அபிதான சிந்தாமணி

அதமயன் - அதிஉஷ்ணமுள்ளபிரதேசம் யா அதமயன்-- அத்திரியின் குமான். இவன் கங்கொண்டு அங்கிருந்த கள்ளைக் குடித்து ஆசாரிய புத்திரருக்கு (உ.,000) பசுக்க வெறிகொண்ட காமத்தால் புலைச்சியைக் ளைத் தானஞ் செய்தவன், ஆசாரியருக்கு கூடிச் சிலர் அடிக்கப் பயந்து ஓடிச் சாபால (50,000) யானைகளையும், அவ்வளவு தாதி முனிவர் இருக்குமிடம் அணைய அவர் களையுங் கொடுப்பதாக வாக்களித்தவன். கமண்டல நீர் கருணையுடன் அவன்மீது அகரிடைச்செலவு - செருவினைப் பொறா இறைக்க நல்லறிவு சிறிதுபெற்றுத் திருப் தார் ஊரிலே நிற்கக் காலனை யொப்பக் பெருந்துறையில் இறைவன் பெயர் உறிப் கோபித்துப் பகைவர்போன வழியிடத்தே பாபநீக்கம் அடைந்தவன். இவனை இலக் சென்றது. (பு. வெ). குமி என்னும் காம்பிலி நாட்டுப்பெண் கண அதர்மன்-1. பேசஷ்டாதேவிக்கு வருணனா வனைக்கொன்று கொள்ளிவாய்ப் பேயா லுண்டான குமான். இவன் பாரி நிருதி னவள் பிடிக்க வந்து அவளும் இச்சாபால யின் பெண்ணாகிய இம்சை. குமாரர் முனிவரால் சாபம் நீக்கினள். பயன, மகாபயன் மிருத்யு. பெண்கள் அதர்வணருஷி - கர்த்தமப் பிரசாபதியின் சுரை, நிந்தனை. அதர்மன், மாருஷையை குமரியான சாந்தியை மணந்தவர். மணந்ததாகவும், அவளிடத்தில் தம்பன் அதர்வணவேதம் - இது, (50) சாகைகளை எனும் குமானும், மாயையெனுங் குமரி யுடைய நான்காம் வேதம். இதற்குள்ள யும் பிறந்த தாகவும், அவ்விருவர்க்கும் உபநிடதங்கள் : பிரச்சினம், முண்டகம், லோபன் எனுங் குமரனும் , நிக்ருதி மாண்டூக்யம், அதர்வசிரசு, அதர்வசிகை, யெனும் குமரியும் பிறந்தனர் எனவும், பிருகத்சாபாலம், நிருசிம்ம தாபனி, நாரத அவர்க்குக்குரோதன், ஹிம்சைஎன்பவர்கள் பரிவிராசகம், சீதை, சரபம், திரிபாத் பிறந்தனர் எனவும், அவர்க்குக் கலியும், விபூதிமகாநாராயணம், இராம ரகசியம், துருக்தியும் பிறந்தனர் எனவும், அவர்க்கு இராம தாபனி, சாண்டில்யம், பரமஹம்ச மிருத்யு, பீதியும் பிறந்தனர் எனவும், அம் பரிவிராசகம், அன்னபூரணை, சூரியன், மிருத்யுவுக்குப் பீதியிடம் நிரயன், யாத ஆத்மம், பாசுபதம், பரப்பிரமம், திரிபு னையும் பிறந்தனர் என்றும் பாகவதம் ராதாபனி, தேவி, பாவனை, பஸ்மசாபா கூறும். பின்னும் விஷ்ணு புராணத்தில் லம், கணபதி, மகாவாக்யம், கோபால தப அதர்மனுக்கும் இம்சைக்கும் அக்ருதன் னம், கிருஷ்ணம், அயக்ரீவம், தத்தாத் எனும் குமரனும், நிக்ருதி எனும் குமரியும் திரேயம், காருடம் என முப்பத்தொன்று. பிறந்ததாகவும், நிக்ருதியிடம் அந்ருதனுக் இவற்றுள், அதர்வசி கோபநிடதம், கைவல் குப் பயன், நரகன் எனும் இருவர் குமர யோபநிடதம், சுவே தாச்வதரம் காலாக்னி ரும், மாயை, வேதனை யெனும் இருவர் ருத்ரம் என்னும் ஐந்தும் பஞ்சருத்ரம் குமரியரும் பிறந்தனர் எனவும், அவர்க என்னப்படும். ளுள் மாயையிடம் மிருத்யுவும், நாகனுக்கு