அபிதான சிந்தாமணி

அசதிக்கோவை அசலன் அசதிக்கோவை - ஒளவையாரால் அசதி விமலை, ரூட்சை, ரூட்சையின் புத்திரன் யென்னும் கோவைசியப்பிரபரீது பாடப் சம்வர்னன். (பாரதம் - ஆதிபர்வம்) பட்ட பிரபந்தம். அசழகன்- சண்முகசேநாவீரன். அசமஞ்சர்கள்- போஜபுத்திரர்கள். 2. ஒரு அரக்கன், மது எனும் பூதகணர் அசமஞ்சன்-(சூ) சகான் குமான். தாய் தலைவன் மீது நாராயணாஸ்திரம் பிரயோ 'சேசினி, இவன் முதற்பிறப்பில் யோகி சஞ்செய்து அதனால் மாண்டவன். யாயிருர்து - அதினின்றும் தவறியதால் அசழக-(அசு) மாயை எனும் அ சாப் கேசினியிடம் பிறந்து பூர்வக்ஞானத்தால் பெண், நான் காஞ் சாமத்தில் ஆட்டினுருக் இல்லறத்திருந்து நீங்க எண்ணித் தெரு கொண்டு காசிபரைப் புணரப் பிறந்தவள். வில் விளையாடும் பிள்ளைகளைச் சரயுவில் இவள், துர்வாசரை வலிதிற் புணர்ந்து எறியத் தந்தை சோபித்து இவனைக் காட் வாதாபி வில்வலனைப் பெற்றனள். இந்தி டிற் றுரத்தக் கட்டளையிடக் களிப்புற்று ராணி தனித்திருக்கக் கண்டு அண்ண முன் எறிந்த குமார்களை எழுப்பித்தந்து னுக்கு ஆவள் என்று இழுத்துச் செல்லு சாடடைந்து தவமேற் கொண்டவன். கையில் மகாகாளரால் கையறுப்புண்டு (பாகவதம்). சூரனுக்குத் தனக்கு நேரிட்டதை உணர் அசமஞ்சசன் - (சூ) சுகேசினி என்பவளுக் த்திப் பிரமலை கைவளாப் பெற்றவள், குச் சசுரனால் பிறந்த குமரன். இவன் (ஸ்கா ). குமரன் அஞ்சுமந்தன், இவன் மிகத்தீயவ அசம்பவம் - இலக்கியத்தில் இலக்கண னாய் இருந்தபடியால் இராச்சியத்தை | மிராது, இலக்கியமல்லாததின் கண் இலக் விட்டுத் தகப்பனால் துரத்தப்பட்டனன் கண மிருத்தல். (தரு) அசமவாயிகாரணம் - எது, சமவாயிகார அசான்-கதரு குமான். ணத்தணுகி இருப்பதும், துணிந்த கார அசரீரி-ஆகாய வாணியெனவுங் கூறுவா. ணத்தன்மையுடைய துமா யிருப்பது. (தரு) (தருமதேவதை) கடைச்சங்கத்தில் திருக் சமாதி- இக்ஷவாகு சந்ததியான்; இவன், குறள் அரங்கேறச்செய்த காலத்தில் தன் பூர்வாசாரியர்களைவிட்டு வேறு ஆசா திருக்குறளை உருத்திரசன்மருடனிருத்த ரியர்களைக் கொண்டதால் அவர்கள் இவ ஆகாசவாணியால் சொல்வித்த முதற் னிடத்துக் கோபித்து அரசன்செட மந் றெய்வம். இவரை ஒரு புலவர் எனவும் திரோச்சாரணஞ் செய்தனர். இவனது கூறுவர். (திருவள்ளுவமாலை) "திருத் புதியகுருக்கண்மார் எதிராக வேறு மந்தா தகு தெய்வத் திருவள்ளுவரோ, ஒருத்தகு மேவி அவர்களில் ஒருவனை மரணமடை நற்பலகை யொக்க - விருக்க, வுருத்திர வித்தனர். இவனுடனியைந்த மற்ற சன்மரென வுரைத்துவானி, லொருக்க வேதியர் அவனது பிழைப்பிற்காக முய வோ வென்றதோர் சொல்,'" பல