அபிதான சிந்தாமணி

சிலாதித்யன 651 - சிலேஷ்மம் ணர் அச்சிறு கல்லை அன்னத்துடன் புசித் சிலுவை - கிறிஸ்து மதத்தவர் தமக்கடை தனர். சிலாதர் தமது தவப்பலனால் தன் யானமாக ஏசுவை அறைந்த சிலுவையுரு னண்பர்களுடன் யமபாஞ்சென்று ஆண் வைத் தெரிவிக்கும் ஒருகுறி, இதனை டிருந்த காணிகளைக் காண்கையில் யமனது 'மேனாட்டிலுள்ள தேசத்தார் பல வடிவ அரசிருக்கைக் கருகே ஒரு பெரும் பாறை மாகச் செய்து தரிப்பர். இதில் (20) இருக்கக் கண்டு யாது காரணமென்று உருவவகை உண்டுபோலும், வினவ அந்தகன், ஒரு வேதியச் சிறுவன் (சிலேடையணி - ஒருவகையாகவின் தொடர் ஒரு அதிதியின் அன்னத்தில் கல்லிட்ட மொழி பல பொருள் களது தன்மை தெரிய தால் அவன் வயது வளருந்தோறும் இது வருவது. இது, செம்மொழி, பிரிமொழிச் வளர்ந்து பெரும்பாறையாயது ; அவன சிலேடை ஒருவினைச்சிலேடை, பலவினைச் யமபுரம் வருங்கால் இவ்வளவையும் எங் சிலேடை, முரண்வினைச் சிலேடை, நியமச் கள் தண்டனையா லவனுண்ண வேண்டு சிலேடை, நியமவிலக்குச் சிலேடை, மெனக் கேட்டு அது தான் செய்த தவ விநோதச்சிலேடை, அவிரோதச்சிலேடை தென்றறிந்து அதற்குத் தீர்வாக அவர்கள் எனப்பல. இதனைப் பல்பொருட் சொற் அவ்வளவின தாகிய பெரும் பாறையை நொடாணியென்ப. (தண்டி.) அவனுண்ணில் அப்பாவந் தொலையுமெ | சிலேஷ்மம்-1 நபம் வழுவழுப்பு, சீதளம், னக் கூறக் கேட்டுத் தாம் சிவயோகத் கனம், மந்ததத்வம், நாற்றம், மினுமினுத் திருந்து விழித்து அதனையொத்த ஒரு தல், ஸ்திரமாகிய ரூபத்தை யுடையது. பாரையைக் குறிப்பிட்டு அப்பாறையிற் இடம் - மார்பு, சிரம், கண்டம், நாசி, சிறிது சிறிது உடைத்துண்டு அப்பாறை நா, முதலிய, இடங்களைப்பற்றி நிற்கும். முழுதும் கரைத்துத் தமது பாவத்தை குணம் - மழமழப்பு, அசையர்மை, இல் ய தஞ்செய்து கைலைக்குச் செல்லுகையில் களுக் குறுதி தந்து தேகத்தைப் போஷிக் யாபுரத்திலிருந்த தமது பிதுக்களைக் கும் குணம் பெற்றிருக்கும். தொழில். கண்டு நீங்களாரென அவர் சிலா தன் வெண்ணிறமாக்கள், வழுவழுச்தல், பாரிச் பிதுர்க்களெனத் திடுக்கிட்டு அவர்கள் தல், தினவு, சீதளித்தல், மரியாதை, கர் தம்மை நரகத்திலிருந்து நீக்கிக்கொள்ள நீ வம், விரைவில் சீரணித்தல் முதலிய மணஞ் செய்து கொள்ளல் வேண்டுமென்ற தொழில்களை ப பெற்றிருக்கும். கோபம். படி மணஞ்செய்து கொண்டு தவத்தால் நந் தித்திப்பு, புளிப்பு, உப்பு, குழசழப்பு, மர் திமாதேவரை யாகத்திற்கு உழுத படைச் தம், சீதளம் முதலிய பொருகைள யருந் சால்வழி மாணிக்கப் பெட்டியிற் புத்திர துங் காலம், ஈரவஸ்திரம் புனையுங்காலம், னாகப்பெற்று வளர்த்தவர் சிலையை அதஞ் அசீரணகாலம் இக்காலங்களில் சிலேஷ்ம செய்ததால் சிலாதர். (சிவமகா புராணம்.) கோபம் உண்டாம். விருத்தி - சிலேஷ்மம் 