அபிதான சிந்தாமணி

துரியோதனன் 87 துருபதேயன் இமான். பாண்டத்தை முக பிறந்தபோது நரிபோல் ஊளையிட்டான். தொடைமுரிந்திறந்து முதலில் அற்பபுண் பூர்வம் இராக்கதனாயிருந்தவன். இவன் ணியத்தால் சுவர்க்க மநுபவித்துப் பின் பிறந்து துரோணரிடம் வில்வித்தை முத நரகமடைந்தவன். இவன் தேவி பானு லிய கற்றுவருகையில் பாண்டவர்கள் அதி மதி, இவன் குமரி இலக்குமணை. இவன் தீவிர புத்திமான்களா யிருத்தல்பற்றி ஒரு இருடியால் தொடைமுரியச் சாப பொறாமையால் அவர்களிடம் உட்பகை மடைந்தவன். கொண்டு அதிகமாய் வீமனைப் பகைத்து, 2. அந்தகாசுரனுக்கு மந்திரி. அன்னத்தில் விஷமிட்டும், வீமன் நித்திரை 3. மது குலத்தரசரில் ஒருவன். சுதரி செய்கையில் அவனைக்கட்டி ஆற்றிலிட்டு சனன் தந்தை . நாகங்களையேவிக் கடிப்பித்தும், வசிநாட் துரு - 1. கவஷன் புத்திரன். டிக் குதிப்பித்தும், அரக்குமாளிகை கட்டு 2. இரும்பில் ஈரமான காற்றுப்படுத வித்து நெருப்பிட்டும் இன்னும் பல துன் லால் உண்டாவது துருப்பிடித்த இரும்பு, பங்கள் செய்வித்துக் கர்ணன், துச்சாத துருப்பிடியாத இரும்பினும் எடை யதிக னன், சகுனி முதலியோர் துற்புத்திகேட் மாகிறது. | டுப் பீஷ்ம, துரோண, விதுரர் முதலியோ துருதன் - (ச) இரேயன் குமரன். ரது நற்புத்தி கேளாமல் தந்தையைத் தன் வசப்படுத்திச் சகுனியால் சூதாடு வித் துருதி - தருமன் எனும் மனுவின் தேவி. துத் துச்சாதனனை எவித் திரௌபதி துருத்தி - காற்று நீர் முதலியவற்றைத் தன் யின் துகில் உரியச்செய்து திரௌபதி னிற்கொண்டு வெளிவிடும் தோலாலும் 'யால் தொடை முரியச் சாபம் எற்றுப் வேறு பொருளாலும் செய்த கருவி. இது பாண்டவரைப் பன்னிரண்டு வருடம் வன பெருந்துருத்தி, சிறு துருத்தி என இரு வாசமும் ஒரு வருடம் அஞ்ஞாத வாச வகை. மும் செய்துவர எவுவித்துப் பாண்டு புத் துருப்தன் - 1. பாஞ்சாலதேசத்துப் பிரஷ திரர் காட்டிற் சென்றிருக்கையில் மாரண தன் குமரன் ; இவனும் துரோணாச்சாரி ஹோமஞ் செய்வித்துப் பூதத்தையேவிப் யரும் ஒருசாலை மாணாக்கராயிருக்கையில் பாண்டவர்களுக் கெதிரில் காட்டில் பாச தனக்கு நாடுவருங்கால் பாதி இராச்சியம் றையில் செல்வத்துட னிருக்கையில் சித் கொடுப்பதாகக் கூறினன். இவ்வாறு திரசேகனால் கட்டுண்டு பாண்டு புத்திர அவன் அரசேற்று ஆண்டிருக்கையில் சால் விடுபட்டு அரசாண்டிருக்கையில் துரோணரிவனிடம் வறுமையால்வர அரச பாண்டு புத்திரர் அஞ்ஞாத வாசத்தில் னிவரை அறியாதது போலிருந்து அவமதித் விராடநகரத்தி லிருந்ததைக் குறிப்பாலு தனன். இதனால் துரோணர் கோபித்து ணர்ந்து அவ்விடமிருந்த ஆனிரைகளை உன்னை என் மாணாக்கனால் அவமதிக்கி மடக்கி அருச்சுநன் வெளிப்பட்டது