அபிதான சிந்தாமணி

காரளன் 411 - காரிசை னால் எல்லாச் சீவர்களும் உண்டாயினர் 'ப், பல்லான்கிழவரின்" (நற்-உகக) இவன் எனவும், அந்த லூகோ சுவர்க்கமடைந் அரசாளுநாளில் ஆரியர் பெரும் படை தனன் எனவும், சுவர்க்கம் சிருட்டிக்கப் யோடு வடக்கிலிருந்து தமிழ்நாடு புகுந்து பட்ட தன் றெனவும் கூறுவர். பின்னும் திருக்கோவலூரை முற்றினார். அதுகண்ட சிமென எனும் ஆவியைத் தேவர்களில் காரி அஞ்சாது எதிர்த்துப் போர்செய்ய உயர்ந்தவனென்று எண்ணிப் பெரிய விக் அவர் ஆற்றாராய்ப் பின்வாங்கி ஓடலாயி பாகம் செய்து பூசிப்பர். மாபோயி எனுந் னர் "ஆரியர் துவன்றிய பேரிசைமுள் தேவதை துஷ்டதேவதை யாகையால் ளூர்ப், பலருடன் கழித்த வொள்வாண்ம சிறு விக்ரகமாகச் செய்து பூசிப்பர். இவர் லையன, தொருவேற்கோடியாங்கு" (நற்- களின் குருக்கண்மார் போயல் எனப்படு கஎ0) இவ்வாறு இவன் வெற்றிமேன்மே வர். குருமார் சொட்டியும் நீருமுண்டு சிறு லெய் தக்கண்ட தகடூர் அதிகமா னெடுமா குடிசைகளில் வசிப்பர். இவர்கள், ஒவ் னஞ்சி படையொடு வந்து கோவலூரை வொரு தேகத்திலும் அநேக ஆத்மாக்கள் முற்றிக் காரியைத் தோற்கச் செய்து ஓட் இருக்கின்றன என்றும், அந்த ஆத்மாக் டிவிட்டு இவனது நாட்டினைக் கைப்பற்றிக் கள் செய்த புண்ணிய பாபங்களைத் தாமே கொண்டான். தோற்றோடிய காரிபெருஞ் மறு பிறவியில் அனுபவிப்பர் என்றும் சேரலிரும் பொறையை யடைந்து அவன் கூறுவர். கருத்துப்படி கொல்லிமலையை யாண்ட காாளன் -1. சூரபத்மன் படைத்தலைவரில் வல்வில் லோரியைப் போரிலே கொன்று ஒருவன். அவ்வோரியினது நாட்டைச் சேரலனுக் 2. இவன் காட்டெருமை யுருக்கொ குக் கொடுத்துவிட்டு அவனை அஞ்சிமேற் ண்ட விகாரனுடன் கூடித் தான் காட்டுப் படை யெடுக்குமாறு செய்வித்தான். சே பன்றி யுருக்கொண்டு விநாயகரிடம் வந்து சன் தகைேர முற்றி அஞ்சியைக் கொன்று இறந்தவன். போக்கி அவன் கைப்பற்றியிருந்த கோவ காராக் கிருகக்குகை - திருப்பரங்குன்றத்தி லூர் நாட்டைக் காரியிடம் கொடுத்தனன் லுள்ள குகைகளுள் ஒன்று ; இது நக்கீர அவன் அதனைப் பெற்று முன்போல ஆண் ரைப் பூதம் சிறைவைத்த இடமாம். டிருந்தனன். நற்றிணையில் இக்காரியைப் (திருவிளை) பாடியவர், கபிலரும் பாணரும் க00, கஎ0, காரி-1. இவர் திருக்குருகூரிலிருந்த வேளா உகூக, கூ 20. ளர். இவர்க்குக் காரிமுதலியார் என்று 2. இவர் பழயனூரிலிருந்த ஒருவள் பேர். இவர் நம்மாழ்வாருக்குத் தந்தை எல், இவர் தாம் வறுமையடைந்த காலத் யார். இவர் தேவி உடையநங்கை; இவர் துத் தம்மிடம் வந்த ஒளவையாரை உபசரி தந்தை போர்க்காரியார். த்துத் தமக்கிருந்த அன்னத்தை ஒளவை 2. இவன் மலையமான் திருமுடிக் காரி யாருக்கிட்டுத் தமக்குச் சீவனாதாரமாயிரு