அபிதான சிந்தாமணி

இலிங்கம் 216 இலைவித்துண்டாம்மரம் கப்பட்டது. தண்டாகாரமாய் அல்லது ஆகாயலிங்கமும் பிரதிட்டை என்ன புரா தண்டாங்கி தமாய் அவ்யக்தமாய் முகூர்த்த ணங்கள் கூறும். இரஸ்த்தால் சிவலிங்கன் காலத்தில் நிருமிக்கப்பட் டுண்டாவ தாய்க் செய்து பூசிக்கின் பஞ்சமகாபாதகங்களைப் கறுப்புவர்ணமாயிருக்கும். அது சத்ருநா போக்கும். சுயம்புலிங்கங்கள் அருந்தரு 'சஞ் செய்விக்கும், நைரு தலிங்கம் நிருதி டைய சிரம் அசைதலால் காலாக்னிருத்ர யாற் பூசிக்கப்பட்டது. இது கட்கநிறமா ருடைய கோபாக்கினியினின்றும் (க) தீப் யக் கட்காங்கி தமாய்த் தூமவர்ணமா யிருக் பொறிக ளுண்டாயின. அத் தீப்பொறிகள் கும். இது சத்துருக்ஷயஞ் செய்விக்கும். மூன்றும் நிர்மூலலிங்கம், சமூலலிங்கம், வருணலிங்கம் வட்டமாய்ப் பாசாங்கி தமா பிரதுவிலிங்கமென மூன்று வகை. நிர்மூல வச் சக்லவர்ணமா யிருக்கும். அதைச் லிங்கம் ஜலத்துளிருப்பது, சமூலலிங்கம் சலத்தில் விட்டால் அந்தச் சலம் இனிப் பூமியில் மலையை ஆதாரமாகவுடையது. பாய் நிர்மலமாயிருக்கும், வாயவ்யலிங்கம் பிருதுவிலிங்கம் மண் முதலியவற்றை ஆதா தூமவர்ணமாய்த்து வஜாங்கி தமாயிருக்கும். ரமாகக் கொண்டது. அதின் சிரத்தில் பஞ்சை வைத்தால் காற் | இலிங்கசரீரம் - புரியஷ்டக சரீரம் றில்லாம லசையும், அது உச்சாடன முத காண்க. லான கர்மவிஷய பூசைக்குரியதாம். கௌ இலிங்காயதர்-வீரசைவ மதத்தைச் சேர்ந்த பேரலிங்கமானது கதாகாரமா யல்லது இலாசுதாரணம் செயது கொண்ட சமமத கதாங்கி தமாயிருக்கும், நடுவிற் பொன்னி தவர். தர்ஸ்ட ன். றமா யிருக்கும். அதை இரவில் பயிர் நடு | இலிங்கி- இவனும் விருடாகபியும் விபூதி வில் வைத்தால் பயிர் விருத்தியாகும். ருத்ராக்ஷ தாரிகளாய் வனத்தில் விளையா ஈசானலிங்கமானது சூலநிறமா யல்லது ைெகயில் புறாவொன்று தன் பெட்டை சூலாங்கி தமாய்ப் பனி, முல்லை, சந்திரனை யடன் புணரக்கண்ட இலிங்கி அதனை யொத்த நிறங்களுள்ளதா யிருக்கும். அது இகழ்ந்தனன். விருடாகமி தன்னை இகழ் சகல சித்திகளையுந் தரும். வைணவலிங்க ந்ததாக எண்ணி இவனுடன் சண்டை மானது சங்க சக்ர கதாபத்ம ஸ்ரீவத்ஸ யிட இருவரும் மாண்டனர். இவ்விருவ சின்னங்களும் மச்சிய கூர்மவராகாதி சின் ரூம் அத்தேசத்து அரசனுக்கும் மந்திரிக் னங்களுள்ள தா யிருக்கும். இது சர்வா கும் பராவதன் வலிமுகன் எனப் பிறந்து பீஷ்டங்களையுங் கொடுக்கும். பிரமலிங்க அரசாண்டு முக்தி பெற்றனர். மானது பத்மாங்கி தமாய்ப் பத்மவர்ணமாய் இலிங்கோற்பவம் - ஒரு காலத்துச் சிவ அக்ஷமாலை கமண்டலு இவற்றா லலங்கரிக் மூர்த்தியோகத் திருக்கையில் அவரது கப்பட்டதாய் மாலை, தண்டமிவற்றின் குறி திருமேனியில் வியர்வை உண்டாயிற்று. யுள்ள தா யிருக்கும். இது புத்ராதிவிர்த் அவ் வியர்வையினிடம் அநேக கோடி