அபிதான சிந்தாமணி

நில்வேட்டனார் கவசத்திகள் செல்வமென் துவனவா பொறியினே தத்தை டாம் என்னுங்கள், ந நல்வேட்டனர் - இவர் மிளை கிழான் நல் பத்திரகாளியே - இராகுவாகவும், சித்திர வேட்டனாரெனவுங்க றப்படுவர். வேளாண் குத்தனே-கேதுவாகம், இருப்பதாகத் தெரி மரபினர். மிளை - ஒரூர். இவர் பேய்க் | கிறது. இவையன்றியும் தூமாதி பஞ்சக் காஞ்சியைத் தலைமகன் தனக்கு உவமை | கிரகங்களும் சொல்லப்படுகின்றன. கூறியதாகப் பாடியுள்ளார். அடைந்தார் நவக்கிரகங்கள் - சூரியன், சந்திரன், செவ் க்கு வருந் துன்பத்தைப் போக்குவதோ வாய், புதன், வியாழம், வெள்ளி, சனி, செல்வமெனப்படும், எனைச்செல்வம் தவப் ராகு, கேது முதலியவர். பயனா லெய்துவனவா மென்கிறார். (நற். நவகிரகவாதிமதம் - இது நவக்ரகங்களால உரு0). இரவுவரும் நெறியினே தத்தை சிருட்டி, திதி, சங்காரம் மூன்றும் உண விரித்துக் கூறுகிறார். (நற். உஙஉ). இவர் டாம் என்னும் எவ்வாறெனின் திசாபுத்தி, பாடியனவாக நற்றிணையில் நாலு பாடல் உச்ச, நீச்சங்கள், நட்பு, ஆட்சி, பகை, களும், குறுந்தொகையி லொன்று மாக கவிப்பு, பார்வை இவற்றால் உண்டாம் ஐந்து பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. சுகாசுகம், ஆயுள், மரணம், இவைகளை யுண் நல்வேளாளர் - வேளாளரில் ஒரு வகுப் டாக்கி ஆக்கியும், காத்தும், அளித்தும் பார். இவர்கள் கொண்டை கட்டி வகுப் தங்கள் பதங்களைத் தருதலால் இக்கிரகங் பார்போல் நாங்களும் ஒருவகை யென்பர். களே தெய்வமென்னும். இதனால் வழக் நவகண்டங்கள் - நவவருஷங்கள், கண்டங் கத்தில் நான் பிறந்த வேளை என்றும், பிறந் கள் காண்க. | தநக்ஷ த்ரபலம். எ - ம., என்கிரகசாரம், நவகோடிநாராயணசெட்டி - இவன் வைர எ - ம்., திரிமூர்த்திகளையும் இக்கிரகங்கள் வாணிப மகருஷிகோத்ரன், இவன் முத பிடித்தலைக்கும். எ-ம்., இம்மதங்கொண் லில் ஒரு மனைவியை மணந்து மீண்டு மற் டாரும் மற்றவரும் கூறுவர். இதில் நவக் றொருத்தியை மணந்தனன், இதனால் சுற் ரகம் ச்வரூபநிலை, இக்கிரகங்கள் நக்ஷத்ர றத்தவர் கோபித்தனர். இவன் அந்த இரண் ராசி முதலியவற்றுடன் கூடி விரிகிறதே டாவது மனைவியை விட்டுவிட்டுக் கப்பலிற் தடத்தம், இவைகளில் கட்டுப்பட்டு ஜந்து சென்றனன். இந்த இரண்டாவது மனைவி மாணப்படுவதே பந்தம், இந்தக் கிரகங்க காளியை வேண்டிக் குறையிரப்பக் காளி ளைப் பூசித்து ஓமாதிகளைச் செய்து லயப் புத்திரப்பேறு அருளினள். இவ்வாறு காளி படுவதே முத்தி. இவர்களுள் சூர்யவாதி- யின் வரத்தால் பிறந்த புதல்வன் வளரு சூர்யன் உதயத்தில், அயனாய் உலகத்தை நாள்களில் ஒரு நாள் இவனுடன் கற்கும் யெழுப்பி, மழைபொழிவித்துத் தான்யாதி மாணாக்கர்கள் உன் தந்தை, யார் என் களையுண்டாக்கி ரக்ஷித்து விஷ்ணுவாய், றனர். குமான் தாயிடம் வந்து கேட்ட பின் அச்சீவராசிகளைச் சங்கரித்தலால் னன். தாய் இப்புத்திரன் தந்தை அயலூ ருத்ரனாய்த் திரிமூர்த்தியாய் விளங்குவன் ருக்குப்போய் வந்திருப்பதறிந்து