அபிதான சிந்தாமணி

இரவுக்குறியிடையீடு 176 இராகத்தகுதி இறைவன் நெறியினெளிமைகூறல், பாங் இரஷபன்-ஆயுஷ்மனுவிற்கு அம்பு தாரை கியவனாட்டணியியல் வினாதல், கிழவோன யிட முதித்த குமரன் வணாட்டணியியல் வினாதல், அவற்குத் தன் இரஸிகழாாரிதாசர்- மதுராபுரியில் சாயன னாட்டணியியல் பாங்கி சாற்றல், இறை நகாத்தில் கிருஷ்ணபூசையி லன்புற்றவ விக்கிறையோன் குறை யறிவுறுத்தல், ராய்ப் பாகவ தபத தீர்த்தங்கொண்டு அவர் நேராதிறைவி நெஞ்சொடு கிளத்தல், களுக்கு அமுது படைத்து ஆசார்யபக்தி நேரிழை பாங்கியொடு சேர்ந்துரைத்தல், யதிகமாய்க்கொண்டு ஒழுகு நாட்களில் 'நேர்ந்தமைபாங்கி நெடுந்தகைக் குரைத் ஆசாரியர் நில முதலியவைகளை ஒரு தல், குறியிடை நிறீஇத் தாய் துயிலறி தல், மிலேச்ச அரசன் ஜப்தி செய்தது கேட்டு இறைவிக்கிறைவன் வரவறி வுறுத்தல், அவனிடஞ் சென்றனர். அவ்வரசன் அவட்கொண்டுசேறல், குறியுய்த்தகறல், இவர்மீது யானையையேவ அவ்யானையை வண்டுறை தாபோன் வந்தெதிர்ப் படுதல், இவர் தாரகமந்திரத்தால் வசஞ்செய்து பெருமகளாற்றின தருமை கண்டிரங்கல், கொண்டு மான்ய முதவியவைகளை ஆசார் புரவலன்றேற்றல், புணர்தல், புகழ் தல், யருக்கு மீண்டுங் கொடுப்பித்துப் பரமபத இறைமகளிறைவனைக் குறி விலக்கல், மடைந்தவர். (பக்தமாலை) அவன் இறைவியை யில்வயின் விடுத்தல், இரக்ஷாபந்தனம் - காப்பு நாணணிதல், இறைவியையெய்திப் பாங்கி கையறை ஆசிரியன் வடக்காக இருந்து அணிந்து காட்டல், இற்கொண்டே கல், பின்சென் கொள்ளுபவனைக் கிழக்காக நிறுத்தி ஒரு றிறைவனை வரவு விலக்கல், பெருமகன் பாக்கும் மூன்று வெள்ளை வெற்றிலையும் மயங்கல், தோழி தலைமகள் துயர்கிளந்து ஒரு தேங்காயும் ஒரு பாத்திரத்தில் விடுத்தல், திருமகட் புணர்ந்தவன் சேறல், வைத்துப் பொற்காப்பு அல்லது, கூ, ரு, ஆகிய விரிகளையுடைத்து. இவ்வளவும் இழைமுதலாக ஒற்றைப்படும் இழையி ஏழாநாள் செய்தி. (அகம்.) னால் முறுக்கப்பட்ட பருத்தி நூலாற் இரவுக்குறியிடை யீடு - எட்டாம் நாள் இர செய்த காப்பாவது பாத்திரத்தில்வைத்து வுக்குறிக்கண் வந்த தலைவன், அல்ல குறிப் மந்திரித்து மூன்று முறை மந்திரத்தால் பறி தலால் இடையீடு பட்டுப்போதல். அதை உருவிக் கட்டிக் கொள்வோனது இது அல்லகுறி, வருந்தொழிற்கருமை வலக்கையில் கட்டுவ தாம். (சைவ - பூ.) யெனும வகையினையும், இறைவிக்கிகுளை இரக்ஷேழகன்-கத்ருவின் குமரன் நாகன். யிறை வரவுணர்த்தல், தான் குறி மருண் இரா- கச்யமன் தேவி. டமை தலைவி யவட்குணர்த்தல், பாங்கி இராகம் - இதனைப் பாடுமிடத்துச் சித்திர தலைவன் தீங்கெடுத்தியம்பல், புலந்தவன் வஞ்சனைகளை அறிந்து பாடுதல் வேண்டும், போதல், புலர்ந்தபின் வறுங்களம் தலைவி அவையாவன :- சித்திரப் புணர்ப்பு