அபிதான சிந்தாமணி

அதிதர் - 45 அதிரதர் முதலியவர் இருந்தனன். அவனை வெல்லச் சென்று பணமென விடுத்து வருந்தாதிருந்தமை பல வருத்தமுற்றுத் தன்னொடு அவனை கண்டு சிவமூர்த்தி இடபாரூடராகத் தரி வெல்லவந்தவர்களைப் பரிகொடுத்துத்தான் சனந் தந்து முத்தியளிக்கப் பெற்றவர், ஒருவனே அவனைச் சிறைசெய்து அவன் (பெரியபுராணம்). குதிரை ஆயுதம் முதலியவற்றைக் கவர்ந்து அதிபதி- சண்முகசேநாவீரன். அரசனுக்குக் காட்டி எப்படி வல்லான தல அதிபலமாழனி-ஒரு இருடி புங்கவர். யை வெட்டினாயென்று அரசன் கேட்க, இப்படித்தானென்று தானும் வெட்டிக் அதிபலன் - 1. சிவபூதகணத்தவரில் ஒருவன். கொண்டு இறந்தவன். இவன், சூரன் என் - 2. மகாபலன், தந்தை சைநன். பவன் செய்த குமாரசுவாமி பூசையால் அதிபலை - ஸ்ரீராமருக்கு விச்வாமித்திரர் உயிர் பெற்றனன். | உபதேசித்த மந்திரம், அதிதர் --வைராசனுக்குச் சம்பூதியிடம் உதி அதிபாத ஒரு அப்சாஸ்திரி, அரிஷ்டை த்த குமார், விஷ்ணுவினவ தாரம். யின் புத்ரி. அதிதி-1. (சூ) ஸ்ரீராமபிரான் போன், குசன் அதிமதுரகவி - திருமலைராயன் சமஸ்தான குமான். இவன் குமரன் நிஷதன். | வித்துவான். காளமேகரை யமகண்டம் 2. காசிபர் பாரி. தக்ஷன்பெண், துவாத பாடுவித்தவன், காளமேகரைக் காண்க. சாதித்தரையும், வாமாமூர்த்தியையும் பெ அதியமான் - ஒரு அரசன். தகடூர் பொரு ற்றவள். இவள் காதணியை நாகாசுரன் தவன். போர்வல்லவனும் கொடையாளியு கவர்ந்தனன். இவளது சரித்திரத்தைக் ' மானவன். அரிசிற்கிழாராற் பாடப்பட் காசிபரைக் காண்க. டவன். இவனை அதியமான் தகடூர்பொ 3. தேவர்கள் அசுரர்களைக் கொல்லு ருது வீழ்ந்த எழினி யென்பர் - (புற, நா.) வார்கள் என தேவர்களுக்கு அன்னத்தைப் அதியமான் நெடுமானஞ்சி - அஞ்சியைக் பாகஞ் செய்தாள். புதன் பசியாயவளி காண்க. டம் அதிதியானான். அவள் தேவர்களுக்கு அதயன்விண்ணத்தனர். கடை ச சங்க முதலிலிட்டுப் பிறகு அளிப்பேனென, மருவிய புலவர். (அகநானூறு). புதன் கோபித்து உன் கர்ப்பத்தில் பீடை அதியுச்சம் - (சூரி) க்கு மேஷத்தில் (க0) யுண்டாகவெனச் சபித் தனன். (பார-சாந்). பங்கு வரையிலும், (சந்) க்கு ரிஷபத்தில் அதிதூலரோச - தேகமாமிசம், போகத் (கூ) பங்கு வரையிலும், (செவ்) ககு மகரத் தாலும் ரோகத்தாலும் வளருங் காரணத் தில் (உ.அ) பங்கு வரையிலும், (புத) க்கு தால் சரீரம் பருத்து ஸ்தனம், வயிறு, கன்னியில் (கரு) பங்கு வரையிலும், (குரு) தொடை, அளவுக்கதிகமாகப் பருத்து க்கு கற்கடகத்தில் (ரு) பங்கு வரையிலும், கடினமாகும். இதனால் நடையிற் குலுங் (சுக்) க்கு மீனத்தில் (உஎ) பங்கு வரையி சல், ஆயாசம், இரைப்பு, கபாதிக்கம், லும், (சரி)க்கு துலாத்தில் (20) பங்கு பொடியிருமல், பெருமூச்சு, முதலிய தூர்க் வரையிலும் அதியுச்சமாம். தணங்களுண்டாம். இது, சுக்ல சோணி அதாதன் - சத்தியகாமன் குமாரன், இவன் தங்களைக் கெடுத்துக் கர்ப்ப நாசத்தைத் கங்கைக்கரையில் குந்தியால் எறியப்பட்ட தரும். இதனைக் கோமூத்ரம், அசுவகந் கன்னனையெடுத்து வளர்த்தவன். இவன் திச்சூரணம் முதலியவற்றால் வசஞ்செய்ய மனைவி பாதை. இவள் குமரர் சத்ருத லாம். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்). பன், துருமன், விருகர தன், சத்ருஞ்ஜயன், விபாடன், முதலியோர் (பாரதம்). அதிபத்த நாயனார் - இவர், சோழநாட்டில் நாகப்பட்டினத்துக் கடற்கரை யடுத்த அதிரதர்ழதலியவர் - அதிரதர் தம்மையும் வூரில் அவதரித்த செம்படவர். இவர், தமது சேனையையுங் காத்துக்கொண்டு பல தேர்வீரர்களோடு போர்செய்யும் வீரர். தமக்கு, வலையிற்படும் முதல் மீனினை நாடோறும் சிவமூர்த்திக்கு என்று விட்டு மகாரதர் தம்மையும் தாமேறிய தேர், குதிரை, சாரதி, சேனைகளையுங் காத்துக் விடுவது கடமையாக் கொண்டவர். இவ் கொண்டு சில தேர்வீரரோடு போர்செய் வகை - நடத்துகையில் சிவாஞ்ஞையால் சிலநாள் ஒரு மீனே பட்டது. இதனால் பவர். சமரதர் தம்மையும் தம்முடைய தேர், சாரதி, குதிரைகளையுங் காத்துக் குடிமுழுதும் வறுமையுண்டாயிற்று. பிறகு பொன்மீன் ஒன்று பட அதனையும் சிவாற் கொண்டு ஒரு போர்வீரனோடு போர் செய்
அதிதர் - 45 அதிரதர் முதலியவர் இருந்தனன் . அவனை வெல்லச் சென்று பணமென விடுத்து வருந்தாதிருந்தமை பல வருத்தமுற்றுத் தன்னொடு அவனை கண்டு சிவமூர்த்தி இடபாரூடராகத் தரி வெல்லவந்தவர்களைப் பரிகொடுத்துத்தான் சனந் தந்து முத்தியளிக்கப் பெற்றவர் ஒருவனே அவனைச் சிறைசெய்து அவன் ( பெரியபுராணம் ) . குதிரை ஆயுதம் முதலியவற்றைக் கவர்ந்து அதிபதி - சண்முகசேநாவீரன் . அரசனுக்குக் காட்டி எப்படி வல்லான தல அதிபலமாழனி - ஒரு இருடி புங்கவர் . யை வெட்டினாயென்று அரசன் கேட்க இப்படித்தானென்று தானும் வெட்டிக் அதிபலன் - 1 . சிவபூதகணத்தவரில் ஒருவன் . கொண்டு இறந்தவன் . இவன் சூரன் என் - 2 . மகாபலன் தந்தை சைநன் . பவன் செய்த குமாரசுவாமி பூசையால் அதிபலை - ஸ்ரீராமருக்கு விச்வாமித்திரர் உயிர் பெற்றனன் . | உபதேசித்த மந்திரம் அதிதர் - - வைராசனுக்குச் சம்பூதியிடம் உதி அதிபாத ஒரு அப்சாஸ்திரி அரிஷ்டை த்த குமார் விஷ்ணுவினவ தாரம் . யின் புத்ரி . அதிதி - 1 . ( சூ ) ஸ்ரீராமபிரான் போன் குசன் அதிமதுரகவி - திருமலைராயன் சமஸ்தான குமான் . இவன் குமரன் நிஷதன் . | வித்துவான் . காளமேகரை யமகண்டம் 2 . காசிபர் பாரி . தக்ஷன்பெண் துவாத பாடுவித்தவன் காளமேகரைக் காண்க . சாதித்தரையும் வாமாமூர்த்தியையும் பெ அதியமான் - ஒரு அரசன் . தகடூர் பொரு ற்றவள் . இவள் காதணியை