அபிதான சிந்தாமணி

கொற்றங் கொற்றனா 512 கோகருணர் கொற்றங் கொற்றனார் - இவர் மாற்றூர் ளைப் பற்றியீர்த்தலும், அவரிடைப்பட்டு ழொர் மகனார் கொற்றம் கொற்றனாரென மயங்கும் அவனது நிலமையை விளங்கக் அகத்திற் கூறப்படுவர், வேளாண் மா கூறியுள்ளார். இவர் பாடியனவாக நற். பினர். மாற்றூர் பலவுளவாதலின் இவ கூ0 ம் பாடலொன்றும், குறுந்தொகையி ரூர் இன்ன இடத்ததென்றறியக் கூட லொன்றும் அகத்தில் ஒன்றுமாக மூன்று வில்லை, இவர் குறிஞ்சியைச் சிறப்பித்துப் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. பாடியுள்ளார். காவிரியின் வடபாலுள்ள கொற்றன் கருவிகள் - அடிக்கோல், மட் சிறுகுடியென்னும் ஊரினையும் அதனை டப்பலகை, நீர்மட்டப்பலகை, மணியா ஆட்சிபுரிந்த பண்ணனென்பவனையும் சிற சலக்கட்டை, கொல்லர்பெரிது, அச்சக் ப்பித்துப் பாடியுள்ளார். (அகம் ருச) கொல்லர், கட்டப்பாறை, மண்வெட்டி, இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் உடுக-ம் சேறு, சுண்ணாம்பு, மணல், தண்ணீர். பாடல் ஒன்றும் அகத்தி லொன்று மாக இவர்கள் கல் அடுக்கலை பாட்டு நாட்டென் இரண்டு பாடல்கள் இருக்கின்றன. பர். அவற்றிற் கிடையில் வைக்கும் சிறு கொற்றவஞ்சி - உலகத்துள்ளா ரெல்லா பொடி கடைக்கால் என்பர். இரண்டு ருந் தொழவாளாலே வெட்டினானெனச் கற்களுக்குமிடையிலுள்ள இடத்தை இசை சொல்லிப் பண்ணினவீரக் கழலினை ப்பு என்பர். யுடைய அரசனது நன்மையைப் பெரு கொன்றைவேந்தன் - ஔவை அருளிச் கச் சொல்லியது (பு. வெ). ' செய்த நீதி நூல், சிவபெருமான். கொற்றவள்ளை - அரசன் கீர்த்தியைச் கொன்றை - ஒருவகை மணமுள்ள மலர் சொல்லிப் பகைவர் தேசம் கெடுவதற்கு கொண்ட மரம், இது, சரக்கொன்றை, வருந்தியது. (பு. வெ.) சிறுகொன்றை, புலிநகக் கொன்றை, கொற்றவுழிஞை - பகைவர் தங்காவல் பதி பெருங்கொன்றை, மந்தாரக் கொன்றை, யைக் கைக்கொள்வான் வேண்டிச் சேனை மயிற்கொன்றை, செம்மயிற் கொன்றை, யோடு கைவளர்ந்து சென்றது. (பு வெ), . பொன்மயிற் கொன்றை, முட்கொன்றை, கொற்றவைநிலை -1. நீண்ட தோளினை கருங்கொன்றையெனப் பலவகைப்படும். யுடையவன் வெற்றி பெறுவானாக வெனச் சொல்லி நல்ல பொருள்களால் நிரம்பிய பாத்திரத்தை வெற்றியாக வெடுத்து அரச கோ னுடைய பகைவரை முதுகுபுறம் காணும் துர்காதேவி நிலைமையைச் சொல்லியது. கோகம்பளன் - நரிவயிற்றில் பிறந்த ஒரு (பு. வெ.) முனிவன், அசிதகேசகம்பளர் என ஒரு 2. விளக்கத்தினின்றும் ஒழியாத வெற் பெயர் பௌத்த நூல்களிற் காணப்படு றியான்மிக்க ஆயு தத்தை உடையோளது கிறது. இரக்கத்தினின்றும் ஒழியாத கருணையைச் கோகருணர் - இவர்கள் இரண்டு