அபிதான சிந்தாமணி

அருந்தை அநபாயாதியோகம் நிற்க ஸர்ப்பம் ஸந்தஷ்டமாக இவரும் இவன் அரசாண்டு வருகையில் இவனுக் நீராடிக் கைங்கர்யத்திலே புகுதத் திருமே குச் சேக்கிழார் அமைச்சுத் தொழில் னிக்குப் பரிவாயிருப்பார், விஷந்தீர்க்க பூண்டு இருந்தனர். இவர், அரசன் சமண வேண்டாவேர் வென்று கேட்க இவரும் நூலாகிய சீவகசிந்தாமணியிடை அன்பு வேண்டாவென்றார். திருவேங்கடமுடை கொண்டிருத்தல் அறிந்து அதனை நீக்கல் யான், சந்நிதியிலே அநந்தாழ்வானைப் வேண்டி அரசனே இச்சிந்தாமணி சமணப் பார்த்து விஷந்தீர்க்க வேண்டாவென்று புரட்டு நூல், இந்நூல் மறுமைப்பயனைத் என்ன நினைத்துச் சொன்னாய் என்ன? தராது என்று கூறினர். கேட்ட அரசன் அநந்தாழ்வானும், ''கடித்த பாம்பு வலி தா ஆயின் மெய்ந் நூல் என் என்ன? முனிவர் கில் விந்ஜையிலே தீர்த்தமாடி ஸ்ரீ வை அரசனை நோக்கி மெய்ப்பொருளாகிய குண்டநாதனைச் சேவித்துக்கொண்டிருக்கி பரமபதி முதலெடுத்துத் தர தில்லைவா றேன்; கடியுண்டபாம்பு வலி தாகில் திருக் முந்தணர்" எனத்தொடங்கிச் சுந்தரமூர்த்தி கோனேரியில் தீர்த்தமாடி, தேவரீரைச் சுவாமிகளால் சுருக்கி அருளிய திருத் சேவித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றி தொண்டத் தொகைக்குத் திருநாரையூர் ருந்தேனென்று விண்ணப்பஞ் செய்தார்.” பொல்லாப்பிள்ளையார் பொருள் கூறக் அநந்தாழ்வான் போசல ராஜ்யத்துக்கு கேட்டறிந்த நம்பியாண்டார் நம்பி தமது எழுந்தருளும்போது தீர்த்தப்பிரசாதங்கள் பெயரை முன்னிட்ட கலித்துறையக் கொண்டெழுந்தருள ஒரிடத்தில் நீராடி தாதி இயற்றியருளினர். அதனை ஒரு யமுது செய்யப் புக்கவாறே பட்டை யடங் வாறு கூறுகிறேனென்று அரசன் மகிழக் கலும் சிற்றெறும்பா யிருக்கக்கண்டு கூறினர். கேட்ட அரசன், களிப்படைந்து துணுக்கென்று (எம்பெருமான் பொன் அவ்வகையினை விரி ஏலாக்குக என மலைமேலேதேனுமாவேனே) என்கிற வேண்ட, அவ்வாறே சேக்கிழார் இயற்ற படியே இப்படி சிதலாய்த் திரிவார்கள். அதற்குப் பெரிய புராணமெனப் பெய ஆகையால் இப்படியே வைத்து வாருங் ரிட்டு அரங்கேற்றக்கேட்டு அத்திருமுறை கள் என்று எழுந்தருளினார். பின்னையு யினை யானை மீது வைத்துச் சர்வவிபவங் மொருநாள் அநந்தாழ்வான் திருமாலைச் களுடன் வீதிவலம் வரக்கண்டு சிந்தா சேர்க்கும்பலகையிலேயிருந்து திருமாலைச் மணியை நீக்கினவன். (பெரியபுராணம்). சேர்க்கும்போது திருவேங்கடமுடையா 2. கம்பர் காலத்திலிருந்த குலோத் னருளப்பாடிட இவரும் பேசாதே எழுந் துங்கனுக்கும் அநபாயன் என்று ஒரு தருளியிருந்து திருமாலைச் சேர்த்துக்கொ பெயரிருந்த தென்று கூறியிருக்கிறது. ண்டு ஸந்நிதியிலே சென் றவளவிலே திரு அதனை " இன்றும் யான் மீள்வதறியே வேங்கடமுடையான், நானழைப்ப வரா