அபிதான சிந்தாமணி

சிவசருமர் 683 சிவசன்மா அன்னம் பரிமாற மீளுசையில் சிவமூர்த்தி சிவமூர்த்தியை வேண்டச் சிவமூர்த்தி விருத்தவே தியராக வந்து தமது பசியைத் தமது முடியை வளைத்துக் காட்டித் திரு தெரிவித்துச் சிவனடியவர்க்கு இருந்த மஞ்சனம் கொண்டனர். இச்சிவலிங்கவுரு அன்னமெல்லாம் தாமே உண்டு போயினர். இத்தலத்தில் சாய்ந்தே யிருக்கிறது சிவசருமர் வீட்டில் சிவனடியவர்கள் பசி சிவசன்மா - 1. வடமதுரையிற் பிறந்து யால் வருந்துதல் அறிந்து மனைவியின் மாங் பலநாள் செல்வத்திற்கு உழைத்துக் கிழப் கல்யத்தைவிற்றுப் பண்டங்கள் கொணர் பருவம் அடைகையில் தலயாத்திரை ந்து சிவனடியவர் பூசை முடித்தனர். மறு செய்ய எண்ணி முத்தித் தலங்களாகிய நாள் மிகுந்த பண்டங்களால் அடியவர் அயோத்தி, மாயாபுரி, காசி, காஞ்சி முத பூசைமுடிக்க இருக்கையில் சிவமூர்த்தி லிய பல தலங்களைத் தரிசித்துத் துவார சிவனடியவர்போல் எழுந்தருளி அன்னம் கையில் வந்து ஸ்நானஞ்செய்து ஏகாதசி புசித்து மீண்டு சிவசருமர்போல், வீட்டில் உபவாசம் இருந்து துவாதசி பாரணை. கோயில் நிவேதனங் கொண்டுவந்து அடிய செய்கையில் சுரத்தால் இறந்தனன். இவ வர்க்கு அளிக்க எனக் கூறி மறைந்தனர். னைக் காலபடர் பற்ற விஷ்ணுபடர் மறு சசிலை தமது கணவரை இதுவரையில் எங் த்து எல்லாவுலகமும் காட்டிச் சென்று குச் சென்றீர் என வினாவுகையில் நடந் விஷ்ணுபதம் சேர்த்தனர். அக்குச் சில ததி கூற இது சிவமூர்த்தியின் திரு நாள் தங்கி விருத்தாகாளனாய்ப் பிறந்து விளையாடல் இவ்வகைத் திருவிளையாடல் முற்பிறப்பில் சுபாசு என்னும் மறைய புரிவோர் பொருள் தரலாகாதா என்று வன் பெண்ணாகிய சுபானனை, இங்கு ரயித் எண்ணித் துயில்கையில் சிவமூர்த்தி கன துரு ஆகப் பிறந்திருப்பவளை மணந்து வில் எழுந்தருளி நாம் குழந்தையுருக்கொ இறந்து, மறுபிறப்பில் அநங் லேசையா ண்டு இருக்கிறோம் எம்மை எடுத்துச் கப் பிறந்த அவளையே மணந்து காசியில் சென்று பட்டணத்துச் செட்டியாரிடங் சிவபிரதிட்டை செய்து முத்தி அடைந்த கொடுத்துப் பொருள் பெறுக என்று மறைய வன், (காசிகண்டம்). இருவருங் குழந்தையுருக் கொண்டிருந்த 2. ஒரு வேதியன், இவன் அகத்திய சிவமூர்த்தியை எடுத்துச்சென்று இலையி ரைக் காணச்சென்று திருநெல்வேலியில் லிட்டு அவ்வளவு பொருள் பெற்றுச் சிவ ஒரு வேதியனிடம் தன பொருள்களை பூசை சிவனடியவர் பூசைமுடித்து முத்தி ஒப்புவித்துப் பொதிகைக்குச்சென்று பசி பெற்றவர். தாகத்தால் வருந்தி இளைத்து இருக்கை 2. ஒரு கன்னட நாட்டு வேதியர், அகத்தி யில் அகத்தியர் ஒரு விருத்தவே தியர் வடி யரைக் கண்டு இளமைபெற்று மீண்டு சிவ வாக வந்து பிராமணனை நோக்கி நீர் எங்குப் தருமமும் ஒருவாய்க்காலும் செய்வித்தவர். போகின்றீர் என்ன, வேதியன் அகத்திய 3. திருவிரிஞ்சிபுரத்தில் இருந்த சிவநா