அபிதான சிந்தாமணி

சதமன்யு 557 சதாசிவப்பிரம்மயோகீந்திரர் சதமன்யு - சிவகணத்தவரில் ஒருவன். | வம், உத்யுத்ததத்வம், சகளநிட்கள தத்வம் சதழகன் - வீரவாகுதேவர் சூரபதுமனிடம் என்ப. (சிவ - போ.) தூதாக வந்து திரும்புரையில் அவரைக் சதாசிவப்பிரம்மயோகீந்திரர் - இவர் கரூர் கட்டி வரும்படி அசுரனால் ஏவப்பட்டு பட்டினத்தில் சற்றேறக்குறைய (150) வந்து அவரால் இறந்த அசுரன். வருஷங்களுக்கு முன் வசித்தவர். பிறப் சதம்பகன் - ஆலயன் குமான். இவன் கும பால் வேதியர். காவிரி தீர்த்தத்தின் கணு என் புருஷமேரு. ள்ள திருவிசைநல்லூரில் கல்விபயின்றவர். சதய இதன் - உபரிசான் வம்சத்து அரசன். இவருடன் கல்வி பயின்ற சகபாடிகளினும் சதயாமன்-கேகயவம்சத்து ஒரு ராஜ ருஷி. இவர் நுண்ணறிவினராய் விளங்கினர். சதயூபர் - கேகயதேசாதிபனுடன் சேர்ந்த இவருடன் கல்வி பயின்றோர் மகாபாஷ்யம் ருஷி. திருதராட்டிரன் தவத்திற்கு ஏகிய கோபாலகிருஷ்ண சாஸ்திரியார் முதலாயி போது இவர் வாத்தில் வந்து தவஞ்செய் னோர். இவர் கல்வி பயின்று வருகையில் தனன். இவர் ஆச்சிரமம் கங்கைக்கரை தமது பாரியை பருவமடைந்தனள், இத யில் உள்ளது. னால் இவரது தாயார் அந்தாளை மங்கல சதயூமன் - இவன் தன் சந்தனவனத்தில் நாளாக விசேடங்கொண்டாடப் பலவித கள்ளவுருக்கொண்டு வந்த விஷ்ணுமூர்த்தி உணவுகளைச் சமைத்தனள். அன்று யோ யைத் துரத்த விஷ்ணுமூர்த்தி அவனுக் கீந்திரர் வழக்கம்போல் உணவு கொள்ளச் தக் காட்சி கொடுத்தனர். சென்று நடப்பதுணர்ந்து காலந்தவறி சதருபவதி - பிரமசிருட்டியைக் காண்க, உணவுகிட்டுமென வெண்னி இச் சம்சார சதருபை - சுவாயம்புமனுவின் பாரி. கும துக்கத் தொடக்கத்திலேயே உணவு கிட் ரார் பிரியவிரதன், உத்தானபாதன். பெண் டாத்துக்கம் தொடங்குமாயின் இதனை மேற் தேவவூதி, பிரசூதி, பிரமன் புத்திரி. மேற் கொள்ளின் வெகுதுக்கமாமென வெண்ணி படி மனுவின் புத்திரி எனவுங் கூறுவர். அது முளைக்கும்போதே கெடுக்கவெண் சதலேயு - (சங்.) ரௌத்திராசுவன் குமரன். ணிப்பரிபாகமுடையராய்ப் பரமசிவேந்திர சதவலி-வாநரத்தலைவன், சுக்கிரீவன் சே சரஸ்வதி யென்னு மாசாரியரை யடைந்து னாதிபதி. ஞானோபதேசம் பெற்றனர். இவர்தம் குரு சதவிந்து - 1. சதசித்தின் தந்தை, சதயூ வினிடம் ஞானோபதேசத்திற்கு வரு பர்வனத்துத் தவஞ்செய்து சுவர்க்சம் பவரை பற்பலவினாக்கள் வினாவி அவமதி அடைந்தவன். த்து வருவதையுணர்ந்த ஆசாரியர் உன்வா 2. ஒரு நிமித்திகன் சடியசரன் புரோ யெப்போ தடங்கு மென அன்று முதல் கிதன். மௌனம் சாதித்து எஷ்டை கூடிப்பித்தர் சதன் - திருதராஷ்டிர புத்திரர்களில் ஒரு போல் சர்வசங்கப் பரித்தியாகஞ் செய்து வன். சமபுத்தியுடையராய் வீதிகளில் கிடக்கும் சதாகாந்தை - பாரியாத்திர