அபிதான சிந்தாமணி

திருஞானசம்பந்தருடன் - புத்தர் 886 திருதராஷ்டிரன் இருநல்வயார்க் லன்,, அவ யடைந்து முருகநாயனார் திருநீலநக்கராய புட்பநந்தி, பவணநந்தி, சுனகநந்தி, குனக னார் முதலியவருடன் இருந்தனர். பின் | நந்தி, திவணநந்தி, அநகாந்தி. சிவபாதவிருதயர் தமது குமாருக்குத் திரு திருட அனு - பாஞ்சாலபதி சோசித் குமான் மணஞ் செய்விக்க எண்ணிப் பிள்ளையார்க் இவனுக்குச் சாத்யகருமன் என்று பெயர். குக் குறிப்பித்தனர். இச்செய்தி கேட்ட திருடநேமி - புதன் மரபில்வந்த சத்யதிரு பிள்ளையார் உடன்படாமை யறிந்து வேதி தன் புத்ரன். யர் பலருக்குக் உற வேதியர்கள் வேத திருடவிரதன் - அங்க தேசாதிபதி, விசியன் வொழுக்கம் வளர்க்கவந்த தேவரீர் வேத குமரன். விதி யொழுகிக் காட்டாவிடின் யாதாம் திருட்டாந்தப் போலி- திருட்டாந்தத்திற்குக் என்றனர். அதனால் பிள்ளையார் உடன் கூறிய இலக்கணம் பெறாமல் திருட்டாந் பட்டது அறிந்து தந்தையார் திருநல்லூரில் தம்போலத் தோன்று பவை திருட்டாந்தப் நம்பாண்டார் நம்பியின் குமரி பிள்ளையார்க் போலி. அவை பதினெட்டு, சாத்தியவிக குத் தக்கவளென்று அறிந்து அக் கன்னி லன், சாதகவிகலன், உபயவிகலன், ஆச்ரய கையை மணப்பெண்ணாகத் தீர்மானித்துத் வீனன், அவ்யாப்தியபிதானன், விபரீ தவி திருமண நாள் கொண்டனர். பிள்ளையார் யாத்தியபி தானன், சாதனாவியாவிருத்தன், அந்நாளில் நம்பாண்டார்நம்பியின் சுற்றத் சாத்யாவியாவிருத்தன், உபயவியாவிருத் தவர் எதிர்கொள்ளத் திருநல்லூர் அடை தன், ஆச்ரயவிரத் தீனன், வியாவிருத்திய ந்து பெருமணமென்னும் ஆலயத்தை வண பிதானன, விபரீ தவியாப்தியபிதானன், சந் ங்கித் திருமணப்பந்தல் அடைந்தனர். நம் தித்தசாத்தியன், சந்தித்தசா தனன், சந்தித் பாண்டார்நம்பி விதிப்படி தமது குமரி தவுபயன், சந்தித்த ஆச்ரயன், சந்தித்தசாத் யைத் திருஞான சம்பந்தமூர்த்திகளுக்குக் யாவியாவிருத்தன், சந்தித்தசாதனாவியா கொடுத்தேனென்று கோத்திர சூத்திரங் விருத்தன். (சிவ - சித்.) களைக் கூறிப் பிள்ளையார் திருக்கரத்தில் திருட்டாந்தம் - எதுவிற்கும் சாத்யத்திற்கும் நீர் வார்த்தனர். பின் பாணிக்கிரகண) வியாப்தியைக் கிரகிக்கும் தலம். (சிவ-சித்.) முகூர்த்தம் வந்த அளவின் மணமகளைப் திருணநான் - சிவமூர்த்தியால் தேவர்களின் பிள்ளையாரின் வலப்பக்கம் சேர்த்தனர். | கர்வபங்கத்தின் பொருட்டுச் சிருட்டிக்கப் பிள்ளையார் திருக்கடி சூத்திரம் புனைந்து | பட்ட புல்போல்வன். இவனை யெதிர்க் மந்திரத் தீவலஞ்செய்து இவ் வில்லொழுக் கத் திரிமூர்த்திகள் முயன்று பின்னடைந் கம் வந்தமையால் இவளுடன் எம்பெரு தனர். மான் திரு அருட்கழல் சேர்வனாக என்று திருத்தேவர் - தேவகன் தமரி, வாசுதே திருவுளங்கொண்டு சிவமூர்த்தி எழுந் | வன் பாரிகளில் ஒருத்தி. தருளி யிருக்கும் பெருமணக் கோவில் திருததேவி - வசுதேவன் பாரி குமான் அடைந்து அடியேனை யாண்ட பெருங் | திருவிஷ்டன், தேவகன் பெண். கருணையின்று பிரிவறக்கூட்டும் என்னுந் திருதராஷ்டிரன் -1. கௌரவம்சத்தவன், தோற்றத்தால் நல்லூர்ப்பெருமணம்' என் காந்தருவ ராசனாகிய அப்ட்ட ன் குமரனா னுந் திருப் பாசுரத்தால் உமது திருவடி! 