காலங் ன்றனர். (இருக்கு) களில் அடியவர்க்கு ஆகாயவாணியாக அசமீடன்-(சங்.) பௌரவ வம்சத்தவனாகிய உபசரிக்குந் தெய்வம். அத்தி குமரன். இவன் குமரர்கள் பிரு அசலகீர்த்தி- கனகமாலையின் சகோதாருள் கதிக்ஷன், நீலன், இருஷன். ஒருவன் (சிங்) 2. இவன் ஒரு க்ஷத்திரியன். சந்திர அசலழனி-யானையிடம் பிறந்த இருடி, வம்சத்தைச் சேர்ந்தவன் புமன்யூ புத்திர அசலன்-1 சண்முகசேநாவீரன். னாகிய சசோத்தரனுடைய புத்திரன். 2. கயமுகனு -ன் விநாயகர் யுத்தஞ் இவன் தாய், எட்சுவாக்கி. இவன் உடன் செய்யச் சென்றகாலத்து அவரைத் தாங் பிறந்தார் சுமீடன், புருமீடன். இவன் கிச்சென்ற பூதகணத் தலைவன். (விநாயக தேவியர் மூவர். துமினி, நீலி, கேசினி, புராணம்) முதலோர்; துமினி இவள் புத்திரன் ருக்ஷ் 3. புத்திசேநன் பிதா சன். நீலி, இவள் புத்திரர்கள். துஷ்யந் 4. பசுவயிற்றிற் பிறந்த முனிவன் (மணி தன். பரமேஷ்டி. கேசினி, இவள் புத் மேகலை. திரன் ஜகுறு (பாரதம் ஆதிபர்வம்). 5. காந்தார தேசத்து அரசனாகிய சகு 3. சந்திரவம்சத்து விகுஞ்சனன் புத்தி னிக்கு உடன் பிறந்தவன் ஏகரதன். அர்சு ரன். தாய் சுந்தரி. இவனுக்கு ஐந்து னனால் கொல்லப்பட்டவன். (பாரதம். தேவியர். கைகேயி, நாகை, காந்தாரி, துரோணபர்வம்).
அசதிக்கோவை அசலன் அசதிக்கோவை - ஒளவையாரால் அசதி விமலை ரூட்சை ரூட்சையின் புத்திரன் யென்னும் கோவைசியப்பிரபரீது பாடப் சம்வர்னன் . ( பாரதம் - ஆதிபர்வம் ) பட்ட பிரபந்தம் . அசழகன் - சண்முகசேநாவீரன் . அசமஞ்சர்கள் - போஜபுத்திரர்கள் . 2 . ஒரு அரக்கன் மது எனும் பூதகணர் அசமஞ்சன் - ( சூ ) சகான் குமான் . தாய் தலைவன் மீது நாராயணாஸ்திரம் பிரயோ ' சேசினி இவன் முதற்பிறப்பில் யோகி சஞ்செய்து அதனால் மாண்டவன் . யாயிருர்து - அதினின்றும் தவறியதால் அசழக - ( அசு ) மாயை எனும் சாப் கேசினியிடம் பிறந்து பூர்வக்ஞானத்தால் பெண் நான் காஞ் சாமத்தில் ஆட்டினுருக் இல்லறத்திருந்து நீங்க எண்ணித் தெரு கொண்டு காசிபரைப் புணரப் பிறந்தவள் . வில் விளையாடும் பிள்ளைகளைச் சரயுவில் இவள் துர்வாசரை வலிதிற் புணர்ந்து எறியத் தந்தை சோபித்து இவனைக் காட் வாதாபி வில்வலனைப் பெற்றனள் . இந்தி டிற் றுரத்தக் கட்டளையிடக் களிப்புற்று ராணி தனித்திருக்கக் கண்டு அண்ண முன் எறிந்த குமார்களை எழுப்பித்தந்து னுக்கு ஆவள் என்று இழுத்துச் செல்லு சாடடைந்து தவமேற் கொண்டவன் . கையில் மகாகாளரால் கையறுப்புண்டு ( பாகவதம் ) . சூரனுக்குத் தனக்கு நேரிட்டதை உணர் அசமஞ்சசன் - ( சூ ) சுகேசினி என்பவளுக் த்திப் பிரமலை