அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1591 சுவதேசாசார விவகாரம் விற்பவன். குயவன் மட்பாண்டஞ் சுபெவன். இடங்களிலுள்ளார் மரவுரி, மரங்களின் இலை உப்புவாணிகன் உப்புவிற்பான். கம்மாளர் களை ஆடைகளாக்கிக் கட்டிக்கொள்வர். பொன், இரும்பு, மரம் முதலியவற்றில் ஆஸ்டிரேலியாவின் பாகத்திலுள்ள பணிகள் முதலிய செய்வர். கொல்லர் இரும்பு பூர்வகுடிகள் புருஷர்க்கு யௌவாபருவம் வேலைசெய்வர்; தட்டார் பொன்வேலை செய் வருகையில் முன் பல்லினைப் பிடுங்கிவிடுவர். பவர்; தச்சன் மரவினையாளன் ; கன்னர் நீயுஜீலண்டில் சிலர் நாமாமிச பக்ஷணிகள். பித்தளை, செம்பு முதலிய பாத்திரம் செய்ப ஸயாம் தேசத்தில் பிரசவித்த பெண்ணின் வர், சிற்பன் கருங்கல் தொழில் செய்பவன். முன் பெருந்திக் கொளுத்துவர். பர்மா செக்கான் எண்ணெய் ஆடுபவன். சங்கறுப் தேசத்தவர் பச்சை குத்திக்கொளின் விஷப் போன் வளையல் செய்பவன். மீகாமன் பூச்சிகளின் தொந்தரை யிராதென்று உடம் கப்பலோட்டுபவன். ஆட்டுவாணிகன் ஊன் பில் பச்சை குத்திக்கொள்வர். மெக்ஸிகோ விற்பவன் ; பறம்பன் தோல்வினைஞன். தேசத்தவருள் சிலர் தங்கள் யுத்த தேவ உறைஞன் பொன்மாற்றுக் காண்பவன். துன் தைக்கு நாபலியிட்டு நரமாமிசம் புசிப்பர். னர் துணிதைப்பவர். (இவனை வள்ளுவன் தேச சௌந்தர்யங்கள் - நமது இந்து என்ப). சான்றன் கள் விற்பவன். சண்டா தேசமே அன்றி மற்றத் தேசங்களில் பெண் என் மாடு ஆடுகளைப் புதைத்து ஊர்க்கயலி கள் தேச ஆசாரத்திற்குத் தக்கவாறு அழ லிருந்து வேலை செய்பவன். வைரியன் கூத் குள்ளவர்களா யிருக்கின்றனர்; அவர்களில் தாடுபவன். பாணன் பாடல் பாடிப் பிழைப் பெண்களே அழகை விரும்புகின்றவர்கள். பவன். வாதுவன் குதிரை யோட்டுபவன். அமெரிக்கா தேசத்துப் பழைய குடி பாகன் யானையோட்டுபவன். சாபதி இரதம் களாகிய இந்தியப் பெண்களுக்குப் பரந்த செலுத்துபவன். பண்ணைக்காரன் எர்த்தொ முகமும், சிறிய கண்களும், உயர்ந்த தவடை ழில் செய்பவன். தாசி தேவாலயப்பணி களின் எலும்புகளும், பருத்து நீண்ட ஸ்தனங் செய்பவள். குடிமி விஷ சிகிச்சை செய் களும் அழகாம். பவன். சீனதேசத்தின் - வடபாகத்துப் பெண் நமபி, பட்டர் விஷ்ணு ஆலய பூஜகர் களுக்குப் பாந்த மூக்கும், பெருங் காதுகளும், தருக்கண்மார் சிவாலய பூஜையுடன் ஆசார்ய உயர்ந்த தவடைகளும் அழகாம். ராயிருப்பவர். சீனாஜபான் தேசத்தவர்க்குச் சரிந்த தேசாசாரங்கள் -- நாகபூர் முதலிய கண் அழகாம். இடங்களில் ஆசீர்வதிப்போர் பாகை அங்கி கொச்சின்சீன தேசத்தவர்க்கு உரு முதலியன தரித்தே ஆசீர்வதிப்பர். காசியில் ண்டையான முகம் அழகாம். இடையர் வீட்டில் பிராமணர் தீர்த்த முண் சயாம் தேசத்தவர்க்கு-சிறு மூக்கும், பர். பின்னையும் ஜாதிபேத மில்லாமல் விச் விரிந்த முகமும் அழகாம். ஆப்ரிகா தேசத்து வேச்வர