அபிதான சிந்தாமணி

சிநேந்திரமாலை - 643 சிந்துரன் தேவி, இற்குக் சேநன - நால்வரில் சீர்த்திதார் என்பவர் திருடிச் 4. சக்கிரபாணியின் புதல்வன். இவன் செல்வது கண்டு காவலாளி பிடித்துச் உற்கை என்பவளை மணந்து தேவ இருடி சிநேந்திரபத்தரிட மறிவிக்கப் பத்தர் கம யசைவருத்தி விநாயகர் தன்னைக் கொல்ல ணன் திருடினான் எனும் அபவாதம் நீங்க அவதரித்ததை அறிந்து பல அசாரை நானே அதனைக் கொண்டுவரக் கூறி ஏவி முடிவில் விநாயகரால் மாய்ந்தவன், னேன் என்று விடுவித்தனர். பின் கீர்த்தி (விநாயக புராணம்). தார் யமதரரிடம் உபதேசம் பெற்றுக் 5. ஒரு தேசம், சாமைநாட்டைச் சேர் கீர்த்தி பெற்றனராம். (சிநேந்திரபத்தர் ந்தது. (சூளா.) | கதை) 6. சௌவீரதேசத்துக்கு அருகிலுள்ள சிநேந்திரமாலை - சைநாசிரியராகிய சிநேந் தேசம். The Country between. The திரர் இயற்றிய சோதிட நூல். Indus and the Jhelum.. சிந்தன் - சண்முகசேநாவீரன். 7. இப்பெயருள்ள நதிகள், இரண்டு, சிந்தாதேவி - சாஸ்வதிதேவி, இவளுக்குத் ஒன்று இமயத்திலும், மற்றொன்று மேரு தென்மதுரையிலிருக்கும் ஆலயத்திற்குக் விலுந் தோன்றும். (பெருங்கதை.) கலாநிலயம் என்று பெயர். ஆபுத்திரனுக்கு | சிந்துசேநன் - இவன் திருமாலிடம் சக்க அமுதசுரபியை யளித்தவள். இவளைச் சிந் ரம் பெற்று உருத்திராக்ஷமணிந்த சிங்க தாவிளக்கென்றும் கூறுவர். (மணிமே) னுடன் சண்டை செய்யச் சிங்கன் உருத்தி சிந்தாமணி - 1. பாற்கடலிற் பிறந்த பொ சாஷம் அணிந்ததால் செயித்தது கண்டு ருள்களுள் ஒன்று. இது இந்திரன் இட பின்னிடைந்தவன். மிருந்து நினைத்ததைத் தாவல்லது. | சிந்து தீபன் -1. (சூ.) நாபாகன் குமான், 2. திருத்தக்கதேவர் இயற்றிய சீவகன் இவன் குமாரன் அயு தாயு. என்னும் இராசகுமரன் கதை இது, 2. ஒரு இருடி. தேவசந்மா, வேதசா (கூ கசடு) செய்யுட்கள் கொண்டது. தன் முதலியவர்க்கு நேர்ந்த நரி, குரங்கு சிந்தாமணி விநாயகர் - இவர் சிந்தாமணி களின் பிறப்பொழியச் சேதுஸ்நானஞ் யைத் தரித்த காரணத்தால் சிந்தாமணி செய்ய ஏவினவன். விநாயகர். எனப்பட்டனர். கணனைக் ' 3. அம்பரீஷன் புத்ரன், இவன் ருக் காண்க. கணன் கபிலமுனிவரிடமிருந்த வேதத்தில் ஜலத்தைப்பற்றி ஒரு தேஞ் சிந்தாமணியைக் கவா, கபிலர் விநாயகரை செய்திருக்கிறான். யெண்ணி யாகமியற்ற, அதில் சித்திபுத்தி சிந்துதேசாதிபதி - விருத்தகூத்தினைக் களுடன் சிங்கவாகனத்தெழுந்தருளிய விநா காண்க. இவன் சயித்திரதனுக்குத் தந்தை. யகர். இவர்க்குக் கபில விநாயகர், சுமுகர் சிமந்தபஞ்சகத்தில் தன் குமரன் சிரத்தை எனவும் பெயர். (பார்க்கவ புராணம்.) வெட்டினோன் இறக்கத் தவஞ் செய்திரு சிந்தியல் வெண்பா-மூன்றடியாய் நேரிசை