அபிதான சிந்தாமணி

ணூரன் 615 | சாதகன் தஞ்சாவூர் மாக்கள் வைத்திருக்டோன் ஒழுதிய கள், இவர்களில் சிலர் பாண்டியன் என்னும் 3. இவன் பிறர்மனை விரும்பி வாக பட்டம் வகித்திருக்கின் றனர். கோயம்புத் தேவனைப் பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தின் வழி தூரில் சிலர் செட்டி மூப்பன் நாடான் ஒழுகிநாகமடைந்தான். (வாசிட்டலைங்கம்.) என்னும் பட்டங்கள் வைத்திருக்கின்றனர். 4. மரீசி புத்திரனாகிய காசியபனு தஞ்சாவூர் மான்யல் என்னும் புத்தகத்தில் டைய வம்சத்தில் பிறந்த ரிஷி. இந்த தென்னையேறுஞ்சாணன், பனை யேறுஞ் வம்சத்தில் ஒரு காலத்தில் வைஸ்வாநர சாணான், ஈச்சமர மேறுஞ்சாணான் என்று அக்னி உற்பத்தியாயினன். இந்தக் கோத் மூன்று பிரிவுகள் கூறப்பட்டிருக்கின் றன. திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சாண்டில்லிய இவர்களுக்கு எனாதிபட்டம். சைவ ஏனாதி) கோத்திரத்தார் எனப்படுவர். (பா - சார்.) நாயனாரால் வந்தது போலும். (தர்ஸ்டன்.) சாண்டில்யழனிவர் - தான்யமாலியை பாணூரன் - கம்சனுக்குத் துணைவனான - முதலையாகச் சபித்து அநுமனால் சாப அசுரன். இவன் கம்சன் எவலால் கிருஷ் - நீங்குமென் றவர். தான்ய மாலியைக் ணனுடன் மல்லயுத்தஞ்செய்து பூமியில் காண்க, மோதப்பட்டு இறந்தவன். சாதகம் மேகநீர் உண்டு ஆகாயத்தில் பாணைக்கல் - இது சுறசுறப்பாய் வட்ட உலாவும் பக்ஷி. மாகவும் நீளமாகவும் உள்ளகல். இது, வெட் சாதகப்புள் - இதனைக் கிரவுஞ்சப்பணி நெகருவி அறுக்குங்கருவி முதலியவற்றைக் அல்லது சாரங்கபக்ஷியென்பது இதனை கூரியவாகச் செய்வது. வான்கோழி யெனவட நூலார் கூறுவர். பாண்டியன் - காந்தார நாட்டிலுள்ள இரத் சாதகருமம் - பிள்ளை பிறந்தவுடனே பிதா தின புரத்திருந்த ஒரந்தணன். இது வடக்குத் திசையிற் சென்று ஸ்நாநம் படைத்துக் கோட்பெயர். அந்தண வடிவ பண்ணி , எள், நெல், பொன் வஸ் முற்று மாணாக்கனென்னும் பெயர்கொ திரம், பசு, பூமி இவைகளில் இயன்ற ண்டு இராசகிரிய விருந்தபொழுது உதய தான தருமங்கள் செய்து சுபக்கிரக முதய ணன் இவன் மகனென்று தன்னைக் கூறிக் மாகத் தன் பந்துக்களுடனே புத்திர தரிச கொண்டான். (பெ - கதை.) னஞ்செய்து, பிள்ளை பிறந்த பதினொரு சாண்டிலி - 1. பிரசாபதியின் மனைவி, கும தினத்துக்குள்ளே, சுபவாரங்களிலே, அச் ரன் அக்கினி. வினி, ரோகிணி, புநர்பூசம், பூசம், உத் 2. காலவருஷி குருதக்ஷிணைக்காகக் குதி தரம், அத்தம், அனுஷம், உத்தராடம், ரைக்குப் போம்போது ருக்ஷபருவதத்தில் திருவோணம், அவிட்டம், சதயம், இந்த தவஞ்செய்து கொண்டிருந்த பார்ப்பினி . நக்ஷத்திரங்களிலே இருத்தை, அமாவாசை 3. அக்கிதேவன் குமாரி, இவளைக் கரு பூரணை, ஒழிந்த திதிகளில், விருஷபம், டன் கண்டு