னிரணியனை, யன்றிரு கூரு யடர்த்தரு திருப்ப தென்னென உம்மைக்கொண்டு ளிக்--கன்றுடனே ஆவின்பின் போன, வா கார்யமென்? ஆசார்ய கைங்கர்யமான கரு கனனபாயன், மாவின் பின்போன மனம்." முகைமொட்டு வெடியா நிற்கவென்று என்றும் "ஆழிப்பெருமானபயனனபா விண்ணப்பஞ் செய்தார். திருவேங்கட யன்'' எனவும் கூறிய குலோத்துங்க முடையான் உம்மை இங்கிலும் போகச் சோழனு லாவாலும், அறிக. இவன் சிவ சொன்னால் என் செய்வீரென்ன; ஆழ்வா பக்திமான். திருத்தில்லையில் திருப்போம் னும் இவ்விடம், தேவரீரை ஆச்ரயித்த பலம் பொன் மேய்ந்தான் என்ப. இவன் வர்கள தன்றோ தேவரீர் ஒரு கிழமை முற் திருக்காமக்கோட்டத்திருப்பணியுஞ் செய் படரீரித்தனை பரன் சென்று சேர் திரு வித்தவன். வேங்கடமன்றோ, நாங்கள் திருமலையை அநபாயாதியோகம் - யோகமறியுமிடத்து யாச்ரயித்தோமென்று விண்ணப்பஞ்செய் யாவனொருவன் சென்மித்தகாலத்துச் சந் தருளினார்." (குருபரம்பரை). திரனுக்கு (கட்) இடத்துச் சுபக்கிரகங்கள் அநந்தை - சுவாயம்பு மநுவின் தேவ். இவ நின்றால் அனபாயோகமென்றும், (உ)ம் ளது குமாரர், பிரியவிரதன், உத்தானபா இடத்துச் சுபக்கிரகங்கள் நின்றால் சுனபா தன் முதலியோர். (மசசபுராணம்). யோகமென்றும், இவையிரண்டு யோக அநபாயச்சோழமகாராஜன் -1. இவன் முண்டானால் துருதுராயோகமென்றும் சோழச் சக்கிரவர்த்திகளில் ஒருவன். பெயராம். இதிலனபாயோகத்துப் பிறர்
அருந்தை அநபாயாதியோகம் நிற்க ஸர்ப்பம் ஸந்தஷ்டமாக இவரும் இவன் அரசாண்டு வருகையில் இவனுக் நீராடிக் கைங்கர்யத்திலே புகுதத் திருமே குச் சேக்கிழார் அமைச்சுத் தொழில் னிக்குப் பரிவாயிருப்பார் விஷந்தீர்க்க பூண்டு இருந்தனர் . இவர் அரசன் சமண வேண்டாவேர் வென்று கேட்க இவரும் நூலாகிய சீவகசிந்தாமணியிடை அன்பு வேண்டாவென்றார் . திருவேங்கடமுடை கொண்டிருத்தல் அறிந்து அதனை நீக்கல் யான் சந்நிதியிலே அநந்தாழ்வானைப் வேண்டி அரசனே இச்சிந்தாமணி சமணப் பார்த்து விஷந்தீர்க்க வேண்டாவென்று புரட்டு நூல் இந்நூல் மறுமைப்பயனைத் என்ன நினைத்துச் சொன்னாய் என்ன ? தராது என்று கூறினர் . கேட்ட அரசன் அநந்தாழ்வானும் ' ' கடித்த பாம்பு வலி தா ஆயின் மெய்ந் நூல் என் என்ன ? முனிவர் கில் விந்ஜையிலே தீர்த்தமாடி ஸ்ரீ வை அரசனை நோக்கி மெய்ப்பொருளாகிய குண்டநாதனைச் சேவித்துக்கொண்டிருக்கி பரமபதி முதலெடுத்துத் தர தில்லைவா றேன் ; கடியுண்டபாம்பு வலி தாகில் திருக் முந்தணர் எனத்தொடங்கிச் சுந்தரமூர்த்தி கோனேரியில் தீர்த்தமாடி தேவரீரைச் சுவாமிகளால் சுருக்கி அருளிய திருத் சேவித்துக்கொண்டிருக்கிறேன் என்றி தொண்டத் தொகைக்குத் திருநாரையூர் ருந்தேனென்று விண்ணப்பஞ் செய்தார் . பொல்லாப்பிள்ளையார் பொருள் கூறக் அநந்தாழ்வான் போசல ராஜ்யத்துக்கு