அபிதான சிந்தாமணி

இழுமதி 218 இளஞ்சேரலிரும்பொறை இழமதி - The River Kalinadi in the கூறினள். இவர் துறவடைந்தபின் இளங் District of Rohilkhand. கோவுடன் அடிகள் புணர்க்கப் பெற் இழைபு - வல்லொற்று வராது செய்யுளி றனர். பின் வஞ்சிமா நகரின் கீழ்பாலு யலுடையரால் எழுத்தெண்னி வகுக்கப் ள்ள குணவாயிற்கோட்டம் என்ற இடத்து பட்ட குறளடி முதலாப்பதினேழ் நிலத்து வசித்து வந்தனர். இவர் அக்காலத்திருந்த ஐந்தடிய முறையானே உடைத்தாய் ஒங் புலவர்களுள் ஒருவராகவும் விளங்கினர். கிய சொற்களான் வருவது. இவர் தமிழ் ஐம்பெருங் காப்பியங்களுள் இளங்கண்டீரக்கோ - பெருந்தலைச் சாத்த ஒன்றாகிய சிலப்பதிகாரம் இயற்றியவர். னாரைக் காண்க. கண்டீரக் கோவின் இந் நூல் பாடுதற்குக் காரணமா யிருந் தவர் தம்பி. (புறநானூறு) மதுரைக் கூலவாணிகன் சாத்தனார். இவர் இளங்கீரந்தையார் - கடைச் சங்க மருவிய தாம் இயற்றிய சிலப்பதிகாரத்தைச் சாத் புலவருள் ஒருவர். இவர் இளங்கீரனாரின் தனாரைத் தலைமையாக் கொண்ட அவைக் வேறாக இருக்கலாம். அகத்தில் முல்லை கண் அரங்கேற்றினர். இவர் தமிழ்நாட்டு யைப் பாடியதில் இளஞ் சிறாரணிந்த கிண் வேந்தரையும் புகழ்ந்துள்ளார். இவர் சை கிணியின் முகப்புத் தவளையின் வாயை நசமயப் போக்காக ஏலியற்றின சேனும் யொக்கு மென உவமை கூறியுள்ளார். வைதிக சமயாசாரங்களையும் தழுவினரா (அகம். கஅச). | கவே எண்ணப்படுகிறார். இவர் காலத் இளங்கீரனார் - இவர் தந்தை எயினந்தை திருந்த புலவர்கள் சாத்தனார், பாணர் முத ஆதவின் இவரை எயினந்தை மகனார் விய கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களிற் இளங்கீரனார் என்பர். இவர் பாலை நிலத் சிலராவர். இவர்காலத்து இலங்கையை துள்ள வேடரைச் சிறப்பிதுப் பாடு தலின் ஆண்ட கயவாகு இருந்ததாகத் தெரிகிற இவர் அம்மாபினராக இருத்தல் கூடும். படியால் இவர் காலம் சற்றேறக்குறைய இவர் உதியஞ்சேரல் செய்த போரையும் (கஎசு 0 வருஷங்களுக்கு முன்னிருக்கலாம். மகளிர்பிறை தொழும் வழக்கத்தையும், இவர்க்கு இளங்கோவேந்தன், சேரமுனி நாயகன் பிரிவழி நாயகி சுவரில் கோடிட்டு | எனவும் பெயர். நாளெண்ணு தலையும் யாககுண்டத்துயா இளங்கோசர்-கொங்கு தேசத்தரசர். (சில). மையை வைத்து மூடலையும் சிறப்பித்துப் இளங்கோன் - உதய குமான். பாடியுள்ளார் இவர் பாடியன, நற்-க-ம், இளஞ்செழியன் - கொற்கை நகரத்திருந்த அகத்தில்-அ,ம், ஆக-கச. (நற்றிணை). | வெற்றிவேற் செழியன். (சிலப்பதிகாரம்). இளங்குமணன் - குமணன் தம்பி. பெருங் இளஞ்சேட்சென்னி - கரிகாற் பெருவளவ தலைச்சாத்தனாரைக் காண்க. (புற-நா). | னுக்குத் தம்பி. இளங்கோவடிகள் - இவர் சேரநாட்டு இளஞ்சோலிரும்பொறை - இவன் பெருஞ் வஞ்சிநகராண்ட நெடுஞ்சேரலாதனுக்குக் சேரலிரும் பொறை