாவின் உறுப்புக்களில் வர் . இவர்க்கு ஆயுதம் செண்டு வாகனம் ஒன்று . இது அளவடிமுதல் எல்லா அடிக யானை தேவிமார் பூரணை புட்கலை . இவ ளாலும் நான்கடி முதல் எட்டடி அளவாக ரை ஒரு சோழன் செண்டு வேண்டிப் வருவது . பெற்று மேருவின்மீதெறிந்து தனம்பெற் அராலி - விஸ்வாமித்திர புத்திரன் . றுப் புலிக்குறி வைத்தான் என்பர் . சிலப் அரி - 1 . விஷ்ணுவின் திருநாமம் . சுவாயம்பு பதிகார நூலாசிரியர் . மதுவைக் காண்க அரிகரன் - ஒரு பாதி சிவனும் ஒரு பாதி 2 . ருஷபனுக்குச் சயந்தியிடம் உதித்த விஷ்ணுவுமாக நின்ற சங்கரநாராயணன் குமான் . திருவுரு . இதனைக் கேசவார்த்த மென்பர் . 3 . தாரகாக்ஷன் புத்திரன் . அரிகன் - சந்திரவம்சத்து அரசன் . அபரா 4 . பாண்டவ பக்ஷத்தவனான சேதி தே சீனபுத்திரன் . தாய் . மரியாதை . மனைவி சத்தவன் . கர்னனால் கொல்லப்பட்டவன் . ஆங்கி . குமரன் . மகாபவுமன் . 5 . அகம்பன் என்னும் பெயருள்ள ராஜ 2 . நாலாம்மன் வந்தரத்துத் தேவன் . புத்திரன் . அரிகிராமம் - விதர்ப்பதேசத்திலுள்ள ஒரு 6 . கருடபுத்திரன் . பட்ட ணம் . | அரி அஸ்வன் - அயோத்தி நகரத்து அரசன் . அரிதாவன் - நாயர் ஜாதிகளில் ஒருவகை . சூரியவம்சத்து யயாதி புத்திரியாகிய மாத அரிகேசன் - வசுதேவர் தம்பியாகிய சியா வியிடத்தில் பிறந்தவன் . இவனுக்கு வசு | மகன் குமரன் . மனன் என்னும் பெயர் . 2 . பூர்ண பத்திரன் எனும் யக்ஷன் கும் 2 . காசிதேசத்து அரசன் . புத்திரன் ) ரன் . இவன் சிவசிந்தனையுட னிருத்தலைக் சுதேவன் போன் திவோதாசன் . ( பா - அது ) கண்ட தந்தை வெறுப்புற்று இவனை அக