அபிதான சிந்தாமணி

சீராளதேவன் FIL கரா சீவகன் சீராளதேவன் - சிறுத்தொண்டர்புத்திரன். | டாமை, பாடலாடல் விரும்பாமை, உத சீர் - 1. அசைகள் சிறுபான்மை தனித்தும் யத்திற்கு முன்பு புசித்தல் (பௌத்தம்) பெரும்பான்மை இரண்டு முதலாகத் சொ (Fs - சித்) டர்ந்தும் வருவதாம். அச்சீர், ஓரசைச்சீர், சீலவிருத்தன் - கபிலன் என்னும் வேதிய சாசைச்சீர், மூவசைச்சீர், நாலசைச்சீர் னுக்கும் சுகுளை யென்பவளுக்கும் பிறந்து என நான்கு வகைப்படும். மகாபாதகஞ்செய்து புள்ளிருக்கு வேளூர்த் 2. சீர்களின் (சொகை, வகை, வரி) 1. தீர்த்தக்கரையில் இருந்த விபூதி முடிப் இயற்சீர், 2. உரிச்சீர், 3. பொதுச்சீர் என் பைப் பொற்பை யென்றெடுத்த புண்ணி னும் தொசையானும்; 1 நேரீற்றியற்சீர், யத்தால் நலமடைந்தவன். 2. நிரையீற்றியற்சீர், 3. நேற்றுரிச்சீர், சீலை - கௌண்டின்னியர்க்குப் பத்தினி. 4. நிரையீற்றுரிச்சீர், 5. நேரீற்றுப் பொ சீல் - இது நீர்வாழ் பிராணிகளில் ஒன்று. துச்சீர், 6. நிறையீற்றுப் பொதுச்சீர் என் இது வடகடலின் பாகங்களிலும் சீதளபிர னும் வகையாலும்; 1. சிறப்புடை நேரீற் தேசங்களிலும் வசிக்கிறது. இது திமிங் றியற்சீர், 2. சிறப்பில் நேற்றியற்சீர், கிலவகைகளில் வேறுபட்டது. இதன் 3. சிறப்புடை நிரையீற்றியற்சீர், 4. சிற தலை உருண்டு இருக்கிறது. இவ்வினத் ப்பில் நிறையீற்றிய த்சீர், 5. சிறப்புடை தில் பலவகை உண்டு. இவற்றில் பெரும் நேரீற்றுரிச்சீர், 6. சிறப்பில் நேரீற்றுரிச் பாலன உடல் ஒத்துத் தலை வேறுபட் சீர், 7. சிறப்புடை நிரையீற்றுரிச்சீர், டவை இதன் உடல் பருத்து நீண்டு மழ 8. சிறப்பில் நிரையீற்றுரிச்சீர், 9. சிறப் மழப்பா யிருக்கும். இவ்வினத்தில் காதில் புடை நேரீற்றுப்பொதுச்சீர், 10 சிறப் லா தன, காதுள்ளன, வாலாஸ் என (3) பில் நேரீற்றுப்பொதுச்சீர், 11. சிறப் வகை உண்டு. காதில்லா இனம் ஹார்ப்பு புடை நிறையீற்றுப்பொதுச்சீர், 12 சிறப் 'சீல், மார்பில் சீல், கடற்பசு, யானைச்சில், பில் நிரையீற்றுப் பொதுச்சீர் என்னும் கொண்டைத்தலைசீல். காதுள்ளவை நாய் விரியானும் 12-ஆம். (யா - வி.) முகச்சீல், கடற்சிங்கம், கடற்சிறுத்தை சீர்காழித்தலபுராணம் - இது சீர்காழி மகா கடற்கரடி என்பன. வாலாஸ் என்பவை த்மியம் கூறிய நூல். இது தமிழில் சீர் பெரிய சீல்கள். கடற்சிங்கம் - இது சீலி காழி அருணாசலக் கவிராயர் அவர்களால் னம், சிங்கத்தைப்போல் முகமும் பற்க இயற்றப்பட்டது, ளும் பிடரிமயிரும் பெற்றுள்ளது. சிங்கம் சீர்க்காரி - ஒரு இருடி. இவன் தன் குமா நகங்களும் பெற்றது. கடற்பசுச்சிலுக்கு - னுக்குத் தன் பெண்சாதியைக் கொல்லும் முகம் பாடுபோன்றிருக்கிறது. யானைச் படி கட்டளையிட்டனன். குமான் தந்தை சீலுக்கு - இதன் மூக்குத் துதிக்கை சொல்லை மறுக்கவுங் கூடாது தாயைக் போல் நீண்டு