என் கண்டிரங்கல், தலைவி தன் துணைக்குரைத் பது இசை கொள்ளும் எழுத்துக்களின் தல், தலைமகளவலம் பாங்கி தணித்தல், மேல் வல்லெழுத்து வந்தபோது மெல் இறைவன்மேற் பாங்கி குறிபிழைப்பேற் லொற்று நிறுத்தல், வஞ்சனை புணர்ப் றல், இறைவி மேலிறைவன் குறிபிழைப் பாவது இசைகொள்ளா வெழுத்துக்களின் பேற்றல், அவள் குறி மருண்டமையவ மேல் வல்லொற்று வந்தவழி மெல்லொ ளவற்கியம்பல், அவன் மொழிக் கொடுமை ற்றுப்போல நெகிழ்த்துப் புணர்த்தல், சென்றவளவட் கியம்பல், என் பிழைப்பன் இராகம் பரதத்திற் கூறினாம். றென்றிறைவிநேர் தல், தாய் துஞ்சாமை, இராகத்தததி (ச) - இடம், செய்யுள், நாய்துஞ்சாமை, ஊர்துஞ்சாமை, காவலர் குணம், காலம். இவற்றுள் இடம், பற்றிய கடுகுதல், நிலவு வெளிப்படுதல், கூகை இராகம், ஐந்திணை இராகம். செய்யுள் பற் குழறல், கோழி குரல் காட்டுதல் என் றிய இராகத்துள் வெண்பா இராகம், சங் பனவிரி. (அகம்) கராபரணம். அகவல் இராகம். தோடி, இரவுத்தலைச்சேறல் - தலைவனைக் காண கலி இராகம், பந்துவராளி. கலித்துறை வேண்டு மென்னும் ஆசையோடு செறிந்த இராகம்பைாவி, தாழிசை இராகம், தோட, இருளையுடைய ஒத்த யாமத்து மாட்சிமை விருத்த இராகம், கல்யாணி, காம்போ , பட்டமென்மையால் தன் இல்லினின்றும் மத்யமாவதி முதலிய . உலா இராகம், இறந்தது. பெருந்திணை. (பு. வெ.) சௌராட்டிரம். தோடைய இராகம், சௌ இல், இறை அவன் என்மே
இரவுக்குறியிடையீடு 176 இராகத்தகுதி இறைவன் நெறியினெளிமைகூறல் பாங் இரஷபன் - ஆயுஷ்மனுவிற்கு அம்பு தாரை கியவனாட்டணியியல் வினாதல் கிழவோன யிட முதித்த குமரன் வணாட்டணியியல் வினாதல் அவற்குத் தன் இரஸிகழாாரிதாசர் - மதுராபுரியில் சாயன னாட்டணியியல் பாங்கி சாற்றல் இறை நகாத்தில் கிருஷ்ணபூசையி லன்புற்றவ விக்கிறையோன் குறை யறிவுறுத்தல் ராய்ப் பாகவ தபத தீர்த்தங்கொண்டு அவர் நேராதிறைவி நெஞ்சொடு கிளத்தல் களுக்கு அமுது படைத்து ஆசார்யபக்தி நேரிழை பாங்கியொடு சேர்ந்துரைத்தல் யதிகமாய்க்கொண்டு ஒழுகு நாட்களில் ' நேர்ந்தமைபாங்கி நெடுந்தகைக் குரைத் ஆசாரியர் நில முதலியவைகளை ஒரு தல் குறியிடை நிறீஇத் தாய் துயிலறி தல் மிலேச்ச அரசன் ஜப்தி செய்தது கேட்டு இறைவிக்கிறைவன் வரவறி வுறுத்தல் அவனிடஞ் சென்றனர் . அவ்வரசன் அவட்கொண்டுசேறல் குறியுய்த்தகறல் இவர்மீது யானையையேவ அவ்யானையை வண்டுறை தாபோன் வந்தெதிர்ப் படுதல் இவர் தாரகமந்திரத்தால் வசஞ்செய்து பெருமகளாற்றின தருமை கண்டிரங்கல் கொண்டு மான்ய முதவியவைகளை ஆசார் புரவலன்றேற்றல் புணர்தல் புகழ் தல் யருக்கு மீண்டுங் கொடுப்பித்துப் பரமபத இறைமகளிறைவனைக் குறி விலக்கல் மடைந்தவர் . ( பக்தமாலை ) அவன் இறைவியை யில்வயின் விடுத்தல் இரக்ஷாபந்தனம் - காப்பு