அபிதான சிந்தாமணி

பெத்தன் 581 சப்ததாண்டவம் சபை. இன் நிருவடி, தந்தையின் பாதம், மைக் சபிண்டர்கள் - தான் முதலாக ஐந்தாம் தன் தலை, மனைவியின் தலை முதலியவற் பாட்டன் வரையிலுமுள்ள ஏழு தலை றைத் தொடுதலும், தடாகாதி பிரதிஷ் முறைக்குட்பட்ட பங்காளிகள், டையாலுண்டான புண்ணியங் கெடுமென சபு-உக்கிரசேநன் குமரன். வுறுதிகூறல். (பிரகஸ்பதி) சபேசீவாம்- நைமிச வனத்திலுள்ள திவ் சபத்தன் - இக்ஷ்வாகுவம்சத்து யுவநாசுவன் வியக்ஷேத்திரம். குமரன், பிரகு தச்வன் தந்தை , சபை-1. இது சிவமூர்த்தி தேவர்கள் பொ சபான்- சேதிபதேசாதிபதி, சிசுபாலன் கும ருட்டும் இருடிகள் பொருட்டும் திருநட சன். அஸ்வமேதத்தில் அருச்சுநனுடன் னஞ் செய்த இடங்களாம். அவை சிதம் சிநேகஞ் செய்து கொண்டவன். பாம் கனகசபை, மதுரை இரசிதசபை, திருநெல்வேலி தாம்பிரசபை, திருக்காஞ்சி சபரீ - மதங்காச்சிரமத்தில் இராமமூர்த்தி யைக்கண்டு சேவித்துச் சுக்கிரீவன் இரு ஆகாசசபை, திருக்குற்றாலம் சித்திரசபை, க்கைகூறி முத்தி அடைந்தபெண். வேதாரணியம் வேதசபை, சுசீந்திரம் தேவசபை, திருவாலங்காடு இரத்தின சபலன்- பிங்களனைக் காண்க. சபலாகான்-இவன் அசுரன். சாபவுருக் 2. அறிவுள்ளார் பலர்கூடி விவாகார கொண்டு விநாயகரைக் கொல்லவர விநா நிச்சயஞ் செய்யுமிடம். அது, அப்பிரதிட் யகர் இவனைக் காலைப்பிடித்து அடித்துக் டிதை, பிரதிட்டிதை, முத்திரிதை, சத் கொன் றனர். திரிதை என நான்குவகைப்படும். இவற் சபளம் - யமமார்க்கத்தைத் தடைசெய்யும் றுள் அப்பிரதிட்டிதை நிலையிலாவது சஞ் நாய் சியாமத்திற்குத் துணையானது. சரிக்கும் ஆரணியர் முதலியோர் கூடுவது. சபளாசுவார் - தக்ஷன் குமார். இவர்கள் பிரதீட்டிதை உபயவாதிகள் முதலான ஆயிரவர். நாரதர் உபதேசத்தால் ஞானம் பத்திடத்துச் சபையாம். முத்திரிதை - அடைந்தவர். பிராட்டு விவாகன் இருக்கின்ற சபையாம். சப்ளாஸ்வர் - சந்திரவம்சத்து அரசர், சாத்திரிதை அரசனிருக்கும் சபை, சபை அவீட்சின் புத்திரர். (பா-ஆதி). பினங்கத்தினர். அரசன், (சிரம்) பிராட்டு சபக்ஷம் - உபமானத்திற் கொத்த இடம். விவாகன் (முகம்) சபாசதர்கள் (தோள்) அதாவது, இப்பர்வதம் நெருப்புடையது ஸ்மிருதி (கை) கணகலேகர் (கணைக் கால் புகையுடைத்தாகையால் பாகசாலைபோல கள்) பிரமாணங்களான பொன், நெருப்பு, என்பது. (சிவ-சித). - நீர் (கண்கள்) சாத்தியபாலன் (பாதம்). சபாநான் -(பிர) அநுபுத்திரன். இவன் (விவகாரசங்கிரகம்). புத்திரன் காலநான். சப்தகிரந்தி - மஹத், அகங்காரம், சத்தம், சபாநலன் - யயாதி பௌத்திரன். அனு * பரிசம், ரஸம், ரூபம், கந்தம் ஆக - எ. வின் குமான், சப்தசாரஸ்வதம் - ஒரு புண்ய க்ஷேத்ரம், சபாபதிப்பிரியன் - சோதேசாதிபதி சிதம் இதில் சப்தருஷிகள் யாகஞ்செய்ய அதில் பா தரிசனத்திற்கு வந்தவன். சரஸ்வதி முதலிய தீர்த்தங்கள், சம்பி சபாபதி நாவலர் - இவர் யாழ்ப்பாணம் சபை, கனகாக்ஷி, விசாலை, சுரந்தவை, கோப்பாய் எனும் இடத்தவர் சைவ அமோகமாலை, சுவேணி, விமலோ தகை, வேளாளர். தமிழ் இலக்கிய இலக்கணங் முதலியவராக உருக்கொண்டு பணிசெய்து களில் வல்லவர். திருவாவடுதுறையா தீன சித்திபெற்றனர், இது ஒரு தீர்த்தம். வித்வானா யிருந்தவர். இவர் தமிழில் இதின் சப்தாங்கமாவன:-1, சுப்பிரபை, சிதம்பர சபாமாதபுராணம், ஏசுமதசங்கற்ப 2. காஞ்சனாக்ஷி, 3. விசாலை, 4 மனோ நிராகரணம், பாரதராமாயண தாற்பர்ய - ரமை, 5, ஓகவதி, 6. சுரேணு, 7. விம சங்கிரகம், சிவகர்ணாமிர்தமொழிபெயர்ப்பு, லோ தகை என்பன. திராவிட பிரகாசிகை முதலிய இயற்றி சப்தசிருங்கபீடம் - சத்திபடங்களுள் ஒன்று யவர். | சப்ததருப்பை - குசம், காசம், தூர்வை , சபாலி - ஆரீதரின் தந்தை ; வைசம்பாய | விரீகி, மஞ்சம்புல், விச்வாமித்ரம், யவை. னனது வரலாற்றை முனிகுமாரர்கட்குக் சப்ததாண்டவம் -1. ஆனந்ததாண்டவம், கூறியவர், 2. சந்தியா தாண்டவம், 3. கௌரிதாண்ட
பெத்தன் 581 சப்ததாண்டவம் சபை . இன் நிருவடி தந்தையின் பாதம் மைக் சபிண்டர்கள் - தான் முதலாக ஐந்தாம் தன் தலை மனைவியின் தலை முதலியவற் பாட்டன் வரையிலுமுள்ள ஏழு தலை றைத் தொடுதலும் தடாகாதி பிரதிஷ் முறைக்குட்பட்ட பங்காளிகள் டையாலுண்டான புண்ணியங் கெடுமென சபு - உக்கிரசேநன் குமரன் . வுறுதிகூறல் . ( பிரகஸ்பதி ) சபேசீவாம் - நைமிச வனத்திலுள்ள திவ் சபத்தன் - இக்ஷ்வாகுவம்சத்து யுவநாசுவன் வியக்ஷேத்திரம் . குமரன் பிரகு தச்வன் தந்தை சபை - 1 . இது சிவமூர்த்தி தேவர்கள் பொ சபான் - சேதிபதேசாதிபதி சிசுபாலன் கும ருட்டும் இருடிகள் பொருட்டும் திருநட சன் . அஸ்வமேதத்தில் அருச்சுநனுடன் னஞ் செய்த இடங்களாம் . அவை சிதம் சிநேகஞ் செய்து கொண்டவன் . பாம் கனகசபை மதுரை இரசிதசபை திருநெல்வேலி தாம்பிரசபை திருக்காஞ்சி சபரீ - மதங்காச்சிரமத்தில் இராமமூர்த்தி யைக்கண்டு சேவித்துச் சுக்கிரீவன் இரு ஆகாசசபை திருக்குற்றாலம் சித்திரசபை க்கைகூறி முத்தி அடைந்தபெண் . வேதாரணியம் வேதசபை சுசீந்திரம் தேவசபை திருவாலங்காடு இரத்தின சபலன் - பிங்களனைக் காண்க . சபலாகான் - இவன் அசுரன் . சாபவுருக் 2 . அறிவுள்ளார் பலர்கூடி விவாகார கொண்டு விநாயகரைக் கொல்லவர விநா நிச்சயஞ் செய்யுமிடம் . அது