அபிதான சிந்தாமணி

கியானதேவர் 433 - கியானதேவர் மாள் சுற்றி வருகையில் சந்நியாசம் தந்த பிதுரர்கள் வந்து அன்னமுண்டனர். இத ஸ்ரீ பாதர் அவ்விடம் பிரதக்ஷணஞ் னைச் சாளரவழியாகக்கண்ட ஏனைய வேதி செய்யும் விடோபாவின் மனைவியைப் பார் யர்கள் இவர்கள் மனிதால்லர், தேவர்களே த்து உனக்கு நான்கு புத்திரர்க ளுண்டா என்றும் இவர்களை வீணே இகழ்ந்தோ குகவென அவள் சிரிக்கக் கண்டு காரணம் மென்றும் மனமழுங்கினார்கள். பின்பு வினவத் தன்கணவன் சந்நியாசமடைந்த நால்வரும் தாங்களிருந்த வேதியனைவிட்டு காரணங்கூறினள். பின் ஸ்ரீபாதர் அவ நீங்கித் தம்மூரடைய எல்லோரும் எதிர் ளுடன், காசி சென்று விடோபாவைக் கொண்டனர். அவர்களில் ஒருவனாகிய கண்டு மனைவியுட னிருக்கச் செய்தனர். விசோபன் இவர்களோடு கூடுதல் விடோபா மனைவியுடன் தனித்த ஓர் காட் அடாதெனக் குறைகூறினான், ஒருநாள் டிற் சென்று ஓர் குடிலில் வசித்தனர். நிவர்த்தி என்பவர் தங்கையை நோக்கி அவருக்கு மூன்று குமாரர்களும் ஒரு கும எனக்கு அப்பம் செய்து தருதி என்றனர். ரியும் பிறந்தார்கள். அவர்களில் மூத் முத்தாயி அம்மை மாமுதவிய செய்து தோன் பெயர் நிவர்த்தி. இரண்டாம் பாண்டமின்மையால் பாண்டங்கொள்ளக் குமரன் பெயர் கியான தேவன். மூன்றாங் குயவன் வீட்டிற்குச் செல்லுகையில் குமான் சோபானன். குமரி பெயர் முத் விசோபன் கண்டு குயவனைப் பாண்டம் தாயி. இவர்கள் பருவமடையத் தாய் உப கொடாதிருக்கக் கட்டளையிட்டனன். இத நயனச் சடங்குகள் செய்யவேண்டுமென்று னால் முத்தாயி விசனமடைந்திருக்கையில் கூற வேதியர்கள் மறுக்கச் சிலர் செய்ய நிவர்த்தி காரணங்கேட்க அவள் நடந்த லாமென்றும் சிலர் செய்யக் கூடாதென் தைக்கூற அது அவனது சுவபாவம் நீ விச றும் கூறிக்கொண் டிருக்கையில் ஒருவ னப்படவேண்டாம், என் முதுகில் கவோ செழுந்து இவர்கள் கியான தேவர் முதலிய யென்று முதுகைக் காட்டினர், அவ்வு பெயர்கள் வகித்திருப்பதினால் உபநயனஞ் கையே அவள் முதுகில் அப்பஞ்சுட்டு செய்யலாமென, மற்றொருவர் எழுந்து அண்ணனுடன் புசித்தனள். இதைக் கடாவிற்கு ஞானனென்று பெயரிருக்கின் கண்ட விசோபன் நடுங்கித் தண்டஞ் சமர் பயனென்னையென, கியான தேவர் கேட்டு ப்பித்து அவர் உண்ணு மெச்சிலையுண்டு இவர் கூறியது சரியே அதற்குற்றது என அருள் பெற்றனன். இவ்வாறிருக்கை க்குமாம் என்றனர். ஆயின் எதிரில் நின்ற யில் நாமதேவர் எதிரில்வா அவரைக்கண்டு ஒரு கடாவைத் தடியால் அடிக்க அது வணங்கி உம்மோடு தீர்த்தங்களாடவேண்டி ஞானதேவர் முதுகில் தடித்தது. இத வந்தேனென்ன அது பெருமாள் கட்டளை னைக் கண்ட வேதியர் உன்னைப்போல யின்றிக் கூடாதென்று நாமதேவர் உற, இந்தக் கடா வேதங்கூறுமோ வென்ன ஞானதேவர் பெருமாளைக் கேட்கப் பெரு ஞானதேவர் அதின் தலையில் கைவைத்து மாள் விடைதா