அபிதான சிந்தாமணி

நச்சுமனார் 919 நடாதரம்மாள் களுக்கு தெரிகின் சய் அருருளிய மகள் இன்றன. ழகரும் உனின் பட்டர் திருல் நாமம் பெட்டரால் பக்குவ பல்வகையப்பறம் என பிகைக்குவா ளிருந்து கையி நவர். அழியப் - என் வாற்றுச் சுவருக்குத் திருத்துச் S மை பெருகாலத்யேர் - இ களுக்கு இவர் காலத்தினாற் பிற்பட்டவ யருமை பாராட்டிக் கூறிய தனால் இவர்க்கு சென்று தெரிகின்றது. அமிழ்தினுமினிய இப்பெயர் வந்தது. குறுந்தொகையில் தமிழ்மடவரல் செய் அருந் தவத்தின் உக-ம் பாட்டும், புறநானூற்றில் உஎ அ-ம் பெரும்பயனாக அவதரித்தருளிய இம் பாட்டும், எட்டுத்தொகையுள் இவர் செய் மகோபகாரியின் அருமை பெருமைகள் தனவாக (கட்) செய்யுட்களும் காணப்படு விரிவஞ்சி விடுக்கப்பட்டன. இவர் காலத் கின்ற ன. . தில் ஆசிரியர் பரிமேலழகரும் உடனி நஞ்சீயர் - இவர் திருநாராயண புரத்தில் ருந்ததாகக் கூறுவர். எவ்வகையெனின் (சஉகச) கலிக்குமேல் விஜய ஜநகம். "குடம்பை தனித் தொழியப் புட்பறக் பட்டர் திருவடிசம்பந்தி. இவர் வேதாந்தி தற்றே, உடம்போடுயிரிடை நட்பு." என் என முதலில் நாமம்பெற்று இருக்கையில் னுங் குறளில் குடம்பை என்பதற்கு ஆசி வாதபிக்ஷைக்கு வந்த பட்டால் செயிக்கப் ரியர் நச்சினார்க்கினியர் கூண்டு எனவும் பெற்றுச் சிலநாளிருந்து பிக்ஷைக்குவந்த ஆசிரியர் பரிமேலழகர் முட்டையெனவும் ஸ்ரீவைஷ்ணவருக்குப் பிக்ஷையிட மறுத்த கூறினதாகவும், பரிமேலழகாது உரை தேவியை வெறுத்துத் திரவியத்தைப் கேட்ட நச்சினார்க்கினியர் பரிமேலழகர் பகுத்துப் பெண்சாதிக் களித்துக் குரு உரையைப் புகழ்ந்ததாகவுங் கூறுவர். துணைகொண்டு பதியாச்ரமம் அடைந்து "பாரத்தொல் காப்பியமும் பத்துப்பாட் ஆசாரியரைக் காணப்போகையில் பட்டர், இங்கவியு, மாரக்குறுந் தொகையுளைஞ் நம் ஜீயர்வந்தார் என அன்று முதல் இவர் ஞான்குஞ் - சாரத், திருத்தகு மாமுனி க்கு நஞ்சீயர் எனப் பெயர் உண்டாயிற்று. செய் சிந்தாமணியும், விருத்தி நச்சினார்க் இவர்க்கு ஸ்ரீ ரங்கநாதரென்பது தாசிய கினியமே." "எவனாலவாயிடை வந்த நாமம். இவர் திருவாய்மொழிக்கு சு,000 முதவாயுடையனென வியம்பப் பெற் படி வியாக்கியானம் செய்து ஒரு ஸ்ரீவை றோன், எவன் பண்டைப் பனுவல்பல ணவரிடம் தர அந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர் விறவாது நிலவவுரை யெழுதி யீந்தோன், அதை யெடுத்துச் செல்கையில் வெள்ளத் எவன் பரம வுபகாரி யெவனச்சினார்க்கி தில் சிதற அவைகளை ஒருவாறு கேட்ட னியனெனும் பேராளன், அவன்பாத விரு படி அவர் பூர்த்திசெய்து நஞ்சீயரிடம் போது மெப்போது மலர்கவென தகத்து கொடுக்கச் சீயர் அபிப்பிராய பேதத்தைக் மன்னோ ." | கண்டு உண்மை வினவிக் களித்து நம்பிள் * சுமனர் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒரு ளையென அழைத்தனர். அதுமுதல் அவ வர். (திருவள்ளுவமாலை.) ருக்கு நம்பிள்ளையெனப் பெயராயிற்று. செள்ளையார் - ஒரு தமிழப் புலவர். இவர்க்கு வேதாந்த வேதியர், மா தவாசார் இவர், காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளை யர் என்று வேறு பெயர்கள். இவர் திரு