ரைக் காண என் றனன். வேதியராகலந்த தன் என்னும் ஆதிசைவவேதியரின் கும அசத்தியர் நீர் அவரைக் காணமுடியா ரர். இவரது இளமைப் பருவத்தில் தம் தென்று அவமதிக்க வேதியன் விருத்த தையார் இறந்தனர். இவர்க்குக் கோயி ரிடத்துக் கோபித்து என் உயிர் நீங்கினும் லில் சிவபூசை முறை வந்தது இவரைச் அவலாக் காணாது விடேன் என்று சொல்ல சேர்ந்த பங்காளிகள் இவரது முறையை விருத்தவேதியா தம்முருக் காட்டினர். இவர் தாய்க்கு அறிவித்தனர். தாய் சிவ வேதியன் களிப்படைந்து பணிந்தனன. சன்னிதானஞ்சென்று குழந்தையின் இள அந்ததியர் வேதியனை அங்குள்ள தடாகத் மைப்பருவம் தெரிவித்து முறையட்டனள் தில் முழுகக் கட்டளையிட்டனர். வேதி சிவமூர்த்தி இவள் சனவிற்றோன்றி நாளை யன் அவவகை செய்யத் தருநெல்வேலி உன் குமரனைத் தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ் யில் உள்ள தீர்த்தத்தில் எழும்பச் செய்து செய்விக்க எனக் கட்டளையிட்டு மறைந் அவனது முதுமை போக்கி இளமை தந்து தனர். விடிந்தபின் சிவசருமரின் தாய் சென்றனர். வேதியன் தான் முன்பு அவ்வகை ஸ்நானஞ்செய்விக்கச் சிவசருமர் பொருள் கொடுத்த வேதியரிடம் வந்து இருடியர்போல் உருவடைந்து சிவபூசை பொருள் கேட்க அவன் மறுக்கக் கேட்டுச் செய்யச் சென்றனர். சன்னிதானத்தில் சூள் செய்யச்சொல்லி அவ்வகை செய்ய சிவலிங்கமூர்த்தி ஓங்கி யிருத்தல் கண்டு அவன் எரியக்கண்டவன்.
சிவசருமர் 683 சிவசன்மா அன்னம் பரிமாற மீளுசையில் சிவமூர்த்தி சிவமூர்த்தியை வேண்டச் சிவமூர்த்தி விருத்தவே தியராக வந்து தமது பசியைத் தமது முடியை வளைத்துக் காட்டித் திரு தெரிவித்துச் சிவனடியவர்க்கு இருந்த மஞ்சனம் கொண்டனர் . இச்சிவலிங்கவுரு அன்னமெல்லாம் தாமே உண்டு போயினர் . இத்தலத்தில் சாய்ந்தே யிருக்கிறது சிவசருமர் வீட்டில் சிவனடியவர்கள் பசி சிவசன்மா - 1 . வடமதுரையிற் பிறந்து யால் வருந்துதல் அறிந்து மனைவியின் மாங் பலநாள் செல்வத்திற்கு உழைத்துக் கிழப் கல்யத்தைவிற்றுப் பண்டங்கள் கொணர் பருவம் அடைகையில் தலயாத்திரை ந்து சிவனடியவர் பூசை முடித்தனர் . மறு செய்ய எண்ணி முத்தித் தலங்களாகிய நாள் மிகுந்த பண்டங்களால் அடியவர் அயோத்தி மாயாபுரி காசி காஞ்சி முத பூசைமுடிக்க இருக்கையில் சிவமூர்த்தி லிய பல தலங்களைத் தரிசித்துத் துவார சிவனடியவர்போல் எழுந்தருளி அன்னம் கையில் வந்து ஸ்நானஞ்செய்து ஏகாதசி புசித்து மீண்டு சிவசருமர்போல் வீட்டில் உபவாசம் இருந்து துவாதசி பாரணை . கோயில் நிவேதனங் கொண்டுவந்து அடிய செய்கையில் சுரத்தால் இறந்தனன் . இவ வர்க்கு அளிக்க எனக் கூறி மறைந்தனர் . னைக் காலபடர் பற்ற விஷ்ணுபடர் மறு சசிலை தமது கணவரை இதுவரையில் எங் த்து எல்லாவுலகமும் காட்டிச் சென்று குச் சென்றீர் என வினாவுகையில் நடந் விஷ்ணுபதம் சேர்த்தனர் . அக்குச் சில