அபிதான சிந்தாமணி

அரகங்கள் - 186 கிரகணம் இரண்பொ தம்; சந்திரன், இராகு, கேது - பாகை அதிநீச மென்றும் அறியப்படும். விசேஷபாதம், (விதானமாலை) கிரகப்பார்வை கிரகங்களின் பார்வை கிரகங்களுக்கு நட்பான வீடுகள் - யையறியுமிடத்து அவன் நின்ற ராசிமுதல் சூரி- தனுசு, மீனம், சந்-மிதுனம், கன்னி , கூ, 40-ம் கால்நோக்கு ; ரு, க-ம் அரை தனுசு, மீனம், செவ் - ருஷபம், மிது நோக்கு; 7, அ-ம் முக்கால்நோக்கு; னம், கன்னி , துலாம். புத - மேஷம், எழும் தானின்ற இராசியும் முழுநோக்கு. ரிஷபம், கடகம், துலாம், விருச்சிகம், இவற்றிற் கால்நோக்கில் சனி வலிது. தனுசு, மகரம், கும்பம். குரு - ரிஷபம், அரை நோக்கில் பிரகஸ்பதி வலியன். முக் மிதுனம், சிங்கம், கன்னி , துலாம், கும் கால்நோக்கில் செவ்வாய் வலியன். முழு பம். சுக் - மேஷம், மிதுனம், விருச்சிகம், நோக்கில் இவையல்லாத கிரகங்கள் வலி தனுசு, மகரம், கும்பம், சனி - ரிஷபம், யர். குரு-ரு, எ, க. ஐயும், சனி-, எ, மிதுனம், கன்னி , தனுசு, மீனம். இரா - க0, ஐயும், செவ்-ச, எ, அ, ஐயும், குளிக மேஷம், சிங்கம், கன்னி. கேது - துலாம், எ, கஉ, ஐயும் மற்றவை எ, ஐயும் பார்ப் கும்பம். குளி - துலாம், கும்பம். கிரகப் பர். (விதானமாலை.) பகை வீடுகள் - சூரி - ரிஷபம், மிது கிரக மறைவுத்தானங்கள் - சூரியன், னம், கடகம், கன்னி , விருச்சிகம், மகரம், செவ்வாய், சனி, இராகு, கேது இவர்கள் கும்பம். சந் - மேஷம், சிங்கம், துலாம், இலக்கினத்திற்கு 8-வது 12-வது வீட்டி மகரம், கும்பம். செவ் - சிங்கம், தனுசு, லிருந்தால் மறைவு. சந்திரன், புதன், கும்பம், மீனம். புத - சிங்கம். குரு - குரு, 3-வது, 6-வது, 8-வது, 12-வது மேஷம், விருச்சிகம். சுக் - கடகம், சிங் வீட்டில் இருந்தால் மறைவு. கம். சனி-கடகம், சிங்கம், விருச்சிகம். கிரகங்களின் நட்டாட்சியுச்ச முதலிய இராகு - திலாம், கும்பம், மீனம். கேதுக் மேடச்செவ்வாய், இடபசுக்ரன், மிதுன கும், குளிகனுக்கும் - மேஷம், சிங்கம், புதன், கர்க்கடகசந்திரன், சிங்காதித்யன், கன்னி , தனுசு. கன்னிபு தன், துலாசுக்ரன், விரிச்சிகசெவ் கிரகசன் - ஒரு காபாலி மதத்தவன், சங்க வாய், தனுவியாழன், மகரச்சனி, கும்பச் ராசாரியரை யெதிர்த்தவன். சனி, மீனவியாழன் எனக் கோட்களுக்கு கிரகணம் - எல்லாம் கிரகங்களும் பூமியின் ஆட்சியானவாறு காண்க. இவற்றின் கோளாக்ருதிகளாக இருக்கின்றன. அவற் நவாப் சமாவது - மேடத்திற்கும் சிங்கத் றுள் சூரியவொளியால் மற்றக் கிரகங் திற்கும் தனுவிற்கும் மேடமுத லொன் களும், பூமியும், பிரகாசத்தோடே கூடி பது. இடபத்திற்கும் கன்னிக்கும் மகரத் இருக்கின்றன. அவ்வொளி கிரக பூமி திற்கும் மகரமுத லொன்பது. மிதுனத் களின் ஒருபுறத்தைப் பிரகாசப்படுத்தும் 'திற்கும் துலாத்திற்கும் கும்பத்திற்கும் போது, அவற்றின் மறுபக்கம் இருளா