அபிதான சிந்தாமணி

திருமுக்கூடல் | 848 திருமோகூர் அப்பன் டனர், மீண்டும் ஒருநாள் கருவூர்த்தேவர் திருமுறைகண்டசோழன் - அபயகுலச்சோ சத்திபூசைசெய்து இவர்க்குப் பிரசாத ழனைக் காண்க, இவரை இராஜராஜதேவர் மளிக்க அதைத் திருமாளிகைத்தேவர் என்பர். . ஏற்காதிருந்தனர். இதைக் கருவூர்த்தே | திருழலநாமனர் - திருக்கைலையில் நந்திதே வர் தமது ஆசிரியருக்கு அறிவித்தனர். வர் அருள் பெற்ற சித்தர் ; பூமியில் அகத் போகர் கருவூர்த்தேவரை நோக்கித் திரு தியமுனிவருட னிருக்க எண்ணி வரும் மாளிகைத்தேவர் கொடுத்தது. சிவப்பிர வழியில் உள்ள தலங்களைச் சேவித்துத் சாத மாகையால் நீ கொள்ளத்தகும், அவர் திருவாவடுதுறை சேவிக்க வருகையில் சதாசார முள்ளவர் ; உமது நிவேதனம் அவ்வூரிலுள்ள மூலன் என்னும் இடை பொருந்தாதெனக் கருவூர்த்தேவர் அமைந் யன் தன் பசுக்களை ஓட்டிக்கொண்டு தனர். இவர் ஒருமுறை, சேந்தனாருடன் மேய்க்கவந்து உயிர் நீங்கினன். இடையன் சிதம்பர தரிசனத்திற்குச் சென்று அங்கு உயிர் நீங்கியதைக் கண்ட பசுக்கள் அவ ரதம் செல்லாதிருந்ததைக் கண்டு பதிக னுடலை நக்கி வருந்துவதைக்கண்ட சிவ மோதி ரதம் வடமில்லாது ஓடக் கட்டளை யோகியார் அப்பசுக்களின் துன்பத்தைப் யிட்டவர். ஒருநாள் தாம் காவிரிந்தியில் போக்கத் தம்முடலைப் பத்திரப்படுத்தித் ஸ்நானஞ்செய்து சிவபூசைக்குப் புட்பங் தாம் அம்மூலன் உடலிற் புகுந்து பசுக்க கொண்டு திரும்புகையில் வழியில் சவத் ளைக் களிப்பித்துப் பொழுது நீங்கிய பின் தைக்கண்டு சிவபூசைக்கு ஆசூசம் நேராத பசுக்களை வீடுசேர்த்துத் தாம் தனித்து படி புட்பத்தை ஆகாயத்திவெறிந்து நிற் நின்றனர். இவ்வகைநின்ற சித்தரை மூலன் கச்செய்து பிரேதத்தைச் சுடலைமட்டும் மனைவி கண்டு கணவனென எண்ணித் நடந்து செல்லக் கட்டளையிட்டனர். இவ தொடச் செல்லுகையில் சித்தர் அவளை ரைக் கண்ட மாதர்கள் இவரிடம் மயல் நோக்கித் தம்மைத் தொடுதற்கு நியாயம் கொண்டு இவரைப்போல் புத்திரரைப் இல்லையெனப் பொதுமடஞ் சென்று பெற்றது கண்டு வேதியர் முதலிய பலரும் இருக்க இடைச்சி அவ்வூர் வேதியரிடஞ் அக்கால மாண்டிருந்த நரசிங்கராசனிடம் சென்று கூற அவர்களிவரைக்கண்டு சிவ முறையிட்டனர் அரசன் கோபித்துத் யோகியரென்று இடைச்சியை அகற்றினர். திருமாளிகைத்தேவரைக் கட்டிக்கொண்டு பின்பு சிவயோகியார் தாம் பத்திரப்படுத் வரக் கட்டளையிடக் காவலாளிகள் தேவ 'திய உடம்பினைப் பார்த்துக் காணாமல் ரிடஞ் சென்று தாம் ஒருவரையொருவர் யோகத்தால், பரமசிவம் சிவாகமங்களைத் கட்டிக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தனர். பின் தமிழிற் செய்ய இவ்வகை செய்தனர் அரசன் படைத்தலைவரை அனுப்பி வெட் என்று அறிந்து தாம் அத்தலத்தில் அவ் டிக்கொண்டு வாருங்கள் என அவர்கள் வாலயத்திற்கு