அபிதான சிந்தாமணி

அஙபந்தம் 1503 திருத்துறையூர் மடம் மென்று தமை கண்டு நீங்கித் தருமத்தின் பலன் மடத்திற் கெழுந்தருளுகையில் ஆறு பெருக சுவர்க்கமாதலால் நாங்கள் சுவர்க்கபுரமட அதனை விபூதியால் தடுத்துச்சென்று மடத்தி மொன்று ஏற்பாடு செய்து கொள்ளுகிறோ லிருந்து சிலநாள் பொறுத்துத் திருக்காளத்தி சென்று அம்பர் மாகாளத்திற் சென்று ஒரு ஸ்மார்த்தவரை வீரசைவராக் கருகில் தங்களில் தீஸைபெற்ற ஒருவர்க்கு இத் தூளிதங்காளத்தியார் என தீக்ஷாநாமம் அபிஷேகஞ் செய்து அழகிய திருச்சிற்றம் சாத்தி, திருச்செங்கோடடைந்து அங்குச் பலத் திருநாமம் புனைந்து சுவர்க்கபுரம் சிலர் கொண்டுவந்த கடலையைக் கல்ரிஷபம் மடம் ஏற்படுத்தினர். தின்னச்செய்து துறையூரில் லிங்கதுரை ஷ தருமயா தீனத்து அழகிய திருச் யென்பவர் கட்டுவித்த மடத்திலிருந்து திரி சிற்றம்பலவரிடம் தீக்ஷைபெற்ற அழகிய சிரபுரம் வருகையில் நீரால் தீவட்டி யெரியச் திருச்சிற்றம்பலத் தம்பிரான் திரிபதார்த்த செய்து திருச்சோற்றுத் துறையில் ஒருவ தீபம் என்று ஒரு நூல் செய்தனர். னது குஷ்டநோயைப் போக்கிக் சோழன் 9. திருநாவுக்காசுதேசிகர், 10. சிவ பிரமகத்தி நீக்கித் திருக்கலய நல்லூருக்கரு ஞானதேசிகர், 11. சச்சிதானந்ததேசிகர், வன் சர்ப்பந் தீண்டி யிறக்கக்கண்டு மயானத் கில் வருகையில் ஆதிசைவ வேதியச் சிறு 12. முத்துக்குமாரதேசிகர், 13. ஞானசம் திற் கெடுத்துச் செல்லுகையில் அப்பிரே பந்ததேசிகர், 14. கந்தப்பதேசிகர், 15. தத்தை வாங்கி ஞானக்கூத்தாவென அழைத் மாசிலாமணித்தேசிகர், 16. சச்சிதானந்த துயிர்ப்பித்துத் திருவண்ணாமலை வீரசைவ தேசிகர், 17. மாணிக்கவாசகதேசிகர், மடாபிஷேகம் புரிந்து ஆறாவது தினத்தில் 18. சிவஞான தேசிகர், 19. மாணிக்க பூமிவெடிக்க அதிற்றோன்றிய ஒளிப்பிழம் வாசகதேசிகர், பால் திருமேனி மறைந்தனர். 20. சிவஞானதேசிகர், 1. திருவாவடுதுறை நமச்சிவாயதேசி 21. சச்சிதானந்ததேசிகர், 22. மாணிக்க கர், 2. சிவப்பிரகாசதேசிகர், 3. ஞானக் வாசகதேசிகர், 23. சுப்பிரமணிய தேசிகர், கூத்த சிவப்பிரகாசதேசிகர், 4. மூலவிங்க 24. இப்பொழ திருப்பவர். ஸ்ரீயஸ்ரீ ஷண் சிவப்பிரகாசதேசிகர், 5. சிதம்பர சிவப்பிர முக ஞானசம்பந்த தேசிகராவார். காசதேசிகர், 6. குமாரதேவ சிவப்பிரகாச தேசிகர், 7. நமச்சிவாய சிவப்பிரகாசதேசிகர், திருத்துறையூர்ச் சிவப்பிரகாச 8. நன்னூற் சிவப்பிரகாசதேசிகர், 9. அரு சுவாமிகள் மடவரலாறு ணைச் சிவப்பிரகாசதேசிகர், 10. கருணைச் சிவப்பிரகாசதேசிகர், 11. பரஞ்சோதி சிவப் சிவப்பிரகாசதேசிகர் - இவர் திருவா பிரகாசதேசிகர், 12. நல்ல நாயக சிவப்பிர வடுதுறை நமச்சிவாய தேசிகாது மாணாக்கர். காசதேசிகர், 13. சிற்றம்பல சிவப்பிரகாச இவர் சிதம்பரத்தில் சபாநாயகரைத் தெரிசிக் தேசிகர், 14. பொன்னம்பல சிவப்பிரகாச கையில் தமது கரத்தில் ஒரு சிவலிங்க தேசிகர், 