அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1623 ஆந்திர வமசம் ஆந்திர வம்சம். உதயணன் யானை வேட்டையில் விருப் நாலாவது சகாத்தத்தில் குப்தராஜ்யம் பெருகி புள்ளவ னாதலால் பொய்யானை யொன்று உச்சயினியைக் கைக்கொண்டது. செய்வித்து அதனுள் யுத்தவீரரைப் புகுத்தி அரசன் வரும் வழியிலிட அரசன் யானை கி.பி. (138) புலுமாயி | பட்டமடைந் யென்று அருகில் வரக்கண்ட தான். இவன் ஆந்திர வம்சத்தில் 24-வது, யணனைப் பிடித்து அரசனிடம்விட இவன் தந்தையாகும் 11 வது விலவாயனால் அர சன் அவனுக்குத் தெரிந்த கஜஹிருதயம் உஜ்ஜயனிக்குப் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப் எனும் வித்தையைக் கற்றுக் கொடுக்க பட்ட சஸ்தமன் மருமகனாகும் ருத்ரமான் அப் வேண்ட உதயணன் குருசிஷ்ய பாரம்பர்ய போது உச்சயனி யாண்டிருந்தான். இந்த மாய்க் கேட்கவென அரசன் தன் குமாரியைக் ருத்ரமான் குமாரியாகும் தக்ஷமி த்ரியைப் புலு கற்கவென் அவள் அவ்வாறே யிசைந்து மாயி மணந்திருந்தான். பிறகு மாமமருகரிரு திரைக்குளிருந்து கற்கையில் ஒருவரையொ வரும் யுத்தஞ்செய்ய நத்ரமான் வெற்றி ருவர் கண்டு மயல்கொண்டு அரசன் யானை யடைந்தான். இந்தப் புலுமாயி கான் தன் மீதேற்றிக் கொண்டு கௌசாம்பி நகரஞ் பாஜதானியைப் பைதான் என்ற பிரதிஸ் செல்லுகையில் வீரர்தொடர அவர்களுக்குப் தான பட்டணத்திற்கு மாற்றினான். இவ பொற்பை யிட்டுத் தன்னாடு சேர்ந் தனன். னுக்குப்பின் யஞ்ஞஸ்ரீ என்பவன் பிரபலித் இவன் செய்தியை உதயணன் கதையிற் திருந்தான். இவன் கி. பி. (184)-இல் தன் தேசத்தைப் பிரபலப்படுத்தினான். இதற் காண்க. குப் பிறகு ஆந்திரர்களைக் கால சூரியர் செயித்துப் பிரபலப்பட்டனர். பின் சசுவம் சத்தவர் மாறினர். இந்த ராஜ்யம் மகத தேசாதிபதியான பாவினார். இந்த வம்சத்தில் கனிஷ்கன் பிர பிறகு சக பல்லவர் அசோகனுக் குட்பட்டு அவனுக்குப் பிறகு பலப்பட்டான். காலம் கி.பி. (120). அசோக சுயராஜ்யமாய்ப் பிரபலப்பட்டதாகத் தெரி கிறது. 3. மு. (231). இந்த ராஜ்யம் கிரு செய்தவனிவனே. இவன் தன்பெயரால் காச் னுக்குப்பின் பௌத்த மதத்தைப் பரவச் ஷ்ணா கோதாவரிமுகம் தொடங்கிக் கடல் மீரத்தில் கனிஷ்கபுரம் ஏற்படுத்தினான். வரையிலாம். இவர்க்கு இராஜதானி ஸ்ரீகா குளம். அவர்களில் மகத தேசத்தரசனைத் பெரிய கோபுரம் கட்டினான். இந்தக் கோபுரத் இவன் பெஷாவார் பட்டணத்தில் ஒரு திரஸ்கரித்து முதலில் இராஜ்ய மேற்படுத் தருகில் பௌத்த சங்கியாசிகளின் தியவன். மொன்று கட்டப்பட் டிருந்தது. இவன் 1. ஸ்ரீழகன்-கி.மு. (220). சீனரை நட்புக்கொண்டிருந்தவன். கனிஷ் கனுக்குப்பின் ஹவிஷ்கவாசுதேவர் அரசு 2. கிருஷ்ணன்--இவனுக்குப்பின் பலர் பரிந்தனர். பின் ஆந்திரவம்சம் க்ஷணிக்கக் அரசாண்டனர். பின் பன்னிரண்டாவது குப்தவம்சம் தலையெடுத்தது. கி.