அபிதான சிந்தாமணி

அத்தா எத்துழாயம்மாள் னும் காந்தருவனுக்கும், அச் சித்திராயு தன் னத்தைத் தடுத்தமையால் மீனாகக்கடவை தன் தௌஹித்திரியாகிய மனோரமைக் எனச் சாபம் பெற்றவள். பின்னர், அப் கும், அவள் சுவாரோசிஷ மனுவிற்கும் பெண் முனிவரை வணங்கி அனுக்கிரகிக் உபதேசித்தது, கக் கேட்க அவர் நீ சிலகாலஞ் சென்று அத்திரி-1. அகரம் ஈச்வரனைத் தெரிவிக் இரண்டு குழந்தைகளைப் பெறுவாய். அக் குஞ் சப்தம், திரி என்பது திரிகுணாத்மக குழந்தைகளுக்குப் பிறகு சுவர்க்கம் அடை மாகும் பிரகிருதியைத் தெரிவிக்கும்; இவ் வாய் என்று நீங்கினர். இவள், மீனுருப் விரண்டினும் சமமான பக்தியை வைத் பெற்று உபரிசரவசுவின் வீரியத்தை விழு தவராதலால் இப்பெயர் பெற்றவர். பிர ங்கி வலையன் வலையில் அகப்பட அவன், மன் நேத்திரத்தில் பிறந்தவர். திரிமூர்த் வயிற்றைச் சேதிக்க அதில் இரண்டு குழந் திகள் குமாரர்களாய் வரத் தவஞ்செய்த 'தைகள் இருக்கக்கண்டு அரசனுக்கு அறி வர். இவர் தேவி அநசூயை, இவர் காமத் விக்க அரசன், குமானைத் தான் எடுத்துக் தால் அநசூயையை நோக்க வீரியம் கொண்டு குமரியை வலையனுக்குக் கொடு வெளிப்பட்டது. அதை வாயு, திரட்டி த்தனன், அவ்வலையன், காளி அல்லது ஆகாயத்திலிட அது சந்திரன் ஆயிற்று. மச்சகந்தி எனப் பெயரிட்டு இவளை வளர் இவர் உடம்பில் விஷ்ணு புகுந்து வேதிய த்தனன். இவளே மச்சகந்தி. (பார-ஆதி.) ராகப் பிறந்து அநசூயையின் பாலுண்டு அத்ரி- மூன்று தினம் அத்யயனம் செய்யாத தத்தாத்திரேயர் ஆயினர், இவரை ஏகயன் ராதரி கிடையாது எனும் பொருளில் தரி- கோபித்துக் கொல்லவாத் துருவாசரிவ மூன்று முறை அத்யயனமில்லாத, ரா- ரிடம் (எ) நாட்களிற் பிறந்து அவனை ராத்ரி அ-இல்லை (அராதரி) எனும் பெயர் யெரித்தனர். இவர் ஆச்சிரமத்தில் அத்ரி என மருவியது. ஸ்ரீராமமூர்த்தி தங்கி ஆரண்யஞ் சென் அத்திரிலோசனன் - துரியோதனன் தம்பி, றனர். தேவாசுர யுத்தத்திற் பயந்த சூர்ய அத்திவல்லன் - கங்கவம்சத்தரசன். சந்திரர்களுக்குப் பயத்தைப் போக்கி அசு | அத்துவா - இது, ஷடத்வாவெனச் சைவர்க ரரை ஒரு சொல்லில் வென்றவர். அருந்த ளால் கூறப்படுவது. அவ்வத்து வாக்கள் திக்குத் தந்தை. இருக்குவேதத்தின் ஐந் கலாத்வா, புவனாத்வா, வர்ணத்வா, மந்தி காவது காண்டத்தின் அதிகாரியானவர். ராத்வா, பதாத்வா, தத்வாத்வா என்பன. 2. சண்முகசேநாவீரன். இவற்றைச் சிவபிரானுக்குத் திருமேனி 3. ஒரு பிராமணர், தயிரிய மகாராச யாக ஆகமங்கள் கூறும், சாந்தியா தீதகலை னிடஞ் சென்று செல்வம் பெற்றுப் பிள் திருமுடி, சாந்திகலை திருமுகம், வித்தை ளைகளுக்குக் கொடுத்துத் தவத்திற்குச் மார்பு, பிரதிஷ்டைகுய்யம், நிவர்த்தி முழ சென்றவர். ந்தாளும் பாதமும் ஆகிய பஞ்சகலைகளும் 4. ஒரு தீர்த்த