துலாமுத லொன்பது. கர்க்கடகத்திற் கின்றது. இவ்விருளுக்கு நேரே அகப் கும் விருச்சிகத்திற்கும் மீனத்திற்கும் பட்ட கிரகங்களும் இவ்விருளால் தடுச் கர்க்கடகமுத லொன்பதும் நவாம்சமாம் கப்பட்ட கிரகங்களும் நக்ஷத்திரங்களும் உச்சமதி யுச்சம் நீசம் அதிநீசம் - ஆதித் காணப்படா. அவை தாம் , சூரியசந்திர தனுக்கு மேடமுச்சம், இதிற் க0-ம் பாக அங்காரகனாதியாய ஐந்து கிரகங்களின் மதியுச்சம். சந்திரனுக்கு இடபமுச்சம், கிரகணங்கள். இவற்றுள் சூரிய கிரகண இதில் ந-ம் பாகமதியுச்சம், செவ்வாய்க்கு மாவது - சந்திரன் தன்னுடைய உபரிபா மகரமுச்சம், இதில் உ அ-ம் பாகமதியுச்சம். கத்தில் சஞ்சரித்து வரும் ஆதித்தனுக்கு புதனுக்கு கன்னியுச்சம், இதில் கரு-ம் நேராகவருங் காலத்தில் ஆதித்தனுடைய பாகமதியுச்சம். வியாழனுக்கு கர்க்கடக் ஒளி சந்திரனுடைய மேற்பாகத்தைப் பிர முச்சம், இதில் கடு-ம் பாகமதியுச்சம், சுக் காசப்படுத்துகிறது. நாம் காணுகிற மறு ரனுக்கு மீனமுச்சம், இதில் உஎ-ம் பாக புறத்திற்குச் சூரியனுடைய ஒளி இல்லாத மதியுச்சம் - சனிக்குத் துலாமுச்சம், படியால் இருளாகிறது. இவ்வகை இருள் இதில் 20-ம் பாகமதியுச்சம் என அறிக. வடிவாகத் தோற்றும் சந்திரபிம்பம், சூரிய சொன்ன அடைவே உச்சத்திற்கு எ-ஆம் பிம்பத்தினுடைய நேர் விலகிப்போகிற இராசி நீசம் என்றும், அதிற் சொன்ன வரையில் சூரியனை மறைத்து நாம் காணா பாவாகக் கடைய மார்
அரகங்கள் - 186 கிரகணம் இரண்பொ தம் ; சந்திரன் இராகு கேது - பாகை அதிநீச மென்றும் அறியப்படும் . விசேஷபாதம் ( விதானமாலை ) கிரகப்பார்வை கிரகங்களின் பார்வை கிரகங்களுக்கு நட்பான வீடுகள் - யையறியுமிடத்து அவன் நின்ற ராசிமுதல் சூரி - தனுசு மீனம் சந் - மிதுனம் கன்னி கூ 40 - ம் கால்நோக்கு ; ரு - ம் அரை தனுசு மீனம் செவ் - ருஷபம் மிது நோக்கு ; 7 - ம் முக்கால்நோக்கு ; னம் கன்னி துலாம் . புத - மேஷம் எழும் தானின்ற இராசியும் முழுநோக்கு . ரிஷபம் கடகம் துலாம் விருச்சிகம் இவற்றிற் கால்நோக்கில் சனி வலிது . தனுசு மகரம் கும்பம் . குரு - ரிஷபம் அரை நோக்கில் பிரகஸ்பதி வலியன் . முக் மிதுனம் சிங்கம் கன்னி துலாம் கும் கால்நோக்கில் செவ்வாய் வலியன் . முழு பம் . சுக் - மேஷம் மிதுனம் விருச்சிகம் நோக்கில் இவையல்லாத கிரகங்கள் வலி தனுசு மகரம் கும்பம் சனி - ரிஷபம் யர் . குரு - ரு . ஐயும் சனி - மிதுனம் கன்னி தனுசு மீனம் . இரா - க0 ஐயும் செவ் - ஐயும் குளிக மேஷம் சிங்கம் கன்னி . கேது - துலாம் கஉ ஐயும் மற்றவை ஐயும் பார்ப் கும்பம் . குளி - துலாம் கும்பம் . கிரகப் பர் . ( விதானமாலை . ) பகை வீடுகள் - சூரி - ரிஷபம் மிது கிரக மறைவுத்தானங்கள் - சூரியன் னம் கடகம் கன்னி விருச்சிகம் மகரம் செவ்வாய் சனி இராகு கேது