அகர்வணாசாரி--ஒரு வடநாட்டுப் புலவர். வேதனையிடம் துக்கன் என்பவனும் பிறந் அதர்வா -1. ஒரு இருடி. ததீசியின் தந்தை , தனர் எனவும், கூறியிருக்கிறது. பின்னும் 2 ஒரு இருடி. இவர் தேவி - சாந்தி. மிருத்யுவிற்கு வியாதி, ஜரை, சோகன் - த 1 குமரன் - தத்யங்கன், திருஷ்ணன், குரோதன், என்பவரும் அதலம் - கீழுலகத்தொன்று. பிறந்து உலக நாசத்தைச் செய்வர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. - அதலர்- நாகர். அதோலோகவாசிகள். 2. இவன் வேதபுரியில் இருந்த திரியம் அதவியார் - தஞ்சாவூர், திருநெல்வேலி பகவேதியன் புதல்வன். ஒருநாள் காட் முதலிய ஜில்லாக்களில் உள்ள நெய்யக் டுள்சென்று, ஆங்குத் தவமேற்கொண்டு காரர். (தர்ஸ்ட ன்). புற்றால் மூடப்பெற்றிருந்த முனிவரது அதிஉஷ்ணமுள்ள பிரதேசம் - அமெரிகா கண்ணைத் தொளை வழியிற் கண்டு தன் கண்டத்துக் காலிபோர்னியா எனு மிடத் கையில் இருந்த கோலாற் குத்தி அவரால் திற்குக் கீழ்பாகத்திலுள்ள டெத்வாலி தீயனாய்க் காட்டில் திரியச் சாபம் ஏற்றுத் யெனும் பாலைவனப் பள்ளம். இதில் தந்தையிடஞ் செல்லத் தந்தை, சில புத்தி உஷ்ணம் (கஙச) டிகிரிக்கு அதிகப்படு போதிக்கக் கேளாது தந்தையைக் கொன்று கிறது. இதில் பெய்யும் மழை அந்தரத்தி பசியால் புலைச்சேரியில் ஊனருந்தித்தா லேயே மாறிவிடுகிறதாம். இவளும் செல்லக் கங்கையைக் கொள்க
அதமயன் - அதிஉஷ்ணமுள்ளபிரதேசம் யா அதமயன் - - அத்திரியின் குமான் . இவன் கங்கொண்டு அங்கிருந்த கள்ளைக் குடித்து ஆசாரிய புத்திரருக்கு ( . 000 ) பசுக்க வெறிகொண்ட காமத்தால் புலைச்சியைக் ளைத் தானஞ் செய்தவன் ஆசாரியருக்கு கூடிச் சிலர் அடிக்கப் பயந்து ஓடிச் சாபால ( 50 000 ) யானைகளையும் அவ்வளவு தாதி முனிவர் இருக்குமிடம் அணைய அவர் களையுங் கொடுப்பதாக வாக்களித்தவன் . கமண்டல நீர் கருணையுடன் அவன்மீது அகரிடைச்செலவு - செருவினைப் பொறா இறைக்க நல்லறிவு சிறிதுபெற்றுத் திருப் தார் ஊரிலே நிற்கக் காலனை யொப்பக் பெருந்துறையில் இறைவன் பெயர் உறிப் கோபித்துப் பகைவர்போன வழியிடத்தே பாபநீக்கம் அடைந்தவன் . இவனை இலக் சென்றது . ( பு . வெ ) . குமி என்னும் காம்பிலி நாட்டுப்பெண் கண அதர்மன் - 1 . பேசஷ்டாதேவிக்கு வருணனா வனைக்கொன்று கொள்ளிவாய்ப் பேயா லுண்டான குமான் . இவன் பாரி நிருதி னவள் பிடிக்க வந்து அவளும் இச்சாபால யின் பெண்ணாகிய இம்சை . குமாரர் முனிவரால் சாபம் நீக்கினள் . பயன மகாபயன் மிருத்யு . பெண்கள் அதர்வணருஷி - கர்த்தமப் பிரசாபதியின் சுரை நிந்தனை . அதர்மன் மாருஷையை குமரியான சாந்தியை மணந்தவர் . மணந்ததாகவும் அவளிடத்தில் தம்பன் அதர்வணவேதம் - இது ( 50 ) சாகைகளை எனும் குமானும் மாயையெனுங் குமரி யுடைய நான்காம் வேதம் . இதற்குள்ள யும் பிறந்த