மோகித்து எவ்வகையேனும் மிதுனம், கர்க்கடகம், கன்னி , துலாம், தேவலோகங்கொண்டு செல்ல வேண்டு தனு, மீனம், இவ்விராசிகளில் சுபகிரக மென முயல்கையில் இவளறிந்து சிற | முதயமாக ஜாதகருமஞ்செய்வது. கிழக்கச் சபித் தனள். இதனால் வருந்திய சாதகவிகலன் - மனது அநித்யம் மூர்த்த கருடன் பிரார்த்திக்க மீண்டும் அவை | மாகையினால் என்கிற எதுவிற்குக் கன்மம் பொன்னிறத்துடன் வளரச் செய்தவள். போல என்கிற திருஷ்டாந்தம், மூர்த்தத் (சிவமகாபுராணம்). வம் என்கிற சாதனமில்லையாதல். '4, இவள் புருஷபக்தியினாலும் நல் சாதகர்ணன் - புரிமான் குமான், இவன் லொழுக்கத்தாலும் உயர்கதி யடைந்தேன் குமரன் சிவஸ்கந்தன். எனச் சுமனைக்கு இல்லற தருமம் கூறிய சாதகன் - இவனுடைய ஊர் கோசம்பி கற்பிதி. (பார - அநுசா.) நகரம். சாதியிற் குயவன். உதயணன் சாண்டில்யர் - இவர் காச்யபருக்கு அக்கி சிறைப்பட்டுச் சென்ற பொழுது அது பொ னியிற் பிறந்தவர். (பார - அது) ராமல் வேறு வடிவங்கொண்டு தானும் சாண்டில்யன் - 1. ஒரு இருடி. இவனால் உடன் சென்று உஞ்சை நகரின் பக்கத்தி சாண்டில்யஸ்மிருதி செய்யப்பட்டது. லுள்ள தோரூரில் ஒரு வீட்டிலிருந்து உத் 2. காசியிலிருந்த ஒரு வேதியன். சந் யணனுக்கு வேண்டிய அனுகூலங்களைப் திரகுப்தனுக்கு ராஜ்யம் வருமாறு செய்த பிறாறியாமற் செய்து வந்தவன் மறைந் வன். திருந்த பூகிக்கு உயிர் நட்பளர்களாய் அவ
ணூரன் 615 | சாதகன் தஞ்சாவூர் மாக்கள் வைத்திருக்டோன் ஒழுதிய கள் இவர்களில் சிலர் பாண்டியன் என்னும் 3 . இவன் பிறர்மனை விரும்பி வாக பட்டம் வகித்திருக்கின் றனர் . கோயம்புத் தேவனைப் பாஞ்சராத்ர ஆகமத்தின் வழி தூரில் சிலர் செட்டி மூப்பன் நாடான் ஒழுகிநாகமடைந்தான் . ( வாசிட்டலைங்கம் . ) என்னும் பட்டங்கள் வைத்திருக்கின்றனர் . 4 . மரீசி புத்திரனாகிய காசியபனு தஞ்சாவூர் மான்யல் என்னும் புத்தகத்தில் டைய வம்சத்தில் பிறந்த ரிஷி . இந்த தென்னையேறுஞ்சாணன் பனை யேறுஞ் வம்சத்தில் ஒரு காலத்தில் வைஸ்வாநர சாணான் ஈச்சமர மேறுஞ்சாணான் என்று அக்னி உற்பத்தியாயினன் . இந்தக் கோத் மூன்று பிரிவுகள் கூறப்பட்டிருக்கின் றன . திரத்தில் பிறந்தவர்கள் சாண்டில்லிய இவர்களுக்கு எனாதிபட்டம் . சைவ ஏனாதி ) கோத்திரத்தார் எனப்படுவர் . ( பா - சார் . ) நாயனாரால் வந்தது போலும் . ( தர்ஸ்டன் . ) சாண்டில்யழனிவர் - தான்யமாலியை பாணூரன் - கம்சனுக்குத் துணைவனான - முதலையாகச் சபித்து அநுமனால் சாப அசுரன் . இவன் கம்சன் எவலால் கிருஷ் - நீங்குமென் றவர் . தான்ய மாலியைக் ணனுடன் மல்லயுத்தஞ்செய்து பூமியில் காண்க மோதப்பட்டு இறந்தவன் . சாதகம் மேகநீர் உண்டு ஆகாயத்தில் பாணைக்கல் - இது சுறசுறப்பாய் வட்ட உலாவும் பக்ஷி . மாகவும் நீளமாகவும் உள்ளகல் . இது வெட் சாதகப்புள் - இதனைக் கிரவுஞ்சப்பணி நெகருவி அறுக்குங்கருவி முதலியவற்றைக் அல்லது சாரங்கபக்ஷியென்பது இதனை கூரியவாகச் செய்வது . வான்கோழி யெனவட நூலார் கூறுவர் . பாண்டியன் - காந்தார நாட்டிலுள்ள இரத் சாதகருமம் - பிள்ளை பிறந்தவுடனே பிதா தின புரத்திருந்த ஒரந்தணன் . இது வடக்குத் திசையிற் சென்று ஸ்நாநம் படைத்துக் கோட்பெயர் . அந்தண வடிவ பண்ணி எள் நெல் பொன் வஸ் முற்று மாணாக்கனென்னும் பெயர்கொ திரம் பசு பூமி இவைகளில் இயன்ற ண்டு இராசகிரிய விருந்தபொழுது உதய தான தருமங்கள் செய்து சுபக்கிரக முதய ணன் இவன் மகனென்று தன்னைக் கூறிக் மாகத் தன் பந்துக்களுடனே புத்திர தரிச கொண்டான் . ( பெ - கதை . ) னஞ்செய்து பிள்ளை பிறந்த பதினொரு சாண்டிலி - 1 . பிரசாபதியின் மனைவி கும தினத்துக்குள்ளே சுபவாரங்களிலே அச் ரன் அக்கினி . வினி ரோகிணி புநர்பூசம் பூசம் உத் 2 . காலவருஷி குருதக்ஷிணைக்காகக் குதி தரம் அத்தம் அனுஷம் உத்தராடம் ரைக்குப் போம்போது ருக்ஷபருவதத்தில் திருவோணம் அவிட்டம் சதயம் இந்த தவஞ்செய்து கொண்டிருந்த பார்ப்பினி . நக்ஷத்திரங்களிலே இருத்தை அமாவாசை 3 . அக்கிதேவன் குமாரி இவளைக் கரு பூரணை ஒழிந்த திதிகளில் விருஷபம் டன் கண்டு மோகித்து எவ்வகையேனும் மிதுனம் கர்க்கடகம் கன்னி துலாம் தேவலோகங்கொண்டு செல்ல வேண்டு தனு மீனம் இவ்விராசிகளில் சுபகிரக மென முயல்கையில் இவளறிந்து சிற | முதயமாக ஜாதகருமஞ்செய்வது . கிழக்கச் சபித் தனள் . இதனால் வருந்திய சாதகவிகலன் - மனது அநித்யம் மூர்த்த கருடன் பிரார்த்திக்க மீண்டும் அவை | மாகையினால் என்கிற எதுவிற்குக் கன்மம் பொன்னிறத்துடன் வளரச் செய்தவள் . போல என்கிற திருஷ்டாந்தம் மூர்த்தத் ( சிவமகாபுராணம் ) . வம் என்கிற சாதனமில்லையாதல் . ' 4 இவள் புருஷபக்தியினாலும் நல் சாதகர்ணன் - புரிமான் குமான் இவன் லொழுக்கத்தாலும் உயர்கதி யடைந்தேன் குமரன் சிவஸ்கந்தன் . எனச் சுமனைக்கு இல்லற தருமம் கூறிய சாதகன் - இவனுடைய ஊர் கோசம்பி கற்பிதி . ( பார - அநுசா . ) நகரம் . சாதியிற் குயவன் . உதயணன் சாண்டில்யர் - இவர் காச்யபருக்கு அக்கி சிறைப்பட்டுச் சென்ற பொழுது அது பொ னியிற் பிறந்தவர் . ( பார - அது ) ராமல் வேறு வடிவங்கொண்டு தானும் சாண்டில்யன் - 1 . ஒரு இருடி . இவனால் உடன் சென்று உஞ்சை நகரின் பக்கத்தி சாண்டில்யஸ்மிருதி செய்யப்பட்டது . லுள்ள தோரூரில் ஒரு வீட்டிலிருந்து உத் 2 . காசியிலிருந்த ஒரு வேதியன் . சந் யணனுக்கு வேண்டிய அனுகூலங்களைப் திரகுப்தனுக்கு ராஜ்யம் வருமாறு செய்த பிறாறியாமற் செய்து வந்தவன் மறைந் வன் . திருந்த பூகிக்கு உயிர் நட்பளர்களாய் அவ