ததி கூற இது சிவமூர்த்தியின் திரு நாள் தங்கி விருத்தாகாளனாய்ப் பிறந்து விளையாடல் இவ்வகைத் திருவிளையாடல் முற்பிறப்பில் சுபாசு என்னும் மறைய புரிவோர் பொருள் தரலாகாதா என்று வன் பெண்ணாகிய சுபானனை இங்கு ரயித் எண்ணித் துயில்கையில் சிவமூர்த்தி கன துரு ஆகப் பிறந்திருப்பவளை மணந்து வில் எழுந்தருளி நாம் குழந்தையுருக்கொ இறந்து மறுபிறப்பில் அநங் லேசையா ண்டு இருக்கிறோம் எம்மை எடுத்துச் கப் பிறந்த அவளையே மணந்து காசியில் சென்று பட்டணத்துச் செட்டியாரிடங் சிவபிரதிட்டை செய்து முத்தி அடைந்த கொடுத்துப் பொருள் பெறுக என்று மறைய வன் ( காசிகண்டம் ) . இருவருங் குழந்தையுருக் கொண்டிருந்த 2 . ஒரு வேதியன் இவன் அகத்திய சிவமூர்த்தியை எடுத்துச்சென்று இலையி ரைக் காணச்சென்று திருநெல்வேலியில் லிட்டு அவ்வளவு பொருள் பெற்றுச் சிவ ஒரு வேதியனிடம் தன பொருள்களை பூசை சிவனடியவர் பூசைமுடித்து முத்தி ஒப்புவித்துப் பொதிகைக்குச்சென்று பசி பெற்றவர் . தாகத்தால் வருந்தி இளைத்து இருக்கை 2 . ஒரு கன்னட நாட்டு வேதியர் அகத்தி யில் அகத்தியர் ஒரு விருத்தவே தியர் வடி யரைக் கண்டு இளமைபெற்று மீண்டு சிவ வாக வந்து பிராமணனை நோக்கி நீர் எங்குப் தருமமும் ஒருவாய்க்காலும் செய்வித்தவர் . போகின்றீர் என்ன வேதியன் அகத்திய 3 . திருவிரிஞ்சிபுரத்தில் இருந்த சிவநா ரைக் காண என் றனன் . வேதியராகலந்த தன் என்னும் ஆதிசைவவேதியரின் கும அசத்தியர் நீர் அவரைக் காணமுடியா ரர் . இவரது இளமைப் பருவத்தில் தம் தென்று அவமதிக்க வேதியன் விருத்த தையார் இறந்தனர் . இவர்க்குக் கோயி ரிடத்துக் கோபித்து என் உயிர் நீங்கினும் லில் சிவபூசை முறை வந்தது இவரைச் அவலாக் காணாது விடேன் என்று சொல்ல சேர்ந்த பங்காளிகள் இவரது முறையை விருத்தவேதியா தம்முருக் காட்டினர் . இவர் தாய்க்கு அறிவித்தனர் . தாய் சிவ வேதியன் களிப்படைந்து பணிந்தனன . சன்னிதானஞ்சென்று குழந்தையின் இள அந்ததியர் வேதியனை அங்குள்ள தடாகத் மைப்பருவம் தெரிவித்து முறையட்டனள் தில் முழுகக் கட்டளையிட்டனர் . வேதி சிவமூர்த்தி இவள் சனவிற்றோன்றி நாளை யன் அவவகை செய்யத் தருநெல்வேலி உன் குமரனைத் தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ் யில் உள்ள தீர்த்தத்தில் எழும்பச் செய்து செய்விக்க எனக் கட்டளையிட்டு மறைந் அவனது முதுமை போக்கி இளமை தந்து தனர் . விடிந்தபின் சிவசருமரின் தாய் சென்றனர் . வேதியன் தான் முன்பு அவ்வகை ஸ்நானஞ்செய்விக்கச் சிவசருமர் பொருள் கொடுத்த வேதியரிடம் வந்து இருடியர்போல் உருவடைந்து சிவபூசை பொருள் கேட்க அவன் மறுக்கக் கேட்டுச் செய்யச் சென்றனர் . சன்னிதானத்தில் சூள் செய்யச்சொல்லி அவ்வகை செய்ய சிவலிங்கமூர்த்தி ஓங்கி யிருத்தல் கண்டு அவன் எரியக்கண்டவன் .