மேற்புறத்தில் அரசமரத் தம்மையே வெட்டிக்கொண்டு சென்றனர். தடியில் யோகத்தி லமர்ந்து வருஷத்திற் பின்பு அரசன் படையெடுத்துச் செல்லத் கொரு பாடலாக (ஈ,000) பாடல்கள் அரு தேவர் பிராட்டியை வேண்டினர். பிராட்டி ளிச்செய்தனர். இச்சித்தமூர்த்தி மூலன் மதிவிடமிருந்த நந்திகளை ஏவ அவை உடலில் புகுந்தமையால் திருமூலர் என் சென்று அரசனை முதுகிடச்செய்து திரும் னும் திருநாமம் பெற்றனர். இவர் அருளிய பின. இவ்வாறிருந்து முத்திபெற்றவர். சாத்திரம் திருமூலர் திருமந்திரம் எனப் திருமுக்கூடல் - இது காஞ்சிமாநகர்க்கு அருகி படும். இவர் (5,000) வருடம் இருந்து லுள்ள தலம். இது கம்பாநதி, வேகவதி, முத்தியடைந்தனர். (திருமந்திரம்.) சேயாறு இம் மூன்று புண்ணியாதிகள் திருமூலர் திருமந்திரம்-திருமூலநாயனார் என் சந்திக்கு மிடத்துள்ளது. னும் சித்தரால் அருளிச் செய்யப்பட்ட திருமுடி - இது ஒருவகை கொற்றர் வகை, சாத்திரம் ; இது சிவாகமங்களின் சாரங்க இவர்கள் பெண்கள் ஒழுங்கற்றவர்கள் ளடங்கியது. | சேலம், கோயம்புத்தூரில் உள்ளவர்கள். திருழலர்மரபு - காலங்கர், அகோரர், திரு (தர்ஸ்ட ன்). | மாளிகைத்தேவர், நாதாந்தர், பரமாநந்தர், திருமுருகாற்றுப்படை - பத்துப்பாட்டில் போக தேவர், திருமூலர். (திருமந்.) ஒன்று, நக்கீரதேவர் முருகவேளை யாற் திருமோகூர் அப்பன் - ஆளவந்தார் திருவடி றுப்பட்டது. சம்பந்தி,
திருமுக்கூடல் | 848 திருமோகூர் அப்பன் டனர் மீண்டும் ஒருநாள் கருவூர்த்தேவர் திருமுறைகண்டசோழன் - அபயகுலச்சோ சத்திபூசைசெய்து இவர்க்குப் பிரசாத ழனைக் காண்க இவரை இராஜராஜதேவர் மளிக்க அதைத் திருமாளிகைத்தேவர் என்பர் . . ஏற்காதிருந்தனர் . இதைக் கருவூர்த்தே | திருழலநாமனர் - திருக்கைலையில் நந்திதே வர் தமது ஆசிரியருக்கு அறிவித்தனர் . வர் அருள் பெற்ற சித்தர் ; பூமியில் அகத் போகர் கருவூர்த்தேவரை நோக்கித் திரு தியமுனிவருட னிருக்க எண்ணி வரும் மாளிகைத்தேவர் கொடுத்தது . சிவப்பிர வழியில் உள்ள தலங்களைச் சேவித்துத் சாத மாகையால் நீ கொள்ளத்தகும் அவர் திருவாவடுதுறை சேவிக்க வருகையில் சதாசார முள்ளவர் ; உமது நிவேதனம் அவ்வூரிலுள்ள மூலன் என்னும் இடை பொருந்தாதெனக் கருவூர்த்தேவர் அமைந் யன் தன் பசுக்களை ஓட்டிக்கொண்டு தனர் . இவர் ஒருமுறை சேந்தனாருடன் மேய்க்கவந்து உயிர் நீங்கினன் . இடையன் சிதம்பர தரிசனத்திற்குச் சென்று அங்கு உயிர் நீங்கியதைக் கண்ட பசுக்கள் அவ ரதம் செல்லாதிருந்ததைக் கண்டு பதிக னுடலை நக்கி வருந்துவதைக்கண்ட சிவ மோதி ரதம் வடமில்லாது ஓடக் கட்டளை யோகியார் அப்பசுக்களின் துன்பத்தைப் யிட்டவர் . ஒருநாள் தாம் காவிரிந்தியில் போக்கத் தம்முடலைப் பத்திரப்படுத்தித் ஸ்நானஞ்செய்து சிவபூசைக்குப் புட்பங் தாம் அம்மூலன் உடலிற் புகுந்து பசுக்க