அபிதான சிந்தாமணி

உருக்கும் 249 உருத்திரங்கண்ணனார் உருக்குமி - பீஷ்மகன் குமரன், இருக்கு உருசிப்பிரசாபதி- இவன் தன் தேசமுதலி மணியுடன் பிறந்தான், கம்சனுக்கு நண் யவற்றை விட்டுக் கல்யாண மில்லா திருக் பன். இவன் இருக்குமணியைச் சிசுபால கையில் பித்ருக்கள் தோன்றி ஏன் நீ கல் னுக்கென வைத்திருந்தனன். இதனைக் யாணஞ் செய்து கொள்ளவில்லை என்ற கண்ணன் அறிந்து இருக்குமணியைக் கவர் னர். உருசி, தனக்கு இல்லறத்திலுள்ள ந்து உருக்குமியைத் தேர்க்காலில் கட்டித் வெறுப்பைக் கூறப் பித்ருக்கள் நீ மணங் துவாரகைக்குக் கொண்டுபோக, இவன் கொண்டு இல்லறம் நடத்தாவிட்டால் எங்க இருக்குமணியை மீட்காமலும் கண்ணனைச் ளுக்கு நாகம் உண்டாகுமென அரசன், சங்கரிக்காமலும் மீளேன் என்று போஜ நான் கிழவனாய் விட்டபடியால் எனக்கு கூடமென ஒரு பட்டணம் நிருமித்ததி யார் பெண் கொடுப்பாரென்று பிரமனை லிருந்தவன். குமரி உருக்மவதி, இவன் யெண்ணித் தவமியற்ற அப்பிரமன் தரிசனம் குமரி உருக்மவதி கல்யாணத்திற்கு வந்தி தந்து, நீ நல்ல புத்ரனைப் பெற்றுப் பிரசா ருந்த கலிங்கன் இவனைப் பலராமருடன் பதியாக என்று வரந்தந்து மறைந்தனன். சொக்கட்டானாட ஏவ இவன் அவருடன் பின்பு மச்சடி நதியிலிருந்து பிரமலோசை சொக்கட்டானாடித் தோற்றுத்தான் செயித் யெனும் ஒரு அப்சரசு வந்து அரசனைப் ததாகத் தன்னை உயர்த்தி அவரை இகழ்ந் பார்த்து எனக்கு வருணபுத்ரனாகிய புஷ்க ததனால் பலராமரால் கொல்லப் பட்ட ரன் தேசசால் மாலினி எனும் பெண்ணி வன். அக்காலத்தில் கலிங்கனுக்கும் பற் ருக்கின்றனள். அவளை நீர் மணந்து ஒரு களுதிர்ந்தன. புத்ரனைப் பெறுக என்றனள். அரசன் உருக்கெம்பீரன் - இந்திரசாவர்ணி மநுப் அவ்வகை செய்து ரோச்சியனென்னும் புத்ரன். புத்ரனைப் பெற்றுப் பிரசாபதியாயினான். உருக்மவதி- உருக்மியின் குமரி, பிரத்தியும் தவத்தால் இவன் சித்தம் ருசி பெற்றதால் நன்பாரி. இப்பெயர் பெற்றனன். உநக்மாங்ககள் இருக்குமாங்க கனைக் காண் உருசு - வசுதேவருக்குத் தேவகியிடமுதித்த க. இவன் வீமன் குமான். இவன் வேட் டைக்குச் சென்று தாகத்தால் கவிமுனி உருசுகன் - (சங்.) தேவாபிகுமான். மனைவி வர் ஆச்சிரமம் போய்த் தாகத்திற்கு நீர் தேவை. கேட்க, அவர் பத்தினியாகிய முகுந்தை உருசீரவன்-சதச்ரவன் குமரன். இவனைக் கண்டு காதல் கொண்டழைக்க உருட்சூதன் - (சூ.) பிரகத்திர தன் குமரன், அரசன் மறுத்தமையால் முகுந்தை யென் உருண்டகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன். னுமிருடி பத்தினி, அரசனுக்கு வெண்குட் உருத்தன்-கத்ரு குமரன், நாகன், டரோக முண்டாகச் சபிக்க அரசன் நகாஞ் உருத்திரகோடி - இது வேதாசலமென்னும் செல்லாது காட்டிலிருந்து நாரதமுனிவ தலத்திலுள்ள தீர்த்தமும், தலமும் இதில் ருபதேசத்தால் சிந்தாமணி தீர்த்த முதலிய அநேக ருத்ரர் ஸ்நானஞ்செய்து சித்தி ஆடிப் புனிதமாயினன். யடைந்தனர். (திருக்கழுக்குன்றபுராணம்). உருக்க்ஷயன் - (பு) மகாவீர்யன் குமான். உருத்திர கோடி தீர்த்தம் - பாண்டவர்கள் இவன் குமார் திரையாருணி, புஷ்கரா வனவாசத்தில் ஸ்நானம் செய்த ஒரு தீர்த் ருணி கவி, இந்த வம்சத்தவர் வேதியராயி தம் (பா. வன.) னர். உருத்திரங்கண்ணனூர் - இவர் சங்கப்புலவ உருசங்கு-(ருசங்கு.) உசங்கைக் காண்க. ருள் ஒருவர். இவரைக் கடியலூர் உருத் உருசி-1. பிரமாக்களில் ஒருவன். ஸ்ரீ யஞ் திரங் கண்ணனார் என்பர். பத்துப் ஞமூர்த்தியாகிய விஷ்ணுவைக் குமாராகப் பாட்டில் தொண்டைமா னிளந்திரையன் பெற்றவன். தேவி, ஆகுனாதி அல்லது பொருட்டுப் பெரும்பாணாறு பாடியவர். ஆகுதி. குமரி தக்ஷணை, குமரன் சுயக்யன் பெரும்பாணாறு, இளந்திரையன் நாட்டின் 2. இத்மவாகன் தேவி. வனத்தையும், அவன் கொடையையும் உருசிகன் -(ய) உசநசு குமரன், இவன் கும புகழ்வது, பட்டினப்பாலை, கரிகால்வள ரர் புருசித், ருக்மன், ருக்மேசி, பிருது, வன் நாட்டினையும் ஆற்றினையும் கொடை சாமகன், தருமன் குமான் என்பர். யையும் புகழ்வது. 32)
உருக்கும் 249 உருத்திரங்கண்ணனார் உருக்குமி - பீஷ்மகன் குமரன் இருக்கு உருசிப்பிரசாபதி - இவன் தன் தேசமுதலி மணியுடன் பிறந்தான் கம்சனுக்கு நண் யவற்றை விட்டுக் கல்யாண மில்லா திருக் பன் . இவன் இருக்குமணியைச் சிசுபால கையில் பித்ருக்கள் தோன்றி ஏன் நீ கல் னுக்கென வைத்திருந்தனன் . இதனைக் யாணஞ் செய்து கொள்ளவில்லை என்ற கண்ணன் அறிந்து இருக்குமணியைக் கவர் னர் . உருசி தனக்கு இல்லறத்திலுள்ள ந்து உருக்குமியைத் தேர்க்காலில் கட்டித் வெறுப்பைக் கூறப் பித்ருக்கள் நீ மணங் துவாரகைக்குக் கொண்டுபோக இவன் கொண்டு இல்லறம் நடத்தாவிட்டால் எங்க இருக்குமணியை மீட்காமலும் கண்ணனைச் ளுக்கு நாகம் உண்டாகுமென அரசன் சங்கரிக்காமலும் மீளேன் என்று போஜ நான் கிழவனாய் விட்டபடியால் எனக்கு கூடமென ஒரு பட்டணம் நிருமித்ததி யார் பெண் கொடுப்பாரென்று பிரமனை லிருந்தவன் . குமரி உருக்மவதி இவன் யெண்ணித் தவமியற்ற அப்பிரமன் தரிசனம் குமரி உருக்மவதி கல்யாணத்திற்கு வந்தி தந்து நீ நல்ல புத்ரனைப் பெற்றுப் பிரசா ருந்த கலிங்கன் இவனைப் பலராமருடன் பதியாக என்று வரந்தந்து மறைந்தனன் . சொக்கட்டானாட ஏவ இவன் அவருடன் பின்பு மச்சடி நதியிலிருந்து பிரமலோசை சொக்கட்டானாடித் தோற்றுத்தான் செயித் யெனும் ஒரு அப்சரசு வந்து அரசனைப் ததாகத் தன்னை