நாணணிதல் இறைவியையெய்திப் பாங்கி கையறை ஆசிரியன் வடக்காக இருந்து அணிந்து காட்டல் இற்கொண்டே கல் பின்சென் கொள்ளுபவனைக் கிழக்காக நிறுத்தி ஒரு றிறைவனை வரவு விலக்கல் பெருமகன் பாக்கும் மூன்று வெள்ளை வெற்றிலையும் மயங்கல் தோழி தலைமகள் துயர்கிளந்து ஒரு தேங்காயும் ஒரு பாத்திரத்தில் விடுத்தல் திருமகட் புணர்ந்தவன் சேறல் வைத்துப் பொற்காப்பு அல்லது கூ ரு ஆகிய விரிகளையுடைத்து . இவ்வளவும் இழைமுதலாக ஒற்றைப்படும் இழையி ஏழாநாள் செய்தி . ( அகம் . ) னால் முறுக்கப்பட்ட பருத்தி நூலாற் இரவுக்குறியிடை யீடு - எட்டாம் நாள் இர செய்த காப்பாவது பாத்திரத்தில்வைத்து வுக்குறிக்கண் வந்த தலைவன் அல்ல குறிப் மந்திரித்து மூன்று முறை மந்திரத்தால் பறி தலால் இடையீடு பட்டுப்போதல் . அதை உருவிக் கட்டிக் கொள்வோனது இது அல்லகுறி வருந்தொழிற்கருமை வலக்கையில் கட்டுவ தாம் . ( சைவ - பூ . ) யெனும வகையினையும் இறைவிக்கிகுளை இரக்ஷேழகன் - கத்ருவின் குமரன் நாகன் . யிறை வரவுணர்த்தல் தான் குறி மருண் இரா - கச்யமன் தேவி . டமை தலைவி யவட்குணர்த்தல் பாங்கி இராகம் - இதனைப் பாடுமிடத்துச் சித்திர தலைவன் தீங்கெடுத்தியம்பல் புலந்தவன் வஞ்சனைகளை அறிந்து பாடுதல் வேண்டும் போதல் புலர்ந்தபின் வறுங்களம் தலைவி அவையாவன : - சித்திரப் புணர்ப்பு என் கண்டிரங்கல் தலைவி தன் துணைக்குரைத் பது இசை கொள்ளும் எழுத்துக்களின் தல் தலைமகளவலம் பாங்கி தணித்தல் மேல் வல்லெழுத்து வந்தபோது மெல் இறைவன்மேற் பாங்கி குறிபிழைப்பேற் லொற்று நிறுத்தல் வஞ்சனை புணர்ப் றல் இறைவி மேலிறைவன் குறிபிழைப் பாவது இசைகொள்ளா வெழுத்துக்களின் பேற்றல் அவள் குறி மருண்டமையவ மேல் வல்லொற்று வந்தவழி மெல்லொ ளவற்கியம்பல் அவன் மொழிக் கொடுமை ற்றுப்போல நெகிழ்த்துப் புணர்த்தல் சென்றவளவட் கியம்பல் என் பிழைப்பன் இராகம் பரதத்திற் கூறினாம் . றென்றிறைவிநேர் தல் தாய் துஞ்சாமை இராகத்தததி ( ) - இடம் செய்யுள் நாய்துஞ்சாமை ஊர்துஞ்சாமை காவலர் குணம் காலம் . இவற்றுள் இடம் பற்றிய கடுகுதல் நிலவு வெளிப்படுதல் கூகை இராகம் ஐந்திணை இராகம் . செய்யுள் பற் குழறல் கோழி குரல் காட்டுதல் என் றிய இராகத்துள் வெண்பா இராகம் சங் பனவிரி . ( அகம் ) கராபரணம் . அகவல் இராகம் . தோடி இரவுத்தலைச்சேறல் - தலைவனைக் காண கலி இராகம் பந்துவராளி . கலித்துறை வேண்டு மென்னும் ஆசையோடு செறிந்த இராகம்பைாவி தாழிசை இராகம் தோட இருளையுடைய ஒத்த யாமத்து மாட்சிமை விருத்த இராகம் கல்யாணி காம்போ பட்டமென்மையால் தன் இல்லினின்றும் மத்யமாவதி முதலிய . உலா இராகம் இறந்தது . பெருந்திணை . ( பு . வெ . ) சௌராட்டிரம் . தோடைய இராகம் சௌ இல் இறை அவன் என்மே