3. இவர் ஸ்ரீசைலத்தில் ஆயிரம் தேவ அதிகரித்தால், அக்னிமந்ம் , வாய்மீர் வருடம் தவம் புரிந்து இறவாப்புத்திரன் ஊநல், வெண்ணிறம் சில்லிடல் முதலிய வேண்டுமெனச் சிவமூர்த்தியை வரக அதிகமாம், சீாணம் - லேன்மம் குறைந் கேட்டு அவரது அனுக்கிரகத்தால் யாகம் தால், பிரமை, சிலேஷ்மஸ் தான கோழை செய்ய உழு தநிலத்தில் கொழுவின் துதி குறைவு, வியர்வைப் பெருக்கம் இல்க யில் குழந்தையுருவாக நந்திமா தவரைக ளின் தோற்றம் உண்டாம். (ஜீவ) கண்டெடுத்து வளர்த்தவர். (இலிங்க பு.) 2. இது, அவலாயாம், கிலே தகம், சிலாதித்யன் - ஒரு புத்த அரசன, இவன் போதாம், தருப்பகம், சந்திகம் என ஐந்து கிறிஸ்து பிறந்த (சு)ல் அரசாண்டு வகைப்படும். அவலம்பக சிலேஷ்மம் - ' புத்தசமயத்தை விருத்தி செய்தனன். இதயத்திருந்து கொண்டு மூக்கன் தண்ட சிலீழகன் - இவன் ஒரு அரசன் விருத்திரா லும்பின மூட்டு, இரண்டு தொடையெலும் சுரனைக் கொன்ற இந்திரனிடத்துப் பழி பு-ளின் மூட்டுகளுக்கும், தன் வலிமை வாங்கவேண்டி இந்திரன் நிராயுதனாய் இந் யாலும், இதய ஸ்தானத்தற்கு அனை திராணியுடன் இருக்குஞ் சமயயெண்ணி ரஸத்தாலும், மற்ற நான்கு சிலேஷ்ம யுத்தத்திற்கு வந்தனன. இந்திரன் வசதி ஸ்தானங்களுக்குச் சலத் தொழிலாலும் பத்தை நினைக்க அது வந்தது அதனால் ஆதாரத்தை யுண்டாக்கும். கலேதக கொலையுண்டு இருந்தவன். சிலேஷ்மம் - இது, ஆமாசயஸ்தானத்தில்
சிலாதித்யன 651 - சிலேஷ்மம் ணர் அச்சிறு கல்லை அன்னத்துடன் புசித் சிலுவை - கிறிஸ்து மதத்தவர் தமக்கடை தனர் . சிலாதர் தமது தவப்பலனால் தன் யானமாக ஏசுவை அறைந்த சிலுவையுரு னண்பர்களுடன் யமபாஞ்சென்று ஆண் வைத் தெரிவிக்கும் ஒருகுறி இதனை டிருந்த காணிகளைக் காண்கையில் யமனது ' மேனாட்டிலுள்ள தேசத்தார் பல வடிவ அரசிருக்கைக் கருகே ஒரு பெரும் பாறை மாகச் செய்து தரிப்பர் . இதில் ( 20 ) இருக்கக் கண்டு யாது காரணமென்று உருவவகை உண்டுபோலும் வினவ அந்தகன் ஒரு வேதியச் சிறுவன் ( சிலேடையணி - ஒருவகையாகவின் தொடர் ஒரு அதிதியின் அன்னத்தில் கல்லிட்ட மொழி பல பொருள் களது தன்மை தெரிய தால் அவன் வயது வளருந்தோறும் இது வருவது . இது செம்மொழி பிரிமொழிச் வளர்ந்து பெரும்பாறையாயது ; அவன சிலேடை ஒருவினைச்சிலேடை பலவினைச் யமபுரம் வருங்கால் இவ்வளவையும் எங் சிலேடை முரண்வினைச் சிலேடை நியமச் கள் தண்டனையா லவனுண்ண வேண்டு சிலேடை நியமவிலக்குச் சிலேடை மெனக் கேட்டு அது தான் செய்த தவ விநோதச்சிலேடை அவிரோதச்சிலேடை தென்றறிந்து அதற்குத் தீர்வாக அவர்கள் எனப்பல . இதனைப் பல்பொருட் சொற் அவ்வளவின தாகிய பெரும் பாறையை நொடாணியென்ப . ( தண்டி . ) அவனுண்ணில் அப்பாவந் தொலையுமெ | சிலேஷ்மம் - 1 நபம் வழுவழுப்பு