கேட்டறிந்த நம்பியாண்டார் நம்பி தமது எழுந்தருளும்போது தீர்த்தப்பிரசாதங்கள் பெயரை முன்னிட்ட கலித்துறையக் கொண்டெழுந்தருள ஒரிடத்தில் நீராடி தாதி இயற்றியருளினர் . அதனை ஒரு யமுது செய்யப் புக்கவாறே பட்டை யடங் வாறு கூறுகிறேனென்று அரசன் மகிழக் கலும் சிற்றெறும்பா யிருக்கக்கண்டு கூறினர் . கேட்ட அரசன் களிப்படைந்து துணுக்கென்று ( எம்பெருமான் பொன் அவ்வகையினை விரி ஏலாக்குக என மலைமேலேதேனுமாவேனே ) என்கிற வேண்ட அவ்வாறே சேக்கிழார் இயற்ற படியே இப்படி சிதலாய்த் திரிவார்கள் . அதற்குப் பெரிய புராணமெனப் பெய ஆகையால் இப்படியே வைத்து வாருங் ரிட்டு அரங்கேற்றக்கேட்டு அத்திருமுறை கள் என்று எழுந்தருளினார் . பின்னையு யினை யானை மீது வைத்துச் சர்வவிபவங் மொருநாள் அநந்தாழ்வான் திருமாலைச் களுடன் வீதிவலம் வரக்கண்டு சிந்தா சேர்க்கும்பலகையிலேயிருந்து திருமாலைச் மணியை நீக்கினவன் . ( பெரியபுராணம் ) . சேர்க்கும்போது திருவேங்கடமுடையா 2 . கம்பர் காலத்திலிருந்த குலோத் னருளப்பாடிட இவரும் பேசாதே எழுந் துங்கனுக்கும் அநபாயன் என்று ஒரு தருளியிருந்து திருமாலைச் சேர்த்துக்கொ பெயரிருந்த தென்று கூறியிருக்கிறது . ண்டு ஸந்நிதியிலே சென் றவளவிலே திரு அதனை இன்றும் யான் மீள்வதறியே வேங்கடமுடையான் நானழைப்ப வரா னிரணியனை யன்றிரு கூரு யடர்த்தரு திருப்ப தென்னென உம்மைக்கொண்டு ளிக் - - கன்றுடனே ஆவின்பின் போன வா கார்யமென் ? ஆசார்ய கைங்கர்யமான கரு கனனபாயன் மாவின் பின்போன மனம் . முகைமொட்டு வெடியா நிற்கவென்று என்றும் ஆழிப்பெருமானபயனனபா விண்ணப்பஞ் செய்தார் . திருவேங்கட யன் ' ' எனவும் கூறிய குலோத்துங்க முடையான் உம்மை இங்கிலும் போகச் சோழனு லாவாலும் அறிக . இவன் சிவ சொன்னால் என் செய்வீரென்ன ; ஆழ்வா பக்திமான் . திருத்தில்லையில் திருப்போம் னும் இவ்விடம் தேவரீரை ஆச்ரயித்த பலம் பொன் மேய்ந்தான் என்ப . இவன் வர்கள தன்றோ தேவரீர் ஒரு கிழமை முற் திருக்காமக்கோட்டத்திருப்பணியுஞ் செய் படரீரித்தனை பரன் சென்று சேர் திரு வித்தவன் . வேங்கடமன்றோ நாங்கள் திருமலையை அநபாயாதியோகம் - யோகமறியுமிடத்து யாச்ரயித்தோமென்று விண்ணப்பஞ்செய் யாவனொருவன் சென்மித்தகாலத்துச் சந் தருளினார் . ( குருபரம்பரை ) . திரனுக்கு ( கட் ) இடத்துச் சுபக்கிரகங்கள் அநந்தை - சுவாயம்பு மநுவின் தேவ் . இவ நின்றால் அனபாயோகமென்றும் ( ) ம் ளது குமாரர் பிரியவிரதன் உத்தானபா இடத்துச் சுபக்கிரகங்கள் நின்றால் சுனபா தன் முதலியோர் . ( மசசபுராணம் ) . யோகமென்றும் இவையிரண்டு யோக அநபாயச்சோழமகாராஜன் - 1 . இவன் முண்டானால் துருதுராயோகமென்றும் சோழச் சக்கிரவர்த்திகளில் ஒருவன் . பெயராம் . இதிலனபாயோகத்துப் பிறர்