எனவும் கூறப்படுவன். மலையமானாடாகிய ந்த களை கட்டையும் ஒளவையார்க்குத் தரு திருக்கோவலூர்பக்கத்தை அரசாண்டவன். தவர். ஒளவையார் "பாரிபரித்த பரியும் கடையெழுவள்ளல்களி லொருவன். சேர பழையனூர், காரிகொடுத்த களைகட்டும் சோழ பாண்டியர்களுக்குப் படைத்துணை சேரமான், வாராயென வழைத்த வாய் யாயிருப்பவன். புலவர்க்குப் பலவாகப் மையு மிம்மூன்றும், நீலச் சிற்றாடைக்கு பரிசுகொடுத்து ஆதரிப்பவன். புலவர்க்குத் கேர்' எனப் பாடப்பெற்றவர். தேர்கொடுத்தலானே தேர்வண்மலையனெ 3. ஒரு வள்ளல் பிறப்பால் இடையர் னப்படுபவன் (நற்-க00) முள்ளூர்மலையை என்பர். மலைநாட்டுத் திருக்கோவலூரை யுடைமையின் 'முள்ளூர் மன்னன் கழ யும், முள்ளூர் மலையையுமுடையார். (கோ றொடிக்காரி" எனவுங் கூறப்படுவன். கபி குல சதகம்) | லராலும், பரணராலும், மறோக்கத்து நப்ப காரிகிழார் - பாண்டியன் பல்யாகசாலை முது சலையாராலும் பாடப்பெற்றவன். விற்போ குடுமிப் பெருவழுதியைப் பாடியவர். ரால் வென்று நிரை கவர்பவன் "பல்லா வேளாளர். இவருக்குக் கானட்டனார் என நெடுநிரைவில்லினொய்யும், தேர்வண்மலை வும் பெயர். (புற -நா.) யான்'" (நற்-க00) “மாயிருமுள்ளூர் மன் காரிகை- அமுதசாகரர் இயற்றிய யாப்பில னன்மாவூாந், தெல்லித்தரீ இயவினநிரை க்கணம். இது நாற்பத்தினான்கு கட்ட
காரளன் 411 - காரிசை னால் எல்லாச் சீவர்களும் உண்டாயினர் ' ப் பல்லான்கிழவரின் ( நற் - உகக ) இவன் எனவும் அந்த லூகோ சுவர்க்கமடைந் அரசாளுநாளில் ஆரியர் பெரும் படை தனன் எனவும் சுவர்க்கம் சிருட்டிக்கப் யோடு வடக்கிலிருந்து தமிழ்நாடு புகுந்து பட்ட தன் றெனவும் கூறுவர் . பின்னும் திருக்கோவலூரை முற்றினார் . அதுகண்ட சிமென எனும் ஆவியைத் தேவர்களில் காரி அஞ்சாது எதிர்த்துப் போர்செய்ய உயர்ந்தவனென்று எண்ணிப் பெரிய விக் அவர் ஆற்றாராய்ப் பின்வாங்கி ஓடலாயி பாகம் செய்து பூசிப்பர் . மாபோயி எனுந் னர் ஆரியர் துவன்றிய பேரிசைமுள் தேவதை துஷ்டதேவதை யாகையால் ளூர்ப் பலருடன் கழித்த வொள்வாண்ம சிறு விக்ரகமாகச் செய்து பூசிப்பர் . இவர் லையன தொருவேற்கோடியாங்கு ( நற் களின் குருக்கண்மார் போயல் எனப்படு கஎ0 ) இவ்வாறு இவன் வெற்றிமேன்மே வர் . குருமார் சொட்டியும் நீருமுண்டு சிறு லெய் தக்கண்ட தகடூர் அதிகமா னெடுமா குடிசைகளில் வசிப்பர் . இவர்கள் ஒவ் னஞ்சி படையொடு வந்து கோவலூரை வொரு தேகத்திலும் அநேக ஆத்மாக்கள் முற்றிக் காரியைத் தோற்கச் செய்து ஓட் இருக்கின்றன என்றும் அந்த ஆத்மாக் டிவிட்டு இவனது நாட்டினைக் கைப்பற்றிக் கள் செய்த புண்ணிய பாபங்களைத் தாமே கொண்டான் . தோற்றோடிய காரிபெருஞ் மறு பிறவியில் அனுபவிப்பர் என்றும் சேரலிரும் பொறையை