கண்டு றேன் என்று கூறி வீஷ்மரிடம் வந்து குரு தூதுவிட்டு அவர்களது மனமறிந்து மக்கள், பாண்டு மக்களுக்கு வில்வித்தை தூது வந்த கண்ணனை மாயச்சிங்கா தனத் கற்பித்து அருச்சுநனால் துருபதனைக் கொ திருத்தி அவமானமடைந்து விதுரனிடம் ண்டுவரச்செய்து அவமதித்தனர். இதனால் பகைகொண்டு பாண்டவருடன் யுத்தஞ் உட்பகைகொண்ட துருபதன் துரோண செய்யத் தொடங்கிய பதினேழுநாள் ரைக் கொல்லக் குமரனும் தன்னைவென்ற யுத்தஞ் செய்கையில் பீஷ்மன், துரோ அருச்சுநனுக்கு ஒரு பெண்ணும் பெறத் ணன், கர்ணன், சல்லியன் இவர்களைச் தவமியற்றி யாகத்தில் திட்டத்துய்ம்மனை சேநாபதிகளாக்கி அபிமன்யுவைக் கபட யும் திரௌபதியையும் பெற்றுப் பகை மாய்க் கொல்வித்துப் பாசறை யுத்தத்தில் தீர்ந்தனன். இவன் அக்னி கோத்ரமும் இரவில் அசுவத்தாமனையேவி இளம்பஞ்ச வர் மாணாக்கன். குமரர் திட்டத்துய்ம்மன், பாண்டவர்களையும் மிகுதிச் சேனைகளையுங் சிகண்டி, சுமித்திரன், பிரிய தரிசனன், கொலை செய்வித்துப் பதினெட்டாநாள் சல சித்திரகேது, சுகேது, துவசசோன் (பார ஸ்தம்பனம் செய்து இறந்தவர்களை எழு தம்.) ப்ப முயலுகையில் வீமசேனனிவனைப் 2. அசாதசத்துருவன் குமாரன் ; இவன் போருக்கழைப்ப மானத்திற்கஞ்சி நீரை குமரன் அற்பகன்.) விட்டு வெளியில் வந்து போரிட்டுத் துருபதேயன் - பாரதவீரரில் ஒருவன்,
துரியோதனன் 87 துருபதேயன் இமான் . பாண்டத்தை முக பிறந்தபோது நரிபோல் ஊளையிட்டான் . தொடைமுரிந்திறந்து முதலில் அற்பபுண் பூர்வம் இராக்கதனாயிருந்தவன் . இவன் ணியத்தால் சுவர்க்க மநுபவித்துப் பின் பிறந்து துரோணரிடம் வில்வித்தை முத நரகமடைந்தவன் . இவன் தேவி பானு லிய கற்றுவருகையில் பாண்டவர்கள் அதி மதி இவன் குமரி இலக்குமணை . இவன் தீவிர புத்திமான்களா யிருத்தல்பற்றி ஒரு இருடியால் தொடைமுரியச் சாப பொறாமையால் அவர்களிடம் உட்பகை மடைந்தவன் . கொண்டு அதிகமாய் வீமனைப் பகைத்து 2 . அந்தகாசுரனுக்கு மந்திரி . அன்னத்தில் விஷமிட்டும் வீமன் நித்திரை 3 . மது குலத்தரசரில் ஒருவன் . சுதரி செய்கையில் அவனைக்கட்டி ஆற்றிலிட்டு சனன் தந்தை . நாகங்களையேவிக் கடிப்பித்தும் வசிநாட் துரு - 1 . கவஷன் புத்திரன் . டிக் குதிப்பித்தும் அரக்குமாளிகை கட்டு 2 . இரும்பில் ஈரமான காற்றுப்படுத வித்து நெருப்பிட்டும் இன்னும் பல துன் லால் உண்டாவது துருப்பிடித்த இரும்பு பங்கள் செய்வித்துக் கர்ணன் துச்சாத துருப்பிடியாத இரும்பினும் எடை யதிக னன் சகுனி முதலியோர் துற்புத்திகேட் மாகிறது . | டுப் பீஷ்ம துரோண விதுரர் முதலியோ துருதன் - ( ) இரேயன் குமரன் . ரது நற்புத்தி கேளாமல் தந்தையைத் தன் வசப்படுத்திச் சகுனியால் சூதாடு