யானையின் வாய்போல் தலை கொலை செய்யவும் கூடாது யாது செய்வது 'யின் கீழ்ப்பாகத்தி லிருக்கிறது. கொண் என்று தன் உயிர் போக்கிக்கொள்ள இருக் டைத்தலைச்சிலுக்கு - தலையில் ஒருவகைத் கையில் சீர்க்காரி நாம் கோபத்தாற் தசைத் திமில் கொண்டைபோல் 7, 8 அங் சொன்னோமே குமரன் சொன்ன வண்ணம் குலம் உயர்ந்திருக்கும் பாசீல் - ஒன்றுண்டு செய்தானோ என்னமோ என அவர்களி அதனுடம்பில் மயிரடர்த்தி. கடற்கீரி - டத்து இரக்கப்பட்டு வீடுவந்து இருவரும் இதனுடல் நீண்டு கால் குறுகியிருக்கும், பிழைத்திருக்கக் கண்டு களித்தவன். இதற்குக் கரடிபோன்று கீரியொத்தலாலு இவன் குமரன் மேதை, மிருக்கிறது, நாய்முகச்சீல் - நாயின் முகம் சீர்த்தி - உதய குமரனுடைய தாய் நெடுமுடி போல முசமுள்ளது. இவ்வினத்தில் கடற் கிள்ளியின் தேவி. மாவலி பரம்பரை சிறுத்தை, கடற்காடியும் உண்டு, யாள். (மணிமேகலை.) சீவஉபாதி ஏழ - அநீசத்வம், கிஞ்சிஞ்ஞத் சீலகன் - மாகதனைக் காண்க. வம், பரிச்சின்ன தவம், மாயாசகித்வம், சீலம் - 10. கொல்லாமை, பொய்சொல் அற்பசத்தித்வம், பராதீன தவம், அபசோ லாமை, களவின்மை , காமமின்மை , பிறர் க்ஷ த்வம் இவற்றைக் காரிய உபாதியென் பாலிரவாமை, உயர்ந்த ஆதனத்திருத்தல், பர், ஆன்மா இவர்றை நீங்கின் சமாதி கிடத்தலின்மை , சந்தனம், மாலை முதலிய பெறுவன். (திருமந்திரம்.) தரியாமை, பொன் வெள்ளிகளைத் தீண் சீவகன் - 1. சத்ரு குமரன்,
சீராளதேவன் FIL கரா சீவகன் சீராளதேவன் - சிறுத்தொண்டர்புத்திரன் . | டாமை பாடலாடல் விரும்பாமை உத சீர் - 1 . அசைகள் சிறுபான்மை தனித்தும் யத்திற்கு முன்பு புசித்தல் ( பௌத்தம் ) பெரும்பான்மை இரண்டு முதலாகத் சொ ( Fs - சித் ) டர்ந்தும் வருவதாம் . அச்சீர் ஓரசைச்சீர் சீலவிருத்தன் - கபிலன் என்னும் வேதிய சாசைச்சீர் மூவசைச்சீர் நாலசைச்சீர் னுக்கும் சுகுளை யென்பவளுக்கும் பிறந்து என நான்கு வகைப்படும் . மகாபாதகஞ்செய்து புள்ளிருக்கு வேளூர்த் 2 . சீர்களின் ( சொகை வகை வரி ) 1 . தீர்த்தக்கரையில் இருந்த விபூதி முடிப் இயற்சீர் 2 . உரிச்சீர் 3 . பொதுச்சீர் என் பைப் பொற்பை யென்றெடுத்த புண்ணி னும் தொசையானும் ; 1 நேரீற்றியற்சீர் யத்தால் நலமடைந்தவன் . 2 . நிரையீற்றியற்சீர் 3 . நேற்றுரிச்சீர் சீலை - கௌண்டின்னியர்க்குப் பத்தினி . 4 . நிரையீற்றுரிச்சீர் 5 . நேரீற்றுப் பொ சீல் - இது நீர்வாழ் பிராணிகளில் ஒன்று . துச்சீர் 6 . நிறையீற்றுப் பொதுச்சீர் என் இது வடகடலின் பாகங்களிலும் சீதளபிர னும் வகையாலும் ; 1 . சிறப்புடை நேரீற் தேசங்களிலும் வசிக்கிறது . இது திமிங் றியற்சீர் 2 . சிறப்பில் நேற்றியற்சீர் கிலவகைகளில் வேறுபட்டது . இதன் 3 . சிறப்புடை நிரையீற்றியற்சீர் 4 . சிற தலை உருண்டு இருக்கிறது . இவ்வினத் ப்பில் நிறையீற்றிய த்சீர் 5 . சிறப்புடை தில் பலவகை