அபிதான சிந்தாமணி

இராஜசருமம் 195 இராஜராஜன் இராஜதாமம் - அரசன் திக்குப்பாலகர் சுவ மாவதும் ஆகிய இரண்டையும் தூதனிடத் ரூபம் ஆதலால் அனைவரையும் அடக்கி தும் நியமிக்க வேண்டியது. தன் பட்ட ஆளும் சக்தி அவனுக்கு உண்டாயிற்று. 'ணத்திற்குச் சமீபத்தில் உபரோமங்களை அரசன் காரியாகாரியங்களையும், தேசகா ஏற்படுத்த வேண்டியது. தனக்காகப் பல லங்களையும் எண்ணி அடங்கியும் பலமுள்ள அரண்களுள்ள கோட்டைகளையும் மனை போது உயர்ந்தும் வருவான். அரசனை யையும் கட்டிக்கொள்ளல் வேண்டும். தான் ஒருவனும் அவமதிக்கக்கூடாது, அவன் வாங்கவேண்டிய தீர்வையை அறிலொன் கையிற் கொள் கோல் சகலபிராணிகளின் று வாங்கி அவற்றைத் தேவர்கோயில் தேச ரக்ஷகத்தின் பொருட்டாம். அது ஈசுவர ரக்ஷணத்திற்கு உபயோகித்தல் வேண்டும். சுவரூபமாகவும் சராசரங்கள் அஞ்சத்தக்க பூமியைச் சாமபேத தான தண்டங்களால் தாகவும் இருக்கிறது. அரசன் தண்டத்தை பகைவரை அடக்கி ஆளவேண்டும். துஷ்ட ஆளாவிட்டால் பொருள், பசு, தானியம், நிக்கிரகம் சிஷ்டபரிபாலனம் செய்தல் ஜாதி, யஞ்ஞம், அழியும். அத்தண்டத் வேண்டும். மூடத் தனத்தால் பெரியோரை தைப் பட்டாபிஷேகம் உள்ளவனும், 'ப் பகுத்தறியாமல் துன்பப்படுத்துகிறவன் உண்மை பேசுகிறவனும், பொய், புத்திரமித்திர களத்திராதிகளுடன் அழி மெய் இவைகளை யறிந்து தீர்மானிப்ப கிறான். அரசன் கடன் கோடல் முதலிய வனும், நீதிசாஸ்திரஞானம் உள்ளவனும், பதினெட்டு வகைத்தாகிய வழக்கத்தையும் தர்மார்த்தகாமங்களை அறிந்தவனும் பெற | புத்தி நுட்பத்தால் அறிந்து தீர்க்க. (மரு.) வேண்டும். அரசன் நாடோறும் நீதிசாத் இராஜபுரம்-கவிங்கதேசத்தில் உள்ள பட் திரம் அறிந்தோரை உபசரித்து நீதி செலு | டணம். சித்திராங்க தன் ஆண்டது. த்த வேண்டும். இந்திரிய நிக்ரகஞ்செய்த இராஜராஜன்-1.(இராஜகேசரி) இவன் கார் அரசனுக்கு உலகம் வசப்படும். காமத்தால் தளூரில் கப்பல்களைத் தாக்கினான். அமர உண்டான வேட்டையாடல், சூதாடல், புஜங்கன் எனும் பாண்டியனை வென் பகலுறக்கம், வம்பளத்தில், ஸ்திரீலோலனா றான். பிறகு கங்கபாடி, நுளம்பபாடி, யிருத்தல், குடித்தல், பாட்டு, கூத்து, வேங்கைநாடு, குடகு முதலியவற்றையும் வாத்தியம் இவைகளில் விருப்பங்கொளல், கைக்கொண்டான். கி.பி. 1006-இல் கலி வீண்திரிச்சல் ஆகிய பத்தும், கோள், யூரில் இவன் சேநாபதி கொத்தமண்டல துணிவு, துரோகம், பொறாமை, பிறன் முடையானான அப்பிரமேயன் போஜன் குணத்தைச் சகியாமை, ஒருவன் பொருளை மந்திரியாகிய நாகண்ணனை வென்றனன். அபகரித்தல், காரணம் இன்றி அடித்தல், இதில் தானு மிறந்தான். இவன் (கி.