வேதியர் சொல்லியது. (பு. வெ). கள். இவர்களில் ஒருவனை யமன் பற்றி '3. வலியினையுடைய வீரர் செய்யும் வரச் செல்ல யமபடர் யமன் கொண்டுவரச் தொழிலைச் சொல்லுதலும் முடிவில்லாத சொன்னவனை விட்டு வேறொருவனைக் அறிவினை யுடையோர் அத்துறையென்று கொண்டு சென்றனர். இதனால் யமன் சொல்லுவர். (பு. வெ). இவனை மீட்டும் செல்லுக என வேதியன் கொற்றனார் - செல்லூர் கொற்றனார் என நான்படுந் துயரம் அதிகம். யான் மீண்டும் வும், செல்லூர் கீழார் மகனார் பெரும்பூதங் செல்லேனென யமன் இவனுக்கு வேண் கொற்றனார் எனவும் கூறப்படுவர் இவரே, டிய செல்வமளித்து அவன் வேண்டியபடி செல்லூர் சோழநாட்டுக் கீழைக்கடலருகி நாகங்களை யெல்லாம் காட்டியனுப்பி மற்ற ஒள்ளது. பரசுராமமுனிவர் பெருவேள்வி வனைக் கொண்டுவரக் கட்டளையிட அவன் செய்தவூரிதுவே. இக்கொற்றனார் பெரும் செல்லுகையில் அவனையும் நான் கூறிய பூகனார் என்பவரின் புதல்வர். வணிகர் காலம் தவறிய தாகையால் இவனையும் ம பினர் இவர் மருதம், நெய்தல், பாலை விட்டுவிடுங்கோ ளென் றனன். இவ் விரு இவைகளைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். வரும் புண்ணிய தீர்த்த ஸ்நானஞ்செய்து சலைமகனைப் பரத்தையர் பலர்கூடிக் கைக புனிதமடைந்தனர். (திருவாரூர்ப்புராணம்)
கொற்றங் கொற்றனா 512 கோகருணர் கொற்றங் கொற்றனார் - இவர் மாற்றூர் ளைப் பற்றியீர்த்தலும் அவரிடைப்பட்டு ழொர் மகனார் கொற்றம் கொற்றனாரென மயங்கும் அவனது நிலமையை விளங்கக் அகத்திற் கூறப்படுவர் வேளாண் மா கூறியுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக நற் . பினர் . மாற்றூர் பலவுளவாதலின் இவ கூ0 ம் பாடலொன்றும் குறுந்தொகையி ரூர் இன்ன இடத்ததென்றறியக் கூட லொன்றும் அகத்தில் ஒன்றுமாக மூன்று வில்லை இவர் குறிஞ்சியைச் சிறப்பித்துப் பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . பாடியுள்ளார் . காவிரியின் வடபாலுள்ள கொற்றன் கருவிகள் - அடிக்கோல் மட் சிறுகுடியென்னும் ஊரினையும் அதனை டப்பலகை நீர்மட்டப்பலகை மணியா ஆட்சிபுரிந்த பண்ணனென்பவனையும் சிற சலக்கட்டை கொல்லர்பெரிது அச்சக் ப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . ( அகம் ருச ) கொல்லர் கட்டப்பாறை மண்வெட்டி இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் உடுக - ம் சேறு சுண்ணாம்பு மணல் தண்ணீர் . பாடல் ஒன்றும் அகத்தி லொன்று மாக இவர்கள் கல் அடுக்கலை பாட்டு நாட்டென் இரண்டு பாடல்கள் இருக்கின்றன . பர் . அவற்றிற் கிடையில் வைக்கும் சிறு கொற்றவஞ்சி - உலகத்துள்ளா ரெல்லா பொடி கடைக்கால் என்பர் . இரண்டு