நாகாசுரன் தவன் . போர்வல்லவனும் கொடையாளியு கவர்ந்தனன் . இவளது சரித்திரத்தைக் ' மானவன் . அரிசிற்கிழாராற் பாடப்பட் காசிபரைக் காண்க . டவன் . இவனை அதியமான் தகடூர்பொ 3 . தேவர்கள் அசுரர்களைக் கொல்லு ருது வீழ்ந்த எழினி யென்பர் - ( புற நா . ) வார்கள் என தேவர்களுக்கு அன்னத்தைப் அதியமான் நெடுமானஞ்சி - அஞ்சியைக் பாகஞ் செய்தாள் . புதன் பசியாயவளி காண்க . டம் அதிதியானான் . அவள் தேவர்களுக்கு அதயன்விண்ணத்தனர் . கடை சங்க முதலிலிட்டுப் பிறகு அளிப்பேனென மருவிய புலவர் . ( அகநானூறு ) . புதன் கோபித்து உன் கர்ப்பத்தில் பீடை அதியுச்சம் - ( சூரி ) க்கு மேஷத்தில் ( க0 ) யுண்டாகவெனச் சபித் தனன் . ( பார - சாந் ) . பங்கு வரையிலும் ( சந் ) க்கு ரிஷபத்தில் அதிதூலரோச - தேகமாமிசம் போகத் ( கூ ) பங்கு வரையிலும் ( செவ் ) ககு மகரத் தாலும் ரோகத்தாலும் வளருங் காரணத் தில் ( . ) பங்கு வரையிலும் ( புத ) க்கு தால் சரீரம் பருத்து ஸ்தனம் வயிறு கன்னியில் ( கரு ) பங்கு வரையிலும் ( குரு ) தொடை அளவுக்கதிகமாகப் பருத்து க்கு கற்கடகத்தில் ( ரு ) பங்கு வரையிலும் கடினமாகும் . இதனால் நடையிற் குலுங் ( சுக் ) க்கு மீனத்தில் ( உஎ ) பங்கு வரையி சல் ஆயாசம் இரைப்பு கபாதிக்கம் லும் ( சரி ) க்கு துலாத்தில் ( 20 ) பங்கு பொடியிருமல் பெருமூச்சு முதலிய தூர்க் வரையிலும் அதியுச்சமாம் . தணங்களுண்டாம் . இது சுக்ல சோணி அதாதன் - சத்தியகாமன் குமாரன் இவன் தங்களைக் கெடுத்துக் கர்ப்ப நாசத்தைத் கங்கைக்கரையில் குந்தியால் எறியப்பட்ட தரும் . இதனைக் கோமூத்ரம் அசுவகந் கன்னனையெடுத்து வளர்த்தவன் . இவன் திச்சூரணம் முதலியவற்றால் வசஞ்செய்ய மனைவி பாதை . இவள் குமரர் சத்ருத லாம் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் ) . பன் துருமன் விருகர தன் சத்ருஞ்ஜயன் விபாடன் முதலியோர் ( பாரதம் ) . அதிபத்த நாயனார் - இவர் சோழநாட்டில் நாகப்பட்டினத்துக் கடற்கரை யடுத்த அதிரதர்ழதலியவர் - அதிரதர் தம்மையும் வூரில் அவதரித்த செம்படவர் . இவர் தமது சேனையையுங் காத்துக்கொண்டு பல தேர்வீரர்களோடு போர்செய்யும் வீரர் . தமக்கு வலையிற்படும் முதல் மீனினை நாடோறும் சிவமூர்த்திக்கு என்று விட்டு மகாரதர் தம்மையும் தாமேறிய தேர் குதிரை சாரதி சேனைகளையுங் காத்துக் விடுவது கடமையாக் கொண்டவர் . இவ் கொண்டு சில தேர்வீரரோடு போர்செய் வகை - நடத்துகையில் சிவாஞ்ஞையால் சிலநாள் ஒரு மீனே பட்டது . இதனால் பவர் . சமரதர் தம்மையும் தம்முடைய தேர் சாரதி குதிரைகளையுங் காத்துக் குடிமுழுதும் வறுமையுண்டாயிற்று . பிறகு பொன்மீன் ஒன்று பட அதனையும் சிவாற் கொண்டு ஒரு போர்வீரனோடு போர் செய்