யார் எனப்படுவர். இவர் பதிற்றுப்பத்தின் நக்ஷத்ரம் பங்குனி யுத்திரம். கணுள்ள ஆறாம்பத்தால் ஆடுகோட்பாடுச் நஞ்சு கலந்த அன்ன சோதனை - நஞ்சு கலந்த சேரலாதனைப் புகழ்ந்து பாடி அவனாற்கல அன்னத்தைக் கண்ட அன்னம் சோர்ந்து னணிக என்று ஒன்பது துலாம் பொன் விழும், வண்டுகள் குழறி யொலிக்கும், னும் நூறாயிரங்காணமும் அளிக்கப்பெற்று மயில் நிலைகலங்கித் துள்ளியாடும், கோழி அவன் பக்கத்து வீற்றிருக்குஞ் சிறப்பும் கள் விரைந்து கத்தும், அன்றில் மயங்கும், எய்தியவர். ாடினி, செள்ளை எனும் பெண் குரங்கு மலங்கழிக்கும், காடை மயிர் சிலிர் பாற் பெயர்களானும், கலனணிதற்குப் க்கும், நாகணவாய் எதிரெடுக்கும். (சுக்-நீ.) பொன் பெற்றதனானும் பெண்பாலாராக நஞ்சுகன் - ஓர் இயக்கன். (பெ- கதை). அறியப்படுகின்றார். பதிற்றுப்பத்து ஆறாம் நஞ்சுண்டதேவர் --மைசூரில் நெடுநாளைக்கு பத்தில் "யாத்த செய்யுளடங்கிய கொள் முன் அரசரா யிருந்தவர். கைக் காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார்" நடராஜர் - 1. சிவமூர்த்தத்துள் ஒன்று. இதில் அடங்கிய கொள்கை, என்பது 2. கீரனூரிற் பிறந்த ஒரு சோதிடர்; பெண்பாலாரைக் குறிக்கின்றது. குறுந் சாதகாலங்கார மியற்றியவர். தொகையில் திண்டேர்கள்ளி,............ நடாதூரம்மாள் - சுபத்திராம்சரான இவர் விருந்துவரக்கரைந்த காக்கையது பலியே" கலி (சஉசுசு) க்குமேல் பார்த்திவ சித் எனும் பாட்டில் காக்கை கரைந்தமைபற்றி திரையா திங்கட்கிழமை காஞ்சியில் தேவ எய்தியவர்களானும், தன்பாலாராக இண்டதேவா
நச்சுமனார் 919 நடாதரம்மாள் களுக்கு தெரிகின் சய் அருருளிய மகள் இன்றன . ழகரும் உனின் பட்டர் திருல் நாமம் பெட்டரால் பக்குவ பல்வகையப்பறம் என பிகைக்குவா ளிருந்து கையி நவர் . அழியப் - என் வாற்றுச் சுவருக்குத் திருத்துச் S மை பெருகாலத்யேர் - களுக்கு இவர் காலத்தினாற் பிற்பட்டவ யருமை பாராட்டிக் கூறிய தனால் இவர்க்கு சென்று தெரிகின்றது . அமிழ்தினுமினிய இப்பெயர் வந்தது . குறுந்தொகையில் தமிழ்மடவரல் செய் அருந் தவத்தின் உக - ம் பாட்டும் புறநானூற்றில் உஎ - ம் பெரும்பயனாக அவதரித்தருளிய இம் பாட்டும் எட்டுத்தொகையுள் இவர் செய் மகோபகாரியின் அருமை பெருமைகள் தனவாக ( கட் ) செய்யுட்களும் காணப்படு விரிவஞ்சி விடுக்கப்பட்டன . இவர் காலத் கின்ற . . தில் ஆசிரியர் பரிமேலழகரும் உடனி நஞ்சீயர் - இவர் திருநாராயண புரத்தில் ருந்ததாகக் கூறுவர் . எவ்வகையெனின் ( சஉகச ) கலிக்குமேல் விஜய ஜநகம் . குடம்பை தனித் தொழியப் புட்பறக் பட்டர் திருவடிசம்பந்தி . இவர் வேதாந்தி தற்றே உடம்போடுயிரிடை நட்பு . என் என முதலில் நாமம்பெற்று இருக்கையில் னுங் குறளில் குடம்பை என்பதற்கு ஆசி வாதபிக்ஷைக்கு வந்த பட்டால் செயிக்கப் ரியர் நச்சினார்க்கினியர் கூண்டு எனவும் பெற்றுச் சிலநாளிருந்து பிக்ஷைக்குவந்த ஆசிரியர் பரிமேலழகர் முட்டையெனவும் ஸ்ரீவைஷ்ணவருக்குப் பிக்ஷையிட மறுத்த கூறினதாகவும் பரிமேலழகாது உரை தேவியை வெறுத்துத் திரவியத்தைப் கேட்ட