அப்பிரதிட் யகர் இவனைக் காலைப்பிடித்து அடித்துக் டிதை பிரதிட்டிதை முத்திரிதை சத் கொன் றனர் . திரிதை என நான்குவகைப்படும் . இவற் சபளம் - யமமார்க்கத்தைத் தடைசெய்யும் றுள் அப்பிரதிட்டிதை நிலையிலாவது சஞ் நாய் சியாமத்திற்குத் துணையானது . சரிக்கும் ஆரணியர் முதலியோர் கூடுவது . சபளாசுவார் - தக்ஷன் குமார் . இவர்கள் பிரதீட்டிதை உபயவாதிகள் முதலான ஆயிரவர் . நாரதர் உபதேசத்தால் ஞானம் பத்திடத்துச் சபையாம் . முத்திரிதை - அடைந்தவர் . பிராட்டு விவாகன் இருக்கின்ற சபையாம் . சப்ளாஸ்வர் - சந்திரவம்சத்து அரசர் சாத்திரிதை அரசனிருக்கும் சபை சபை அவீட்சின் புத்திரர் . ( பா - ஆதி ) . பினங்கத்தினர் . அரசன் ( சிரம் ) பிராட்டு சபக்ஷம் - உபமானத்திற் கொத்த இடம் . விவாகன் ( முகம் ) சபாசதர்கள் ( தோள் ) அதாவது இப்பர்வதம் நெருப்புடையது ஸ்மிருதி ( கை ) கணகலேகர் ( கணைக் கால் புகையுடைத்தாகையால் பாகசாலைபோல கள் ) பிரமாணங்களான பொன் நெருப்பு என்பது . ( சிவ - சித ) . - நீர் ( கண்கள் ) சாத்தியபாலன் ( பாதம் ) . சபாநான் - ( பிர ) அநுபுத்திரன் . இவன் ( விவகாரசங்கிரகம் ) . புத்திரன் காலநான் . சப்தகிரந்தி - மஹத் அகங்காரம் சத்தம் சபாநலன் - யயாதி பௌத்திரன் . அனு * பரிசம் ரஸம் ரூபம் கந்தம் ஆக - . வின் குமான் சப்தசாரஸ்வதம் - ஒரு புண்ய க்ஷேத்ரம் சபாபதிப்பிரியன் - சோதேசாதிபதி சிதம் இதில் சப்தருஷிகள் யாகஞ்செய்ய அதில் பா தரிசனத்திற்கு வந்தவன் . சரஸ்வதி முதலிய தீர்த்தங்கள் சம்பி சபாபதி நாவலர் - இவர் யாழ்ப்பாணம் சபை கனகாக்ஷி விசாலை சுரந்தவை கோப்பாய் எனும் இடத்தவர் சைவ அமோகமாலை சுவேணி விமலோ தகை வேளாளர் . தமிழ் இலக்கிய இலக்கணங் முதலியவராக உருக்கொண்டு பணிசெய்து களில் வல்லவர் . திருவாவடுதுறையா தீன சித்திபெற்றனர் இது ஒரு தீர்த்தம் . வித்வானா யிருந்தவர் . இவர் தமிழில் இதின் சப்தாங்கமாவன : - 1 சுப்பிரபை சிதம்பர சபாமாதபுராணம் ஏசுமதசங்கற்ப 2 . காஞ்சனாக்ஷி 3 . விசாலை 4 மனோ நிராகரணம் பாரதராமாயண தாற்பர்ய - ரமை 5 ஓகவதி 6 . சுரேணு 7 . விம சங்கிரகம் சிவகர்ணாமிர்தமொழிபெயர்ப்பு லோ தகை என்பன . திராவிட பிரகாசிகை முதலிய இயற்றி சப்தசிருங்கபீடம் - சத்திபடங்களுள் ஒன்று யவர் . | சப்ததருப்பை - குசம் காசம் தூர்வை சபாலி - ஆரீதரின் தந்தை ; வைசம்பாய | விரீகி மஞ்சம்புல் விச்வாமித்ரம் யவை . னனது வரலாற்றை முனிகுமாரர்கட்குக் சப்ததாண்டவம் - 1 . ஆனந்ததாண்டவம் கூறியவர் 2 . சந்தியா தாண்டவம் 3 . கௌரிதாண்ட