'கிய அம்சன் என்பவனது அம்சத்தால் பிற அடையும் தருணம் ஈது என்று விண்ணப்! ந்தவன். துரியோ தனன் ஒழிந்த இவன் பித்தனர். எல்லாமுடைய நாயகன் ஐயா நூறு குமாரும் விசிரவசு குமாரர் அம்சம். நீயும் இந்த மா தரும் இத் திருமணங் காண இவன் விசித்திரவீரியன் பாரியாகிய அம் வந் தாரும் இச்சோதியுட்டோன்றும் பெரு பிகை யிடத்து வியாசராற் பிறந்தவன். வழியிற் சேர்க என்று அருட்சோதி யுருவா இவள் தேவி காந்தாரி. இவன் மூன்று விருந்தனர். பிள்ளையாரும் திருலோக்கர், தேசத்திற்கும் தலைவன் ஆதலின் இப் நம்பாண்டார் நம்பி, திருநீலகண்டயாழ்ப்பா பெயர் பெற்றான் என்பர். (ஆயின் திரித ணர் திருமணம் காணவந்த திருக்கூட்டத் பாட்டிரனன் இருத்தல் வேண்டும். தவரும் அச்சோதியுட் கலந்தனர். பின் திருதராட்டான் என்று ஆனது மரு.) திருவருட்சோதி மறைந்தது. (பெ-புரா.) இவன், குடை அரசாண்டு தனது நான சம்பந்தருடன் வாதிட்ட புத்தர் - பயாக பான் திவனை இளவாசார் 'சந்துசோன், இந்துசேகன், தருமசேநன், இருவரும் ரசாண்டு வருகையில் பாண்டு எந்து சேநன், கனகரேநன், கனகநந்தி, இறக்கப் பாண்பன் குமரர் சிறுவராக
திருஞானசம்பந்தருடன் - புத்தர் 886 திருதராஷ்டிரன் இருநல்வயார்க் லன் அவ யடைந்து முருகநாயனார் திருநீலநக்கராய புட்பநந்தி பவணநந்தி சுனகநந்தி குனக னார் முதலியவருடன் இருந்தனர் . பின் | நந்தி திவணநந்தி அநகாந்தி . சிவபாதவிருதயர் தமது குமாருக்குத் திரு திருட அனு - பாஞ்சாலபதி சோசித் குமான் மணஞ் செய்விக்க எண்ணிப் பிள்ளையார்க் இவனுக்குச் சாத்யகருமன் என்று பெயர் . குக் குறிப்பித்தனர் . இச்செய்தி கேட்ட திருடநேமி - புதன் மரபில்வந்த சத்யதிரு பிள்ளையார் உடன்படாமை யறிந்து வேதி தன் புத்ரன் . யர் பலருக்குக் உற வேதியர்கள் வேத திருடவிரதன் - அங்க தேசாதிபதி விசியன் வொழுக்கம் வளர்க்கவந்த தேவரீர் வேத குமரன் . விதி யொழுகிக் காட்டாவிடின் யாதாம் திருட்டாந்தப் போலி - திருட்டாந்தத்திற்குக் என்றனர் . அதனால் பிள்ளையார் உடன் கூறிய இலக்கணம் பெறாமல் திருட்டாந் பட்டது அறிந்து தந்தையார் திருநல்லூரில் தம்போலத் தோன்று பவை திருட்டாந்தப் நம்பாண்டார் நம்பியின் குமரி பிள்ளையார்க் போலி . அவை பதினெட்டு சாத்தியவிக குத் தக்கவளென்று அறிந்து அக் கன்னி லன் சாதகவிகலன் உபயவிகலன் ஆச்ரய கையை மணப்பெண்ணாகத் தீர்மானித்துத் வீனன் அவ்யாப்தியபிதானன் விபரீ தவி திருமண நாள் கொண்டனர் . பிள்ளையார் யாத்தியபி தானன் சாதனாவியாவிருத்தன் அந்நாளில் நம்பாண்டார்நம்பியின் சுற்றத் சாத்யாவியாவிருத்தன் உபயவியாவிருத் தவர் எதிர்கொள்ளத் திருநல்லூர் அடை