அபிதான சிந்தாமணி

துருமகாந்தன் 878 - திருவமண்டலப் பறவைகள் துருமகாந்தன் - புட்பமாகாண்டத்திற்குக் கடற்கிளி அல்லது கிளிமூக்குப் பறவை காவலாக வைக்கப்பட்டவன், இது மான் தீவை அடுத்த பிரதேசங்களில் துருமசேநன் - 1. திருஷ்டத்துய்மனால் கோடைகாலத்திலும், மழைக்காலத்தில் கொல்லப்பட்ட அரசன். பிரான்ஸ், ஸ்பெயினை யடுத்த பிரதேசங்க 2. தருமராஜனால் கொல்லப்பட்ட ஒரு ளுக்கு வந்துவிடுகிறது. இதன் உயரம் அரசன். 1 அடி. இதன் மூக்குக் கிளிமூக்குப்போல் துருமன் -1. சிம்புருடராசன். இவனருச் பெரிதாய் இருக்கிறது. வாயி னிருபுறம் சுகனால் ஜயிக்கப்பட்டவன். (பார - சபா.) களின் கோடியில் தசை நக்ஷத்திரம் போல 2. கிம்புருஷாசாரியன். சிவந்த நிறமாய் வளர்ந்திருக்கிறது. இது துருவசநீதி - (சூ). பாஷ்யன் குமரன். பூமியில் வளைதோண்டி முட்டையிடுகிறது. துருவசிந்து - சுதரிசனனைக் காண்க, இதன் முட்டை அதிக பெரிது. துருவசு - (ச). யயாதிக்குத் தேவயானி ஆல்கா - இது துருவமண்டலப் பறனவ யிடம் உதித்தகுமான். இவன் வம்சத்தவர் யில் ஆக் இனத்தைச் சேர்ந்தது. இது தந்தையின் சாபத்தால் இராதருக்கு அரச ஆக் இனத்தில் பெரிய உருவுள்ளது. இது ராயினர். இவன் குமரன் வன்னி . ஐரோப்பாவின் வடபாகத்திலுள்ள நியூபவு துருவநக்ஷத்திரம் - இது, வடக்கேயுள்ள ண்ட்லாண்ட் முதலிய தீவுகளின் கடற் நக்ஷத்திரங்களில் ஒன்று. தன்னைச் சுற்றி பக்கங்களில் வசித்தது. இதன் மாமிசத் யுள்ள நக்ஷத்திரங்களுக்கு நடுவில் பெரி துக் காசைப்பட்ட அந்நாட்டார் .இதன் வம் தாகக் காணப்படுவது. இது பூமியின் வட சத்தின் கரு அறுத்தனர். இப்போது இது பாகத்தை நிர்ணயிக்க அறிகுறியாக உள் அரிது. இப்பறவையின் மூக்குத் தடித்துக் ளது. திசை தெரியாது கப்பலைச் செலுத் கிளியின் மூக்குப்போல் முனை வளைந்து தும் மாலுமிகளுக்கு வடக்குத் திசையை நீண்டு கறுத்து இருக்கிறது. இதன் உட அறிவிப்பது. லின் கடைசிபாகத்தில் இரண்டு குறுகிய துருவமண்டலப் பறவைகள் - இவ்வினத் தோலடிகள் இருக்கின்றன. இவை செங் தில் பலவகை உண்டு. அவற்றுள் ஆக் நிறமுள்ளவை. இப் பறவையின் இறக் என்பது ஒருவகை. இவ்வினத்தில் பேல கைகள் சீல் முதலியவற்றின் இறக்கை ரிஸ், மெர்குலஸ், வராட்டர்குலா, ஆல்கா போலச் சிறகில்லாமலிருக்கின்றன. இது எனும் வகைகளுண்டு. முதலிற் கூறிய அதிகம் பறவாததால் கரை ஓரங்களில் பேலாஸ் என்பவை துருவ மண்டலத்தை வசிக்கிறது. இதன் தலையும், மூக்கும் கரு யடுத்த காமஸ்காட்கா எனும் இடத்தில் நிறமானவை. மார்பும், வயிறும் வெண்மை . இருக்கிறது. இது 1 அடி நீளமும், குறு இது, கடலில் அதிவேகமாய் நீந்தும், கிய காலும், கழுத்தும், நீலநிற மூக்கும், ரேசர்பில் - மர், பிளாக்பில் ஆக் எலும் சிவந்த மஞ்சளித்த கால்களும், தோலி பெயருள்ள