உண்டு . இவற்றில் பெரும் நேரீற்றுரிச்சீர் 6 . சிறப்பில் நேரீற்றுரிச் பாலன உடல் ஒத்துத் தலை வேறுபட் சீர் 7 . சிறப்புடை நிரையீற்றுரிச்சீர் டவை இதன் உடல் பருத்து நீண்டு மழ 8 . சிறப்பில் நிரையீற்றுரிச்சீர் 9 . சிறப் மழப்பா யிருக்கும் . இவ்வினத்தில் காதில் புடை நேரீற்றுப்பொதுச்சீர் 10 சிறப் லா தன காதுள்ளன வாலாஸ் என ( 3 ) பில் நேரீற்றுப்பொதுச்சீர் 11 . சிறப் வகை உண்டு . காதில்லா இனம் ஹார்ப்பு புடை நிறையீற்றுப்பொதுச்சீர் 12 சிறப் ' சீல் மார்பில் சீல் கடற்பசு யானைச்சில் பில் நிரையீற்றுப் பொதுச்சீர் என்னும் கொண்டைத்தலைசீல் . காதுள்ளவை நாய் விரியானும் 12 - ஆம் . ( யா - வி . ) முகச்சீல் கடற்சிங்கம் கடற்சிறுத்தை சீர்காழித்தலபுராணம் - இது சீர்காழி மகா கடற்கரடி என்பன . வாலாஸ் என்பவை த்மியம் கூறிய நூல் . இது தமிழில் சீர் பெரிய சீல்கள் . கடற்சிங்கம் - இது சீலி காழி அருணாசலக் கவிராயர் அவர்களால் னம் சிங்கத்தைப்போல் முகமும் பற்க இயற்றப்பட்டது ளும் பிடரிமயிரும் பெற்றுள்ளது . சிங்கம் சீர்க்காரி - ஒரு இருடி . இவன் தன் குமா நகங்களும் பெற்றது . கடற்பசுச்சிலுக்கு - னுக்குத் தன் பெண்சாதியைக் கொல்லும் முகம் பாடுபோன்றிருக்கிறது . யானைச் படி கட்டளையிட்டனன் . குமான் தந்தை சீலுக்கு - இதன் மூக்குத் துதிக்கை சொல்லை மறுக்கவுங் கூடாது தாயைக் போல் நீண்டு யானையின் வாய்போல் தலை கொலை செய்யவும் கூடாது யாது செய்வது ' யின் கீழ்ப்பாகத்தி லிருக்கிறது . கொண் என்று தன் உயிர் போக்கிக்கொள்ள இருக் டைத்தலைச்சிலுக்கு - தலையில் ஒருவகைத் கையில் சீர்க்காரி நாம் கோபத்தாற் தசைத் திமில் கொண்டைபோல் 7 8 அங் சொன்னோமே குமரன் சொன்ன வண்ணம் குலம் உயர்ந்திருக்கும் பாசீல் - ஒன்றுண்டு செய்தானோ என்னமோ என அவர்களி அதனுடம்பில் மயிரடர்த்தி . கடற்கீரி - டத்து இரக்கப்பட்டு வீடுவந்து இருவரும் இதனுடல் நீண்டு கால் குறுகியிருக்கும் பிழைத்திருக்கக் கண்டு களித்தவன் . இதற்குக் கரடிபோன்று கீரியொத்தலாலு இவன் குமரன் மேதை மிருக்கிறது நாய்முகச்சீல் - நாயின் முகம் சீர்த்தி - உதய குமரனுடைய தாய் நெடுமுடி போல முசமுள்ளது . இவ்வினத்தில் கடற் கிள்ளியின் தேவி . மாவலி பரம்பரை சிறுத்தை கடற்காடியும் உண்டு யாள் . ( மணிமேகலை . ) சீவஉபாதி ஏழ - அநீசத்வம் கிஞ்சிஞ்ஞத் சீலகன் - மாகதனைக் காண்க . வம் பரிச்சின்ன தவம் மாயாசகித்வம் சீலம் - 10 . கொல்லாமை பொய்சொல் அற்பசத்தித்வம் பராதீன தவம் அபசோ லாமை களவின்மை காமமின்மை பிறர் க்ஷ த்வம் இவற்றைக் காரிய உபாதியென் பாலிரவாமை உயர்ந்த ஆதனத்திருத்தல் பர் ஆன்மா இவர்றை நீங்கின் சமாதி கிடத்தலின்மை சந்தனம் மாலை முதலிய பெறுவன் . ( திருமந்திரம் . ) தரியாமை பொன் வெள்ளிகளைத் தீண் சீவகன் - 1 . சத்ரு குமரன்