அபிதான சிந்தாமணி

காப்பவ்யன் 407 காமக்கணிப் பசலையார் பல இடங்க. இது ஒரு பக்தே யிரும் காப்பவ்யன் - ஒரு வேடராசன் குடிகளு வகைச் செய்யுளானும் பலவகைச் செய்யு க்கு நற்புத்தி போதித்து நல்வழியடைக் ளானும் உரைவிரவியும், பாஷைவிரவியும் தவன். வரும். (தண்டி ,) காப்பிச்செடி - இது வளர்ந்தால் 20- அடி காப்பியாற்றுக் காப்பியனார் - களங்காய்க் வளரும். இதை 5, 6-அடிகளுக்குமேல்வள கண்ணி நார்முடிச்சோலைப் பாடிப் பரி விடுவதில்லை. இதன் புஷ்பம் பார்வைக்கு சில் பெற்றவர். (பதிற்றுப்பத்து) மல்லிகைபோல் காணப்படும். ஒவ்வொரு காப்புக்குரியகடவுள் - காப்பாக நூன்முகத் பூவிலும் ஒவ்வொரு காயுண்டாகும். செடி துரைக்கப்படுங் கடவுள் திருமால். அத் கள் 2, 3-வருஷம் வளர்ந்தபின் காய்க்கத் திருமால் திருமகளைப் புணாந்தவ னாதலா தொடங்கும். கொட்டை, ஒருபுறம் உருட் லும் கிரீடமும், கடகமும், மலர்மாலையும், சியாயும், மறுபுறம் பிளப்புள்ள தாகவுமிருக் குண்டலமும், உபவீதமும், கௌத்துவா கும். செடிகளைக் குலுக்கின் பழம் உதிரும். பாணமுமாகிய இவற்றை யணியும் இறை உதிர்ந்த பழங்களை யுருளை களால் உருட்டி வனாதலாலும், படைப்புக் கடவுளாகிய மேல்தோல் போக்கிக் கொட்டை யெடுப் பிரமன் தாதை ஆதலாலும் நூன்முகத் பார்கள். கொட்டையை வருத்துக் கஷா துக் கூறுதற் குரியவனாமென்று கூறுவர். யஞ் செய்வார்கள். இவை, உஷ்ணதேசங் எல்லா இடையூறுகளை நீக்கும் கடவுளாத களில் பயிராகும். அரேபியாவில் முத லின் விநாயகரையும் காப்புக் கடவுள் லில் பயிரிடப்பட்டன. இப்போது இந்தி என்பர். யாவில், நீலகிரி, சேர்வராயன்மலை, பழனி காப்புநாண் - அதாவது ரக்ஷாபந்தனம், மலைச்சாரல், மைசூர், ஸிலோன் முதலிய அல்லது பிரதி ஸாபந்தனம், கங்கணம், பல இடங்களில் பயிரிடப்படுகின்றன, இது உற்சவம், பிரதிஷ்டை , அஷ்டபந் காப்பியகீதடி -1. இது ஒரு குடிப் பெயர். தனக்ரியை, தீக்ஷை, புரோக்ஷணகார்யம், இக் குடிப் பெயர் முற்காலத்தே யிருந்த ஸ்நபனகார்யங்கள், அந்யமான மங்கள கார் தென்பதற்குக் காப்பியத் தொல்குடிகவின் யங்களிலும், மேற்கூறிய பந்தனங் கட்டப் பெற வளர்ந்து என்பதால் இது ஓர் குடிப் படும். இக் கங்கணம் மந்திர பூர்வகமாய்த் பெயரென அறியலாம். இக் குடியிற் திக்காகாதிகளையும் வேறு தேவர்களையும் பிறந்தார், வெள்ளூர் காப்பியனார் பல்காப் பூசித்துத் தூபதீபங் கொடுத்துப் புருஷர்க பியனார், முதலியோர். இது ஓர் ஊரின் ளுக்குத் தக்ஷிணஹஸ்தத்திலும், ஸ்திரிக பெயர் என்பர். ளுக்கு வாமஹஸ்தத்திலும் கட்டுவது. 