ஆக் இனம். இது பிரிடிஷ் ணைந்த கால்களும் உடையது. இதன் தலை, தீவுகள், ஸ்காத்லாண்ட், வட அமெரிக்கா முதுகு, பிடரி கறுப்பு. கழுத்து, மார்பு, வின் கீழ்க்கரையிலுள்ள மலைப்பிரதேசங்க மற்றப் பக்கங்கள் வெண்மை . இதன் ளில் வசிக்கின்றது. இதனுடல் 15 அங் கண்களிலிருந்து ஒரு நீண்ட வெள்ளை குல நீளம், கால்கள் குறுகித் தடித்தவை. ரேகை முதுகின் பக்கமாக வளைந்திருக்கி பாதம் தோலடி பெற்றது. இது தண்ணீ றது. இதன் வயிற்றிலுள்ள வெண்மை ரில் வேகமாய் நீந்தும். இப் பறவைக்கு கோடைகாலத்தில் கருமை கலந்த செந்நிற இறக்கைகள் உண்டு, பறக்கும். இதற்குத் மாகவும் மழைக்காலத்தில் வெண்ணிறமாக தலை, பிடரி, முதுகு கருமையும்; மற்றவை வும் மாறுகிறது. இதன் மார்பின் தோல் வெண்மை நிறம், இதன் வெண்மை சப்பரைப்போல் சுருங்கவும் நீளவுங் கூடி கோடைகாலத்தில் மாறுகிறது. இது ஒரே யது. இது கூட்டமாய்ச் சேர்ந்து வசிப்பது, முட்டையிடுகிறது, இதன் முட்டை வெண் தண்ணீரில் வேகமாய் நீந்துவது. மையாயும் பெரிதாயுமிருக்கு மென்புர். மெர்குலஸ் - இது மேற்கூறிய இனத் தல்லிமாட் - இது துருவமண்டல புற தில் சிறிய இனம், வையினத்தைச் சேர்ந்தது. இது 1 அடி வராட்டர்தலா - இது ஆக் இனத்தில் உயாம். இதன் தோலடிப் பாதங்கள் உட கிளிபோல் மூக்குக்கொண்டது. (puffin) / லின் கடைசியில் குறுகி யிருக்கின்றன. - 110
துருமகாந்தன் 878 - திருவமண்டலப் பறவைகள் துருமகாந்தன் - புட்பமாகாண்டத்திற்குக் கடற்கிளி அல்லது கிளிமூக்குப் பறவை காவலாக வைக்கப்பட்டவன் இது மான் தீவை அடுத்த பிரதேசங்களில் துருமசேநன் - 1 . திருஷ்டத்துய்மனால் கோடைகாலத்திலும் மழைக்காலத்தில் கொல்லப்பட்ட அரசன் . பிரான்ஸ் ஸ்பெயினை யடுத்த பிரதேசங்க 2 . தருமராஜனால் கொல்லப்பட்ட ஒரு ளுக்கு வந்துவிடுகிறது . இதன் உயரம் அரசன் . 1 அடி . இதன் மூக்குக் கிளிமூக்குப்போல் துருமன் - 1 . சிம்புருடராசன் . இவனருச் பெரிதாய் இருக்கிறது . வாயி னிருபுறம் சுகனால் ஜயிக்கப்பட்டவன் . ( பார - சபா . ) களின் கோடியில் தசை நக்ஷத்திரம் போல 2 . கிம்புருஷாசாரியன் . சிவந்த நிறமாய் வளர்ந்திருக்கிறது . இது துருவசநீதி - ( சூ ) . பாஷ்யன் குமரன் . பூமியில் வளைதோண்டி முட்டையிடுகிறது . துருவசிந்து - சுதரிசனனைக் காண்க இதன் முட்டை அதிக பெரிது . துருவசு - ( ) . யயாதிக்குத் தேவயானி ஆல்கா - இது துருவமண்டலப் பறனவ யிடம் உதித்தகுமான் . இவன் வம்சத்தவர் யில் ஆக் இனத்தைச் சேர்ந்தது . இது தந்தையின் சாபத்தால் இராதருக்கு அரச ஆக் இனத்தில் பெரிய உருவுள்ளது . இது ராயினர் . இவன் குமரன் வன்னி . ஐரோப்பாவின் வடபாகத்திலுள்ள நியூபவு துருவநக்ஷத்திரம் - இது வடக்கேயுள்ள ண்ட்லாண்ட் முதலிய தீவுகளின் கடற் நக்ஷத்திரங்களில் ஒன்று . தன்னைச் சுற்றி பக்கங்களில் வசித்தது . இதன் மாமிசத் யுள்ள நக்ஷத்திரங்களுக்கு நடுவில் பெரி துக் காசைப்பட்ட அந்நாட்டார் . இதன் வம் தாகக் காணப்படுவது . இது பூமியின் வட சத்தின் கரு அறுத்தனர் . இப்போது இது பாகத்தை நிர்ணயிக்க அறிகுறியாக உள் அரிது . இப்பறவையின் மூக்குத் தடித்துக் ளது . திசை தெரியாது கப்பலைச் செலுத் கிளியின் மூக்குப்போல் முனை வளைந்து தும் மாலுமிகளுக்கு வடக்குத் திசையை நீண்டு கறுத்து இருக்கிறது . இதன் உட அறிவிப்பது . லின் கடைசிபாகத்தில் இரண்டு குறுகிய துருவமண்டலப் பறவைகள் - இவ்வினத் தோலடிகள் இருக்கின்றன . இவை செங் தில் பலவகை உண்டு . அவற்றுள் ஆக் நிறமுள்ளவை . இப் பறவையின் இறக் என்பது ஒருவகை . இவ்வினத்தில் பேல கைகள் சீல் முதலியவற்றின் இறக்கை ரிஸ் மெர்குலஸ் வராட்டர்குலா ஆல்கா போலச் சிறகில்லாமலிருக்கின்றன . இது எனும் வகைகளுண்டு . முதலிற் கூறிய அதிகம் பறவாததால் கரை ஓரங்களில் பேலாஸ் என்பவை துருவ மண்டலத்தை வசிக்கிறது . இதன் தலையும் மூக்கும் கரு யடுத்த காமஸ்காட்கா எனும் இடத்தில் நிறமானவை . மார்பும் வயிறும் வெண்மை . இருக்கிறது . இது 1 அடி நீளமும் குறு இது கடலில் அதிவேகமாய் நீந்தும் கிய காலும் கழுத்தும் நீலநிற மூக்கும் ரேசர்பில் - மர் பிளாக்பில் ஆக் எலும் சிவந்த மஞ்சளித்த கால்களும் தோலி பெயருள்ள ஆக் இனம் . இது பிரிடிஷ் ணைந்த கால்களும் உடையது . இதன் தலை தீவுகள் ஸ்காத்லாண்ட் வட அமெரிக்கா முதுகு பிடரி கறுப்பு . கழுத்து மார்பு வின் கீழ்க்கரையிலுள்ள மலைப்பிரதேசங்க மற்றப் பக்கங்கள் வெண்மை . இதன் ளில் வசிக்கின்றது . இதனுடல் 15 அங் கண்களிலிருந்து ஒரு நீண்ட வெள்ளை குல நீளம் கால்கள் குறுகித் தடித்தவை . ரேகை முதுகின் பக்கமாக வளைந்திருக்கி பாதம் தோலடி பெற்றது . இது தண்ணீ றது . இதன் வயிற்றிலுள்ள வெண்மை ரில் வேகமாய் நீந்தும் . இப் பறவைக்கு கோடைகாலத்தில் கருமை கலந்த செந்நிற இறக்கைகள் உண்டு பறக்கும் . இதற்குத் மாகவும் மழைக்காலத்தில் வெண்ணிறமாக தலை பிடரி முதுகு கருமையும் ; மற்றவை வும் மாறுகிறது . இதன் மார்பின் தோல் வெண்மை நிறம் இதன் வெண்மை சப்பரைப்போல் சுருங்கவும் நீளவுங் கூடி கோடைகாலத்தில் மாறுகிறது . இது ஒரே யது . இது கூட்டமாய்ச் சேர்ந்து வசிப்பது முட்டையிடுகிறது இதன் முட்டை வெண் தண்ணீரில் வேகமாய் நீந்துவது . மையாயும் பெரிதாயுமிருக்கு மென்புர் . மெர்குலஸ் - இது மேற்கூறிய இனத் தல்லிமாட் - இது துருவமண்டல புற தில் சிறிய இனம் வையினத்தைச் சேர்ந்தது . இது 1 அடி வராட்டர்தலா - இது ஆக் இனத்தில் உயாம் . இதன் தோலடிப் பாதங்கள் உட கிளிபோல் மூக்குக்கொண்டது . ( puffin ) / லின் கடைசியில் குறுகி யிருக்கின்றன . - 110