எனுஞ் சோர் தலைவ குமார். சோன் செங்குட்டுவனுக்கு இளை னுக்கு மையூர் கிழான் வேண்மாள் அந்து யார் இளங்கோவேள் எனப்படுவர். இவர் வஞ் செள்ளையெனும் மனைவியிடம் பிறந் பேரறிவும் உத்தம குணமும் வாய்ந்தவர். தவன். இவன் இரு பெருவேந்தரும் விச் ஒரு நாள் சோலாதன் தன் மக்களுடன் சியும் வீழ ஐந்தெயில் எறிந்து பொத்தி அத்தாணி மண்டபத்திருக்கையில் நிமித் ஆண்ட பெருஞ் சோழனையும் பழையன் திகன் ஒருவன் மக்களிருவரையும் உற்று மாறனையும் வென்றவன். இவனைப் பதிற் நோக்கி அரசனைக் கண்டு இனி நீ விண் துப்பத்தில் (க) ஆம் பத்தால் பெருங்குன் ணுலகாளும் காலம் நெருங்கிற்று உன் மக் றூர் கிழார் நிழல் விடுகட்டி, வினை நவில் களிருவருள் இளையோனே உன்ன ரசாள் யானை, பஃறோற்றொழுதி, தொழினவில் வான் எனக் கூறினன். இதனைக் கேட்ட யானை, நாடுகாணெடுவரை, வெந்திற இளையார் அவ்வாறு முறை கெடக் கூறிய நடக்கை, வெண்டலைச் செம்புனல், கல் தற்கு அவனை வெகுண்டு தன் தமயன் கால் கவணை, துவராக்கூந்தல், வலிகெழு 'பெற்ற மனவாட்டம் ஒழிய அந்த அவைக் தடக்கை" எனும் செய்யுட்களால் பாடி கண்ணே அரசாள் ஆசை ஒழியத் துறவு மருளில்லார்க்கு மருளக்கொடுக்க என்று பூண்டனர். இவரைத் தேவந்தியின் மீது உவசையின் முப்பத்தீராயிரம் காணமும், ஆவேசித்த பத்தினிக் கடவுளும் புகழ்ந்து ஊரும் மனையும், எரும் இன்பமும், அருங்
இழுமதி 218 இளஞ்சேரலிரும்பொறை இழமதி - The River Kalinadi in the கூறினள் . இவர் துறவடைந்தபின் இளங் District of Rohilkhand . கோவுடன் அடிகள் புணர்க்கப் பெற் இழைபு - வல்லொற்று வராது செய்யுளி றனர் . பின் வஞ்சிமா நகரின் கீழ்பாலு யலுடையரால் எழுத்தெண்னி வகுக்கப் ள்ள குணவாயிற்கோட்டம் என்ற இடத்து பட்ட குறளடி முதலாப்பதினேழ் நிலத்து வசித்து வந்தனர் . இவர் அக்காலத்திருந்த ஐந்தடிய முறையானே உடைத்தாய் ஒங் புலவர்களுள் ஒருவராகவும் விளங்கினர் . கிய சொற்களான் வருவது . இவர் தமிழ் ஐம்பெருங் காப்பியங்களுள் இளங்கண்டீரக்கோ - பெருந்தலைச் சாத்த ஒன்றாகிய சிலப்பதிகாரம் இயற்றியவர் . னாரைக் காண்க . கண்டீரக் கோவின் இந் நூல் பாடுதற்குக் காரணமா யிருந் தவர் தம்பி . ( புறநானூறு ) மதுரைக் கூலவாணிகன் சாத்தனார் . இவர் இளங்கீரந்தையார் - கடைச் சங்க மருவிய தாம் இயற்றிய சிலப்பதிகாரத்தைச் சாத் புலவருள் ஒருவர் . இவர் இளங்கீரனாரின் தனாரைத் தலைமையாக் கொண்ட அவைக் வேறாக இருக்கலாம் . அகத்தில் முல்லை கண் அரங்கேற்றினர் . இவர் தமிழ்நாட்டு யைப் பாடியதில் இளஞ் சிறாரணிந்த கிண் வேந்தரையும் புகழ்ந்துள்ளார் . இவர் சை கிணியின் முகப்புத் தவளையின் வாயை நசமயப் போக்காக ஏலியற்றின சேனும் யொக்கு மென உவமை கூறியுள்ளார் . வைதிக சமயாசாரங்களையும் தழுவினரா ( அகம் . கஅச ) . | கவே எண்ணப்படுகிறார் . இவர் காலத் இளங்கீரனார் - இவர் தந்தை எயினந்தை திருந்த புலவர்கள் சாத்தனார் பாணர் முத ஆதவின் இவரை எயினந்தை மகனார் விய கடைச்சங்க மருவிய புலவர்களிற் இளங்கீரனார் என்பர் . இவர் பாலை நிலத் சிலராவர் . இவர்காலத்து இலங்கையை துள்ள வேடரைச் சிறப்பிதுப் பாடு தலின் ஆண்ட கயவாகு இருந்ததாகத் தெரிகிற இவர் அம்மாபினராக இருத்தல் கூடும் . படியால் இவர் காலம் சற்றேறக்குறைய இவர் உதியஞ்சேரல் செய்த போரையும் ( கஎசு 0 வருஷங்களுக்கு முன்னிருக்கலாம் . மகளிர்பிறை தொழும் வழக்கத்தையும் இவர்க்கு இளங்கோவேந்தன் சேரமுனி நாயகன் பிரிவழி நாயகி சுவரில் கோடிட்டு | எனவும் பெயர் . நாளெண்ணு தலையும் யாககுண்டத்துயா இளங்கோசர் - கொங்கு தேசத்தரசர் . ( சில ) . மையை வைத்து மூடலையும் சிறப்பித்துப் இளங்கோன் - உதய குமான் . பாடியுள்ளார் இவர் பாடியன நற் - - ம் இளஞ்செழியன் - கொற்கை நகரத்திருந்த அகத்தில் - ம் ஆக - கச . ( நற்றிணை ) . | வெற்றிவேற் செழியன் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . இளங்குமணன் - குமணன் தம்பி . பெருங் இளஞ்சேட்சென்னி - கரிகாற் பெருவளவ தலைச்சாத்தனாரைக் காண்க . ( புற - நா ) . | னுக்குத் தம்பி . இளங்கோவடிகள் - இவர் சேரநாட்டு இளஞ்சோலிரும்பொறை - இவன் பெருஞ் வஞ்சிநகராண்ட நெடுஞ்சேரலாதனுக்குக் சேரலிரும் பொறை எனுஞ் சோர் தலைவ குமார் . சோன் செங்குட்டுவனுக்கு இளை னுக்கு மையூர் கிழான் வேண்மாள் அந்து யார் இளங்கோவேள் எனப்படுவர் . இவர் வஞ் செள்ளையெனும் மனைவியிடம் பிறந் பேரறிவும் உத்தம குணமும் வாய்ந்தவர் . தவன் . இவன் இரு பெருவேந்தரும் விச் ஒரு நாள் சோலாதன் தன் மக்களுடன் சியும் வீழ ஐந்தெயில் எறிந்து பொத்தி அத்தாணி மண்டபத்திருக்கையில் நிமித் ஆண்ட பெருஞ் சோழனையும் பழையன் திகன் ஒருவன் மக்களிருவரையும் உற்று மாறனையும் வென்றவன் . இவனைப் பதிற் நோக்கி அரசனைக் கண்டு இனி நீ விண் துப்பத்தில் ( ) ஆம் பத்தால் பெருங்குன் ணுலகாளும் காலம் நெருங்கிற்று உன் மக் றூர் கிழார் நிழல் விடுகட்டி வினை நவில் களிருவருள் இளையோனே உன்ன ரசாள் யானை பஃறோற்றொழுதி தொழினவில் வான் எனக் கூறினன் . இதனைக் கேட்ட யானை நாடுகாணெடுவரை வெந்திற இளையார் அவ்வாறு முறை கெடக் கூறிய நடக்கை வெண்டலைச் செம்புனல் கல் தற்கு அவனை வெகுண்டு தன் தமயன் கால் கவணை துவராக்கூந்தல் வலிகெழு ' பெற்ற மனவாட்டம் ஒழிய அந்த அவைக் தடக்கை எனும் செய்யுட்களால் பாடி கண்ணே அரசாள் ஆசை ஒழியத் துறவு மருளில்லார்க்கு மருளக்கொடுக்க என்று பூண்டனர் . இவரைத் தேவந்தியின் மீது உவசையின் முப்பத்தீராயிரம் காணமும் ஆவேசித்த பத்தினிக் கடவுளும் புகழ்ந்து ஊரும் மனையும் எரும் இன்பமும் அருங்