உயர்த்தி அவரை இகழ்ந் பார்த்து எனக்கு வருணபுத்ரனாகிய புஷ்க ததனால் பலராமரால் கொல்லப் பட்ட ரன் தேசசால் மாலினி எனும் பெண்ணி வன் . அக்காலத்தில் கலிங்கனுக்கும் பற் ருக்கின்றனள் . அவளை நீர் மணந்து ஒரு களுதிர்ந்தன . புத்ரனைப் பெறுக என்றனள் . அரசன் உருக்கெம்பீரன் - இந்திரசாவர்ணி மநுப் அவ்வகை செய்து ரோச்சியனென்னும் புத்ரன் . புத்ரனைப் பெற்றுப் பிரசாபதியாயினான் . உருக்மவதி - உருக்மியின் குமரி பிரத்தியும் தவத்தால் இவன் சித்தம் ருசி பெற்றதால் நன்பாரி . இப்பெயர் பெற்றனன் . உநக்மாங்ககள் இருக்குமாங்க கனைக் காண் உருசு - வசுதேவருக்குத் தேவகியிடமுதித்த . இவன் வீமன் குமான் . இவன் வேட் டைக்குச் சென்று தாகத்தால் கவிமுனி உருசுகன் - ( சங் . ) தேவாபிகுமான் . மனைவி வர் ஆச்சிரமம் போய்த் தாகத்திற்கு நீர் தேவை . கேட்க அவர் பத்தினியாகிய முகுந்தை உருசீரவன் - சதச்ரவன் குமரன் . இவனைக் கண்டு காதல் கொண்டழைக்க உருட்சூதன் - ( சூ . ) பிரகத்திர தன் குமரன் அரசன் மறுத்தமையால் முகுந்தை யென் உருண்டகன் - சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . னுமிருடி பத்தினி அரசனுக்கு வெண்குட் உருத்தன் - கத்ரு குமரன் நாகன் டரோக முண்டாகச் சபிக்க அரசன் நகாஞ் உருத்திரகோடி - இது வேதாசலமென்னும் செல்லாது காட்டிலிருந்து நாரதமுனிவ தலத்திலுள்ள தீர்த்தமும் தலமும் இதில் ருபதேசத்தால் சிந்தாமணி தீர்த்த முதலிய அநேக ருத்ரர் ஸ்நானஞ்செய்து சித்தி ஆடிப் புனிதமாயினன் . யடைந்தனர் . ( திருக்கழுக்குன்றபுராணம் ) . உருக்க்ஷயன் - ( பு ) மகாவீர்யன் குமான் . உருத்திர கோடி தீர்த்தம் - பாண்டவர்கள் இவன் குமார் திரையாருணி புஷ்கரா வனவாசத்தில் ஸ்நானம் செய்த ஒரு தீர்த் ருணி கவி இந்த வம்சத்தவர் வேதியராயி தம் ( பா . வன . ) னர் . உருத்திரங்கண்ணனூர் - இவர் சங்கப்புலவ உருசங்கு - ( ருசங்கு . ) உசங்கைக் காண்க . ருள் ஒருவர் . இவரைக் கடியலூர் உருத் உருசி - 1 . பிரமாக்களில் ஒருவன் . ஸ்ரீ யஞ் திரங் கண்ணனார் என்பர் . பத்துப் ஞமூர்த்தியாகிய விஷ்ணுவைக் குமாராகப் பாட்டில் தொண்டைமா னிளந்திரையன் பெற்றவன் . தேவி ஆகுனாதி அல்லது பொருட்டுப் பெரும்பாணாறு பாடியவர் . ஆகுதி . குமரி தக்ஷணை குமரன் சுயக்யன் பெரும்பாணாறு இளந்திரையன் நாட்டின் 2 . இத்மவாகன் தேவி . வனத்தையும் அவன் கொடையையும் உருசிகன் - ( ) உசநசு குமரன் இவன் கும புகழ்வது பட்டினப்பாலை கரிகால்வள ரர் புருசித் ருக்மன் ருக்மேசி பிருது வன் நாட்டினையும் ஆற்றினையும் கொடை சாமகன் தருமன் குமான் என்பர் . யையும் புகழ்வது . 32 )