தன் ஆச்ரயவிரத் தீனன் வியாவிருத்திய ந்து பெருமணமென்னும் ஆலயத்தை வண பிதானன விபரீ தவியாப்தியபிதானன் சந் ங்கித் திருமணப்பந்தல் அடைந்தனர் . நம் தித்தசாத்தியன் சந்தித்தசா தனன் சந்தித் பாண்டார்நம்பி விதிப்படி தமது குமரி தவுபயன் சந்தித்த ஆச்ரயன் சந்தித்தசாத் யைத் திருஞான சம்பந்தமூர்த்திகளுக்குக் யாவியாவிருத்தன் சந்தித்தசாதனாவியா கொடுத்தேனென்று கோத்திர சூத்திரங் விருத்தன் . ( சிவ - சித் . ) களைக் கூறிப் பிள்ளையார் திருக்கரத்தில் திருட்டாந்தம் - எதுவிற்கும் சாத்யத்திற்கும் நீர் வார்த்தனர் . பின் பாணிக்கிரகண ) வியாப்தியைக் கிரகிக்கும் தலம் . ( சிவ - சித் . ) முகூர்த்தம் வந்த அளவின் மணமகளைப் திருணநான் - சிவமூர்த்தியால் தேவர்களின் பிள்ளையாரின் வலப்பக்கம் சேர்த்தனர் . | கர்வபங்கத்தின் பொருட்டுச் சிருட்டிக்கப் பிள்ளையார் திருக்கடி சூத்திரம் புனைந்து | பட்ட புல்போல்வன் . இவனை யெதிர்க் மந்திரத் தீவலஞ்செய்து இவ் வில்லொழுக் கத் திரிமூர்த்திகள் முயன்று பின்னடைந் கம் வந்தமையால் இவளுடன் எம்பெரு தனர் . மான் திரு அருட்கழல் சேர்வனாக என்று திருத்தேவர் - தேவகன் தமரி வாசுதே திருவுளங்கொண்டு சிவமூர்த்தி எழுந் | வன் பாரிகளில் ஒருத்தி . தருளி யிருக்கும் பெருமணக் கோவில் திருததேவி - வசுதேவன் பாரி குமான் அடைந்து அடியேனை யாண்ட பெருங் | திருவிஷ்டன் தேவகன் பெண் . கருணையின்று பிரிவறக்கூட்டும் என்னுந் திருதராஷ்டிரன் - 1 . கௌரவம்சத்தவன் தோற்றத்தால் நல்லூர்ப்பெருமணம் ' என் காந்தருவ ராசனாகிய அப்ட்ட ன் குமரனா னுந் திருப் பாசுரத்தால் உமது திருவடி ! ' கிய அம்சன் என்பவனது அம்சத்தால் பிற அடையும் தருணம் ஈது என்று விண்ணப் ! ந்தவன் . துரியோ தனன் ஒழிந்த இவன் பித்தனர் . எல்லாமுடைய நாயகன் ஐயா நூறு குமாரும் விசிரவசு குமாரர் அம்சம் . நீயும் இந்த மா தரும் இத் திருமணங் காண இவன் விசித்திரவீரியன் பாரியாகிய அம் வந் தாரும் இச்சோதியுட்டோன்றும் பெரு பிகை யிடத்து வியாசராற் பிறந்தவன் . வழியிற் சேர்க என்று அருட்சோதி யுருவா இவள் தேவி காந்தாரி . இவன் மூன்று விருந்தனர் . பிள்ளையாரும் திருலோக்கர் தேசத்திற்கும் தலைவன் ஆதலின் இப் நம்பாண்டார் நம்பி திருநீலகண்டயாழ்ப்பா பெயர் பெற்றான் என்பர் . ( ஆயின் திரித ணர் திருமணம் காணவந்த திருக்கூட்டத் பாட்டிரனன் இருத்தல் வேண்டும் . தவரும் அச்சோதியுட் கலந்தனர் . பின் திருதராட்டான் என்று ஆனது மரு . ) திருவருட்சோதி மறைந்தது . ( பெ - புரா . ) இவன் குடை அரசாண்டு தனது நான சம்பந்தருடன் வாதிட்ட புத்தர் - பயாக பான் திவனை இளவாசார் ' சந்துசோன் இந்துசேகன் தருமசேநன் இருவரும் ரசாண்டு வருகையில் பாண்டு எந்து சேநன் கனகரேநன் கனகநந்தி இறக்கப் பாண்பன் குமரர் சிறுவராக