மலையிலிருந்து எச்சிலுண்டு திரிவாராயினர். இவரைக் பிரவகிக்கும் நதி. கண்டோர் யாவரும் பித்தரென்று பரிக சதாசிவதத்வபுவனவாசிகள் - அணுசதா சிப்ப உலாவி வந்தனர். இவர் தம்மூர் சிவர்கள் இவர்கள் (க) பிரணவர், சாதாக் விட்டுப் பரதேசசஞ்சாரியாய் ஆண்டுள்ள யர், தீர்த்த ர், காரணர், சுசீவர், ஈசர், சூக் காடுகளில் ஒருவருக்கும் புலப்படாது நிஷ் குமர், காலர், தேசேசர், அம்பு டையிலிருப்பர். ஒருமுறை காவிரிந்தியில் சதாசிவதத்வம் -துலலய அவத்தையாகிய மணல் திடரில் நிட்டை புரிகையில் சத்தி தத்வத்தினின்று பொதுவகையாற் காவிரி வெள்ளங்கொண்டு இவரை மூழ்த்த சங்கற்பித்த முதல்வன், பின் போக அவத் இவர் மணலில் புதைந்திருந்தனர். கரையி தையினின்று தனது ஞானசத்தியால் னின்றோர் யோகியார் மூழ்கினதைக்கண்டு சிறப்புவகையானோக்கிக் கிரியாசத்தியாற் வருந்திச் சென்றனர். மூன்று மாதங்கள் சிறப்புவகையாற் சங்கற்பித்தவழி காரி கழிந்தபின் அரசனாணையால் மணலை யகற்ற யங்களைத் தோற்றுவித்தற்கு உன்முகியாய் வேலையாட்கள் புகுந்து நதியில் வெட்டு நின்ற சுத்த மாயையின் மூன்றாம் விருத்தி கையில் ஒருவன் வெட்டிய மண்வெட்டி சதாசிவம் எனப் பெயர்பெற்ற சிவனா தடைபட்ட துணர்ந்து மண்வெட்டியைப் லதிட்டிக்கப்படுவது, இதனைப் போகதத் பார்க்க அதில் இரத்தக்கறை யிருந்தது
சதமன்யு 557 சதாசிவப்பிரம்மயோகீந்திரர் சதமன்யு - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . | வம் உத்யுத்ததத்வம் சகளநிட்கள தத்வம் சதழகன் - வீரவாகுதேவர் சூரபதுமனிடம் என்ப . ( சிவ - போ . ) தூதாக வந்து திரும்புரையில் அவரைக் சதாசிவப்பிரம்மயோகீந்திரர் - இவர் கரூர் கட்டி வரும்படி அசுரனால் ஏவப்பட்டு பட்டினத்தில் சற்றேறக்குறைய ( 150 ) வந்து அவரால் இறந்த அசுரன் . வருஷங்களுக்கு முன் வசித்தவர் . பிறப் சதம்பகன் - ஆலயன் குமான் . இவன் கும பால் வேதியர் . காவிரி தீர்த்தத்தின் கணு என் புருஷமேரு . ள்ள திருவிசைநல்லூரில் கல்விபயின்றவர் . சதய இதன் - உபரிசான் வம்சத்து அரசன் . இவருடன் கல்வி பயின்ற சகபாடிகளினும் சதயாமன் - கேகயவம்சத்து ஒரு ராஜ ருஷி . இவர் நுண்ணறிவினராய் விளங்கினர் . சதயூபர் - கேகயதேசாதிபனுடன் சேர்ந்த இவருடன் கல்வி பயின்றோர் மகாபாஷ்யம் ருஷி . திருதராட்டிரன் தவத்திற்கு ஏகிய கோபாலகிருஷ்ண சாஸ்திரியார் முதலாயி போது இவர் வாத்தில் வந்து தவஞ்செய் னோர் . இவர் கல்வி பயின்று வருகையில் தனன் . இவர் ஆச்சிரமம் கங்கைக்கரை தமது பாரியை பருவமடைந்தனள் இத யில் உள்ளது . னால் இவரது தாயார் அந்தாளை மங்கல சதயூமன் - இவன் தன் சந்தனவனத்தில் நாளாக விசேடங்கொண்டாடப் பலவித கள்ளவுருக்கொண்டு வந்த விஷ்ணுமூர்த்தி