15. சிதம்பர சிவப்பிரகாசதேசிகர், மிருக்கக் கண்டு திருவருளைப் புகழ்ந்து சில 16. கருணைச் சிவப்பிரகாசதேசிகர், 17. நஞ் நாள் வசித்து நீங்கித் திருவாவடுதுறை சுண்ட சிவப்பிரகாசதேசிகர், 18. குழந்தை யடைந்து சுவாமி தெரிசனம் செய்கையில் வேலு சிவப்பிரகாச தேசிகர், 19. வைத்ய கையில் ஒரு தாளம் வரக்கண்டு திருவருளைப் லிங்க சிவப்பிரகாசதேசிகர், 20. குமார சிவப் புகழ்ந்து மடத்திற் கெழுந்தருளி யிருந்தனர். பிரகாசதேசிகர், 21. சொக்கலிங்க சிவப்பிர இவ்வகை யிருக்கையில் நடுநாட்டை யாண்ட காசதேசிகர். வடுகன் சொல்லால் திருத்தில்லையில் சுவா இந்த மடமன்றிக் குமாரதேவர்மடம் மிக்குப் பூசை முட்டுப்பட்டது கண்டு வேலூ எனத் துறையூர் சிவப்பிரகாச சுவாமிகளி ரையடைந்து ஆங்கிருந்த இலிங்கணபத்தனின்று பிரிந்த மடம் ஒன்றுண்டு. ரெனும் வீரசைவர் தம்மை மதிக்கத் தமது துறையூர் 1-சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 2-பே. ஆன்மார்த்த மூர்த்தியைச் சிரத்தில் தரித்துக் றையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள், 3-ஸ்ரீகுமார கொண்டு சென்று, சென்ற காரியத்தை தேவர், 4-சிதம்பரசுவாமிகள், 5-ரெட்டிச் முடித்து, அரசன் வேண்ட மழை பொழி சிதம்பரசுவாமிகள், 6-பழனி சுவாமிகள், வித்து, அரசனால் எழு திராமங்கள் விடுப் 7-கூவாலத்துச் சுவாமிகள், 8-புலியூர்ச் பித்துத் திருவண்ணாமலையில் கட்டுவித்த சுவாமிகள், 9-குழந்தைவேல் சுவாமிகள்,
அஙபந்தம் 1503 திருத்துறையூர் மடம் மென்று தமை கண்டு நீங்கித் தருமத்தின் பலன் மடத்திற் கெழுந்தருளுகையில் ஆறு பெருக சுவர்க்கமாதலால் நாங்கள் சுவர்க்கபுரமட அதனை விபூதியால் தடுத்துச்சென்று மடத்தி மொன்று ஏற்பாடு செய்து கொள்ளுகிறோ லிருந்து சிலநாள் பொறுத்துத் திருக்காளத்தி சென்று அம்பர் மாகாளத்திற் சென்று ஒரு ஸ்மார்த்தவரை வீரசைவராக் கருகில் தங்களில் தீஸைபெற்ற ஒருவர்க்கு இத் தூளிதங்காளத்தியார் என தீக்ஷாநாமம் அபிஷேகஞ் செய்து அழகிய திருச்சிற்றம் சாத்தி திருச்செங்கோடடைந்து அங்குச் பலத் திருநாமம் புனைந்து சுவர்க்கபுரம் சிலர் கொண்டுவந்த கடலையைக் கல்ரிஷபம் மடம் ஏற்படுத்தினர் . தின்னச்செய்து துறையூரில் லிங்கதுரை தருமயா தீனத்து அழகிய திருச் யென்பவர் கட்டுவித்த மடத்திலிருந்து திரி சிற்றம்பலவரிடம் தீக்ஷைபெற்ற அழகிய சிரபுரம் வருகையில் நீரால் தீவட்டி யெரியச் திருச்சிற்றம்பலத் தம்பிரான் திரிபதார்த்த செய்து திருச்சோற்றுத் துறையில் ஒருவ தீபம் என்று ஒரு நூல் செய்தனர் . னது குஷ்டநோயைப் போக்கிக் சோழன் 9. திருநாவுக்காசுதேசிகர் 10. சிவ பிரமகத்தி நீக்கித் திருக்கலய நல்லூருக்கரு ஞானதேசிகர் 11. சச்சிதானந்ததேசிகர் வன் சர்ப்பந் தீண்டி யிறக்கக்கண்டு மயானத் கில் வருகையில் ஆதிசைவ வேதியச் சிறு 12. முத்துக்குமாரதேசிகர் 