இவர்கள் கும்பம் . சந் - மேஷம் சிங்கம் துலாம் இலக்கினத்திற்கு 8 - வது 12 - வது வீட்டி மகரம் கும்பம் . செவ் - சிங்கம் தனுசு லிருந்தால் மறைவு . சந்திரன் புதன் கும்பம் மீனம் . புத - சிங்கம் . குரு - குரு 3 - வது 6 - வது 8 - வது 12 - வது மேஷம் விருச்சிகம் . சுக் - கடகம் சிங் வீட்டில் இருந்தால் மறைவு . கம் . சனி - கடகம் சிங்கம் விருச்சிகம் . கிரகங்களின் நட்டாட்சியுச்ச முதலிய இராகு - திலாம் கும்பம் மீனம் . கேதுக் மேடச்செவ்வாய் இடபசுக்ரன் மிதுன கும் குளிகனுக்கும் - மேஷம் சிங்கம் புதன் கர்க்கடகசந்திரன் சிங்காதித்யன் கன்னி தனுசு . கன்னிபு தன் துலாசுக்ரன் விரிச்சிகசெவ் கிரகசன் - ஒரு காபாலி மதத்தவன் சங்க வாய் தனுவியாழன் மகரச்சனி கும்பச் ராசாரியரை யெதிர்த்தவன் . சனி மீனவியாழன் எனக் கோட்களுக்கு கிரகணம் - எல்லாம் கிரகங்களும் பூமியின் ஆட்சியானவாறு காண்க . இவற்றின் கோளாக்ருதிகளாக இருக்கின்றன . அவற் நவாப் சமாவது - மேடத்திற்கும் சிங்கத் றுள் சூரியவொளியால் மற்றக் கிரகங் திற்கும் தனுவிற்கும் மேடமுத லொன் களும் பூமியும் பிரகாசத்தோடே கூடி பது . இடபத்திற்கும் கன்னிக்கும் மகரத் இருக்கின்றன . அவ்வொளி கிரக பூமி திற்கும் மகரமுத லொன்பது . மிதுனத் களின் ஒருபுறத்தைப் பிரகாசப்படுத்தும் ' திற்கும் துலாத்திற்கும் கும்பத்திற்கும் போது அவற்றின் மறுபக்கம் இருளா துலாமுத லொன்பது . கர்க்கடகத்திற் கின்றது . இவ்விருளுக்கு நேரே அகப் கும் விருச்சிகத்திற்கும் மீனத்திற்கும் பட்ட கிரகங்களும் இவ்விருளால் தடுச் கர்க்கடகமுத லொன்பதும் நவாம்சமாம் கப்பட்ட கிரகங்களும் நக்ஷத்திரங்களும் உச்சமதி யுச்சம் நீசம் அதிநீசம் - ஆதித் காணப்படா . அவை தாம் சூரியசந்திர தனுக்கு மேடமுச்சம் இதிற் க0 - ம் பாக அங்காரகனாதியாய ஐந்து கிரகங்களின் மதியுச்சம் . சந்திரனுக்கு இடபமுச்சம் கிரகணங்கள் . இவற்றுள் சூரிய கிரகண இதில் - ம் பாகமதியுச்சம் செவ்வாய்க்கு மாவது - சந்திரன் தன்னுடைய உபரிபா மகரமுச்சம் இதில் - ம் பாகமதியுச்சம் . கத்தில் சஞ்சரித்து வரும் ஆதித்தனுக்கு புதனுக்கு கன்னியுச்சம் இதில் கரு - ம் நேராகவருங் காலத்தில் ஆதித்தனுடைய பாகமதியுச்சம் . வியாழனுக்கு கர்க்கடக் ஒளி சந்திரனுடைய மேற்பாகத்தைப் பிர முச்சம் இதில் கடு - ம் பாகமதியுச்சம் சுக் காசப்படுத்துகிறது . நாம் காணுகிற மறு ரனுக்கு மீனமுச்சம் இதில் உஎ - ம் பாக புறத்திற்குச் சூரியனுடைய ஒளி இல்லாத மதியுச்சம் - சனிக்குத் துலாமுச்சம் படியால் இருளாகிறது . இவ்வகை இருள் இதில் 20 - ம் பாகமதியுச்சம் என அறிக . வடிவாகத் தோற்றும் சந்திரபிம்பம் சூரிய சொன்ன அடைவே உச்சத்திற்கு - ஆம் பிம்பத்தினுடைய நேர் விலகிப்போகிற இராசி நீசம் என்றும் அதிற் சொன்ன வரையில் சூரியனை மறைத்து நாம் காணா பாவாகக் கடைய மார்