நச்சினார்க்கினியர் பரிமேலழகர் பகுத்துப் பெண்சாதிக் களித்துக் குரு உரையைப் புகழ்ந்ததாகவுங் கூறுவர் . துணைகொண்டு பதியாச்ரமம் அடைந்து பாரத்தொல் காப்பியமும் பத்துப்பாட் ஆசாரியரைக் காணப்போகையில் பட்டர் இங்கவியு மாரக்குறுந் தொகையுளைஞ் நம் ஜீயர்வந்தார் என அன்று முதல் இவர் ஞான்குஞ் - சாரத் திருத்தகு மாமுனி க்கு நஞ்சீயர் எனப் பெயர் உண்டாயிற்று . செய் சிந்தாமணியும் விருத்தி நச்சினார்க் இவர்க்கு ஸ்ரீ ரங்கநாதரென்பது தாசிய கினியமே . எவனாலவாயிடை வந்த நாமம் . இவர் திருவாய்மொழிக்கு சு 000 முதவாயுடையனென வியம்பப் பெற் படி வியாக்கியானம் செய்து ஒரு ஸ்ரீவை றோன் எவன் பண்டைப் பனுவல்பல ணவரிடம் தர அந்த ஸ்ரீவைஷ்ணவர் விறவாது நிலவவுரை யெழுதி யீந்தோன் அதை யெடுத்துச் செல்கையில் வெள்ளத் எவன் பரம வுபகாரி யெவனச்சினார்க்கி தில் சிதற அவைகளை ஒருவாறு கேட்ட னியனெனும் பேராளன் அவன்பாத விரு படி அவர் பூர்த்திசெய்து நஞ்சீயரிடம் போது மெப்போது மலர்கவென தகத்து கொடுக்கச் சீயர் அபிப்பிராய பேதத்தைக் மன்னோ . | கண்டு உண்மை வினவிக் களித்து நம்பிள் * சுமனர் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒரு ளையென அழைத்தனர் . அதுமுதல் அவ வர் . ( திருவள்ளுவமாலை . ) ருக்கு நம்பிள்ளையெனப் பெயராயிற்று . செள்ளையார் - ஒரு தமிழப் புலவர் . இவர்க்கு வேதாந்த வேதியர் மா தவாசார் இவர் காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளை யர் என்று வேறு பெயர்கள் . இவர் திரு யார் எனப்படுவர் . இவர் பதிற்றுப்பத்தின் நக்ஷத்ரம் பங்குனி யுத்திரம் . கணுள்ள ஆறாம்பத்தால் ஆடுகோட்பாடுச் நஞ்சு கலந்த அன்ன சோதனை - நஞ்சு கலந்த சேரலாதனைப் புகழ்ந்து பாடி அவனாற்கல அன்னத்தைக் கண்ட அன்னம் சோர்ந்து னணிக என்று ஒன்பது துலாம் பொன் விழும் வண்டுகள் குழறி யொலிக்கும் னும் நூறாயிரங்காணமும் அளிக்கப்பெற்று மயில் நிலைகலங்கித் துள்ளியாடும் கோழி அவன் பக்கத்து வீற்றிருக்குஞ் சிறப்பும் கள் விரைந்து கத்தும் அன்றில் மயங்கும் எய்தியவர் . ாடினி செள்ளை எனும் பெண் குரங்கு மலங்கழிக்கும் காடை மயிர் சிலிர் பாற் பெயர்களானும் கலனணிதற்குப் க்கும் நாகணவாய் எதிரெடுக்கும் . ( சுக் - நீ . ) பொன் பெற்றதனானும் பெண்பாலாராக நஞ்சுகன் - ஓர் இயக்கன் . ( பெ - கதை ) . அறியப்படுகின்றார் . பதிற்றுப்பத்து ஆறாம் நஞ்சுண்டதேவர் - - மைசூரில் நெடுநாளைக்கு பத்தில் யாத்த செய்யுளடங்கிய கொள் முன் அரசரா யிருந்தவர் . கைக் காக்கைபாடினியார் நச்செள்ளையார் நடராஜர் - 1 . சிவமூர்த்தத்துள் ஒன்று . இதில் அடங்கிய கொள்கை என்பது 2 . கீரனூரிற் பிறந்த ஒரு சோதிடர் ; பெண்பாலாரைக் குறிக்கின்றது . குறுந் சாதகாலங்கார மியற்றியவர் . தொகையில் திண்டேர்கள்ளி . . . . . . . . . . . . நடாதூரம்மாள் - சுபத்திராம்சரான இவர் விருந்துவரக்கரைந்த காக்கையது பலியே கலி ( சஉசுசு ) க்குமேல் பார்த்திவ சித் எனும் பாட்டில் காக்கை கரைந்தமைபற்றி திரையா திங்கட்கிழமை காஞ்சியில் தேவ எய்தியவர்களானும் தன்பாலாராக இண்டதேவா