வித் துருதி - தருமன் எனும் மனுவின் தேவி . துத் துச்சாதனனை எவித் திரௌபதி துருத்தி - காற்று நீர் முதலியவற்றைத் தன் யின் துகில் உரியச்செய்து திரௌபதி னிற்கொண்டு வெளிவிடும் தோலாலும் ' யால் தொடை முரியச் சாபம் எற்றுப் வேறு பொருளாலும் செய்த கருவி . இது பாண்டவரைப் பன்னிரண்டு வருடம் வன பெருந்துருத்தி சிறு துருத்தி என இரு வாசமும் ஒரு வருடம் அஞ்ஞாத வாச வகை . மும் செய்துவர எவுவித்துப் பாண்டு புத் துருப்தன் - 1 . பாஞ்சாலதேசத்துப் பிரஷ திரர் காட்டிற் சென்றிருக்கையில் மாரண தன் குமரன் ; இவனும் துரோணாச்சாரி ஹோமஞ் செய்வித்துப் பூதத்தையேவிப் யரும் ஒருசாலை மாணாக்கராயிருக்கையில் பாண்டவர்களுக் கெதிரில் காட்டில் பாச தனக்கு நாடுவருங்கால் பாதி இராச்சியம் றையில் செல்வத்துட னிருக்கையில் சித் கொடுப்பதாகக் கூறினன் . இவ்வாறு திரசேகனால் கட்டுண்டு பாண்டு புத்திர அவன் அரசேற்று ஆண்டிருக்கையில் சால் விடுபட்டு அரசாண்டிருக்கையில் துரோணரிவனிடம் வறுமையால்வர அரச பாண்டு புத்திரர் அஞ்ஞாத வாசத்தில் னிவரை அறியாதது போலிருந்து அவமதித் விராடநகரத்தி லிருந்ததைக் குறிப்பாலு தனன் . இதனால் துரோணர் கோபித்து ணர்ந்து அவ்விடமிருந்த ஆனிரைகளை உன்னை என் மாணாக்கனால் அவமதிக்கி மடக்கி அருச்சுநன் வெளிப்பட்டது கண்டு றேன் என்று கூறி வீஷ்மரிடம் வந்து குரு தூதுவிட்டு அவர்களது மனமறிந்து மக்கள் பாண்டு மக்களுக்கு வில்வித்தை தூது வந்த கண்ணனை மாயச்சிங்கா தனத் கற்பித்து அருச்சுநனால் துருபதனைக் கொ திருத்தி அவமானமடைந்து விதுரனிடம் ண்டுவரச்செய்து அவமதித்தனர் . இதனால் பகைகொண்டு பாண்டவருடன் யுத்தஞ் உட்பகைகொண்ட துருபதன் துரோண செய்யத் தொடங்கிய பதினேழுநாள் ரைக் கொல்லக் குமரனும் தன்னைவென்ற யுத்தஞ் செய்கையில் பீஷ்மன் துரோ அருச்சுநனுக்கு ஒரு பெண்ணும் பெறத் ணன் கர்ணன் சல்லியன் இவர்களைச் தவமியற்றி யாகத்தில் திட்டத்துய்ம்மனை சேநாபதிகளாக்கி அபிமன்யுவைக் கபட யும் திரௌபதியையும் பெற்றுப் பகை மாய்க் கொல்வித்துப் பாசறை யுத்தத்தில் தீர்ந்தனன் . இவன் அக்னி கோத்ரமும் இரவில் அசுவத்தாமனையேவி இளம்பஞ்ச வர் மாணாக்கன் . குமரர் திட்டத்துய்ம்மன் பாண்டவர்களையும் மிகுதிச் சேனைகளையுங் சிகண்டி சுமித்திரன் பிரிய தரிசனன் கொலை செய்வித்துப் பதினெட்டாநாள் சல சித்திரகேது சுகேது துவசசோன் ( பார ஸ்தம்பனம் செய்து இறந்தவர்களை எழு தம் . ) ப்ப முயலுகையில் வீமசேனனிவனைப் 2 . அசாதசத்துருவன் குமாரன் ; இவன் போருக்கழைப்ப மானத்திற்கஞ்சி நீரை குமரன் அற்பகன் . ) விட்டு வெளியில் வந்து போரிட்டுத் துருபதேயன் - பாரதவீரரில் ஒருவன்