இருவரும் பெருமாள் வே தங்கூறுக என்ன அக்கடா நான்கு வழிகாட்ட நீங்குகையில் பெருமாள் காலி வேதங்களையுங் கூறியது. பின் வேதியர் ல் புழுதி படியத் திரும்பக்கண்ட மலர் கள் இவரைப் புகழ்ந்து நீங்கினர். அவ் மகள், பெருமாளுடைய திருமுகம் வேறு வேதியர்களுள் ஒருவர்லீட்டில் நால்வரும் பட்டதற்குக் காரணங்கேட்கப் பெருமாள் அத்தியயனஞ்செய்து கொண்டிருக்கையில் நாமதேவர் நீங்கிய காரணத்தால் விசன அவ்வேதியன் தந்தைக்குத் திதிவா அவன் மடைகின்றேனென்று சோர்ந்திருந்தனர் ஏனையவேதியர்களை யழைக்க நீ சந்நியாசி பின்பு நாமதேவர் பெருமாளை நீங்காமல் யின் குமாரர்களைக் கூட்டிக்கொண்டிருப்ப நீங்கி ஞானதேவருடன் பல தீர்த்தங்களில் தினால் நாங்கள் உன் வீட்டிற்கு வரோ படிந்து அத்தினபுரியை யடைந்தனர். மென மறுத்தனர். இதனை ஞானதேவர் அவ்வூராளும் அவிந்த னென்னுமாசன் கேட்டுப் பிரார்களே வந்து புசிப்பார்கள், இவரைக் கண்டு செத்த பசுவை யுயிர்ப் நீவிர் வேண்டிய காரியங்களைச் செய்க பிப்பாயானால் நீ ஹரிபக்தன் அன்றேல் வென அவ்வாறே அவ்வேதியர் செய்து உன்னைக் கொல்வேன் என் றனன். நீ அன்னம் படைக்கையில் பிதுரர்கள் வரா அதனை எத்தனை நாளில் பிழைப்பிப்பாய் மைகண்டு வேதியன் கேட்க ஞானதேவர் எனத் தேவர் நான்கு நாள் செல்லும் என் அக்ஷதை யெடுத்து இலையில் இறைக்க றனர். இந்த நான்கு நாளும் நாமதேவர் - 55 -
கியானதேவர் 433 - கியானதேவர் மாள் சுற்றி வருகையில் சந்நியாசம் தந்த பிதுரர்கள் வந்து அன்னமுண்டனர் . இத ஸ்ரீ பாதர் அவ்விடம் பிரதக்ஷணஞ் னைச் சாளரவழியாகக்கண்ட ஏனைய வேதி செய்யும் விடோபாவின் மனைவியைப் பார் யர்கள் இவர்கள் மனிதால்லர் தேவர்களே த்து உனக்கு நான்கு புத்திரர்க ளுண்டா என்றும் இவர்களை வீணே இகழ்ந்தோ குகவென அவள் சிரிக்கக் கண்டு காரணம் மென்றும் மனமழுங்கினார்கள் . பின்பு வினவத் தன்கணவன் சந்நியாசமடைந்த நால்வரும் தாங்களிருந்த வேதியனைவிட்டு காரணங்கூறினள் . பின் ஸ்ரீபாதர் அவ நீங்கித் தம்மூரடைய எல்லோரும் எதிர் ளுடன் காசி சென்று விடோபாவைக் கொண்டனர் . அவர்களில் ஒருவனாகிய கண்டு மனைவியுட னிருக்கச் செய்தனர் . விசோபன் இவர்களோடு கூடுதல் விடோபா மனைவியுடன் தனித்த ஓர் காட் அடாதெனக் குறைகூறினான் ஒருநாள் டிற் சென்று ஓர் குடிலில் வசித்தனர் . நிவர்த்தி என்பவர் தங்கையை நோக்கி அவருக்கு மூன்று குமாரர்களும் ஒரு கும எனக்கு அப்பம் செய்து தருதி என்றனர் . ரியும் பிறந்தார்கள் . அவர்களில் மூத் முத்தாயி அம்மை மாமுதவிய செய்து தோன் பெயர் நிவர்த்தி . இரண்டாம் பாண்டமின்மையால் பாண்டங்கொள்ளக் குமரன் பெயர் கியான தேவன் . மூன்றாங் குயவன் வீட்டிற்குச் செல்லுகையில் குமான் சோபானன் . குமரி பெயர் முத் விசோபன் கண்டு குயவனைப் பாண்டம் தாயி . இவர்கள் பருவமடையத் தாய் உப கொடாதிருக்கக் கட்டளையிட்டனன் . இத நயனச் சடங்குகள் செய்யவேண்டுமென்று னால் முத்தாயி விசனமடைந்திருக்கையில் கூற வேதியர்கள் மறுக்கச் சிலர் செய்ய நிவர்த்தி காரணங்கேட்க அவள் நடந்த லாமென்றும் சிலர் செய்யக் கூடாதென் தைக்கூற அது அவனது சுவபாவம் நீ விச றும் கூறிக்கொண் டிருக்கையில் ஒருவ னப்படவேண்டாம் என் முதுகில் கவோ செழுந்து இவர்கள் கியான தேவர் முதலிய யென்று முதுகைக் காட்டினர் அவ்வு பெயர்கள் வகித்திருப்பதினால் உபநயனஞ் கையே அவள் முதுகில் அப்பஞ்சுட்டு செய்யலாமென மற்றொருவர் எழுந்து அண்ணனுடன் புசித்தனள் . இதைக் கடாவிற்கு ஞானனென்று பெயரிருக்கின் கண்ட விசோபன் நடுங்கித் தண்டஞ் சமர் பயனென்னையென கியான தேவர் கேட்டு ப்பித்து அவர் உண்ணு மெச்சிலையுண்டு இவர் கூறியது சரியே அதற்குற்றது என அருள் பெற்றனன் . இவ்வாறிருக்கை க்குமாம் என்றனர் . ஆயின் எதிரில் நின்ற யில் நாமதேவர் எதிரில்வா அவரைக்கண்டு ஒரு கடாவைத் தடியால் அடிக்க அது வணங்கி உம்மோடு தீர்த்தங்களாடவேண்டி ஞானதேவர் முதுகில் தடித்தது . இத வந்தேனென்ன அது பெருமாள் கட்டளை னைக் கண்ட வேதியர் உன்னைப்போல யின்றிக் கூடாதென்று நாமதேவர் உற இந்தக் கடா வேதங்கூறுமோ வென்ன ஞானதேவர் பெருமாளைக் கேட்கப் பெரு ஞானதேவர் அதின் தலையில் கைவைத்து மாள் விடைதா இருவரும் பெருமாள் வே தங்கூறுக என்ன அக்கடா நான்கு வழிகாட்ட நீங்குகையில் பெருமாள் காலி வேதங்களையுங் கூறியது . பின் வேதியர் ல் புழுதி படியத் திரும்பக்கண்ட மலர் கள் இவரைப் புகழ்ந்து நீங்கினர் . அவ் மகள் பெருமாளுடைய திருமுகம் வேறு வேதியர்களுள் ஒருவர்லீட்டில் நால்வரும் பட்டதற்குக் காரணங்கேட்கப் பெருமாள் அத்தியயனஞ்செய்து கொண்டிருக்கையில் நாமதேவர் நீங்கிய காரணத்தால் விசன அவ்வேதியன் தந்தைக்குத் திதிவா அவன் மடைகின்றேனென்று சோர்ந்திருந்தனர் ஏனையவேதியர்களை யழைக்க நீ சந்நியாசி பின்பு நாமதேவர் பெருமாளை நீங்காமல் யின் குமாரர்களைக் கூட்டிக்கொண்டிருப்ப நீங்கி ஞானதேவருடன் பல தீர்த்தங்களில் தினால் நாங்கள் உன் வீட்டிற்கு வரோ படிந்து அத்தினபுரியை யடைந்தனர் . மென மறுத்தனர் . இதனை ஞானதேவர் அவ்வூராளும் அவிந்த னென்னுமாசன் கேட்டுப் பிரார்களே வந்து புசிப்பார்கள் இவரைக் கண்டு செத்த பசுவை யுயிர்ப் நீவிர் வேண்டிய காரியங்களைச் செய்க பிப்பாயானால் நீ ஹரிபக்தன் அன்றேல் வென அவ்வாறே அவ்வேதியர் செய்து உன்னைக் கொல்வேன் என் றனன் . நீ அன்னம் படைக்கையில் பிதுரர்கள் வரா அதனை எத்தனை நாளில் பிழைப்பிப்பாய் மைகண்டு வேதியன் கேட்க ஞானதேவர் எனத் தேவர் நான்கு நாள் செல்லும் என் அக்ஷதை யெடுத்து இலையில் இறைக்க றனர் . இந்த நான்கு நாளும் நாமதேவர் - 55 -