பி. திட்டுதல் ஆகிய எட்டையும் ஒழித்தல் 972) இல் தன் மகன் வேங்கைநாடு அரசி வேண்டும். தன் பாட்டன் நாள் முதல் மந் லாமை யிருப்பது கண்டு தன் மகன் இரா திரித்தனம் செய்தார் மரபில் கலைவல்லா ஜேந்திரனை அனுப்பி அந்நாட்டைத் தன் ராகிய ஏழு எட்டுப் பெயரைத் தெரிந்து, வசப்படுத்தினான். இராஜேந்திரன் அச் மந்திரியராக்கிக் கொள்ளல் வேண்டும். நாட்டுடன் சாளுக்கிய அரசனான விமலா பொருளை விருத்தி செய்பவராயும், ஞான தித்தியனைப் பிடித்துச் சிறையாக்கித் தஞ் முன்ளாராயும் உள்ள வேறுசிலரை பொக் சைக்குக் கொணர்ந்து சிலநாள் பொறுத் சிஷ முதலான இடங்களில் நியமிக்க துத் தங்கை குந்தவ்வையை இவனுக்கு வேண்டியது. பலம், சாமர்த்தியம், நற் மணஞ் செய்வித்து அவனாட்டைத் தக் குலப் பிறப்புள்ளவர்களைப் பொக்கிஷம், தான். தங்கசாலை, நெற்கள முதலிய இடங்களில் 2. இவனது தண்ட நாயகரில் ஒருவ நியமிக்க வேண்டியது. பயந்தோரை னான பஞ்சவமாராயன் பனசோகே மடைப் பள்ளியிலும் அந்தப்புரத்திலும் யெனும் இடத்தில் வெற்றி கொண்டதி இருத்த வேண்டியது. கல்வி அறிவுள்ள னிமித்தம் தண்டநாயகனை வேங்கைமண் தூதனை அழைத்துக்கொள்ளவேண்டியது. டலம், தங்கமண்டலாதிபதியாக்கி கூத்ரிய ஆயுத வித்தையில் பழக்கமுள்ள சேனை சிகாமணி, கொங்காள்வான் எனப் பட்டமு யைச் சேனாதிபனிடத்தும், தேசவிசாரணை மளித்தான். கொல்லமென்னும் மலை நாடும் பொக்கிஷம் முதலியவற்றைத் தன்னாதி இராஜராஜனால் செயிக்கப்பட்டது. இவ னத்திலும், சண்டை செய்வதும் சமாதான னால் ஈழமும் செயிக்கப்பட்டது. இவன்
இராஜசருமம் 195 இராஜராஜன் இராஜதாமம் - அரசன் திக்குப்பாலகர் சுவ மாவதும் ஆகிய இரண்டையும் தூதனிடத் ரூபம் ஆதலால் அனைவரையும் அடக்கி தும் நியமிக்க வேண்டியது . தன் பட்ட ஆளும் சக்தி அவனுக்கு உண்டாயிற்று . ' ணத்திற்குச் சமீபத்தில் உபரோமங்களை அரசன் காரியாகாரியங்களையும் தேசகா ஏற்படுத்த வேண்டியது . தனக்காகப் பல லங்களையும் எண்ணி அடங்கியும் பலமுள்ள அரண்களுள்ள கோட்டைகளையும் மனை போது உயர்ந்தும் வருவான் . அரசனை யையும் கட்டிக்கொள்ளல் வேண்டும் . தான் ஒருவனும் அவமதிக்கக்கூடாது அவன் வாங்கவேண்டிய தீர்வையை அறிலொன் கையிற் கொள் கோல் சகலபிராணிகளின் று வாங்கி அவற்றைத் தேவர்கோயில் தேச ரக்ஷகத்தின் பொருட்டாம் . அது ஈசுவர ரக்ஷணத்திற்கு உபயோகித்தல் வேண்டும் . சுவரூபமாகவும் சராசரங்கள் அஞ்சத்தக்க பூமியைச் சாமபேத தான தண்டங்களால் தாகவும் இருக்கிறது . அரசன் தண்டத்தை பகைவரை அடக்கி ஆளவேண்டும் . துஷ்ட ஆளாவிட்டால் பொருள் பசு தானியம் நிக்கிரகம் சிஷ்டபரிபாலனம் செய்தல் ஜாதி யஞ்ஞம் அழியும் . அத்தண்டத் வேண்டும் . மூடத் தனத்தால் பெரியோரை தைப் பட்டாபிஷேகம் உள்ளவனும் ' ப் பகுத்தறியாமல் துன்பப்படுத்துகிறவன் உண்மை பேசுகிறவனும் பொய் புத்திரமித்திர களத்திராதிகளுடன் அழி மெய் இவைகளை யறிந்து தீர்மானிப்ப கிறான் . அரசன் கடன் கோடல் முதலிய