தாகவும் அவ்விருவர்க்கும் உபநிடதங்கள் : பிரச்சினம் முண்டகம் லோபன் எனுங் குமரனும் நிக்ருதி மாண்டூக்யம் அதர்வசிரசு அதர்வசிகை யெனும் குமரியும் பிறந்தனர் எனவும் பிருகத்சாபாலம் நிருசிம்ம தாபனி நாரத அவர்க்குக்குரோதன் ஹிம்சைஎன்பவர்கள் பரிவிராசகம் சீதை சரபம் திரிபாத் பிறந்தனர் எனவும் அவர்க்குக் கலியும் விபூதிமகாநாராயணம் இராம ரகசியம் துருக்தியும் பிறந்தனர் எனவும் அவர்க்கு இராம தாபனி சாண்டில்யம் பரமஹம்ச மிருத்யு பீதியும் பிறந்தனர் எனவும் அம் பரிவிராசகம் அன்னபூரணை சூரியன் மிருத்யுவுக்குப் பீதியிடம் நிரயன் யாத ஆத்மம் பாசுபதம் பரப்பிரமம் திரிபு னையும் பிறந்தனர் என்றும் பாகவதம் ராதாபனி தேவி பாவனை பஸ்மசாபா கூறும் . பின்னும் விஷ்ணு புராணத்தில் லம் கணபதி மகாவாக்யம் கோபால தப அதர்மனுக்கும் இம்சைக்கும் அக்ருதன் னம் கிருஷ்ணம் அயக்ரீவம் தத்தாத் எனும் குமரனும் நிக்ருதி எனும் குமரியும் திரேயம் காருடம் என முப்பத்தொன்று . பிறந்ததாகவும் நிக்ருதியிடம் அந்ருதனுக் இவற்றுள் அதர்வசி கோபநிடதம் கைவல் குப் பயன் நரகன் எனும் இருவர் குமர யோபநிடதம் சுவே தாச்வதரம் காலாக்னி ரும் மாயை வேதனை யெனும் இருவர் ருத்ரம் என்னும் ஐந்தும் பஞ்சருத்ரம் குமரியரும் பிறந்தனர் எனவும் அவர்க என்னப்படும் . ளுள் மாயையிடம் மிருத்யுவும் நாகனுக்கு அகர்வணாசாரி - - ஒரு வடநாட்டுப் புலவர் . வேதனையிடம் துக்கன் என்பவனும் பிறந் அதர்வா - 1 . ஒரு இருடி . ததீசியின் தந்தை தனர் எனவும் கூறியிருக்கிறது . பின்னும் 2 ஒரு இருடி . இவர் தேவி - சாந்தி . மிருத்யுவிற்கு வியாதி ஜரை சோகன் - 1 குமரன் - தத்யங்கன் திருஷ்ணன் குரோதன் என்பவரும் அதலம் - கீழுலகத்தொன்று . பிறந்து உலக நாசத்தைச் செய்வர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது . - அதலர் - நாகர் . அதோலோகவாசிகள் . 2 . இவன் வேதபுரியில் இருந்த திரியம் அதவியார் - தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலி பகவேதியன் புதல்வன் . ஒருநாள் காட் முதலிய ஜில்லாக்களில் உள்ள நெய்யக் டுள்சென்று ஆங்குத் தவமேற்கொண்டு காரர் . ( தர்ஸ்ட ன் ) . புற்றால் மூடப்பெற்றிருந்த முனிவரது அதிஉஷ்ணமுள்ள பிரதேசம் - அமெரிகா கண்ணைத் தொளை வழியிற் கண்டு தன் கண்டத்துக் காலிபோர்னியா எனு மிடத் கையில் இருந்த கோலாற் குத்தி அவரால் திற்குக் கீழ்பாகத்திலுள்ள டெத்வாலி தீயனாய்க் காட்டில் திரியச் சாபம் ஏற்றுத் யெனும் பாலைவனப் பள்ளம் . இதில் தந்தையிடஞ் செல்லத் தந்தை சில புத்தி உஷ்ணம் ( கஙச ) டிகிரிக்கு அதிகப்படு போதிக்கக் கேளாது தந்தையைக் கொன்று கிறது . இதில் பெய்யும் மழை அந்தரத்தி பசியால் புலைச்சேரியில் ஊனருந்தித்தா லேயே மாறிவிடுகிறதாம் . இவளும் செல்லக் கங்கையைக் கொள்க