கைவளாப் பெற்றவள் குச் சசுரனால் பிறந்த குமரன் . இவன் ( ஸ்கா ) . குமரன் அஞ்சுமந்தன் இவன் மிகத்தீயவ அசம்பவம் - இலக்கியத்தில் இலக்கண னாய் இருந்தபடியால் இராச்சியத்தை | மிராது இலக்கியமல்லாததின் கண் இலக் விட்டுத் தகப்பனால் துரத்தப்பட்டனன் கண மிருத்தல் . ( தரு ) அசமவாயிகாரணம் - எது சமவாயிகார அசான் - கதரு குமான் . ணத்தணுகி இருப்பதும் துணிந்த கார அசரீரி - ஆகாய வாணியெனவுங் கூறுவா . ணத்தன்மையுடைய துமா யிருப்பது . ( தரு ) ( தருமதேவதை ) கடைச்சங்கத்தில் திருக் சமாதி - இக்ஷவாகு சந்ததியான் ; இவன் குறள் அரங்கேறச்செய்த காலத்தில் தன் பூர்வாசாரியர்களைவிட்டு வேறு ஆசா திருக்குறளை உருத்திரசன்மருடனிருத்த ரியர்களைக் கொண்டதால் அவர்கள் இவ ஆகாசவாணியால் சொல்வித்த முதற் னிடத்துக் கோபித்து அரசன்செட மந் றெய்வம் . இவரை ஒரு புலவர் எனவும் திரோச்சாரணஞ் செய்தனர் . இவனது கூறுவர் . ( திருவள்ளுவமாலை ) திருத் புதியகுருக்கண்மார் எதிராக வேறு மந்தா தகு தெய்வத் திருவள்ளுவரோ ஒருத்தகு மேவி அவர்களில் ஒருவனை மரணமடை நற்பலகை யொக்க - விருக்க வுருத்திர வித்தனர் . இவனுடனியைந்த மற்ற சன்மரென வுரைத்துவானி லொருக்க வேதியர் அவனது பிழைப்பிற்காக முய வோ வென்றதோர் சொல் ' பல காலங் ன்றனர் . ( இருக்கு ) களில் அடியவர்க்கு ஆகாயவாணியாக அசமீடன் - ( சங் . ) பௌரவ வம்சத்தவனாகிய உபசரிக்குந் தெய்வம் . அத்தி குமரன் . இவன் குமரர்கள் பிரு அசலகீர்த்தி - கனகமாலையின் சகோதாருள் கதிக்ஷன் நீலன் இருஷன் . ஒருவன் ( சிங் ) 2 . இவன் ஒரு க்ஷத்திரியன் . சந்திர அசலழனி - யானையிடம் பிறந்த இருடி வம்சத்தைச் சேர்ந்தவன் புமன்யூ புத்திர அசலன் - 1 சண்முகசேநாவீரன் . னாகிய சசோத்தரனுடைய புத்திரன் . 2 . கயமுகனு - ன் விநாயகர் யுத்தஞ் இவன் தாய் எட்சுவாக்கி . இவன் உடன் செய்யச் சென்றகாலத்து அவரைத் தாங் பிறந்தார் சுமீடன் புருமீடன் . இவன் கிச்சென்ற பூதகணத் தலைவன் . ( விநாயக தேவியர் மூவர் . துமினி நீலி கேசினி புராணம் ) முதலோர் ; துமினி இவள் புத்திரன் ருக்ஷ் 3 . புத்திசேநன் பிதா சன் . நீலி இவள் புத்திரர்கள் . துஷ்யந் 4 . பசுவயிற்றிற் பிறந்த முனிவன் ( மணி தன் . பரமேஷ்டி . கேசினி இவள் புத் மேகலை . திரன் ஜகுறு ( பாரதம் ஆதிபர்வம் ) . 5 . காந்தார தேசத்து அரசனாகிய சகு 3 . சந்திரவம்சத்து விகுஞ்சனன் புத்தி னிக்கு உடன் பிறந்தவன் ஏகரதன் . அர்சு ரன் . தாய் சுந்தரி . இவனுக்கு ஐந்து னனால் கொல்லப்பட்டவன் . ( பாரதம் . தேவியர் . கைகேயி நாகை காந்தாரி துரோணபர்வம் ) .