கொண்டு திரும்புகையில் வழியில் சவத் ளைக் களிப்பித்துப் பொழுது நீங்கிய பின் தைக்கண்டு சிவபூசைக்கு ஆசூசம் நேராத பசுக்களை வீடுசேர்த்துத் தாம் தனித்து படி புட்பத்தை ஆகாயத்திவெறிந்து நிற் நின்றனர் . இவ்வகைநின்ற சித்தரை மூலன் கச்செய்து பிரேதத்தைச் சுடலைமட்டும் மனைவி கண்டு கணவனென எண்ணித் நடந்து செல்லக் கட்டளையிட்டனர் . இவ தொடச் செல்லுகையில் சித்தர் அவளை ரைக் கண்ட மாதர்கள் இவரிடம் மயல் நோக்கித் தம்மைத் தொடுதற்கு நியாயம் கொண்டு இவரைப்போல் புத்திரரைப் இல்லையெனப் பொதுமடஞ் சென்று பெற்றது கண்டு வேதியர் முதலிய பலரும் இருக்க இடைச்சி அவ்வூர் வேதியரிடஞ் அக்கால மாண்டிருந்த நரசிங்கராசனிடம் சென்று கூற அவர்களிவரைக்கண்டு சிவ முறையிட்டனர் அரசன் கோபித்துத் யோகியரென்று இடைச்சியை அகற்றினர் . திருமாளிகைத்தேவரைக் கட்டிக்கொண்டு பின்பு சிவயோகியார் தாம் பத்திரப்படுத் வரக் கட்டளையிடக் காவலாளிகள் தேவ ' திய உடம்பினைப் பார்த்துக் காணாமல் ரிடஞ் சென்று தாம் ஒருவரையொருவர் யோகத்தால் பரமசிவம் சிவாகமங்களைத் கட்டிக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தனர் . பின் தமிழிற் செய்ய இவ்வகை செய்தனர் அரசன் படைத்தலைவரை அனுப்பி வெட் என்று அறிந்து தாம் அத்தலத்தில் அவ் டிக்கொண்டு வாருங்கள் என அவர்கள் வாலயத்திற்கு மேற்புறத்தில் அரசமரத் தம்மையே வெட்டிக்கொண்டு சென்றனர் . தடியில் யோகத்தி லமர்ந்து வருஷத்திற் பின்பு அரசன் படையெடுத்துச் செல்லத் கொரு பாடலாக ( 000 ) பாடல்கள் அரு தேவர் பிராட்டியை வேண்டினர் . பிராட்டி ளிச்செய்தனர் . இச்சித்தமூர்த்தி மூலன் மதிவிடமிருந்த நந்திகளை ஏவ அவை உடலில் புகுந்தமையால் திருமூலர் என் சென்று அரசனை முதுகிடச்செய்து திரும் னும் திருநாமம் பெற்றனர் . இவர் அருளிய பின . இவ்வாறிருந்து முத்திபெற்றவர் . சாத்திரம் திருமூலர் திருமந்திரம் எனப் திருமுக்கூடல் - இது காஞ்சிமாநகர்க்கு அருகி படும் . இவர் ( 5 000 ) வருடம் இருந்து லுள்ள தலம் . இது கம்பாநதி வேகவதி முத்தியடைந்தனர் . ( திருமந்திரம் . ) சேயாறு இம் மூன்று புண்ணியாதிகள் திருமூலர் திருமந்திரம் - திருமூலநாயனார் என் சந்திக்கு மிடத்துள்ளது . னும் சித்தரால் அருளிச் செய்யப்பட்ட திருமுடி - இது ஒருவகை கொற்றர் வகை சாத்திரம் ; இது சிவாகமங்களின் சாரங்க இவர்கள் பெண்கள் ஒழுங்கற்றவர்கள் ளடங்கியது . | சேலம் கோயம்புத்தூரில் உள்ளவர்கள் . திருழலர்மரபு - காலங்கர் அகோரர் திரு ( தர்ஸ்ட ன் ) . | மாளிகைத்தேவர் நாதாந்தர் பரமாநந்தர் திருமுருகாற்றுப்படை - பத்துப்பாட்டில் போக தேவர் திருமூலர் . ( திருமந் . ) ஒன்று நக்கீரதேவர் முருகவேளை யாற் திருமோகூர் அப்பன் - ஆளவந்தார் திருவடி றுப்பட்டது . சம்பந்தி