பூஜையும் சகலரும் செய்வார்கள். நீக்ரோவியர், மூர்கள், காப்பிரியர்களுக்குக் ஜகந்நாதத்தில் எச்சில் தோஷமில்லை. மலை கறுப்பு அழகு. ஜாவா தீவிலுள்ளார்க்கு யாளப் பெண்கள் தாங்கள் புருஷரைப் மஞ்சள் நிறம் அழகு. அமரிக்கருக்கு தலை போல் கோவணந் தரிப்பர். நாட்டுக்கோட் உயர்ந்திருப்பது அழகு. டைச் செட்டிகள் தம்வயதினும் மிக்கவரை மலையாளப் பெண்களுக்கும் தென் மணந்துகொள்வார்கள். சாத்தாத வைஷ்ண வர்களும், வடகலை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்திரி நாட்டு இந்து பெண்களுக்கும் செவித்தொளை களும், ஸ்மார்த்த வேதிய ஸ்திரீகளும், சிவா யெவ்வளவு பெரி தாயினும் அழகாம். முகம் மதிய பெண்களுக்கு வெண்பல் அழகாம். சாரிய ஸ்திரீகளும், சில பண்டார சந்ததி பிராணிகளின் சுவபாவம்- கிளி தவிர களும், சில சந்நியாசிகளும் தலையை முண்ட னஞ் செய்து கொள்வர். சந்தேசத்தவர்கள் வேறெந்தப் பணிகளும் அலகின்மேல், அடிப் கிறிஸ்தவர்களைப் போலவும், மகம்மதியரைப் பாகங்களை அசைக்கா. போலவும் முழங்காலிட்டுத் தேவனை வணங் மீன்கள் - வாயைத் திறந்து மூச்சு குவர், தலைமயிர்ப் பின்னலிவேர். தங்கள் விடும். ஆகாரத்தை மெல்லாது விழுங்கும். ஸ்திரீகளின் பாதங்களை வளரவிடா தடக் பாம்பின் வாயில் விஷப்பையும், கல்லும் குவர் ஜப்பானியர் தங்கள் சிகைகளைக் கயிற் இருக்கும். ஈக்களின் வயிற்றில் புழுக்க மால் அழுந்தக்கட்டுவர். ஆப்பிரிகாவில் சில ளிருக்கும்.
அநுபந்தம் 1591 சுவதேசாசார விவகாரம் விற்பவன் . குயவன் மட்பாண்டஞ் சுபெவன் . இடங்களிலுள்ளார் மரவுரி மரங்களின் இலை உப்புவாணிகன் உப்புவிற்பான் . கம்மாளர் களை ஆடைகளாக்கிக் கட்டிக்கொள்வர் . பொன் இரும்பு மரம் முதலியவற்றில் ஆஸ்டிரேலியாவின் பாகத்திலுள்ள பணிகள் முதலிய செய்வர் . கொல்லர் இரும்பு பூர்வகுடிகள் புருஷர்க்கு யௌவாபருவம் வேலைசெய்வர் ; தட்டார் பொன்வேலை செய் வருகையில் முன் பல்லினைப் பிடுங்கிவிடுவர் . பவர் ; தச்சன் மரவினையாளன் ; கன்னர் நீயுஜீலண்டில் சிலர் நாமாமிச பக்ஷணிகள் . பித்தளை செம்பு முதலிய பாத்திரம் செய்ப ஸயாம் தேசத்தில் பிரசவித்த பெண்ணின் வர் சிற்பன் கருங்கல் தொழில் செய்பவன் . முன் பெருந்திக் கொளுத்துவர் . பர்மா செக்கான் எண்ணெய் ஆடுபவன் . சங்கறுப் தேசத்தவர் பச்சை குத்திக்கொளின் விஷப் போன் வளையல் செய்பவன் . மீகாமன் பூச்சிகளின் தொந்தரை யிராதென்று உடம் கப்பலோட்டுபவன் . ஆட்டுவாணிகன் ஊன் பில் பச்சை குத்திக்கொள்வர் . மெக்ஸிகோ விற்பவன் ; பறம்பன் தோல்வினைஞன் . தேசத்தவருள் சிலர் தங்கள் யுத்த தேவ உறைஞன் பொன்மாற்றுக் காண்பவன் . துன் தைக்கு நாபலியிட்டு நரமாமிசம் புசிப்பர் . னர் துணிதைப்பவர் . ( இவனை வள்ளுவன் தேச சௌந்தர்யங்கள் - நமது இந்து என்ப ) . சான்றன் கள் விற்பவன் . சண்டா தேசமே அன்றி மற்றத் தேசங்களில் பெண் என் மாடு