ம். அங்கங்களாம். புவனங்கள் ரோமம், வன் 5. அத்திரி குலவேதியன். இவன் கும னங்கள் தோல், மந்திரங்கள் உதிரம், பதங் ரன் ஆத்திரேயன். இவன் காமத்தால் கள் நரம்பு, தத்வங்கள் எலும்பும் தசையும் காயத்திரி முதலிய விடுத்துத் திருக்கும் சதா சிவர்க்குத் திருமேனியும், பிராணன் சாலமலயமாருத பரிசத்தால் பாவநீங்கி பரமசிவனாம். முத்தியடைந்தவன், (குற்றாலபுராணம்). அத்துழாயம்மாள் - பெரியநம்பிகளின் திரு அத்யந்தாபாவம் - முக்காலத்தினு மின்மை, மகள். இந்தம்மாள் நீராடப்போகையில் இது வாயுவில் உருவமின்மை . பூதலம் மாமியாரைத் துணையழைக்க அவள் உங் கடமுடைய தன்று என்றாற்போல்வது. கள் வீட்டிலிருந்து வெள்ளாட்டி கொண்டு அத்யாத்மராமாயணம் -விச்வாமித்திரரால் வந்தையோ வென வெறுக்க இதை இந் செய்யப்பட்ட இராமகதை. தம்மாள் உடையவரிடம் தெரிவிக்க, அத்ரிகை- இவள் ஒரு அப்சரஸ்திரி. இவள் உடையவர் இவளுக்கு முதலியாண்டானை கங்கையில் ஸ்நானஞ் செய்துகொண்டி வேலையாளாகநியமித்து, மீண்டும் அழைத் ருந்த ஒரு முனிவரின் காலைப் பற்றி துக்கொண்டனர். இந்தம்மாள் பெரியநம் இழுக்க முனிவர், யோக திருஷ்டியால் பிகள், மாறநேர் நம்பிக்குச் சரமகைங்கர் இவள் காந்தர்வ ஸ்திரீ என்றறிந்து மீன் யம் செய்தததற்காகப் பெரியநம்பிகளைச் போல் என்னை யிழுத்துச் சந்தியாவந்த சிலர் கோவிலுள் வரவொட்டாது விலக்க
அத்தா எத்துழாயம்மாள் னும் காந்தருவனுக்கும் அச் சித்திராயு தன் னத்தைத் தடுத்தமையால் மீனாகக்கடவை தன் தௌஹித்திரியாகிய மனோரமைக் எனச் சாபம் பெற்றவள் . பின்னர் அப் கும் அவள் சுவாரோசிஷ மனுவிற்கும் பெண் முனிவரை வணங்கி அனுக்கிரகிக் உபதேசித்தது கக் கேட்க அவர் நீ சிலகாலஞ் சென்று அத்திரி - 1 . அகரம் ஈச்வரனைத் தெரிவிக் இரண்டு குழந்தைகளைப் பெறுவாய் . அக் குஞ் சப்தம் திரி என்பது திரிகுணாத்மக குழந்தைகளுக்குப் பிறகு சுவர்க்கம் அடை மாகும் பிரகிருதியைத் தெரிவிக்கும் ; இவ் வாய் என்று நீங்கினர் . இவள் மீனுருப் விரண்டினும் சமமான பக்தியை வைத் பெற்று உபரிசரவசுவின் வீரியத்தை விழு தவராதலால் இப்பெயர் பெற்றவர் . பிர ங்கி வலையன் வலையில் அகப்பட அவன் மன் நேத்திரத்தில் பிறந்தவர் . திரிமூர்த் வயிற்றைச் சேதிக்க அதில் இரண்டு குழந் திகள் குமாரர்களாய் வரத் தவஞ்செய்த ' தைகள் இருக்கக்கண்டு அரசனுக்கு அறி வர் . இவர் தேவி அநசூயை இவர் காமத் விக்க அரசன் குமானைத் தான் எடுத்துக் தால் அநசூயையை நோக்க வீரியம் கொண்டு குமரியை வலையனுக்குக் கொடு வெளிப்பட்டது . அதை வாயு திரட்டி த்தனன் அவ்வலையன் காளி அல்லது ஆகாயத்திலிட அது சந்திரன் ஆயிற்று . மச்சகந்தி எனப் பெயரிட்டு இவளை வளர் இவர் உடம்பில் விஷ்ணு புகுந்து வேதிய த்தனன் . இவளே மச்சகந்தி . ( பார - ஆதி . ) ராகப் பிறந்து அநசூயையின் பாலுண்டு அத்ரி - மூன்று தினம் அத்யயனம் செய்யாத தத்தாத்திரேயர் ஆயினர் இவரை ஏகயன் ராதரி கிடையாது எனும் பொருளில் தரி கோபித்துக் கொல்லவாத் துருவாசரிவ மூன்று முறை அத்யயனமில்லாத ரா ரிடம் ( ) நாட்களிற் பிறந்து அவனை ராத்ரி - இல்லை ( அராதரி ) எனும் பெயர் யெரித்தனர் . இவர் ஆச்சிரமத்தில் அத்ரி என மருவியது . ஸ்ரீராமமூர்த்தி தங்கி ஆரண்யஞ் சென் அத்திரிலோசனன் - துரியோதனன் தம்பி றனர் . தேவாசுர யுத்தத்திற் பயந்த சூர்ய அத்திவல்லன் - கங்கவம்சத்தரசன் . சந்திரர்களுக்குப் பயத்தைப் போக்கி அசு | அத்துவா - இது ஷடத்வாவெனச் சைவர்க ரரை ஒரு சொல்லில் வென்றவர் . அருந்த ளால் கூறப்படுவது . அவ்வத்து வாக்கள் திக்குத் தந்தை . இருக்குவேதத்தின் ஐந் கலாத்வா புவனாத்வா வர்ணத்வா மந்தி காவது காண்டத்தின் அதிகாரியானவர் . ராத்வா பதாத்வா தத்வாத்வா என்பன . 2 . சண்முகசேநாவீரன் . இவற்றைச் சிவபிரானுக்குத் திருமேனி 3 . ஒரு பிராமணர் தயிரிய மகாராச யாக ஆகமங்கள் கூறும் சாந்தியா தீதகலை னிடஞ் சென்று செல்வம் பெற்றுப் பிள் திருமுடி சாந்திகலை திருமுகம் வித்தை ளைகளுக்குக் கொடுத்துத் தவத்திற்குச் மார்பு பிரதிஷ்டைகுய்யம் நிவர்த்தி முழ சென்றவர் . ந்தாளும் பாதமும் ஆகிய பஞ்சகலைகளும் 4 . ஒரு தீர்த்த ம் . அங்கங்களாம் . புவனங்கள் ரோமம் வன் 5 . அத்திரி குலவேதியன் . இவன் கும னங்கள் தோல் மந்திரங்கள் உதிரம் பதங் ரன் ஆத்திரேயன் . இவன் காமத்தால் கள் நரம்பு தத்வங்கள் எலும்பும் தசையும் காயத்திரி முதலிய விடுத்துத் திருக்கும் சதா சிவர்க்குத் திருமேனியும் பிராணன் சாலமலயமாருத பரிசத்தால் பாவநீங்கி பரமசிவனாம் . முத்தியடைந்தவன் ( குற்றாலபுராணம் ) . அத்துழாயம்மாள் - பெரியநம்பிகளின் திரு அத்யந்தாபாவம் - முக்காலத்தினு மின்மை மகள் . இந்தம்மாள் நீராடப்போகையில் இது வாயுவில் உருவமின்மை . பூதலம் மாமியாரைத் துணையழைக்க அவள் உங் கடமுடைய தன்று என்றாற்போல்வது . கள் வீட்டிலிருந்து வெள்ளாட்டி கொண்டு அத்யாத்மராமாயணம் - விச்வாமித்திரரால் வந்தையோ வென வெறுக்க இதை இந் செய்யப்பட்ட இராமகதை . தம்மாள் உடையவரிடம் தெரிவிக்க அத்ரிகை - இவள் ஒரு அப்சரஸ்திரி . இவள் உடையவர் இவளுக்கு முதலியாண்டானை கங்கையில் ஸ்நானஞ் செய்துகொண்டி வேலையாளாகநியமித்து மீண்டும் அழைத் ருந்த ஒரு முனிவரின் காலைப் பற்றி துக்கொண்டனர் . இந்தம்மாள் பெரியநம் இழுக்க முனிவர் யோக திருஷ்டியால் பிகள் மாறநேர் நம்பிக்குச் சரமகைங்கர் இவள் காந்தர்வ ஸ்திரீ என்றறிந்து மீன் யம் செய்தததற்காகப் பெரியநம்பிகளைச் போல் என்னை யிழுத்துச் சந்தியாவந்த சிலர் கோவிலுள் வரவொட்டாது விலக்க