வனும் நீதிசாஸ்திரஞானம் உள்ளவனும் பதினெட்டு வகைத்தாகிய வழக்கத்தையும் தர்மார்த்தகாமங்களை அறிந்தவனும் பெற | புத்தி நுட்பத்தால் அறிந்து தீர்க்க . ( மரு . ) வேண்டும் . அரசன் நாடோறும் நீதிசாத் இராஜபுரம் - கவிங்கதேசத்தில் உள்ள பட் திரம் அறிந்தோரை உபசரித்து நீதி செலு | டணம் . சித்திராங்க தன் ஆண்டது . த்த வேண்டும் . இந்திரிய நிக்ரகஞ்செய்த இராஜராஜன் - 1 . ( இராஜகேசரி ) இவன் கார் அரசனுக்கு உலகம் வசப்படும் . காமத்தால் தளூரில் கப்பல்களைத் தாக்கினான் . அமர உண்டான வேட்டையாடல் சூதாடல் புஜங்கன் எனும் பாண்டியனை வென் பகலுறக்கம் வம்பளத்தில் ஸ்திரீலோலனா றான் . பிறகு கங்கபாடி நுளம்பபாடி யிருத்தல் குடித்தல் பாட்டு கூத்து வேங்கைநாடு குடகு முதலியவற்றையும் வாத்தியம் இவைகளில் விருப்பங்கொளல் கைக்கொண்டான் . கி . பி . 1006 - இல் கலி வீண்திரிச்சல் ஆகிய பத்தும் கோள் யூரில் இவன் சேநாபதி கொத்தமண்டல துணிவு துரோகம் பொறாமை பிறன் முடையானான அப்பிரமேயன் போஜன் குணத்தைச் சகியாமை ஒருவன் பொருளை மந்திரியாகிய நாகண்ணனை வென்றனன் . அபகரித்தல் காரணம் இன்றி அடித்தல் இதில் தானு மிறந்தான் . இவன் ( கி . பி . திட்டுதல் ஆகிய எட்டையும் ஒழித்தல் 972 ) இல் தன் மகன் வேங்கைநாடு அரசி வேண்டும் . தன் பாட்டன் நாள் முதல் மந் லாமை யிருப்பது கண்டு தன் மகன் இரா திரித்தனம் செய்தார் மரபில் கலைவல்லா ஜேந்திரனை அனுப்பி அந்நாட்டைத் தன் ராகிய ஏழு எட்டுப் பெயரைத் தெரிந்து வசப்படுத்தினான் . இராஜேந்திரன் அச் மந்திரியராக்கிக் கொள்ளல் வேண்டும் . நாட்டுடன் சாளுக்கிய அரசனான விமலா பொருளை விருத்தி செய்பவராயும் ஞான தித்தியனைப் பிடித்துச் சிறையாக்கித் தஞ் முன்ளாராயும் உள்ள வேறுசிலரை பொக் சைக்குக் கொணர்ந்து சிலநாள் பொறுத் சிஷ முதலான இடங்களில் நியமிக்க துத் தங்கை குந்தவ்வையை இவனுக்கு வேண்டியது . பலம் சாமர்த்தியம் நற் மணஞ் செய்வித்து அவனாட்டைத் தக் குலப் பிறப்புள்ளவர்களைப் பொக்கிஷம் தான் . தங்கசாலை நெற்கள முதலிய இடங்களில் 2 . இவனது தண்ட நாயகரில் ஒருவ நியமிக்க வேண்டியது . பயந்தோரை னான பஞ்சவமாராயன் பனசோகே மடைப் பள்ளியிலும் அந்தப்புரத்திலும் யெனும் இடத்தில் வெற்றி கொண்டதி இருத்த வேண்டியது . கல்வி அறிவுள்ள னிமித்தம் தண்டநாயகனை வேங்கைமண் தூதனை அழைத்துக்கொள்ளவேண்டியது . டலம் தங்கமண்டலாதிபதியாக்கி கூத்ரிய ஆயுத வித்தையில் பழக்கமுள்ள சேனை சிகாமணி கொங்காள்வான் எனப் பட்டமு யைச் சேனாதிபனிடத்தும் தேசவிசாரணை மளித்தான் . கொல்லமென்னும் மலை நாடும் பொக்கிஷம் முதலியவற்றைத் தன்னாதி இராஜராஜனால் செயிக்கப்பட்டது . இவ னத்திலும் சண்டை செய்வதும் சமாதான னால் ஈழமும் செயிக்கப்பட்டது . இவன்