ருந் தொழவாளாலே வெட்டினானெனச் கற்களுக்குமிடையிலுள்ள இடத்தை இசை சொல்லிப் பண்ணினவீரக் கழலினை ப்பு என்பர் . யுடைய அரசனது நன்மையைப் பெரு கொன்றைவேந்தன் - ஔவை அருளிச் கச் சொல்லியது ( பு . வெ ) . ' செய்த நீதி நூல் சிவபெருமான் . கொற்றவள்ளை - அரசன் கீர்த்தியைச் கொன்றை - ஒருவகை மணமுள்ள மலர் சொல்லிப் பகைவர் தேசம் கெடுவதற்கு கொண்ட மரம் இது சரக்கொன்றை வருந்தியது . ( பு . வெ . ) சிறுகொன்றை புலிநகக் கொன்றை கொற்றவுழிஞை - பகைவர் தங்காவல் பதி பெருங்கொன்றை மந்தாரக் கொன்றை யைக் கைக்கொள்வான் வேண்டிச் சேனை மயிற்கொன்றை செம்மயிற் கொன்றை யோடு கைவளர்ந்து சென்றது . ( பு வெ ) . பொன்மயிற் கொன்றை முட்கொன்றை கொற்றவைநிலை - 1 . நீண்ட தோளினை கருங்கொன்றையெனப் பலவகைப்படும் . யுடையவன் வெற்றி பெறுவானாக வெனச் சொல்லி நல்ல பொருள்களால் நிரம்பிய பாத்திரத்தை வெற்றியாக வெடுத்து அரச கோ னுடைய பகைவரை முதுகுபுறம் காணும் துர்காதேவி நிலைமையைச் சொல்லியது . கோகம்பளன் - நரிவயிற்றில் பிறந்த ஒரு ( பு . வெ . ) முனிவன் அசிதகேசகம்பளர் என ஒரு 2 . விளக்கத்தினின்றும் ஒழியாத வெற் பெயர் பௌத்த நூல்களிற் காணப்படு றியான்மிக்க ஆயு தத்தை உடையோளது கிறது . இரக்கத்தினின்றும் ஒழியாத கருணையைச் கோகருணர் - இவர்கள் இரண்டு வேதியர் சொல்லியது . ( பு . வெ ) . கள் . இவர்களில் ஒருவனை யமன் பற்றி ' 3 . வலியினையுடைய வீரர் செய்யும் வரச் செல்ல யமபடர் யமன் கொண்டுவரச் தொழிலைச் சொல்லுதலும் முடிவில்லாத சொன்னவனை விட்டு வேறொருவனைக் அறிவினை யுடையோர் அத்துறையென்று கொண்டு சென்றனர் . இதனால் யமன் சொல்லுவர் . ( பு . வெ ) . இவனை மீட்டும் செல்லுக என வேதியன் கொற்றனார் - செல்லூர் கொற்றனார் என நான்படுந் துயரம் அதிகம் . யான் மீண்டும் வும் செல்லூர் கீழார் மகனார் பெரும்பூதங் செல்லேனென யமன் இவனுக்கு வேண் கொற்றனார் எனவும் கூறப்படுவர் இவரே டிய செல்வமளித்து அவன் வேண்டியபடி செல்லூர் சோழநாட்டுக் கீழைக்கடலருகி நாகங்களை யெல்லாம் காட்டியனுப்பி மற்ற ஒள்ளது . பரசுராமமுனிவர் பெருவேள்வி வனைக் கொண்டுவரக் கட்டளையிட அவன் செய்தவூரிதுவே . இக்கொற்றனார் பெரும் செல்லுகையில் அவனையும் நான் கூறிய பூகனார் என்பவரின் புதல்வர் . வணிகர் காலம் தவறிய தாகையால் இவனையும் பினர் இவர் மருதம் நெய்தல் பாலை விட்டுவிடுங்கோ ளென் றனன் . இவ் விரு இவைகளைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . வரும் புண்ணிய தீர்த்த ஸ்நானஞ்செய்து சலைமகனைப் பரத்தையர் பலர்கூடிக் கைக புனிதமடைந்தனர் . ( திருவாரூர்ப்புராணம் )