தியைக் கொடுக்கும். இவ் விலிங்கங்கள் லிங்கங்கள் உண்டாயின. (சிவரகஸ்யம்.) பொருள்களுட னிறுக்கில் கனமுள்ளனவா இலீலாட்டியன் - விஸ்வாமித்திர புத்திரன், கவும் வெள்ளத்தில் விடின் மறுபடியு இலேசம் - கருதியது வெளிப்படுக்கும் சத் மகப்படுவனவாயு மிருக்கும். இவையே துவமாகிய குணங்களைப் பிறிதொன்றால் பூசிக்கத் தகுந்தவை. இந்த (கச) கோடி நிகழ்ந்தனவாக மறைத்துச் சொல்வது. பாணலிங்கங்கள் அமரேச்வரம், மகேந்திர இது, புகழ்வது போலப் பழித்தல், பழிப் பர்வதம், நேபாளபர்வதம், கன்யாதீர்த்தம், பது போலப் புகழ்தல், குற்றத்தைக் குண அதையடுத்த ஆச்ரமம் இவைகளில் ஒவ் மாகவும் குணத்தைக் குற்றமாகவுஞ் சொல் வொரு கோடியாக வைந்து கோடியும், லுதல். (தண்டி .) ஸ்ரீசைலம், லிங்கசைலம், காளிசாகர்த்கம் | இலைவித்துண்டாம்மரம் - ஐரோப்பாவின் என்னு மூன்று தலங்களில் மும்மூன்று வடபாகத்திலும் வேறு இடங்களிலும் 'கோடியாக ஒன்பது கோடி ஆகப் பதினா பியர்ட்ரி, பார்பரிட்ரி என்பவைகளின் ன்கு சோடியாம். மற்றவை விரிந்த எல் இலைகள், முதிருங்காலத்தில் இலைகளி களிற் காண்க. காஞ்சியில் பிரதிவி லிங்க னடிப்புறத்தில் அரும்புகள் உண்டாகி மும், திருவானைக்காவில் அப்பு லிங்கமும், முதிர்ந்து காய்கள் போன்று வெடித்து திருவண்ணாமலையில் தேயுலிங்கமும், சீகா விதைகளை நாற்பக்கமும் பரவச் செய் எத்தியில் வாயுலிங்கமும், சிரமம்பரத்தில் கின்ற ஓர்வகை மாம்.
இலிங்கம் 216 இலைவித்துண்டாம்மரம் கப்பட்டது . தண்டாகாரமாய் அல்லது ஆகாயலிங்கமும் பிரதிட்டை என்ன புரா தண்டாங்கி தமாய் அவ்யக்தமாய் முகூர்த்த ணங்கள் கூறும் . இரஸ்த்தால் சிவலிங்கன் காலத்தில் நிருமிக்கப்பட் டுண்டாவ தாய்க் செய்து பூசிக்கின் பஞ்சமகாபாதகங்களைப் கறுப்புவர்ணமாயிருக்கும் . அது சத்ருநா போக்கும் . சுயம்புலிங்கங்கள் அருந்தரு ' சஞ் செய்விக்கும் நைரு தலிங்கம் நிருதி டைய சிரம் அசைதலால் காலாக்னிருத்ர யாற் பூசிக்கப்பட்டது . இது கட்கநிறமா ருடைய கோபாக்கினியினின்றும் ( ) தீப் யக் கட்காங்கி தமாய்த் தூமவர்ணமா யிருக் பொறிக ளுண்டாயின . அத் தீப்பொறிகள் கும் . இது சத்துருக்ஷயஞ் செய்விக்கும் . மூன்றும் நிர்மூலலிங்கம் சமூலலிங்கம் வருணலிங்கம் வட்டமாய்ப் பாசாங்கி தமா பிரதுவிலிங்கமென மூன்று வகை . நிர்மூல வச் சக்லவர்ணமா யிருக்கும் . அதைச் லிங்கம் ஜலத்துளிருப்பது சமூலலிங்கம் சலத்தில் விட்டால் அந்தச் சலம் இனிப் பூமியில் மலையை ஆதாரமாகவுடையது . பாய் நிர்மலமாயிருக்கும் வாயவ்யலிங்கம் பிருதுவிலிங்கம் மண் முதலியவற்றை ஆதா தூமவர்ணமாய்த்து வஜாங்கி தமாயிருக்கும் . ரமாகக் கொண்டது . அதின் சிரத்தில் பஞ்சை வைத்தால் காற் | இலிங்கசரீரம் - புரியஷ்டக சரீரம் றில்லாம லசையும் அது உச்சாடன முத காண்க . லான கர்மவிஷய பூசைக்குரியதாம் . கௌ இலிங்காயதர் - வீரசைவ மதத்தைச் சேர்ந்த பேரலிங்கமானது கதாகாரமா யல்லது இலாசுதாரணம் செயது கொண்ட சமமத கதாங்கி தமாயிருக்கும் நடுவிற் பொன்னி தவர் . தர்ஸ்ட ன் . றமா யிருக்கும் . அதை இரவில் பயிர் நடு | இலிங்கி - இவனும் விருடாகபியும் விபூதி வில் வைத்தால் பயிர் விருத்தியாகும் . ருத்ராக்ஷ தாரிகளாய் வனத்தில் விளையா ஈசானலிங்கமானது சூலநிறமா யல்லது ைெகயில் புறாவொன்று தன் பெட்டை சூலாங்கி தமாய்ப் பனி முல்லை சந்திரனை யடன் புணரக்கண்ட இலிங்கி அதனை யொத்த நிறங்களுள்ளதா யிருக்கும் . அது இகழ்ந்தனன் . விருடாகமி தன்னை இகழ் சகல சித்திகளையுந் தரும் . வைணவலிங்க ந்ததாக எண்ணி இவனுடன் சண்டை மானது சங்க சக்ர கதாபத்ம ஸ்ரீவத்ஸ யிட இருவரும் மாண்டனர் . இவ்விருவ சின்னங்களும் மச்சிய கூர்மவராகாதி சின் ரூம் அத்தேசத்து அரசனுக்கும் மந்திரிக் னங்களுள்ள தா யிருக்கும் . இது சர்வா கும் பராவதன் வலிமுகன் எனப் பிறந்து பீஷ்டங்களையுங் கொடுக்கும் . பிரமலிங்க அரசாண்டு முக்தி பெற்றனர் . மானது பத்மாங்கி தமாய்ப் பத்மவர்ணமாய் இலிங்கோற்பவம் - ஒரு காலத்துச் சிவ அக்ஷமாலை கமண்டலு இவற்றா லலங்கரிக் மூர்த்தியோகத் திருக்கையில் அவரது கப்பட்டதாய் மாலை தண்டமிவற்றின் குறி திருமேனியில் வியர்வை உண்டாயிற்று . யுள்ள தா யிருக்கும் . இது புத்ராதிவிர்த் அவ் வியர்வையினிடம் அநேக கோடி தியைக் கொடுக்கும் . இவ் விலிங்கங்கள் லிங்கங்கள் உண்டாயின . ( சிவரகஸ்யம் . ) பொருள்களுட னிறுக்கில் கனமுள்ளனவா இலீலாட்டியன் - விஸ்வாமித்திர புத்திரன் கவும் வெள்ளத்தில் விடின் மறுபடியு இலேசம் - கருதியது வெளிப்படுக்கும் சத் மகப்படுவனவாயு மிருக்கும் . இவையே துவமாகிய குணங்களைப் பிறிதொன்றால் பூசிக்கத் தகுந்தவை . இந்த ( கச ) கோடி நிகழ்ந்தனவாக மறைத்துச் சொல்வது . பாணலிங்கங்கள் அமரேச்வரம் மகேந்திர இது புகழ்வது போலப் பழித்தல் பழிப் பர்வதம் நேபாளபர்வதம் கன்யாதீர்த்தம் பது போலப் புகழ்தல் குற்றத்தைக் குண அதையடுத்த ஆச்ரமம் இவைகளில் ஒவ் மாகவும் குணத்தைக் குற்றமாகவுஞ் சொல் வொரு கோடியாக வைந்து கோடியும் லுதல் . ( தண்டி . ) ஸ்ரீசைலம் லிங்கசைலம் காளிசாகர்த்கம் | இலைவித்துண்டாம்மரம் - ஐரோப்பாவின் என்னு மூன்று தலங்களில் மும்மூன்று வடபாகத்திலும் வேறு இடங்களிலும் ' கோடியாக ஒன்பது கோடி ஆகப் பதினா பியர்ட்ரி பார்பரிட்ரி என்பவைகளின் ன்கு சோடியாம் . மற்றவை விரிந்த எல் இலைகள் முதிருங்காலத்தில் இலைகளி களிற் காண்க . காஞ்சியில் பிரதிவி லிங்க னடிப்புறத்தில் அரும்புகள் உண்டாகி மும் திருவானைக்காவில் அப்பு லிங்கமும் முதிர்ந்து காய்கள் போன்று வெடித்து திருவண்ணாமலையில் தேயுலிங்கமும் சீகா விதைகளை நாற்பக்கமும் பரவச் செய் எத்தியில் வாயுலிங்கமும் சிரமம்பரத்தில் கின்ற ஓர்வகை மாம் .