2. சோழநாட்டிறுள்ள ஒரூர், சீர்காழிக் (ஸ்ரீ - காரணம்.) கருகிலுள்ளது. தேவந்தியின் கணவனாகிய காமகலை - ஒரு தாசி. இவள் காசி சென்று சாத்த னிவ்வூரில் வளர்ந்தவன். (சிலப் கங்காஸ்நானஞ் செய்து தம் நாட்டரசன் பதிகாரம்.) வீரசேனனுக்குக் காசிமான்மியங்கூறி முத் காப்பியஞ் சேந்தனார் - இவரது இயற் தியடைந்தவள். (காசிரகசியம்). பெயர் சேந்தனென்பதே ஏதேனும் காப்பி காமக்கணிப்பசலையார்-இவர் மதுரைக் யஞ் செய்ததனால் இவ்வடைமொழி கொடு காமக்கணி நப்பசலையா ரெனவுங் கூறப் க்கப் பெற்றாரோ அன்றேல் காப்பியம் படுவர். பெயர்க்காரணத்தாற் பெண்பாலா என்பது இவருடைய ஊர் தானோ தெரிய ரென்பது தெளிவு ; காமக்கணி காமாக்ஷி வில்லை. காப்பியன் மகனாகிய சேந்தனா என்றும் வடசொல்லின் மொழிபெயர்ப்பு ரென்றும் கொள்ளலாம். இவர் பாலைத் சங்கத்தார் வடசொற்களை அவற்றிற்கு திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார். நேராகிய தமிழ்மொழியாலே கூறுதல் தலைமகன் வருவதற்குரிய பல்லி சொல்லு வழக்காக வுடையவர்கள் நக்கீரனார் திருமு தல் முதலாய நிமித்தங்கள் பலவற்றைச் ருகாற்றுப் படையுள் ஜம்புநதியிற் பிறந்த சேர விரித்துக் கூறியுள்ளார். இவர் மையால் ஜாம்புந் தமெனப் பெயர் பெற்ற பாடியது நற். உசக-ம் பாட்டு, தங்கத்தினை அப்பெயராற்கூருது "நாவ காப்பியம் - பெருங்காப்பியத்திற்குக் கூறிய லொடு பெயரிய பொலம்" என்றார். அறம், பொருள், இன்பம், வீடென்னும் இதனை நோக்கியறிக (மகளிர்க்குண்டா நான்கனுள் ஒன்றும் பலவுங் குறைந்து கும் பசலையைப் பாராட்டிப் பாடினமை வருவது. இரு கைக் காப்பியங்களும் ஒரு யின் இவர் பசலையாரெனப் பட்டார்போ
காப்பவ்யன் 407 காமக்கணிப் பசலையார் பல இடங்க . இது ஒரு பக்தே யிரும் காப்பவ்யன் - ஒரு வேடராசன் குடிகளு வகைச் செய்யுளானும் பலவகைச் செய்யு க்கு நற்புத்தி போதித்து நல்வழியடைக் ளானும் உரைவிரவியும் பாஷைவிரவியும் தவன் . வரும் . ( தண்டி ) காப்பிச்செடி - இது வளர்ந்தால் 20 - அடி காப்பியாற்றுக் காப்பியனார் - களங்காய்க் வளரும் . இதை 5 6 - அடிகளுக்குமேல்வள கண்ணி நார்முடிச்சோலைப் பாடிப் பரி விடுவதில்லை . இதன் புஷ்பம் பார்வைக்கு சில் பெற்றவர் . ( பதிற்றுப்பத்து ) மல்லிகைபோல் காணப்படும் . ஒவ்வொரு காப்புக்குரியகடவுள் - காப்பாக நூன்முகத் பூவிலும் ஒவ்வொரு காயுண்டாகும் . செடி துரைக்கப்படுங் கடவுள் திருமால் . அத் கள் 2 3 - வருஷம் வளர்ந்தபின் காய்க்கத் திருமால் திருமகளைப் புணாந்தவ னாதலா தொடங்கும் . கொட்டை ஒருபுறம் உருட் லும் கிரீடமும் கடகமும் மலர்மாலையும் சியாயும் மறுபுறம் பிளப்புள்ள தாகவுமிருக் குண்டலமும் உபவீதமும் கௌத்துவா கும் . செடிகளைக் குலுக்கின் பழம் உதிரும் . பாணமுமாகிய இவற்றை யணியும் இறை உதிர்ந்த பழங்களை யுருளை களால் உருட்டி வனாதலாலும் படைப்புக் கடவுளாகிய மேல்தோல் போக்கிக் கொட்டை யெடுப் பிரமன் தாதை ஆதலாலும் நூன்முகத் பார்கள் . கொட்டையை வருத்துக் கஷா துக் கூறுதற் குரியவனாமென்று கூறுவர் . யஞ் செய்வார்கள் . இவை உஷ்ணதேசங் எல்லா