13. ஞானசம் திற் கெடுத்துச் செல்லுகையில் அப்பிரே பந்ததேசிகர் 14. கந்தப்பதேசிகர் 15. தத்தை வாங்கி ஞானக்கூத்தாவென அழைத் மாசிலாமணித்தேசிகர் 16. சச்சிதானந்த துயிர்ப்பித்துத் திருவண்ணாமலை வீரசைவ தேசிகர் 17. மாணிக்கவாசகதேசிகர் மடாபிஷேகம் புரிந்து ஆறாவது தினத்தில் 18. சிவஞான தேசிகர் 19 . மாணிக்க பூமிவெடிக்க அதிற்றோன்றிய ஒளிப்பிழம் வாசகதேசிகர் பால் திருமேனி மறைந்தனர் . 20 . சிவஞானதேசிகர் 1. திருவாவடுதுறை நமச்சிவாயதேசி 21. சச்சிதானந்ததேசிகர் 22. மாணிக்க கர் 2. சிவப்பிரகாசதேசிகர் 3. ஞானக் வாசகதேசிகர் 23. சுப்பிரமணிய தேசிகர் கூத்த சிவப்பிரகாசதேசிகர் 4. மூலவிங்க 24. இப்பொழ திருப்பவர் . ஸ்ரீயஸ்ரீ ஷண் சிவப்பிரகாசதேசிகர் 5. சிதம்பர சிவப்பிர முக ஞானசம்பந்த தேசிகராவார் . காசதேசிகர் 6. குமாரதேவ சிவப்பிரகாச தேசிகர் 7. நமச்சிவாய சிவப்பிரகாசதேசிகர் திருத்துறையூர்ச் சிவப்பிரகாச 8. நன்னூற் சிவப்பிரகாசதேசிகர் 9. அரு சுவாமிகள் மடவரலாறு ணைச் சிவப்பிரகாசதேசிகர் 10. கருணைச் சிவப்பிரகாசதேசிகர் 11. பரஞ்சோதி சிவப் சிவப்பிரகாசதேசிகர் - இவர் திருவா பிரகாசதேசிகர் 12. நல்ல நாயக சிவப்பிர வடுதுறை நமச்சிவாய தேசிகாது மாணாக்கர் . காசதேசிகர் 13. சிற்றம்பல சிவப்பிரகாச இவர் சிதம்பரத்தில் சபாநாயகரைத் தெரிசிக் தேசிகர் 14. பொன்னம்பல சிவப்பிரகாச கையில் தமது கரத்தில் ஒரு சிவலிங்க தேசிகர் 15. சிதம்பர சிவப்பிரகாசதேசிகர் மிருக்கக் கண்டு திருவருளைப் புகழ்ந்து சில 16. கருணைச் சிவப்பிரகாசதேசிகர் 17. நஞ் நாள் வசித்து நீங்கித் திருவாவடுதுறை சுண்ட சிவப்பிரகாசதேசிகர் 18. குழந்தை யடைந்து சுவாமி தெரிசனம் செய்கையில் வேலு சிவப்பிரகாச தேசிகர் 19. வைத்ய கையில் ஒரு தாளம் வரக்கண்டு திருவருளைப் லிங்க சிவப்பிரகாசதேசிகர் 20. குமார சிவப் புகழ்ந்து மடத்திற் கெழுந்தருளி யிருந்தனர் . பிரகாசதேசிகர் 21. சொக்கலிங்க சிவப்பிர இவ்வகை யிருக்கையில் நடுநாட்டை யாண்ட காசதேசிகர் . வடுகன் சொல்லால் திருத்தில்லையில் சுவா இந்த மடமன்றிக் குமாரதேவர்மடம் மிக்குப் பூசை முட்டுப்பட்டது கண்டு வேலூ எனத் துறையூர் சிவப்பிரகாச சுவாமிகளி ரையடைந்து ஆங்கிருந்த இலிங்கணபத்தனின்று பிரிந்த மடம் ஒன்றுண்டு . ரெனும் வீரசைவர் தம்மை மதிக்கத் தமது துறையூர் 1 - சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 2 - பே . ஆன்மார்த்த மூர்த்தியைச் சிரத்தில் தரித்துக் றையூர் சாந்தலிங்க சுவாமிகள் 3 - ஸ்ரீகுமார கொண்டு சென்று சென்ற காரியத்தை தேவர் 4 - சிதம்பரசுவாமிகள் 5 - ரெட்டிச் முடித்து அரசன் வேண்ட மழை பொழி சிதம்பரசுவாமிகள் 6 - பழனி சுவாமிகள் வித்து அரசனால் எழு திராமங்கள் விடுப் 7 - கூவாலத்துச் சுவாமிகள் 8 - புலியூர்ச் பித்துத் திருவண்ணாமலையில் கட்டுவித்த சுவாமிகள் 9 - குழந்தைவேல் சுவாமிகள்