புத்திர என்பன். இவனது மந்திரத்தால் இவன் னுக்குத் தந்தையைக் காட்டினள். குமரன் உலகடைதல் முத்தி யென்பன், சந்திர அறிந்து தந்தையிடம் சென்றனன். தந்தை வாதி - சந்திரனது அமுதகலை, நில, நீர், இவனை அறியாதவனாதலால் துரத்தினன். பை, முட்டை மற்றைப் பூதங்கள், இவற் குமரன் பலாறிய இவனைத் தெருவிற்கு றில் வர்த்திக்கும். சந்திரன் ஸ்திரீபுமான் இழுத்துக் காளியைக் கொண்டு சாக்ஷி கூறு களுக்குக் காம விகாரத்தை உண்டாக்கிக் வித்து நாடு முதலிய பெற்று வயிரவாணி கூட்டுவிப்பன் ; அதனால் உலகம் சிருட்டி பன் எனப் பெயர் பெற்றனன். இதுவே யாம். இவனால் பயிர்கள் விருத்தியாம். தமிழ் நூலாகிய வளையாபதி கதை என்பர்.) அந்தப்பயிரால் உலகம் பிழைக்கும். அது நவக்கிரக அம்ஸங்கள்- நவக்கிரகமென்பது வே, திதியாம். பின் சந்திரகலை குறையச் சோதிஷ சாஸ்திரங்களில் பிரதானமாகக் சீவராசிகள் கெடும். ஆதலால் அதுவே சன் கொண்டுள்ளது எப்படியெனில், சிவபெரு காரமாம். இவனைப் பூசித்து அவனுல மானே சூரியனாகவும், உமை யம்மை கடைதல் முத்தி. ஏனைய கிரகங்களு மிவ் யரே - சந்திரனாகவும், சுப்பிரமணியரே - வாறே. (தத்துவநிஜாது.) அங்காரகனாகவும், திருமாலே புதனாகவும், நவசத்திகள்-வாமை, ஜேஷ்டை , சொதர், பிரமாவே - குருவாகவும், இந்திரனே - காளி, கலவிகரணி, பலவிகரணி, பலப்பிர பக்கிரனாகவும், யம தருமரே - சனியாகவும், மதனி, சர்வபூத தமனி, மானான்மனி, பின்
நில்வேட்டனார் கவசத்திகள் செல்வமென் துவனவா பொறியினே தத்தை டாம் என்னுங்கள் நல்வேட்டனர் - இவர் மிளை கிழான் நல் பத்திரகாளியே - இராகுவாகவும் சித்திர வேட்டனாரெனவுங்க றப்படுவர் . வேளாண் குத்தனே - கேதுவாகம் இருப்பதாகத் தெரி மரபினர் . மிளை - ஒரூர் . இவர் பேய்க் | கிறது . இவையன்றியும் தூமாதி பஞ்சக் காஞ்சியைத் தலைமகன் தனக்கு உவமை | கிரகங்களும் சொல்லப்படுகின்றன . கூறியதாகப் பாடியுள்ளார் . அடைந்தார் நவக்கிரகங்கள் - சூரியன் சந்திரன் செவ் க்கு வருந் துன்பத்தைப் போக்குவதோ வாய் புதன் வியாழம் வெள்ளி சனி செல்வமெனப்படும் எனைச்செல்வம் தவப் ராகு கேது முதலியவர் . பயனா லெய்துவனவா மென்கிறார் . ( நற் . நவகிரகவாதிமதம் - இது நவக்ரகங்களால உரு0 ) . இரவுவரும் நெறியினே தத்தை சிருட்டி திதி சங்காரம் மூன்றும் உண விரித்துக் கூறுகிறார் . ( நற் . உஙஉ ) . இவர் டாம் என்னும் எவ்வாறெனின் திசாபுத்தி பாடியனவாக நற்றிணையில் நாலு பாடல் உச்ச நீச்சங்கள் நட்பு ஆட்சி பகை களும் குறுந்தொகையி லொன்று மாக கவிப்பு பார்வை இவற்றால் உண்டாம் ஐந்து பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . சுகாசுகம் ஆயுள் மரணம் இவைகளை யுண் நல்வேளாளர் - வேளாளரில் ஒரு வகுப் டாக்கி ஆக்கியும் காத்தும் அளித்தும் பார் . இவர்கள் கொண்டை கட்டி வகுப் தங்கள் பதங்களைத் தருதலால் இக்கிரகங் பார்போல் நாங்களும் ஒருவகை