உணவுகளைச் சமைத்தனள் . அன்று யோ யைத் துரத்த விஷ்ணுமூர்த்தி அவனுக் கீந்திரர் வழக்கம்போல் உணவு கொள்ளச் தக் காட்சி கொடுத்தனர் . சென்று நடப்பதுணர்ந்து காலந்தவறி சதருபவதி - பிரமசிருட்டியைக் காண்க உணவுகிட்டுமென வெண்னி இச் சம்சார சதருபை - சுவாயம்புமனுவின் பாரி . கும துக்கத் தொடக்கத்திலேயே உணவு கிட் ரார் பிரியவிரதன் உத்தானபாதன் . பெண் டாத்துக்கம் தொடங்குமாயின் இதனை மேற் தேவவூதி பிரசூதி பிரமன் புத்திரி . மேற் கொள்ளின் வெகுதுக்கமாமென வெண்ணி படி மனுவின் புத்திரி எனவுங் கூறுவர் . அது முளைக்கும்போதே கெடுக்கவெண் சதலேயு - ( சங் . ) ரௌத்திராசுவன் குமரன் . ணிப்பரிபாகமுடையராய்ப் பரமசிவேந்திர சதவலி - வாநரத்தலைவன் சுக்கிரீவன் சே சரஸ்வதி யென்னு மாசாரியரை யடைந்து னாதிபதி . ஞானோபதேசம் பெற்றனர் . இவர்தம் குரு சதவிந்து - 1 . சதசித்தின் தந்தை சதயூ வினிடம் ஞானோபதேசத்திற்கு வரு பர்வனத்துத் தவஞ்செய்து சுவர்க்சம் பவரை பற்பலவினாக்கள் வினாவி அவமதி அடைந்தவன் . த்து வருவதையுணர்ந்த ஆசாரியர் உன்வா 2 . ஒரு நிமித்திகன் சடியசரன் புரோ யெப்போ தடங்கு மென அன்று முதல் கிதன் . மௌனம் சாதித்து எஷ்டை கூடிப்பித்தர் சதன் - திருதராஷ்டிர புத்திரர்களில் ஒரு போல் சர்வசங்கப் பரித்தியாகஞ் செய்து வன் . சமபுத்தியுடையராய் வீதிகளில் கிடக்கும் சதாகாந்தை - பாரியாத்திர மலையிலிருந்து எச்சிலுண்டு திரிவாராயினர் . இவரைக் பிரவகிக்கும் நதி . கண்டோர் யாவரும் பித்தரென்று பரிக சதாசிவதத்வபுவனவாசிகள் - அணுசதா சிப்ப உலாவி வந்தனர் . இவர் தம்மூர் சிவர்கள் இவர்கள் ( ) பிரணவர் சாதாக் விட்டுப் பரதேசசஞ்சாரியாய் ஆண்டுள்ள யர் தீர்த்த ர் காரணர் சுசீவர் ஈசர் சூக் காடுகளில் ஒருவருக்கும் புலப்படாது நிஷ் குமர் காலர் தேசேசர் அம்பு டையிலிருப்பர் . ஒருமுறை காவிரிந்தியில் சதாசிவதத்வம் - துலலய அவத்தையாகிய மணல் திடரில் நிட்டை புரிகையில் சத்தி தத்வத்தினின்று பொதுவகையாற் காவிரி வெள்ளங்கொண்டு இவரை மூழ்த்த சங்கற்பித்த முதல்வன் பின் போக அவத் இவர் மணலில் புதைந்திருந்தனர் . கரையி தையினின்று தனது ஞானசத்தியால் னின்றோர் யோகியார் மூழ்கினதைக்கண்டு சிறப்புவகையானோக்கிக் கிரியாசத்தியாற் வருந்திச் சென்றனர் . மூன்று மாதங்கள் சிறப்புவகையாற் சங்கற்பித்தவழி காரி கழிந்தபின் அரசனாணையால் மணலை யகற்ற யங்களைத் தோற்றுவித்தற்கு உன்முகியாய் வேலையாட்கள் புகுந்து நதியில் வெட்டு நின்ற சுத்த மாயையின் மூன்றாம் விருத்தி கையில் ஒருவன் வெட்டிய மண்வெட்டி சதாசிவம் எனப் பெயர்பெற்ற சிவனா தடைபட்ட துணர்ந்து மண்வெட்டியைப் லதிட்டிக்கப்படுவது இதனைப் போகதத் பார்க்க அதில் இரத்தக்கறை யிருந்தது