இடையூறுகளை நீக்கும் கடவுளாத களில் பயிராகும் . அரேபியாவில் முத லின் விநாயகரையும் காப்புக் கடவுள் லில் பயிரிடப்பட்டன . இப்போது இந்தி என்பர் . யாவில் நீலகிரி சேர்வராயன்மலை பழனி காப்புநாண் - அதாவது ரக்ஷாபந்தனம் மலைச்சாரல் மைசூர் ஸிலோன் முதலிய அல்லது பிரதி ஸாபந்தனம் கங்கணம் பல இடங்களில் பயிரிடப்படுகின்றன இது உற்சவம் பிரதிஷ்டை அஷ்டபந் காப்பியகீதடி - 1 . இது ஒரு குடிப் பெயர் . தனக்ரியை தீக்ஷை புரோக்ஷணகார்யம் இக் குடிப் பெயர் முற்காலத்தே யிருந்த ஸ்நபனகார்யங்கள் அந்யமான மங்கள கார் தென்பதற்குக் காப்பியத் தொல்குடிகவின் யங்களிலும் மேற்கூறிய பந்தனங் கட்டப் பெற வளர்ந்து என்பதால் இது ஓர் குடிப் படும் . இக் கங்கணம் மந்திர பூர்வகமாய்த் பெயரென அறியலாம் . இக் குடியிற் திக்காகாதிகளையும் வேறு தேவர்களையும் பிறந்தார் வெள்ளூர் காப்பியனார் பல்காப் பூசித்துத் தூபதீபங் கொடுத்துப் புருஷர்க பியனார் முதலியோர் . இது ஓர் ஊரின் ளுக்குத் தக்ஷிணஹஸ்தத்திலும் ஸ்திரிக பெயர் என்பர் . ளுக்கு வாமஹஸ்தத்திலும் கட்டுவது . 2 . சோழநாட்டிறுள்ள ஒரூர் சீர்காழிக் ( ஸ்ரீ - காரணம் . ) கருகிலுள்ளது . தேவந்தியின் கணவனாகிய காமகலை - ஒரு தாசி . இவள் காசி சென்று சாத்த னிவ்வூரில் வளர்ந்தவன் . ( சிலப் கங்காஸ்நானஞ் செய்து தம் நாட்டரசன் பதிகாரம் . ) வீரசேனனுக்குக் காசிமான்மியங்கூறி முத் காப்பியஞ் சேந்தனார் - இவரது இயற் தியடைந்தவள் . ( காசிரகசியம் ) . பெயர் சேந்தனென்பதே ஏதேனும் காப்பி காமக்கணிப்பசலையார் - இவர் மதுரைக் யஞ் செய்ததனால் இவ்வடைமொழி கொடு காமக்கணி நப்பசலையா ரெனவுங் கூறப் க்கப் பெற்றாரோ அன்றேல் காப்பியம் படுவர் . பெயர்க்காரணத்தாற் பெண்பாலா என்பது இவருடைய ஊர் தானோ தெரிய ரென்பது தெளிவு ; காமக்கணி காமாக்ஷி வில்லை . காப்பியன் மகனாகிய சேந்தனா என்றும் வடசொல்லின் மொழிபெயர்ப்பு ரென்றும் கொள்ளலாம் . இவர் பாலைத் சங்கத்தார் வடசொற்களை அவற்றிற்கு திணையைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் . நேராகிய தமிழ்மொழியாலே கூறுதல் தலைமகன் வருவதற்குரிய பல்லி சொல்லு வழக்காக வுடையவர்கள் நக்கீரனார் திருமு தல் முதலாய நிமித்தங்கள் பலவற்றைச் ருகாற்றுப் படையுள் ஜம்புநதியிற் பிறந்த சேர விரித்துக் கூறியுள்ளார் . இவர் மையால் ஜாம்புந் தமெனப் பெயர் பெற்ற பாடியது நற் . உசக - ம் பாட்டு தங்கத்தினை அப்பெயராற்கூருது நாவ காப்பியம் - பெருங்காப்பியத்திற்குக் கூறிய லொடு பெயரிய பொலம் என்றார் . அறம் பொருள் இன்பம் வீடென்னும் இதனை நோக்கியறிக ( மகளிர்க்குண்டா நான்கனுள் ஒன்றும் பலவுங் குறைந்து கும் பசலையைப் பாராட்டிப் பாடினமை வருவது . இரு கைக் காப்பியங்களும் ஒரு யின் இவர் பசலையாரெனப் பட்டார்போ