ஆடுகளைப் புதைத்து ஊர்க்கயலி கள் தேச ஆசாரத்திற்குத் தக்கவாறு அழ லிருந்து வேலை செய்பவன் . வைரியன் கூத் குள்ளவர்களா யிருக்கின்றனர் ; அவர்களில் தாடுபவன் . பாணன் பாடல் பாடிப் பிழைப் பெண்களே அழகை விரும்புகின்றவர்கள் . பவன் . வாதுவன் குதிரை யோட்டுபவன் . அமெரிக்கா தேசத்துப் பழைய குடி பாகன் யானையோட்டுபவன் . சாபதி இரதம் களாகிய இந்தியப் பெண்களுக்குப் பரந்த செலுத்துபவன் . பண்ணைக்காரன் எர்த்தொ முகமும் சிறிய கண்களும் உயர்ந்த தவடை ழில் செய்பவன் . தாசி தேவாலயப்பணி களின் எலும்புகளும் பருத்து நீண்ட ஸ்தனங் செய்பவள் . குடிமி விஷ சிகிச்சை செய் களும் அழகாம் . பவன் . சீனதேசத்தின் - வடபாகத்துப் பெண் நமபி பட்டர் விஷ்ணு ஆலய பூஜகர் களுக்குப் பாந்த மூக்கும் பெருங் காதுகளும் தருக்கண்மார் சிவாலய பூஜையுடன் ஆசார்ய உயர்ந்த தவடைகளும் அழகாம் . ராயிருப்பவர் . சீனாஜபான் தேசத்தவர்க்குச் சரிந்த தேசாசாரங்கள் -- நாகபூர் முதலிய கண் அழகாம் . இடங்களில் ஆசீர்வதிப்போர் பாகை அங்கி கொச்சின்சீன தேசத்தவர்க்கு உரு முதலியன தரித்தே ஆசீர்வதிப்பர் . காசியில் ண்டையான முகம் அழகாம் . இடையர் வீட்டில் பிராமணர் தீர்த்த முண் சயாம் தேசத்தவர்க்கு - சிறு மூக்கும் பர் . பின்னையும் ஜாதிபேத மில்லாமல் விச் விரிந்த முகமும் அழகாம் . ஆப்ரிகா தேசத்து வேச்வர பூஜையும் சகலரும் செய்வார்கள் . நீக்ரோவியர் மூர்கள் காப்பிரியர்களுக்குக் ஜகந்நாதத்தில் எச்சில் தோஷமில்லை . மலை கறுப்பு அழகு . ஜாவா தீவிலுள்ளார்க்கு யாளப் பெண்கள் தாங்கள் புருஷரைப் மஞ்சள் நிறம் அழகு . அமரிக்கருக்கு தலை போல் கோவணந் தரிப்பர் . நாட்டுக்கோட் உயர்ந்திருப்பது அழகு . டைச் செட்டிகள் தம்வயதினும் மிக்கவரை மலையாளப் பெண்களுக்கும் தென் மணந்துகொள்வார்கள் . சாத்தாத வைஷ்ண வர்களும் வடகலை ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஸ்திரி நாட்டு இந்து பெண்களுக்கும் செவித்தொளை களும் ஸ்மார்த்த வேதிய ஸ்திரீகளும் சிவா யெவ்வளவு பெரி தாயினும் அழகாம் . முகம் மதிய பெண்களுக்கு வெண்பல் அழகாம் . சாரிய ஸ்திரீகளும் சில பண்டார சந்ததி பிராணிகளின் சுவபாவம்- கிளி தவிர களும் சில சந்நியாசிகளும் தலையை முண்ட னஞ் செய்து கொள்வர் . சந்தேசத்தவர்கள் வேறெந்தப் பணிகளும் அலகின்மேல் அடிப் கிறிஸ்தவர்களைப் போலவும் மகம்மதியரைப் பாகங்களை அசைக்கா . போலவும் முழங்காலிட்டுத் தேவனை வணங் மீன்கள் - வாயைத் திறந்து மூச்சு குவர் தலைமயிர்ப் பின்னலிவேர் . தங்கள் விடும் . ஆகாரத்தை மெல்லாது விழுங்கும் . ஸ்திரீகளின் பாதங்களை வளரவிடா தடக் பாம்பின் வாயில் விஷப்பையும் கல்லும் குவர் ஜப்பானியர் தங்கள் சிகைகளைக் கயிற் இருக்கும் . ஈக்களின் வயிற்றில் புழுக்க மால் அழுந்தக்கட்டுவர் . ஆப்பிரிகாவில் சில ளிருக்கும் .