அபிதான சிந்தாமணி

உபயராசி 242 உபவீதம் விஷ்ணுமித்திரன் குமரியாகப் பிறந்து கோபித்தனர். பின் பிசம புகார்களாகிய சுரேச்வராசாரியரை மணர் தனள், எகதர், துவிதர், திரிதர், என்பவர்களால் உபயாாசி - மேஷம், மிதுனம், சிங்கம், சமாதானஞ் செய்யப்பட்டார். பின் ஒரு துலாம், தனுசு, கும்பம். முறை இந்திரயாகத்தில் முனிவர்களுக் உபயவியாவிருத்தன் - எது சாத்யங்களுக் கும் தேவர்களுக்கும் யாகப்பசுவைப்பற்றி குச் சடாதியைப்போல என்கிற திருஷ் வாதம்வா வசு தேவர்களுக்காகப் பொய்கூற டாந்தம் பொருந்துதல். (சிவ-சித்) இருடிகள் இவனைப் பூமியில் விழச் சபித் உபயாசன் - கங்கைக்கரையில் தவஞ்செய்து தனர். இவன் சாபத்தால் பூமியில் விஷ்ணு கொண்டிருந்த வேதியன். துருபதனுக்குப் வைப்பூசைசெய்ய விஷ்ணு கருடனையேவி புத்திரகாமேஷ்டியாகஞ் செய்வித்தவன். இவனைத் தூக்கி ஆகாயத்தில்விடக் கட் உபரிசாவசு -1, இவன் சேதிநாட்டரசன். - டளையிட அவ்வாறு செய்ய இவன் ஆகாய இந்திரனையெண்ணித் தவம் செய்து ஆகா வாசி ஆயினன். (பா-சார்.) யத்தில் சஞ்சரிக்க விமானம் பெற்றவன். உபலப்தீசமை - சாதனாபாவம் வாதியாற் இவன் கனவில் பிதுருக்கள் தோன்றி காட்டப்படினும் சாத்தியம் காணப்படுவ வேட்டையாடக் கூறுகையி லதற்கிசைந்து தாகக்கூறல். வனஞ் செல்லுகையில் மனைவியின் ருது உபவீதம் - 1. இது, சுருதி, ஆசமஸ்மிருதி காலமறிந்து வருந்த வீரியம் வெளிப்பட் அனுட்டான முடையோர் பூணும் எல். டது. இவன் தன் வீரியத்தைத் தொன் இதனை மூன்றிழை சேர்ந்த பருத்தி நூல் னையில் வைத்துத் தான் வளர்த்த டேகையி சேர்த்துத் திரித்து அதனை முப்புரியாக்கி டம் கொடுத்துத் தன் மனைவியிட மனுப்ப முறுக்கிக்கொள்ளல் வேண்டும். சூத்ரருக்கு அதை மற்செரு டேகை கண்டு ஏதோ ஒரு சரமும், வைசியருக்கு இரண்டு சர இரையென்று மறுத்துப் பிடுங்க அவ்வீர் மும், க்ஷத்ரியருக்கு மூன்று சாமும், அந்த யம் சலத்தில் விழுந்தது. அதை ஒரு ணருக்கு எழு சரமும் பூணு தல் தகுதி. அவ் மீன் விழுங்கிற்று. அம்மீனிடம் ஒரு பெண் வா றன்றி ஐந்து சாமேனும் மூன்று சரமே ணும் குமானும் பிறந்தனர். பெண் மச்ச னும் பூணல் தகுதி. செய்யும் வகை, நூவி சந்தி, குமான் மச்சன். அப்பெண்ணைச் ழையை நான் கங்குலப் பிர்மாணத்தில் சந்தனு மணந்தனன். இவன் குமார் பிரக (கக) சுற்றுச்சுற்றி, அவ்வாறு மூன்றிழை தாறு, குசாபன், மச்சியன், பிரத்தியக்கிரன், யெடுத்து ஒன்று சேர்த்து ஜலத்தில் நனைத் சேதிமாத்தியன், மணிவாகனன், சௌப் துக் கிழக்கு முகமாக இருந்து சமமாகவும், லன், யது, இராசன்யன். இவன் சரி நன்றாகவுங், கீழ் முறுக்காகவும் முறுக்கு தையை வசுவைக்காண்க. இவன் முனிவர் தல் வேண்டும். பின் அந்த முறுக்கிய நூலை சாபத்தால் பாதாளத்திலிருக்க இவனைத் முப்புரியாகப் பிடித்து வலதுகரத்தில் திருமால் கருடனையேவிப் பூமியில் கொண் ஏற்றி