யடைந்து அவன் கூறுவர் . கருத்துப்படி கொல்லிமலையை யாண்ட காாளன் - 1 . சூரபத்மன் படைத்தலைவரில் வல்வில் லோரியைப் போரிலே கொன்று ஒருவன் . அவ்வோரியினது நாட்டைச் சேரலனுக் 2 . இவன் காட்டெருமை யுருக்கொ குக் கொடுத்துவிட்டு அவனை அஞ்சிமேற் ண்ட விகாரனுடன் கூடித் தான் காட்டுப் படை யெடுக்குமாறு செய்வித்தான் . சே பன்றி யுருக்கொண்டு விநாயகரிடம் வந்து சன் தகைேர முற்றி அஞ்சியைக் கொன்று இறந்தவன் . போக்கி அவன் கைப்பற்றியிருந்த கோவ காராக் கிருகக்குகை - திருப்பரங்குன்றத்தி லூர் நாட்டைக் காரியிடம் கொடுத்தனன் லுள்ள குகைகளுள் ஒன்று ; இது நக்கீர அவன் அதனைப் பெற்று முன்போல ஆண் ரைப் பூதம் சிறைவைத்த இடமாம் . டிருந்தனன் . நற்றிணையில் இக்காரியைப் ( திருவிளை ) பாடியவர் கபிலரும் பாணரும் க00 கஎ0 காரி - 1 . இவர் திருக்குருகூரிலிருந்த வேளா உகூக கூ 20 . ளர் . இவர்க்குக் காரிமுதலியார் என்று 2 . இவர் பழயனூரிலிருந்த ஒருவள் பேர் . இவர் நம்மாழ்வாருக்குத் தந்தை எல் இவர் தாம் வறுமையடைந்த காலத் யார் . இவர் தேவி உடையநங்கை ; இவர் துத் தம்மிடம் வந்த ஒளவையாரை உபசரி தந்தை போர்க்காரியார் . த்துத் தமக்கிருந்த அன்னத்தை ஒளவை 2 . இவன் மலையமான் திருமுடிக் காரி யாருக்கிட்டுத் தமக்குச் சீவனாதாரமாயிரு எனவும் கூறப்படுவன் . மலையமானாடாகிய ந்த களை கட்டையும் ஒளவையார்க்குத் தரு திருக்கோவலூர்பக்கத்தை அரசாண்டவன் . தவர் . ஒளவையார் பாரிபரித்த பரியும் கடையெழுவள்ளல்களி லொருவன் . சேர பழையனூர் காரிகொடுத்த களைகட்டும் சோழ பாண்டியர்களுக்குப் படைத்துணை சேரமான் வாராயென வழைத்த வாய் யாயிருப்பவன் . புலவர்க்குப் பலவாகப் மையு மிம்மூன்றும் நீலச் சிற்றாடைக்கு பரிசுகொடுத்து ஆதரிப்பவன் . புலவர்க்குத் கேர் ' எனப் பாடப்பெற்றவர் . தேர்கொடுத்தலானே தேர்வண்மலையனெ 3 . ஒரு வள்ளல் பிறப்பால் இடையர் னப்படுபவன் ( நற் - க00 ) முள்ளூர்மலையை என்பர் . மலைநாட்டுத் திருக்கோவலூரை யுடைமையின் ' முள்ளூர் மன்னன் கழ யும் முள்ளூர் மலையையுமுடையார் . ( கோ றொடிக்காரி எனவுங் கூறப்படுவன் . கபி குல சதகம் ) | லராலும் பரணராலும் மறோக்கத்து நப்ப காரிகிழார் - பாண்டியன் பல்யாகசாலை முது சலையாராலும் பாடப்பெற்றவன் . விற்போ குடுமிப் பெருவழுதியைப் பாடியவர் . ரால் வென்று நிரை கவர்பவன் பல்லா வேளாளர் . இவருக்குக் கானட்டனார் என நெடுநிரைவில்லினொய்யும் தேர்வண்மலை வும் பெயர் . ( புற - நா . ) யான் ' ( நற் - க00 ) மாயிருமுள்ளூர் மன் காரிகை - அமுதசாகரர் இயற்றிய யாப்பில னன்மாவூாந் தெல்லித்தரீ இயவினநிரை க்கணம் . இது நாற்பத்தினான்கு கட்ட