பி. (280)இல் வந்த தந்தலசாதகர்ணி கண்வராசனான சுசர் மகததேசத்தில் குப்தன் என்பவன் மனைக் கொன்றவன், பின் சதசாதகர்ணி சாண்டு வந்தான். இவனது மருமகன் சர் புலுமாயி 1, இந்த வம்சத்தில் (17) வது தப்தன் 1. இவன் லிஷவி வம்சத்தவரின் ஹாலன், வித்வாம்சர்களை யா தரித்துப் பண் பெண்ணை மணந்து அவர்களின் உதவியால் டிதனாயிருந்தவன். பின் (21) வது விலிவா கி. பி. (320)-இல் பிரபலமடைந்து இராஜ் யன் 1. இவனுக்குச் சகோதரன்; இவனுக்கு யத்தை ஆக்ரமித்துப் பிரயாகை வரையி ராஜத சாதகர்ணி என்று பெயர். இவன் லாசாண்டான். இவன் குமாரன் சழத்திரதப் குமாரன். சிவாலகுரு. இவனுக்கு மாதவி தன் கி. பி. (326-375). புத்ரன்; சிவசாதகர்ணன், சகசேனன் எனவும் பெயர். இவன் குமாரன் விலவாயகன் II சமுத்திரகுப்தன் - தன் அரசைப் பிர கி. பி. (114-138) வரை ஆண்டான். இவன் பலப்படுத்தி இராமேச்வரம் வரையிலுள்ள க்ஷேத்ரபன் எனும் பரதேசத்தரசனைச் செயி அரசரைத் திறைகட்டும்படி செய்வித்தான். த்து தன் தேசத்தை நாட்டினவன். இவன் இவன் நட்பைச் சிங்களத்தரசனாகிய மேகவர் தான் செயித்த ராஜ்யத்திற்கு சஸ்த் என்ப ணன் விரும்பிப் பௌத்த சன்னியாசிகளுக் வனைப் பிரதிநிதியாக்கினான். இந்த சஸ்த் காகப் புத்த கயையில் ஒரு சந்நியாசி ஆச்சிர உச்சயினியை ராஜதானி யாக்கினான். பின் மம் கட்டுவித்தான், மட
அநுபந்தம் 1623 ஆந்திர வமசம் ஆந்திர வம்சம் . உதயணன் யானை வேட்டையில் விருப் நாலாவது சகாத்தத்தில் குப்தராஜ்யம் பெருகி புள்ளவ னாதலால் பொய்யானை யொன்று உச்சயினியைக் கைக்கொண்டது . செய்வித்து அதனுள் யுத்தவீரரைப் புகுத்தி அரசன் வரும் வழியிலிட அரசன் யானை கி.பி. ( 138 ) புலுமாயி | பட்டமடைந் யென்று அருகில் வரக்கண்ட தான் . இவன் ஆந்திர வம்சத்தில் 24 - வது யணனைப் பிடித்து அரசனிடம்விட இவன் தந்தையாகும் 11 வது விலவாயனால் அர சன் அவனுக்குத் தெரிந்த கஜஹிருதயம் உஜ்ஜயனிக்குப் பிரதிநிதியாக நியமிக்கப் எனும் வித்தையைக் கற்றுக் கொடுக்க பட்ட சஸ்தமன் மருமகனாகும் ருத்ரமான் அப் வேண்ட உதயணன் குருசிஷ்ய பாரம்பர்ய போது உச்சயனி யாண்டிருந்தான் . இந்த மாய்க் கேட்கவென அரசன் தன் குமாரியைக் ருத்ரமான் குமாரியாகும் தக்ஷமி த்ரியைப் புலு கற்கவென் அவள் அவ்வாறே யிசைந்து மாயி மணந்திருந்தான் . பிறகு மாமமருகரிரு திரைக்குளிருந்து கற்கையில் ஒருவரையொ வரும் யுத்தஞ்செய்ய நத்ரமான் வெற்றி ருவர் கண்டு மயல்கொண்டு அரசன் யானை யடைந்தான் . இந்தப் புலுமாயி கான் தன் மீதேற்றிக் கொண்டு கௌசாம்பி நகரஞ் பாஜதானியைப் பைதான் என்ற பிரதிஸ் செல்லுகையில் வீரர்தொடர அவர்களுக்குப் தான பட்டணத்திற்கு மாற்றினான் . இவ பொற்பை யிட்டுத் தன்னாடு சேர்ந் தனன் . னுக்குப்பின் யஞ்ஞஸ்ரீ என்பவன் பிரபலித் இவன் செய்தியை உதயணன் கதையிற் திருந்தான் . இவன் கி . பி . ( 184 ) -இல் தன் தேசத்தைப் பிரபலப்படுத்தினான் . இதற் காண்க . குப் பிறகு ஆந்திரர்களைக் கால சூரியர் செயித்துப் பிரபலப்பட்டனர் . பின் சசுவம் சத்தவர் மாறினர் . இந்த ராஜ்யம் மகத தேசாதிபதியான பாவினார் . இந்த வம்சத்தில் கனிஷ்கன் பிர பிறகு சக பல்லவர் அசோகனுக் குட்பட்டு அவனுக்குப் பிறகு பலப்பட்டான் . காலம் கி.பி. ( 120 ) . அசோக சுயராஜ்யமாய்ப் பிரபலப்பட்டதாகத் தெரி கிறது . 3. மு . ( 231 ) . இந்த ராஜ்யம் கிரு செய்தவனிவனே . இவன் தன்பெயரால் காச் னுக்குப்பின் பௌத்த மதத்தைப் பரவச் ஷ்ணா கோதாவரிமுகம் தொடங்கிக் கடல் மீரத்தில் கனிஷ்கபுரம் ஏற்படுத்தினான் . வரையிலாம் . இவர்க்கு இராஜதானி ஸ்ரீகா குளம் . அவர்களில் மகத தேசத்தரசனைத் பெரிய கோபுரம் கட்டினான் . இந்தக் கோபுரத் இவன் பெஷாவார் பட்டணத்தில் ஒரு திரஸ்கரித்து முதலில் இராஜ்ய மேற்படுத் தருகில் பௌத்த சங்கியாசிகளின் தியவன் . மொன்று கட்டப்பட் டிருந்தது . இவன் 1. ஸ்ரீழகன் - கி.மு . ( 220 ) . சீனரை நட்புக்கொண்டிருந்தவன் . கனிஷ் கனுக்குப்பின் ஹவிஷ்கவாசுதேவர் அரசு 2. கிருஷ்ணன் -- இவனுக்குப்பின் பலர் பரிந்தனர் . பின் ஆந்திரவம்சம் க்ஷணிக்கக் அரசாண்டனர் . பின் பன்னிரண்டாவது குப்தவம்சம் தலையெடுத்தது . கி.பி. ( 280 ) இல் வந்த தந்தலசாதகர்ணி கண்வராசனான சுசர் மகததேசத்தில் குப்தன் என்பவன் மனைக் கொன்றவன் பின் சதசாதகர்ணி சாண்டு வந்தான் . இவனது மருமகன் சர் புலுமாயி 1 இந்த வம்சத்தில் ( 17 ) வது தப்தன் 1. இவன் லிஷவி வம்சத்தவரின் ஹாலன் வித்வாம்சர்களை யா தரித்துப் பண் பெண்ணை மணந்து அவர்களின் உதவியால் டிதனாயிருந்தவன் . பின் ( 21 ) வது விலிவா கி . பி . ( 320 ) -இல் பிரபலமடைந்து இராஜ் யன் 1. இவனுக்குச் சகோதரன் ; இவனுக்கு யத்தை ஆக்ரமித்துப் பிரயாகை வரையி ராஜத சாதகர்ணி என்று பெயர் . இவன் லாசாண்டான் . இவன் குமாரன் சழத்திரதப் குமாரன் . சிவாலகுரு . இவனுக்கு மாதவி தன் கி . பி . ( 326-375 ) . புத்ரன் ; சிவசாதகர்ணன் சகசேனன் எனவும் பெயர் . இவன் குமாரன் விலவாயகன் II சமுத்திரகுப்தன் - தன் அரசைப் பிர கி . பி . ( 114-138 ) வரை ஆண்டான் . இவன் பலப்படுத்தி இராமேச்வரம் வரையிலுள்ள க்ஷேத்ரபன் எனும் பரதேசத்தரசனைச் செயி அரசரைத் திறைகட்டும்படி செய்வித்தான் . த்து தன் தேசத்தை நாட்டினவன் . இவன் இவன் நட்பைச் சிங்களத்தரசனாகிய மேகவர் தான் செயித்த ராஜ்யத்திற்கு சஸ்த் என்ப ணன் விரும்பிப் பௌத்த சன்னியாசிகளுக் வனைப் பிரதிநிதியாக்கினான் . இந்த சஸ்த் காகப் புத்த கயையில் ஒரு சந்நியாசி ஆச்சிர உச்சயினியை ராஜதானி யாக்கினான் . பின் மம் கட்டுவித்தான் மட