ந்து அருச்சுநன் எய்த அம்பினால் இறந்த வெண்பாப்போல் வருவது நேரிசைச் சிந்தி தன் குமரன் சிரத்தைத் தன் கரத்தில் யல் வெண்பா, இன்னிசை வெண்பாப் கண்டு தலைபிளந்து இறந்தவன். போல் வருவது இன்னிசைச் சிந்தியல் சிந்துதேசமாக்கள் - இவர்கள் பலபாவை வெண்பா . (யாப்பு - இ.) களை யறிந்தவர்களா யிருந்ததுடன் அரசர் சிந்து - 1. ஒரு இருடி, களின் மெய்க்காப்பாளர்களாகவு மிருந்த 2. கங்கையின் பிரிவு, மேற்கடலில் வீரர். (பெருங்கதை பாய்வது. இதன் துறையில் சமதக்கினி சிந்துத்வீபன் -1. ஒரு இருடி ஆபோஹிஷ் முனிவர் புத்திரராகிய இராமர் சிவமூர்த்ட மெனு மந்திரத்திற்குருஷி தியை எண்ணித் தவமியற்றிப் பாசுபெற் 2. ஒரு அசுரன், வேதராசுரனைக்காண்க. றுப் பாசிராமர் எனப் பெயரடைந்தனர். சிந்துழனிவர் - ஒரு இருடி, மணிபத்திரன் The river Indus. என்னும் காந்தருவனை மீனாகச் சபித்தவர். 3. காசிபன் குலத்துதித்தவன். இவன் சிந்துமேதன் - தண்டனைக் காண்க. சிவமூர்த்தியை யெணணித் தவமியற்றி சிந்துாதன் - பிரகத்ர தன் குமான், இவன் அடைவே யுயர்ந்து பிரமாவாகி அயிந்தவர்குமான சைலாதன். எனும் பெயருடன் உலக சிருட்டி செய்த சிந்துரன் -1. நசார் தகன் ஏவலால் விகண் வன், (ஞானவாசிட்டம்.) டனுடன் கூடிக் காசிப்புரோகிதன் கும
சிநேந்திரமாலை - 643 சிந்துரன் தேவி இற்குக் சேநன - நால்வரில் சீர்த்திதார் என்பவர் திருடிச் 4 . சக்கிரபாணியின் புதல்வன் . இவன் செல்வது கண்டு காவலாளி பிடித்துச் உற்கை என்பவளை மணந்து தேவ இருடி சிநேந்திரபத்தரிட மறிவிக்கப் பத்தர் கம யசைவருத்தி விநாயகர் தன்னைக் கொல்ல ணன் திருடினான் எனும் அபவாதம் நீங்க அவதரித்ததை அறிந்து பல அசாரை நானே அதனைக் கொண்டுவரக் கூறி ஏவி முடிவில் விநாயகரால் மாய்ந்தவன் னேன் என்று விடுவித்தனர் . பின் கீர்த்தி ( விநாயக புராணம் ) . தார் யமதரரிடம் உபதேசம் பெற்றுக் 5 . ஒரு தேசம் சாமைநாட்டைச் சேர் கீர்த்தி பெற்றனராம் . ( சிநேந்திரபத்தர் ந்தது . ( சூளா . ) | கதை ) 6 . சௌவீரதேசத்துக்கு அருகிலுள்ள சிநேந்திரமாலை - சைநாசிரியராகிய சிநேந் தேசம் . The Country between . The திரர் இயற்றிய சோதிட நூல் . Indus and the Jhelum . . சிந்தன் - சண்முகசேநாவீரன் . 7 . இப்பெயருள்ள நதிகள் இரண்டு சிந்தாதேவி - சாஸ்வதிதேவி இவளுக்குத் ஒன்று இமயத்திலும் மற்றொன்று மேரு தென்மதுரையிலிருக்கும் ஆலயத்திற்குக் விலுந் தோன்றும் . ( பெருங்கதை . ) கலாநிலயம் என்று பெயர் . ஆபுத்திரனுக்கு | சிந்துசேநன் - இவன் திருமாலிடம் சக்க அமுதசுரபியை யளித்தவள் . இவளைச் சிந் ரம் பெற்று உருத்திராக்ஷமணிந்த சிங்க