மேல் முறுக்கு முறுக்குதல் வேண் வெந்துவிட்டு அரசளிப்பித்தனர். இவன் டும். பூமியில் விழின் நீக்குதல் வேண்டும். பல இடங்களில் திருமால் அருள் பெற்ற முறுக்குங் காலத்தில் எவ்விதமாகப் வன். இவன்தேவி கிருகா. இவளிட மிவ பூமியை அடையக்கூடுமோ அவ்வி தமாகச் னுக்கு ஐந்து குமார். இவனைக் கிருதியின் செய்க. மாமுதலியவற்றின் மேல் வைத்து குமான் என்பர். அத்திரிகையைக் காண்க. முறுக்கின் முனிவர்கள் திருப்தி அடைவர். 2. சராசந்தன் குலத்தரசன், ஆயுளைக கோரினவன் அநேகந் தரித்தல் 3. ஒரு காலத்தில் ருஷிகள் மாம்சம் வேண்டும். இரட்டை தரித்தல் ஆகாது. புசிக்கக் கூடாதெனப் புசிக்கலா மென்ற மற்றை விஷயங்களில் அபேக்ஷித்தவன் தால் ஆகாயத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டான். ஒற்றைப்படையும், சுவல்ப சூத்ரமும் பின்னும் அவ்வாறேகூறியதால் பாதாளத் தரித்தல் வேண்டும். யஞ்ஞோபவீதத்தை திற் தள்ளப்பட்டான். முறுக்கியபின் தன் கண்டத்திலிருந்து 4. பிரகஸ்பதியின் சீடன். இவன் தம் இரண்பொகஞ் செய்து விதிப்படி ஸ்தனத் ஆசிரியரைக்கொண்டு ஒரு யாகஞ் செய் திற்கு நேராகக் கொண்டு அச்சூத்திரத் வித்தான். அதில் நாராயணர் நேராக அவி தினால் முடிச்சில் மூன்று சுற்றுச்சுற்றி கொள்ளாது முனிவர் கண்ணிற்றோன்றது மூன்று முடியாகப் போடவேண்டும். உத் அவிகொண்டனர். அதனால் முனிவர் தரீயாக்ருதியாகிய யஞ்ஞோபவீதம் அவை
உபயராசி 242 உபவீதம் விஷ்ணுமித்திரன் குமரியாகப் பிறந்து கோபித்தனர் . பின் பிசம புகார்களாகிய சுரேச்வராசாரியரை மணர் தனள் எகதர் துவிதர் திரிதர் என்பவர்களால் உபயாாசி - மேஷம் மிதுனம் சிங்கம் சமாதானஞ் செய்யப்பட்டார் . பின் ஒரு துலாம் தனுசு கும்பம் . முறை இந்திரயாகத்தில் முனிவர்களுக் உபயவியாவிருத்தன் - எது சாத்யங்களுக் கும் தேவர்களுக்கும் யாகப்பசுவைப்பற்றி குச் சடாதியைப்போல என்கிற திருஷ் வாதம்வா வசு தேவர்களுக்காகப் பொய்கூற டாந்தம் பொருந்துதல் . ( சிவ - சித் ) இருடிகள் இவனைப் பூமியில் விழச் சபித் உபயாசன் - கங்கைக்கரையில் தவஞ்செய்து தனர் . இவன் சாபத்தால் பூமியில் விஷ்ணு கொண்டிருந்த வேதியன் . துருபதனுக்குப் வைப்பூசைசெய்ய விஷ்ணு கருடனையேவி புத்திரகாமேஷ்டியாகஞ் செய்வித்தவன் . இவனைத் தூக்கி ஆகாயத்தில்விடக் கட் உபரிசாவசு - 1 இவன் சேதிநாட்டரசன் . - டளையிட அவ்வாறு செய்ய இவன் ஆகாய இந்திரனையெண்ணித் தவம் செய்து ஆகா வாசி ஆயினன் . ( பா - சார் . ) யத்தில் சஞ்சரிக்க விமானம் பெற்றவன் . உபலப்தீசமை - சாதனாபாவம் வாதியாற் இவன் கனவில் பிதுருக்கள் தோன்றி காட்டப்படினும் சாத்தியம் காணப்படுவ வேட்டையாடக் கூறுகையி லதற்கிசைந்து தாகக்கூறல் . வனஞ் செல்லுகையில் மனைவியின் ருது உபவீதம் - 1 . இது சுருதி ஆசமஸ்மிருதி காலமறிந்து வருந்த வீரியம் வெளிப்பட் அனுட்டான முடையோர் பூணும் எல் . டது . இவன் தன் வீரியத்தைத் தொன் இதனை மூன்றிழை சேர்ந்த பருத்தி நூல் னையில் வைத்துத் தான் வளர்த்த டேகையி சேர்த்துத் திரித்து அதனை முப்புரியாக்கி டம் கொடுத்துத் தன் மனைவியிட மனுப்ப முறுக்கிக்கொள்ளல் வேண்டும் . சூத்ரருக்கு அதை மற்செரு டேகை கண்டு ஏதோ ஒரு சரமும் வைசியருக்கு இரண்டு சர இரையென்று மறுத்துப் பிடுங்க அவ்வீர் மும் க்ஷத்ரியருக்கு மூன்று சாமும் அந்த யம் சலத்தில் விழுந்தது . அதை ஒரு ணருக்கு எழு சரமும் பூணு தல் தகுதி . அவ் மீன் விழுங்கிற்று . அம்மீனிடம் ஒரு பெண் வா றன்றி ஐந்து சாமேனும் மூன்று சரமே ணும் குமானும் பிறந்தனர் . பெண் மச்ச னும் பூணல் தகுதி . செய்யும் வகை நூவி சந்தி குமான் மச்சன் . அப்பெண்ணைச் ழையை நான் கங்குலப் பிர்மாணத்தில் சந்தனு மணந்தனன் . இவன் குமார் பிரக ( கக ) சுற்றுச்சுற்றி அவ்வாறு மூன்றிழை தாறு குசாபன் மச்சியன் பிரத்தியக்கிரன் யெடுத்து ஒன்று சேர்த்து ஜலத்தில் நனைத் சேதிமாத்தியன் மணிவாகனன் சௌப் துக் கிழக்கு முகமாக இருந்து சமமாகவும் லன் யது இராசன்யன் . இவன் சரி நன்றாகவுங் கீழ் முறுக்காகவும் முறுக்கு தையை வசுவைக்காண்க . இவன் முனிவர் தல் வேண்டும் . பின் அந்த முறுக்கிய நூலை சாபத்தால் பாதாளத்திலிருக்க இவனைத் முப்புரியாகப் பிடித்து வலதுகரத்தில் திருமால் கருடனையேவிப் பூமியில் கொண் ஏற்றி மேல் முறுக்கு முறுக்குதல் வேண் வெந்துவிட்டு அரசளிப்பித்தனர் . இவன் டும் . பூமியில் விழின் நீக்குதல் வேண்டும் . பல இடங்களில் திருமால் அருள் பெற்ற முறுக்குங் காலத்தில் எவ்விதமாகப் வன் . இவன்தேவி கிருகா . இவளிட மிவ பூமியை அடையக்கூடுமோ அவ்வி தமாகச் னுக்கு ஐந்து குமார் . இவனைக் கிருதியின் செய்க . மாமுதலியவற்றின் மேல் வைத்து குமான் என்பர் . அத்திரிகையைக் காண்க . முறுக்கின் முனிவர்கள் திருப்தி அடைவர் . 2 . சராசந்தன் குலத்தரசன் ஆயுளைக கோரினவன் அநேகந் தரித்தல் 3 . ஒரு காலத்தில் ருஷிகள் மாம்சம் வேண்டும் . இரட்டை தரித்தல் ஆகாது . புசிக்கக் கூடாதெனப் புசிக்கலா மென்ற மற்றை விஷயங்களில் அபேக்ஷித்தவன் தால் ஆகாயத்திலிருந்து தள்ளப்பட்டான் . ஒற்றைப்படையும் சுவல்ப சூத்ரமும் பின்னும் அவ்வாறேகூறியதால் பாதாளத் தரித்தல் வேண்டும் . யஞ்ஞோபவீதத்தை திற் தள்ளப்பட்டான் . முறுக்கியபின் தன் கண்டத்திலிருந்து 4 . பிரகஸ்பதியின் சீடன் . இவன் தம் இரண்பொகஞ் செய்து விதிப்படி ஸ்தனத் ஆசிரியரைக்கொண்டு ஒரு யாகஞ் செய் திற்கு நேராகக் கொண்டு அச்சூத்திரத் வித்தான் . அதில் நாராயணர் நேராக அவி தினால் முடிச்சில் மூன்று சுற்றுச்சுற்றி கொள்ளாது முனிவர் கண்ணிற்றோன்றது மூன்று முடியாகப் போடவேண்டும் . உத் அவிகொண்டனர் . அதனால் முனிவர் தரீயாக்ருதியாகிய யஞ்ஞோபவீதம் அவை