யென்பர் . களே தெய்வமென்னும் . இதனால் வழக் நவகண்டங்கள் - நவவருஷங்கள் கண்டங் கத்தில் நான் பிறந்த வேளை என்றும் பிறந் கள் காண்க . | தநக்ஷ த்ரபலம் . - . என்கிரகசாரம் நவகோடிநாராயணசெட்டி - இவன் வைர - ம் . திரிமூர்த்திகளையும் இக்கிரகங்கள் வாணிப மகருஷிகோத்ரன் இவன் முத பிடித்தலைக்கும் . - ம் . இம்மதங்கொண் லில் ஒரு மனைவியை மணந்து மீண்டு மற் டாரும் மற்றவரும் கூறுவர் . இதில் நவக் றொருத்தியை மணந்தனன் இதனால் சுற் ரகம் ச்வரூபநிலை இக்கிரகங்கள் நக்ஷத்ர றத்தவர் கோபித்தனர் . இவன் அந்த இரண் ராசி முதலியவற்றுடன் கூடி விரிகிறதே டாவது மனைவியை விட்டுவிட்டுக் கப்பலிற் தடத்தம் இவைகளில் கட்டுப்பட்டு ஜந்து சென்றனன் . இந்த இரண்டாவது மனைவி மாணப்படுவதே பந்தம் இந்தக் கிரகங்க காளியை வேண்டிக் குறையிரப்பக் காளி ளைப் பூசித்து ஓமாதிகளைச் செய்து லயப் புத்திரப்பேறு அருளினள் . இவ்வாறு காளி படுவதே முத்தி . இவர்களுள் சூர்யவாதி யின் வரத்தால் பிறந்த புதல்வன் வளரு சூர்யன் உதயத்தில் அயனாய் உலகத்தை நாள்களில் ஒரு நாள் இவனுடன் கற்கும் யெழுப்பி மழைபொழிவித்துத் தான்யாதி மாணாக்கர்கள் உன் தந்தை யார் என் களையுண்டாக்கி ரக்ஷித்து விஷ்ணுவாய் றனர் . குமான் தாயிடம் வந்து கேட்ட பின் அச்சீவராசிகளைச் சங்கரித்தலால் னன் . தாய் இப்புத்திரன் தந்தை அயலூ ருத்ரனாய்த் திரிமூர்த்தியாய் விளங்குவன் ருக்குப்போய் வந்திருப்பதறிந்து புத்திர என்பன் . இவனது மந்திரத்தால் இவன் னுக்குத் தந்தையைக் காட்டினள் . குமரன் உலகடைதல் முத்தி யென்பன் சந்திர அறிந்து தந்தையிடம் சென்றனன் . தந்தை வாதி - சந்திரனது அமுதகலை நில நீர் இவனை அறியாதவனாதலால் துரத்தினன் . பை முட்டை மற்றைப் பூதங்கள் இவற் குமரன் பலாறிய இவனைத் தெருவிற்கு றில் வர்த்திக்கும் . சந்திரன் ஸ்திரீபுமான் இழுத்துக் காளியைக் கொண்டு சாக்ஷி கூறு களுக்குக் காம விகாரத்தை உண்டாக்கிக் வித்து நாடு முதலிய பெற்று வயிரவாணி கூட்டுவிப்பன் ; அதனால் உலகம் சிருட்டி பன் எனப் பெயர் பெற்றனன் . இதுவே யாம் . இவனால் பயிர்கள் விருத்தியாம் . தமிழ் நூலாகிய வளையாபதி கதை என்பர் . ) அந்தப்பயிரால் உலகம் பிழைக்கும் . அது நவக்கிரக அம்ஸங்கள் - நவக்கிரகமென்பது வே திதியாம் . பின் சந்திரகலை குறையச் சோதிஷ சாஸ்திரங்களில் பிரதானமாகக் சீவராசிகள் கெடும் . ஆதலால் அதுவே சன் கொண்டுள்ளது எப்படியெனில் சிவபெரு காரமாம் . இவனைப் பூசித்து அவனுல மானே சூரியனாகவும் உமை யம்மை கடைதல் முத்தி . ஏனைய கிரகங்களு மிவ் யரே - சந்திரனாகவும் சுப்பிரமணியரே - வாறே . ( தத்துவநிஜாது . ) அங்காரகனாகவும் திருமாலே புதனாகவும் நவசத்திகள் - வாமை ஜேஷ்டை சொதர் பிரமாவே - குருவாகவும் இந்திரனே - காளி கலவிகரணி பலவிகரணி பலப்பிர பக்கிரனாகவும் யம தருமரே - சனியாகவும் மதனி சர்வபூத தமனி மானான்மனி பின்