தாவிளக்கென்றும் கூறுவர் . ( மணிமே ) னுடன் சண்டை செய்யச் சிங்கன் உருத்தி சிந்தாமணி - 1 . பாற்கடலிற் பிறந்த பொ சாஷம் அணிந்ததால் செயித்தது கண்டு ருள்களுள் ஒன்று . இது இந்திரன் இட பின்னிடைந்தவன் . மிருந்து நினைத்ததைத் தாவல்லது . | சிந்து தீபன் - 1 . ( சூ . ) நாபாகன் குமான் 2 . திருத்தக்கதேவர் இயற்றிய சீவகன் இவன் குமாரன் அயு தாயு . என்னும் இராசகுமரன் கதை இது 2 . ஒரு இருடி . தேவசந்மா வேதசா ( கூ கசடு ) செய்யுட்கள் கொண்டது . தன் முதலியவர்க்கு நேர்ந்த நரி குரங்கு சிந்தாமணி விநாயகர் - இவர் சிந்தாமணி களின் பிறப்பொழியச் சேதுஸ்நானஞ் யைத் தரித்த காரணத்தால் சிந்தாமணி செய்ய ஏவினவன் . விநாயகர் . எனப்பட்டனர் . கணனைக் ' 3 . அம்பரீஷன் புத்ரன் இவன் ருக் காண்க . கணன் கபிலமுனிவரிடமிருந்த வேதத்தில் ஜலத்தைப்பற்றி ஒரு தேஞ் சிந்தாமணியைக் கவா கபிலர் விநாயகரை செய்திருக்கிறான் . யெண்ணி யாகமியற்ற அதில் சித்திபுத்தி சிந்துதேசாதிபதி - விருத்தகூத்தினைக் களுடன் சிங்கவாகனத்தெழுந்தருளிய விநா காண்க . இவன் சயித்திரதனுக்குத் தந்தை . யகர் . இவர்க்குக் கபில விநாயகர் சுமுகர் சிமந்தபஞ்சகத்தில் தன் குமரன் சிரத்தை எனவும் பெயர் . ( பார்க்கவ புராணம் . ) வெட்டினோன் இறக்கத் தவஞ் செய்திரு சிந்தியல் வெண்பா - மூன்றடியாய் நேரிசை ந்து அருச்சுநன் எய்த அம்பினால் இறந்த வெண்பாப்போல் வருவது நேரிசைச் சிந்தி தன் குமரன் சிரத்தைத் தன் கரத்தில் யல் வெண்பா இன்னிசை வெண்பாப் கண்டு தலைபிளந்து இறந்தவன் . போல் வருவது இன்னிசைச் சிந்தியல் சிந்துதேசமாக்கள் - இவர்கள் பலபாவை வெண்பா . ( யாப்பு - . ) களை யறிந்தவர்களா யிருந்ததுடன் அரசர் சிந்து - 1 . ஒரு இருடி களின் மெய்க்காப்பாளர்களாகவு மிருந்த 2 . கங்கையின் பிரிவு மேற்கடலில் வீரர் . ( பெருங்கதை பாய்வது . இதன் துறையில் சமதக்கினி சிந்துத்வீபன் - 1 . ஒரு இருடி ஆபோஹிஷ் முனிவர் புத்திரராகிய இராமர் சிவமூர்த்ட மெனு மந்திரத்திற்குருஷி தியை எண்ணித் தவமியற்றிப் பாசுபெற் 2 . ஒரு அசுரன் வேதராசுரனைக்காண்க . றுப் பாசிராமர் எனப் பெயரடைந்தனர் . சிந்துழனிவர் - ஒரு இருடி மணிபத்திரன் The river Indus . என்னும் காந்தருவனை மீனாகச் சபித்தவர் . 3 . காசிபன் குலத்துதித்தவன் . இவன் சிந்துமேதன் - தண்டனைக் காண்க . சிவமூர்த்தியை யெணணித் தவமியற்றி சிந்துாதன் - பிரகத்ர தன் குமான் இவன் அடைவே யுயர்ந்து பிரமாவாகி அயிந்தவர்குமான சைலாதன் . எனும் பெயருடன் உலக சிருட்டி செய்த சிந்துரன் - 1 . நசார் தகன் ஏவலால் விகண் வன் ( ஞானவாசிட்டம் . ) டனுடன் கூடிக் காசிப்புரோகிதன் கும