அபிதான சிந்தாமணி

பக்கண்ணன் 495 கூர்மதாசர் கைக்கூத்து "முடக்கிய இருகை பழுப் ஸ்ரீவச்சசின்னமிச்ரர் எனவும், நடையாடு புடை ஒற்றித், துடக்கிய நடைய துண பதஞ்சலி, எ-ம், யதீந்திர சரணன் எ-ம் ங்கையாகும்.'' இதனைச் சிங்கி எனவுங் பெயர். இவர் சோழனால் கண்ணிழந்து கூறுவர்.. | திருவரங்கத்திலிருந்து பெருமாளைப் பிரா 2. சிவனாடல், பாண்ட ரங்கம், ர்த்தித்து உடையவர் ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் காபாலம், கொடுகொட்டி, பதினொருருத் பெற்றுத் திருநாட்டுக் கெழுந்தருளினர். திர பாடல் கொட்டி, குரவை, குடம், இவர் உடையவர்க்குக் கோசபண்டார குடை, வெறி, மல், பேடு, பாவை, கடை உக்ராணமட ஸமாத்யக்ஷ பாரபத்தியத்திற் யம், பாண்டரங்கம், மரக்கால், மாயோனா கும், ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு உசாத்துணையாயு டல் குடம், திருமகளாடல் பாவை, முருக மிருப்பர். (குருபரம்பரை.) னாடல் குடை, துடி, காமனடல் பேடு, கூாயா நன் - ஒரு அரசன், இவன் புத்ரன் அயிராணி ஆடல் கடையம், துர்கை ஆடல் பகஸ் தமனன். இவன் இருக்குவேதத்தில் மரக்கால், சத்தமாத ராடல் துடி, கை | புகழப்பட்ட கொடையாளி. | கோத்தாடல் குரவை, முடக்கிய இருகை கூரைக்கணக்காயனூர் - கடைச்சங்கமரு பழுப்புடை யொற்றியாடல் துணங்கை, விய புலவர். (அகநானூறு). வேலனாடல் வெறி, ஒற்றறுத்தல் வட் கூர்மசம்மாாழர் த்தி - கூர்மாவதாரங்கொ டணை, கைகுவித்துக் கொட்டல் கொம் ண்ட விஷ்ணுவின் பெருமி தமடக்கி மை, குந்திநிற்றல் குஞ்சிதம், கைகூப்பி அந்த ஆமையுருவின் ஓட்டினைப் போத்து மெய்கொட்டி நிற்றல்-குடந்தம், மார்பணியாக்கொண்ட சிவமூர்த்தியின் 3. பாரதி விருத்தி, விலக்கியற் சுத்து, திருவுரு. கானகக்கூத்து, கழாய்க்கத்து. | கூர்மதாசர் - பிரதட்டான நகரில் கால்க கூபக்கண்ணன் - வாணனுக்கு நண்பன் ளில்லாமல் பிறந்து ஹரிநாமஸ்மரணைமிகு கூபன் - இவன் கந்தன் என்பவனுடன் ந்தவராய்ப் பண்டரிபுர விஷ்ணுவைத் தரி கூடிக் கிணறும் தவளையு மாயிருந்து விநாய சனஞ்செய்யவெண்ணிப் பண்டரி புரத் கரை யழுத்தி அவராலி றந்த அசுரன். திற்கு ஏகும் பாகவ தரைக்கேட்கக் காலி கூரதலோத்தமதாசர் - பிள்ளை லோகாசா லாத நீ எங்ஙனமடைவாய், எங்களால் ரியர் திருவடி சம்பந்தி. அடைய முடியாத பண்டிரியையென, கூர்ச்சம் - யாகாதிகளுக்கு உபயோகிக்கும் கூர்மதாசர் கேட்டு அதிக விசனத்துடன் தருப்பை . இது, 36, 25, 15, 9, 7,5,3 மெல்ல நகர்ந்து இளைப்பினால் ஓர் அது கருப்பைகளைக் கொண்டு நுனி (4) அங் மான் கோவிலடைந்து விசனமுறுகை குலம், முடி (2) அங்குலம், நீளம், (18) 'யில் பெருமாள் ஓர் வேதியராக வந்து அங்குலம், அடியிலுள்ள நாளம் (12) அங் நான் பண்டரிக்குப் போகிறேன், நீ வரு குலமாக முடிப்பது. (சைவ-பூ.) கவென வழைத்து மெல்லச் சென்று கூர்ச்சரம் - மேலைச் சமுத்திரத் தருகி அன்ன முதலிய இட்டுப் பண்டரிபுரத் லுள்ள நாடு. திற்குச் சமீபமடைந்து இது பண்டரிபுர கூரத்தாண்டாள் - கூரத்தாழ்வான் தேவி, ஞ்செல்லும் வழியெனக் காட்டி மறைந்த பெருமாள் அனுப்பின பிரசாதம் உண்டு னர். தாசரும் ஒரு இடத்தில் தங்கினர். இரண்டு குமாரைப் பெற்றவள். பின்பு தாசர் நான்கு மாதம் தவழ்ந்து வகு கூரத்தாழ்வார் - இவரது அவதாரத்தலம் ளையை யடைந்து நாளை ஏகாதசியாகை கூரம், பிதா இராமசோமயாசி, உடையவர் யால் பண்டரி யென்றடைவ தென்று திருவடியை யாச்ரயித்தவர். இவர் உஞ்ச வருந்திப் பண்டரிபுாஞ்செல்லும் பாகவத விருத்தி செய்து வரும் நாட்களில் ஒருநாள் ர்களை நோக்கித் தான் பெருமாளைக் கா உஞ்சவிருத்திக்குச் செல்லாம லிருக்க, ணவேண்டியதைக் கூறி அனுப்பினர். கோயிலில் பெருமாள் அமுது கொள்ளத் சென்ற பாகவதர்கள் தாசர் கூறியதைப் திருச்சின்னம் பரிமாறினர். பிராட்டி பெருமாளுக்குக் கூறினர். பெருமாள் பெருமாளை நோக்கி ஆழ்வான் பட்டினி தாசருக்குத் தரிசனந் தரவேண்டி நாமதே யிருக்க, தேவர் அமுது கொள்ளலாமோ வர், கியானதேவர் முதலியவர்களையழைத் எனப் பெருமாள் உணவு தரப் பெற்றவர். துக்கொண்டு அவ்விருவரையும் நான் தாகம் இவர் குமரர் பராசரபட்டர். இவர்க்கு ஆற்றி வரும்வரையில் இவ்விடத்திரு
பக்கண்ணன் 495 கூர்மதாசர் கைக்கூத்து முடக்கிய இருகை பழுப் ஸ்ரீவச்சசின்னமிச்ரர் எனவும் நடையாடு புடை ஒற்றித் துடக்கிய நடைய துண பதஞ்சலி - ம் யதீந்திர சரணன் - ம் ங்கையாகும் . ' ' இதனைச் சிங்கி எனவுங் பெயர் . இவர் சோழனால் கண்ணிழந்து கூறுவர் . . | திருவரங்கத்திலிருந்து பெருமாளைப் பிரா 2 . சிவனாடல் பாண்ட ரங்கம் ர்த்தித்து உடையவர் ஸ்ரீபாத தீர்த்தம் காபாலம் கொடுகொட்டி பதினொருருத் பெற்றுத் திருநாட்டுக் கெழுந்தருளினர் . திர பாடல் கொட்டி குரவை குடம் இவர் உடையவர்க்குக் கோசபண்டார குடை வெறி மல் பேடு பாவை கடை உக்ராணமட ஸமாத்யக்ஷ பாரபத்தியத்திற் யம் பாண்டரங்கம் மரக்கால் மாயோனா கும் ஸ்ரீபாஷ்யத்திற்கு உசாத்துணையாயு டல் குடம் திருமகளாடல் பாவை முருக மிருப்பர் . ( குருபரம்பரை . ) னாடல் குடை துடி காமனடல் பேடு கூாயா நன் - ஒரு அரசன் இவன் புத்ரன் அயிராணி ஆடல் கடையம் துர்கை ஆடல் பகஸ் தமனன் . இவன் இருக்குவேதத்தில் மரக்கால் சத்தமாத ராடல் துடி கை | புகழப்பட்ட கொடையாளி . | கோத்தாடல் குரவை முடக்கிய இருகை கூரைக்கணக்காயனூர் - கடைச்சங்கமரு பழுப்புடை யொற்றியாடல் துணங்கை விய புலவர் . ( அகநானூறு ) . வேலனாடல் வெறி ஒற்றறுத்தல் வட் கூர்மசம்மாாழர் த்தி - கூர்மாவதாரங்கொ டணை கைகுவித்துக் கொட்டல் கொம் ண்ட விஷ்ணுவின் பெருமி தமடக்கி மை குந்திநிற்றல் குஞ்சிதம் கைகூப்பி அந்த ஆமையுருவின் ஓட்டினைப் போத்து மெய்கொட்டி நிற்றல் - குடந்தம் மார்பணியாக்கொண்ட சிவமூர்த்தியின் 3 . பாரதி விருத்தி விலக்கியற் சுத்து திருவுரு . கானகக்கூத்து கழாய்க்கத்து . | கூர்மதாசர் - பிரதட்டான நகரில் கால்க கூபக்கண்ணன் - வாணனுக்கு நண்பன் ளில்லாமல் பிறந்து ஹரிநாமஸ்மரணைமிகு கூபன் - இவன் கந்தன் என்பவனுடன் ந்தவராய்ப் பண்டரிபுர விஷ்ணுவைத் தரி கூடிக் கிணறும் தவளையு மாயிருந்து விநாய சனஞ்செய்யவெண்ணிப் பண்டரி புரத் கரை யழுத்தி அவராலி றந்த அசுரன் . திற்கு ஏகும் பாகவ தரைக்கேட்கக் காலி கூரதலோத்தமதாசர் - பிள்ளை லோகாசா லாத நீ எங்ஙனமடைவாய் எங்களால் ரியர் திருவடி சம்பந்தி . அடைய முடியாத பண்டிரியையென கூர்ச்சம் - யாகாதிகளுக்கு உபயோகிக்கும் கூர்மதாசர் கேட்டு அதிக விசனத்துடன் தருப்பை . இது 36 25 15 9 7 5 3 மெல்ல நகர்ந்து இளைப்பினால் ஓர் அது கருப்பைகளைக் கொண்டு நுனி ( 4 ) அங் மான் கோவிலடைந்து விசனமுறுகை குலம் முடி ( 2 ) அங்குலம் நீளம் ( 18 ) ' யில் பெருமாள் ஓர் வேதியராக வந்து அங்குலம் அடியிலுள்ள நாளம் ( 12 ) அங் நான் பண்டரிக்குப் போகிறேன் நீ வரு குலமாக முடிப்பது . ( சைவ - பூ . ) கவென வழைத்து மெல்லச் சென்று கூர்ச்சரம் - மேலைச் சமுத்திரத் தருகி அன்ன முதலிய இட்டுப் பண்டரிபுரத் லுள்ள நாடு . திற்குச் சமீபமடைந்து இது பண்டரிபுர கூரத்தாண்டாள் - கூரத்தாழ்வான் தேவி ஞ்செல்லும் வழியெனக் காட்டி மறைந்த பெருமாள் அனுப்பின பிரசாதம் உண்டு னர் . தாசரும் ஒரு இடத்தில் தங்கினர் . இரண்டு குமாரைப் பெற்றவள் . பின்பு தாசர் நான்கு மாதம் தவழ்ந்து வகு கூரத்தாழ்வார் - இவரது அவதாரத்தலம் ளையை யடைந்து நாளை ஏகாதசியாகை கூரம் பிதா இராமசோமயாசி உடையவர் யால் பண்டரி யென்றடைவ தென்று திருவடியை யாச்ரயித்தவர் . இவர் உஞ்ச வருந்திப் பண்டரிபுாஞ்செல்லும் பாகவத விருத்தி செய்து வரும் நாட்களில் ஒருநாள் ர்களை நோக்கித் தான் பெருமாளைக் கா உஞ்சவிருத்திக்குச் செல்லாம லிருக்க ணவேண்டியதைக் கூறி அனுப்பினர் . கோயிலில் பெருமாள் அமுது கொள்ளத் சென்ற பாகவதர்கள் தாசர் கூறியதைப் திருச்சின்னம் பரிமாறினர் . பிராட்டி பெருமாளுக்குக் கூறினர் . பெருமாள் பெருமாளை நோக்கி ஆழ்வான் பட்டினி தாசருக்குத் தரிசனந் தரவேண்டி நாமதே யிருக்க தேவர் அமுது கொள்ளலாமோ வர் கியானதேவர் முதலியவர்களையழைத் எனப் பெருமாள் உணவு தரப் பெற்றவர் . துக்கொண்டு அவ்விருவரையும் நான் தாகம் இவர் குமரர் பராசரபட்டர் . இவர்க்கு ஆற்றி வரும்வரையில் இவ்விடத்திரு