சீதளம் னக் கூறக் கேட்டுத் தாம் சிவயோகத் கனம் மந்ததத்வம் நாற்றம் மினுமினுத் திருந்து விழித்து அதனையொத்த ஒரு தல் ஸ்திரமாகிய ரூபத்தை யுடையது . பாரையைக் குறிப்பிட்டு அப்பாறையிற் இடம் - மார்பு சிரம் கண்டம் நாசி சிறிது சிறிது உடைத்துண்டு அப்பாறை நா முதலிய இடங்களைப்பற்றி நிற்கும் . முழுதும் கரைத்துத் தமது பாவத்தை குணம் - மழமழப்பு அசையர்மை இல் தஞ்செய்து கைலைக்குச் செல்லுகையில் களுக் குறுதி தந்து தேகத்தைப் போஷிக் யாபுரத்திலிருந்த தமது பிதுக்களைக் கும் குணம் பெற்றிருக்கும் . தொழில் . கண்டு நீங்களாரென அவர் சிலா தன் வெண்ணிறமாக்கள் வழுவழுச்தல் பாரிச் பிதுர்க்களெனத் திடுக்கிட்டு அவர்கள் தல் தினவு சீதளித்தல் மரியாதை கர் தம்மை நரகத்திலிருந்து நீக்கிக்கொள்ள நீ வம் விரைவில் சீரணித்தல் முதலிய மணஞ் செய்து கொள்ளல் வேண்டுமென்ற தொழில்களை பெற்றிருக்கும் . கோபம் . படி மணஞ்செய்து கொண்டு தவத்தால் நந் தித்திப்பு புளிப்பு உப்பு குழசழப்பு மர் திமாதேவரை யாகத்திற்கு உழுத படைச் தம் சீதளம் முதலிய பொருகைள யருந் சால்வழி மாணிக்கப் பெட்டியிற் புத்திர துங் காலம் ஈரவஸ்திரம் புனையுங்காலம் னாகப்பெற்று வளர்த்தவர் சிலையை அதஞ் அசீரணகாலம் இக்காலங்களில் சிலேஷ்ம செய்ததால் சிலாதர் . ( சிவமகா புராணம் . ) கோபம் உண்டாம் . விருத்தி - சிலேஷ்மம் 3 . இவர் ஸ்ரீசைலத்தில் ஆயிரம் தேவ அதிகரித்தால் அக்னிமந்ம் வாய்மீர் வருடம் தவம் புரிந்து இறவாப்புத்திரன் ஊநல் வெண்ணிறம் சில்லிடல் முதலிய வேண்டுமெனச் சிவமூர்த்தியை வரக அதிகமாம் சீாணம் - லேன்மம் குறைந் கேட்டு அவரது அனுக்கிரகத்தால் யாகம் தால் பிரமை சிலேஷ்மஸ் தான கோழை செய்ய உழு தநிலத்தில் கொழுவின் துதி குறைவு வியர்வைப் பெருக்கம் இல்க யில் குழந்தையுருவாக நந்திமா தவரைக ளின் தோற்றம் உண்டாம் . ( ஜீவ ) கண்டெடுத்து வளர்த்தவர் . ( இலிங்க பு . ) 2 . இது அவலாயாம் கிலே தகம் சிலாதித்யன் - ஒரு புத்த அரசன இவன் போதாம் தருப்பகம் சந்திகம் என ஐந்து கிறிஸ்து பிறந்த ( சு ) ல் அரசாண்டு வகைப்படும் . அவலம்பக சிலேஷ்மம் - ' புத்தசமயத்தை விருத்தி செய்தனன் . இதயத்திருந்து கொண்டு மூக்கன் தண்ட சிலீழகன் - இவன் ஒரு அரசன் விருத்திரா லும்பின மூட்டு இரண்டு தொடையெலும் சுரனைக் கொன்ற இந்திரனிடத்துப் பழி பு - ளின் மூட்டுகளுக்கும் தன் வலிமை வாங்கவேண்டி இந்திரன் நிராயுதனாய் இந் யாலும் இதய ஸ்தானத்தற்கு அனை திராணியுடன் இருக்குஞ் சமயயெண்ணி ரஸத்தாலும் மற்ற நான்கு சிலேஷ்ம யுத்தத்திற்கு வந்தனன . இந்திரன் வசதி ஸ்தானங்களுக்குச் சலத் தொழிலாலும் பத்தை நினைக்க அது வந்தது அதனால் ஆதாரத்தை யுண்டாக்கும் . கலேதக கொலையுண்டு இருந்தவன் . சிலேஷ்மம் - இது ஆமாசயஸ்தானத்தில்